Skip to content
Browse files

New strings from Ethem Evlice (ethem AT evlice DOT com) <XHTML /> com…

…pliant.
  • Loading branch information...
1 parent bc71193 commit 2adf93c833ee77bc00dd5128624d31273d142a8e ethem committed Jan 4, 2006
Showing with 28 additions and 0 deletions.
  1. +28 −0 lang/tr/enrol_authorize.php
View
28 lang/tr/enrol_authorize.php
@@ -6,6 +6,20 @@
$string['adminauthorizeemail'] = 'Email Gönderme Ayarları';
$string['adminauthorizesettings'] = 'Authorize.net Ayarları';
$string['adminauthorizewide'] = 'Site Geneli Ayarları';
+$string['admincronsetup'] = 'Cron.php bakım betiği son 24 saattir çalışmıyor. <br />Otomatik-çekme özelliğini kullanmak istiyorsanız cron etkin olmalı.<br /><a href=\"../doc/?frame=install.html&sub=cron\">Cronu ayarlayın</a> veya an_review\'i tekrar seçili durumdan kaldırın. <br />Otomatik-çekmeyi etkinleştirmezseniz ve 30 gün içinde işlemleri incelemezseniz işlem iptal edilir.<br />Ödemeleri 30 gün içinde elle kabul etmek veya iptal etmek istiyorsanız an_review\'i seçin an_capture_day alanına \'0\' girin.';
+$string['adminhelpcapture'] = 'Ödemeleri sadece elle kabul etmek/iptal etmek değil, aynı zamanda ödemenin iptal olmasını engellemek için otomatik-çekmeyi de kullanmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?
+
+- Cronu ayarlayın.
+- an_review\'i seçin.
+- an_capture_day alanına 1 ile 29 arasında bir sayı girin. Kredi kartından para çekilecek ve an_capture_day gün içinde çekmezseniz kullanıcı kursa kaydedilecek.';
+$string['adminhelpreview'] = 'Ödemeleri elle nasıl kabul veya reddeceğim?
+
+- an_review\'i seçin.
+- an_capture_day alanına \'0\' girin.
+
+Öğrenciler kart numarasını girdikten hemen sonra nasıl kursa kaydolurlar?
+
+- an_review\'i seçili durumdan kaldırın.';
$string['adminneworder'] = 'Değerli Yönetici,
Yeni bir bekleyen sipariş aldınız:
@@ -23,6 +37,7 @@
Ayrıca aşağıdaki linki tıklayarak ödemeyi derhal kabul veya reddedebilir ve öğrenciyi derse kaydedebilirsiniz:
$a->url';
$string['adminnewordersubject'] = '$a->course: Bekleyen Yeni Sipariş($a->orderid)';
+$string['adminpendingorders'] = 'Otomatik-çekme özelliğini etkinleştirmediniz.<br />PROVİZYON durumundaki toplam $a->count işlem kontrol etmezseniz iptal edilecek. <br /> Ödemeleri kabul etmek/reddetmek için <a href=\'$a->url\'>Ödeme Yönetimi</a> sayfasına gidin.';
$string['adminreview'] = 'Kredi kartından çekmeden önce siparişi incele.';
$string['amount'] = 'Miktar';
$string['anlogin'] = 'Authorize.net: Kullanıcı adı';
@@ -49,6 +64,7 @@
$string['chooseone'] = 'Aşağıdaki iki alandan birini veya ikisini doldurun';
$string['credittestwarn'] = 'Geri ödeme çalışıyor olarak görünüyor fakat deneme modunda yeni kayıt eklenmedi';
$string['cutofftime'] = 'Hesap Kesim Zamanı. Hesap kesimi en son ne zaman yapılacak?';
+$string['delete'] = 'Sil';
$string['description'] = 'Authorize.net modülü Kredi Kartı sağlayıcılarıyla ücretli kurslar ayarlamanıza olanak verir. Bir kursun ücreti sıfır ise öğrencilere ödeme yapmaları için bir istekte bulunulmaz. Sitenin geneli için ayarlayabileceğiniz varsayılan bir tutar vardır ve her bir dersin ücretini tek tek de ayarlayabilirsiniz. Kurs ücreti ayarlanırsa site genelindeki ücret yoksayılır..<br /><br /><b>Not:</b> Kurs ayarlarında kayıt anahtarını girdiyseniz öğrenciler bu anahtara göre de kayıt olma seçeneğine sahip olabileceklerdir. Bu, öğrecilerden bazılarının ödeme yaparak bazılarının da kayıt anahtarına göre kayıt olmasını istiyorsanız kullanışlıdır.';
$string['enrolname'] = 'Authorize.net Kredi Kartı Sağlayıcısı';
$string['expired'] = 'Süresi dolmuş';
@@ -67,6 +83,18 @@
$string['orderid'] = 'Sipariş ID';
$string['paymentmanagement'] = 'Ödeme Yönetimi';
$string['paymentpending'] = '$a->orderid numaralı ödemeniz bu kurs için onay bekliyor.';
+$string['pendingordersemail'] = 'Değerli Yönetici,
+
+2 gün içinde onay bekleyen $a->pending işlemi kabul etmezseniz süresi dolacak ve iptal edilecek.
+
+Otomatik-çekmeyi etkinleştirmediğiniz için bu uyarı mesajı size gönderilmiştir. Bu durumda ödemeleri elle kabul veya reddetmelisiniz.
+
+Ödemeleri kabul/reddetmek için:
+$a->url
+
+Otomatik-çekmeyi etkinleştirmek için:
+$a->enrolurl
+';
$string['refund'] = 'Geri Öde';
$string['refunded'] = 'Geri ödenmiş';
$string['returns'] = 'Geri ödemeler';

0 comments on commit 2adf93c

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.