Permalink
Browse files

last files moving to xhtml doctype

moving body background-color to stylesheet
  • Loading branch information...
1 parent a055c69 commit 2b7b471a3251b8817d579b1f0e42d930913613a3 koenr committed Feb 6, 2005
@@ -6,7 +6,7 @@
<link rel="stylesheet" href="./docstyles.css" type="TEXT/CSS" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" />
</head>
-<body bgcolor="#ffffff">
+<body>
<h1>Historie</h1>
@@ -1,6 +1,7 @@
body, td, th, li {
font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+ background-color: #ffffff;
}
th {
View
@@ -7,7 +7,7 @@
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" />
</head>
-<body bgcolor="#ffffff">
+<body>
<h1>Často kladené dotazy (FAQ/ČKD)</h1>
<p class="normaltext">Na této stránce najdete odpovědi na některé nejčastěji
@@ -7,7 +7,7 @@
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" />
</head>
-<body bgcolor="#ffffff">
+<body>
<h1>Vlastnosti</h1>
View
@@ -1 +1 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><title>Dokumentace Moodlu: Výhledy</title><link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS" /><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" /></head><body bgcolor="#FFFFFF"><h1>Výhledy do budoucna</h1><blockquote> <p>S postupným zráním Moodlu je směr jeho vývoje stále více ovlivňován komunitou vývojářů a uživatelů. Na adrese <a target=_top href="http://moodle.org/bugs/">moodle.org/bugs</a> najdete seznam navrhovaných změn i stav jejich zpracování. Vaše <a href="?file=credits.html">příspěvky</a> v podobě nápadů, částí kódu, zpětné vazby či propagace jsou více než vítány; bližší informace najdete v&nbsp;<a href="?file=developer.html">Příručce vývojáře</a>.</p> <p>Zde předkládáme svoji představu, kudy se dále ubírat. Samozřejmě však záleží také na tom, na čem chtějí pracovat samotní vývojáři.</p> <h3>Verze 2.0 - polovina roku 2004</h3> <blockquote> <p>Tato podstatně inovovaná verze bude obsahovat některé zásadní změny ve vnitřní struktuře systému, směřující k&nbsp;zvýšení flexibility a&nbsp;škálovatelnosti v&nbsp;mnoha oblastech. Hlavními změnami budou: <ul> <li>nově přepsaná vrstva zobrazení s použitím kódu kompatibilního s&nbsp;XHTML a s&nbsp;úplnou implementací šablon pro zvýšení úrovně standardizace, pružnosti a dostupnosti;</li> <li>širší použití PHP tříd v klíčových oblastech kódu; to usnadní práci programátorům pracujícím na nových modulech nebo těm, kdo se snaží začlenit systém Moodle do externích systémů;</li> <li>nová architektura pro zápis do kurzů založená na doplňkových modulech (shodná s architekturou použitou u ověřování uživatelů); toto řešení umožní použít k&nbsp;řízení přístupu do kurzů externí systémy (např. Student Records, Paypal, LDAP apod.).</li> </ul> </blockquote><h3>Verze 2.1 - závěr roku 2004</h3> <blockquote> <p> Verze 2.1 by měla více využívat výhod nové architektury a rozšířit systém o nové možnosti, jako jsou: </p> <ul> <li>nový systém kontroly přístupu, který umožní přesněji definovat přístupová práva a role;</li> <li>lepší pedagogická podpora pro učitele i studenty;</li> <li>základní podpora standardních výukových objektů (SCORM);</li> <li>lepší propojení s moodle.org (možnost spolupráce učitelů a výměny materiálů).