Browse files

start of a Vietnamese languagepack in UTF-8

Thanks to Thai-Hoa Nguyen
  • Loading branch information...
1 parent 45ca583 commit 2b62fed1342825d834dd692a99024f1dd0f76e36 koenr committed Nov 27, 2004
View
16 lang/vi_utf8/assignment.php
@@ -0,0 +1,16 @@
+<?PHP // $Id$
+ // assignment.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112400)
+
+
+$string['assignmentname'] = 'Tên Bài Làm';
+$string['assignmenttype'] = 'Loại Bài Làm';
+$string['maximumgrade'] = 'Điểm Cao Nhất';
+$string['modulename'] = 'Bài Làm';
+$string['modulenameplural'] = 'Bài Làm';
+$string['newsubmissions'] = 'Bài Làm Đã Nộp';
+$string['notgradedyet'] = 'Chưa chấm điểm';
+$string['thischarset'] = 'UTF-8';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Vietnamese';
+
+?>
View
28 lang/vi_utf8/calendar.php
@@ -0,0 +1,28 @@
+<?PHP // $Id$
+ // calendar.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112400)
+
+
+$string['calendar'] = 'Lịch';
+$string['fri'] = 'Sáu';
+$string['friday'] = 'Thứ Sáu';
+$string['mon'] = 'Hai';
+$string['monday'] = 'Thứ Hai';
+$string['sat'] = 'Bảy';
+$string['saturday'] = 'Thứ Bảy';
+$string['sun'] = 'CN';
+$string['sunday'] = 'Chúa Nhật';
+$string['thischarset'] = 'UTF-8';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Vietnamese';
+$string['thu'] = 'Năm';
+$string['thursday'] = 'Thứ Năm';
+$string['today'] = 'Hôm nay';
+$string['tomorrow'] = 'Ngày mai';
+$string['tue'] = 'Ba';
+$string['tuesday'] = 'Thứ Ba';
+$string['upcomingevents'] = 'Những Chương Trình Sắp Tới';
+$string['wed'] = '';
+$string['wednesday'] = 'Thứ Tư';
+$string['yesterday'] = 'Hôm Qua';
+
+?>
View
28 lang/vi_utf8/forum.php
@@ -0,0 +1,28 @@
+<?PHP // $Id$
+ // forum.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112400)
+
+
+$string['addanewdiscussion'] = 'Góp ý';
+$string['discussion'] = 'Vấn đề';
+$string['forums'] = 'Thảo Luận';
+$string['forumtype'] = 'Loại Thảo Luận';
+$string['generalforums'] = 'Các Thảo Luận Chung';
+$string['inforum'] = 'in $a';
+$string['intronews'] = 'Các Tin Tức và Thông Cáo Chung';
+$string['lastpost'] = 'Lần góp ý mới nhất';
+$string['modulename'] = 'Thảo Luận';
+$string['modulenameplural'] = 'Thảo Luận';
+$string['nodiscussions'] = 'Chưa có ý kiến nào cho vấn đề thảo luận nầy';
+$string['posttoforum'] = 'Gởi';
+$string['replies'] = 'Số câu trả lời';
+$string['reply'] = 'Trả lời';
+$string['replyforum'] = 'Trả lời câu thảo luận';
+$string['search'] = 'Tìm';
+$string['searchforums'] = 'Tìm Câu Thảo Luận';
+$string['sendinratings'] = 'Gởi kết quả lượng giá';
+$string['startedby'] = 'Người góp ý';
+$string['thischarset'] = 'UTF-8';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Vietnamese';
+
+?>
View
88 lang/vi_utf8/moodle.php
@@ -0,0 +1,88 @@
+<?PHP // $Id$
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112400)
+
+
+$string['activities'] = 'Các Sinh Hoạt Trong Lớp';
+$string['activity'] = 'Sinh Hoạt Trong Lớp';
+$string['activityreport'] = 'Tường trình sinh hoạt';
+$string['administration'] = 'Điều Hành';
+$string['administrator'] = 'Người Điều Hành';
+$string['administrators'] = 'Các Người Điều Hành';
+$string['administratorsall'] = 'Tất Cả Người Điều Hành';
+$string['administratorsandteachers'] = 'Các Người Điều Hành và Giáo Sư';
+$string['allactivities'] = 'Tất Cả Các Sinh Hoạt Trong Lớp';
+$string['allparticipants'] = 'Danh Sách Tất Cả Sinh Viên';
+$string['alphabet'] = 'A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z';
+$string['availablecourses'] = 'Các Môn Học Đang Được Dạy';
+$string['backupnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
+$string['categories'] = 'Danh Sách Các Môn Học';
+$string['category'] = 'Lĩnh Vực';
+$string['changepassword'] = 'Thay đổi password';
+$string['choose'] = 'Chọn';
+$string['choosecourse'] = 'Chọn Môn Học';
+$string['day'] = 'ngày';
+$string['days'] = 'ngày';
+$string['editgroupprofile'] = 'Bổ Túc Hồ Sơ Cá Nhân';
+$string['editmyprofile'] = 'Cập nhật hồ sơ cá nhân';
+$string['firstdayofweek'] = '0';
+$string['grade'] = 'Điểm';
+$string['grades'] = 'Điểm';
