Permalink
Browse files

initial translation by Koen Roggemans

  • Loading branch information...
1 parent afa120e commit 2a58aab560c00833364c868c98122f093b588f2c koenr committed May 6, 2004
View
7 lang/nl/help/attendance/autoattend.html
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p align="center"><b>Neem automatisch aanwezigheid op</b></p>
+
+<p>Als deze optie op ja staat, dan zal de aanwezigheidslijst automatisch gevuld worden op basis van de activiteit van elke gebruiker op de die gespecifieerd is door de datuminstelling. </p>
+
+<p>De automatische opname van aanwezigheid rekent een deelnemer als aanwezig als die het vak bezoekt en daar een activiteit doet op de gespecifieerde datum.</p>
+<p>Zonder de configuratie van Moodle cron zal deze functie niet werken.</p>
+
View
5 lang/nl/help/attendance/choosedays.html
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p align="center"><b>Dagen van de week om aanwezigheid op te nemen.</b></p>
+
+<p>Wanneer je meerdere aanwezigheidslijsten inschakeld, dan zal er een aanwezigheidslijst gemaakt worden voor elke dag van de week die aangevinkt is in deze lijst. Als je bijvoorbeeld elke dinsdag en donderdag een aanwezigheidslijst wil, zet dan alleen bij dinsdat en donderdag een vinkje en laat het vakje voor de andere dagen leeg.</p>
+
+
View
6 lang/nl/help/attendance/dynsection.html
@@ -0,0 +1,6 @@
+<p align="center"><b>De week voor het nemen van aanwezigheid bepalen op de datum van vandaag.</b></p>
+
+<p>Verplaats deze aanwezigheidslijst automatisch naar de sectie die overeen komt met de datum ervan, Als je deze optie inschakelt, dan zal deze aanwezigheidslijst zichzelf automatisch verplaatsen naar de week die overeenkomt met de ingestelde datum. Dit gebeurt nadat je op bewaar de wijzigingen gedrukt hebt.</p>
+
+<p>Deze optie werkt alleen in vakken die het wekelijks format gebruiken.</p>
+
View
5 lang/nl/help/attendance/grade.html
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p align="center"><b>Zet deze lijst op punten.</b></p>
+
+<p>Deze functie maakt het mogelijk om een lijst op punten te zetten. Het percentage van het totaal aantal uren dat een leerling aanwezig was in een vak, wordt als een cijfer aan de cijferlijst toegevoegd. Te laat komers worden ook meegenomen in deze berekening. Hun cijfer wordt berekend afhankelijk van de "Hoe vaak te laat komen telt als één keer afwezig?"-instelling van de module.</p>
+
+<p>Dezde functie werkt niet goed als automatisch aanwezigheid opnemen is ingesteld, omdat er op dit ogenblik geen manier is om een leerling slechts gedeeltelijk aanwezig te laten zijn op een bepaalde dag. Een leerling is 100% aanwezig of 100% afwezig in terminologie van automatisch aanwezigheid noteren.</p>
View
6 lang/nl/help/attendance/hours.html
@@ -0,0 +1,6 @@
+<p align="center"><b>Aantal uren in elke lesperiode</b></p>
+
+<p>Hiermee stel je in hoeveel uur deze lessenreeks in beslag zal nemen. Aanwezigheid wordt genoteerd op elk lesuur. Je kunt geen delen van uren specifiëren.</p>
+
+<p>Deze opie staat los van automatisch aanwezigheid noteren.</p>
+
View
5 lang/nl/help/attendance/maxgrade.html
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p align="center"><b>Maximale cijferwaarde voor altijd aanwezig</b></p>
+
+<p>Dit cijfer bepaalt wat het maximale cijfer is dat leerlingen gaan krijgen die altijd aanwezig zijn. Deze waarde is altijd op een lineaire schaal. Iemand die altijd afwezig is, krijgt nul.</p>
+
+

0 comments on commit 2a58aab

Please sign in to comment.