</li> </ul> </blockquote> <p align="center">&nbsp;</p></blockquote><p align="center">&nbsp;</p><p align="center"><font size="1"><a href="." target="_top">Dokumentace Moodlu</a></font></p><p align="center"><font size="1">Version: $Id$</font></p></body>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><title>Dokumentace Moodlu: Výhledy</title><link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS" /><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" /></head><body><h1>Výhledy do budoucna</h1><blockquote> <p>S postupným zráním Moodlu je směr jeho vývoje stále více ovlivňován komunitou vývojářů a uživatelů. Na adrese <a target=_top href="http://moodle.org/bugs/">moodle.org/bugs</a> najdete seznam navrhovaných změn i stav jejich zpracování. Vaše <a href="?file=credits.html">příspěvky</a> v podobě nápadů, částí kódu, zpětné vazby či propagace jsou více než vítány; bližší informace najdete v&nbsp;<a href="?file=developer.html">Příručce vývojáře</a>.</p> <p>Zde předkládáme svoji představu, kudy se dále ubírat. Samozřejmě však záleží také na tom, na čem chtějí pracovat samotní vývojáři.</p> <h3>Verze 2.0 - polovina roku 2004</h3> <blockquote> <p>Tato podstatně inovovaná verze bude obsahovat některé zásadní změny ve vnitřní struktuře systému, směřující k&nbsp;zvýšení flexibility a&nbsp;škálovatelnosti v&nbsp;mnoha oblastech. Hlavními změnami budou: <ul> <li>nově přepsaná vrstva zobrazení s použitím kódu kompatibilního s&nbsp;XHTML a s&nbsp;úplnou implementací šablon pro zvýšení úrovně standardizace, pružnosti a dostupnosti;</li> <li>širší použití PHP tříd v klíčových oblastech kódu; to usnadní práci programátorům pracujícím na nových modulech nebo těm, kdo se snaží začlenit systém Moodle do externích systémů;</li> <li>nová architektura pro zápis do kurzů založená na doplňkových modulech (shodná s architekturou použitou u ověřování uživatelů); toto řešení umožní použít k&nbsp;řízení přístupu do kurzů externí systémy (např. Student Records, Paypal, LDAP apod.).</li> </ul> </blockquote><h3>Verze 2.1 - závěr roku 2004</h3> <blockquote> <p> Verze 2.1 by měla více využívat výhod nové architektury a rozšířit systém o nové možnosti, jako jsou: </p> <ul> <li>nový systém kontroly přístupu, který umožní přesněji definovat přístupová práva a role;</li> <li>lepší pedagogická podpora pro učitele i studenty;</li> <li>základní podpora standardních výukových objektů (SCORM);</li> <li>lepší propojení s moodle.org (možnost spolupráce učitelů a výměny materiálů).</li> </ul> </blockquote> <p align="center">&nbsp;</p></blockquote><p align="center">&nbsp;</p><p align="center"><font size="1"><a href="." target="_top">Dokumentace Moodlu</a></font></p><p align="center"><font size="1">Version: $Id$</font></p></body>
@@ -7,7 +7,7 @@
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" />
</head>
-<body bgcolor="#FFFFFF">
+<body>
<h1>Instalace Apache, MySQL a PHP</h1>
<blockquote>
<p>Moodle je napsán ve skriptovacím jazyce PHP a většinu svých dat uchovává v
View
@@ -1 +1 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"><html><head> <title>Dokumentace Moodlu: Úvod</title> <link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2"></head><body bgcolor="#ffffff"> <h1>Úvod</h1><blockquote> <p>Moodle [čti můdl] je softwarový balíček pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na internetu. Jedná se o&nbsp;neustále se vyvíjející projekt, navržený na základě <a href="?file=philosophy.html">sociálně konstruktivistického</a> přístupu k&nbsp;vzdělávání.</p> <p>Moodle je poskytován zdarma jako <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html" target="_top"> Open Source</a> software (spadající pod <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html" target="_top">obecnou veřejnou licenci GNU</a>). To v&nbsp;zásadě znamená, že je chráněn autorskými právy, ale poskytuje přitom uživatelům značnou svobodu. Moodle můžete kopírovat, používat i upravovat, pokud souhlasíte s tím, že: <strong>budete tento zdroj poskytovat ostatním</strong>; <strong>nebudete měnit ani odstraňovat původní údaje o licencích a autorských právech</strong>, a <strong>uplatníte stejné licenční podmínky i u jakýchkoliv odvozených produktů</strong>. Pro podrobnější informace nahlédněte do plného znění licence. S&nbsp;případnými dotazy se laskavě obraťte přímo na <a href="http://moodle.org/user/view.php?id=1&amp;course=1">držitele autorských práv</a>. </p> <p>Moodle lze použít na jakémkoliv počítači s fungujícím <a href="http://www.php.net/" target="_top">PHP</a>, podporuje řadu typů databází (především <a href="http://www.mysql.com/" target="_top">MySQL</a>).