Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20090103)

  • Loading branch information...
1 parent ef005cf commit 2b42953f9a8545bc45345362488aebdff6eed106 moodlerobot committed Jan 2, 2009
Showing with 4 additions and 0 deletions.
  1. +3 −0 install/lang/cs_utf8/installer.php
  2. +1 −0 install/lang/hu_utf8/installer.php
@@ -234,6 +234,9 @@
<p>Musíte PHP upgradovat, nebo přejít k hostiteli s vyšší verzí!<br />
(U PHP 5.0.x můžete také přejít na nižší verzi 4.4.x či 4.3.x.)</p>';
$string['postgres7'] = 'PostgreSQL (postgres7)';
+$string['postgresqlwarning'] = '<strong>Poznámka:</strong> Pokud máte problém s konektivitou k databázi, zkuste nastavit pole \"Hostitelský server\" na hodnotu
+host=\'postgresql_hostitel\' port=\'5432\' dbname=\'nazev_postgresql_databaze\' user=\'uzivatel_postgresql\' password=\'heslo_uzivatele_postgresql\' a
+ponechte pole Databáze, Uživatel a Heslo prázdné. Více informací najdete v <a href=\"http://docs.moodle.org/en/Installing_Postgres_for_PHP\">dokumentaci</a>';
$string['previous'] = 'Předchozí';
$string['qtyperqpwillberemoved'] = 'Během upgrade bude odstraněn typ testové úlohy RQP. Tento typ jste nepoužívali, takže byste neměli zaznamenta žádné problémy.';
$string['qtyperqpwillberemovedanyway'] = 'Během upgrade bude odstraněn typ testové úlohy RQP. Ve vaší databázi existuje několik takových úloh a ty nebudou fungovat, dokud nepřeinstalujete kód z http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&amp;rid=797 před pokračováním upgrade.';
@@ -148,6 +148,7 @@
$string['remotedownloaderror'] = 'Az összetevőt nem lehet szerverére letölteni, ellenőrizze a proxy beállításait. Ajánlatos a PHP cURL-kiterjesztés használata. A(z) <a href=\"$a->url\">$a->url</a> állományt töltse le kézzel, másolja át szerverén a(z) \"$a->dest\" célkönyvtárba, és csomagolja ki ott.';
$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Az összetevőket nem lehet szerverére letölteni(az allow_url_fopen ki van kapcsolva). A(z) <a href=\"$a->url\">$a->url</a> állományt töltse le kézzel, másolja át szerverén a(z) \"$a->dest\" célkönyvtárba, és csomagolja ki ott.';
$string['report'] = 'Jelentés';
+$string['requiredentrieschanged'] = '<strong>FONTOS - OLVASSA EL!<br/>(Ez a figyelmeztetés csak ezen frissítés alkalmával jelenik meg)</strong><br/>Hibajavítás miatt a \'Kitöltendő bejegyzések\' és a \'Megtekintés beállítása előtti kitöltendő bejegyzések\' beállításokat használó adatbázis-tevékenységek viselkedése módosulni fog. Részletesebben lásd az <a href="http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=110928" target="_blank">adatbázismodul fórumát</a>. Az elvárt viselkedésről olvashat itt is: <a href="http://docs.moodle.org/en/Adding/editing_a_database#Required_entries" target="_blank">Moodle Docs</a>. <br/><br/>A változás rendszerében az alábbi adatbázisokat fogja érinteni: (a listát most és frissítés után is mentse el, és ellenőrizze, hogy a tevékenységek továbbra is a tanár szándékainak megfelelően működnek-e.)<br/><strong style="color:red">$a->text</strong><br/>';
$string['restricted'] = 'Korlátozott';
$string['safemode'] = 'Biztonságos mód';
$string['safemodeerror'] = 'A Moodle bekapcsolt biztonságos mód esetén gondokba ütközhet';

0 comments on commit 2b42953

Please sign in to comment.