Permalink
Browse files

filling in missing strings

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Jan 6, 2004
1 parent 5059262 commit 2abea577b6a9083981698b789c76c322608ebfb9
Showing with 3 additions and 0 deletions.
  1. +3 −0 lang/nl/moodle.php
View
@@ -44,6 +44,7 @@
$string['adminhelpsitefiles'] = 'Voor het publiceren van algemene bestanden of het uploaden van externe backups';
$string['adminhelpsitesettings'] = 'Definieer hoe de voorpagina van de site eruit ziet';
$string['adminhelpthemes'] = 'Kies hoe de site eruit ziet (kleuren, lettertypen, etc.)';
+$string['adminhelpuploadusers'] = 'Importeer nieuwe gebruikersaccounts vanuit een tekstbestand';
$string['adminhelpusers'] = 'Definieer je gebruikers en de stel de authenticatie in';
$string['administration'] = 'Beheer';
$string['administrator'] = 'Beheerder';
@@ -801,6 +802,7 @@
$string['uploadnofilefound'] = 'Er is geen bestand gevonden - weet je zeker dat je een bestand geselecteerd hebt om te uploaden?';
$string['uploadproblem'] = 'Een was een onbekend probleem tijdens het uploaden van bestand \'$a\' (was het misschien te groot?)';
$string['uploadthisfile'] = 'Upload dit bestand';
+$string['uploadusers'] = 'Upload gebruikers';
$string['user'] = 'Gebruiker';
$string['userdeleted'] = 'De account van deze gebruiker is verwijderd';
$string['userdescription'] = 'Beschrijving';
@@ -809,6 +811,7 @@
$string['usernameexists'] = 'Deze gebruikersnaam bestaat al, kies een andere';
$string['userprofilefor'] = 'Het gebruikersprofiel van $a';
$string['users'] = 'Gebruikers';
+$string['usersnew'] = 'Nieuwe gebruikers';
$string['userzones'] = 'Gebruiker zones';
$string['usingexistingcourse'] = 'Gebruik bestaand vak';
$string['version'] = 'Versie';

0 comments on commit 2abea57

Please sign in to comment.