+$string['group'] = 'Nhóm';
+$string['home'] = 'Trang Chủ';
+$string['hour'] = 'giờ';
+$string['hours'] = 'giờ';
+$string['latestnews'] = 'Thông Báo Mới';
+$string['locale'] = 'vi_VN.UTF-8';
+$string['loginsite'] = 'Đăng nhập vào mạng';
+$string['loginusing'] = 'Vào lớp học bằng cách điền Username và Password vào khung thích hợp sau đây, xong bấm Login';
+$string['maximumgrade'] = 'Điểm tối đa';
+$string['min'] = 'phút';
+$string['mins'] = 'phút';
+$string['mycourses'] = 'Các Môn Học Bạn Đang Đăng Ký';
+$string['name'] = 'Tên';
+$string['nameweeks'] = 'tuần';
+$string['new'] = 'Mới';
+$string['newcourse'] = 'Môn Học Mới';
+$string['newpassword'] = 'Password Mới';
+$string['numdays'] = '$a ngày';
+$string['numhours'] = '$a giờ';
+$string['numminutes'] = '$a phút';
+$string['numseconds'] = '$a giây';
+$string['numviews'] = '$a views';
+$string['numweeks'] = '$a tuần';
+$string['numwords'] = '$a chữ';
+$string['numyears'] = '$a năm';
+$string['page'] = 'Trang';
+$string['participants'] = 'Danh sách lớp';
+$string['passwordchanged'] = 'Nhập lệnh đã được thay đổi';
+$string['passwordsent'] = 'Nhập lệnh đã được gởi';
+$string['people'] = 'Danh Sách';
+$string['personalprofile'] = 'Hồ Sơ Cá Nhân';
+$string['question'] = 'Câu Hỏi';
+$string['resources'] = 'Tài Liệu';
+$string['returningtosite'] = 'Trở Lại Lớp Học Này?';
+$string['searchcourses'] = 'Tìm môn học';
+$string['sec'] = 'giây';
+$string['secs'] = 'giây';
+$string['senddetails'] = 'Xin gởi chi tiết trên về email';
+$string['shortname'] = 'Tên Ngắn';
+$string['sitenews'] = 'Thông Cáo Chung';
+$string['strftimedate'] = '%%d %%B %%Y';
+$string['strftimedateshort'] = '%%d %%B';
+$string['strftimedatetime'] = '%%d %%B %%Y, %%I:%%M %%p';
+$string['strftimedaydate'] = '%%A, %%d %%B %%Y';
+$string['strftimedaydatetime'] = '%%A, %%d %%B %%Y, %%I:%%M %%p';
+$string['strftimedayshort'] = '%%A, %%d %%B';
+$string['strftimedaytime'] = '%%a, %%H:%%M';
+$string['strftimemonthyear'] = '%%B %%Y';
+$string['strftimerecent'] = '%%d %%b, %%H:%%M';
+$string['strftimerecentfull'] = '%%a, %%d %%b %%Y, %%I:%%M %%p';
+$string['strftimetime'] = '%%I:%%M %%p';
+$string['thischarset'] = 'UTF-8';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Vietnamese';
+$string['webpage'] = 'Trang Web';
+$string['week'] = 'Tuần';
+$string['weeklyoutline'] = 'Lịch Trình Tổng Quát Của Mỗi Tuần';
+
+?>
View
32 lang/vi_utf8/quiz.php
@@ -0,0 +1,32 @@
+<?PHP // $Id$
+ // quiz.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112400)
+
+
+$string['attempt'] = 'Lần thi $a';
+$string['attemptfirst'] = 'Điểm thi lần đầu';
+$string['attemptlast'] = 'Điểm thi lần cuối';
+$string['attemptquiznow'] = 'Sẵn sàng thi';
+$string['attempts'] = 'Lần thi';
+$string['exportnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
+$string['false'] = 'Sai';
+$string['gradeaverage'] = 'Điểm trung bình';
+$string['gradehighest'] = 'Điểm cao nhất';
+$string['marks'] = 'Điểm';
+$string['minutes'] = 'Phút';
+$string['modulename'] = 'Bài Thi';
+$string['modulenameplural'] = 'Bài Thi';
+$string['name'] = 'Tên';
+$string['nomoreattempts'] = 'Cơ hội thi bài nầy đã hết';
+$string['quizavailable'] = 'Hạn cuối thi bài nầy là: $a';
+$string['quiztimelimit'] = 'Thời gian tối đa: $a';
+$string['savemyanswers'] = 'Nộp bài thi';
+$string['thischarset'] = 'UTF-8';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Vietnamese';
+$string['timecompleted'] = 'Ngày và giờ thi';
+$string['timetaken'] = 'Thời gian';
+$string['true'] = 'Đúng';
+$string['truefalse'] = 'Đúng/Sai';
+$string['yourfinalgradeis'] = 'Điểm bài thi nầy là $a';
+
+?>
View
2 lang/vi_utf8/readme.txt
@@ -0,0 +1,2 @@
+Vietnamese language pack
+Thanks to Thai-Hoa Nguyen [thaihoa@comcast.net]
View
10 lang/vi_utf8/resource.php
@@ -0,0 +1,10 @@
+<?PHP // $Id$
+ // resource.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112400)
+
+
+$string['modulename'] = 'Tài Liệu';
+$string['thischarset'] = 'UTF-8';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Vietnamese';
+
+?>

0 comments on commit 2b62fed

Please sign in to comment.