</p> <p>Slovo Moodle bylo původně akronymem pro Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Modulární objektově orientované dynamické prostředí pro výuku); tato informace může být zajímavá především pro programátory a teoretické pedagogy.&nbsp; Lze ho také považovat za sloveso, které popisuje proces líného bloumání od jednoho k&nbsp;druhému, dělání věcí podle svého, hravost, která často vede k&nbsp;pochopení problému a podporuje tvořivost. V&nbsp;tomto smyslu se vztahuje jak k&nbsp;samotnému zrodu Moodlu, tak k&nbsp;přístupu studenta či učitele k&nbsp;výuce v&nbsp;on-line kurzech.</p> <p>Neváhejte a <a href="http://moodle.org/community/" target="_top">připojte se s námi k Moodlu</a>!</p></blockquote><p><br /></p><p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Dokumentace Moodlu</a></font></p><p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id$</font></p></body></html>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head> <title>Dokumentace Moodlu: Úvod</title> <link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS" /> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" /></head><body> <h1>Úvod</h1><blockquote> <p>Moodle [čti můdl] je softwarový balíček pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na internetu. Jedná se o&nbsp;neustále se vyvíjející projekt, navržený na základě <a href="?file=philosophy.html">sociálně konstruktivistického</a> přístupu k&nbsp;vzdělávání.</p> <p>Moodle je poskytován zdarma jako <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html" target="_top"> Open Source</a> software (spadající pod <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html" target="_top">obecnou veřejnou licenci GNU</a>). To v&nbsp;zásadě znamená, že je chráněn autorskými právy, ale poskytuje přitom uživatelům značnou svobodu. Moodle můžete kopírovat, používat i upravovat, pokud souhlasíte s tím, že: <strong>budete tento zdroj poskytovat ostatním</strong>; <strong>nebudete měnit ani odstraňovat původní údaje o licencích a autorských právech</strong>, a <strong>uplatníte stejné licenční podmínky i u jakýchkoliv odvozených produktů</strong>. Pro podrobnější informace nahlédněte do plného znění licence. S&nbsp;případnými dotazy se laskavě obraťte přímo na <a href="http://moodle.org/user/view.php?id=1&amp;course=1">držitele autorských práv</a>. </p> <p>Moodle lze použít na jakémkoliv počítači s fungujícím <a href="http://www.php.net/" target="_top">PHP</a>, podporuje řadu typů databází (především <a href="http://www.mysql.com/" target="_top">MySQL</a>).</p> <p>Slovo Moodle bylo původně akronymem pro Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Modulární objektově orientované dynamické prostředí pro výuku); tato informace může být zajímavá především pro programátory a teoretické pedagogy.&nbsp; Lze ho také považovat za sloveso, které popisuje proces líného bloumání od jednoho k&nbsp;druhému, dělání věcí podle svého, hravost, která často vede k&nbsp;pochopení problému a podporuje tvořivost. V&nbsp;tomto smyslu se vztahuje jak k&nbsp;samotnému zrodu Moodlu, tak k&nbsp;přístupu studenta či učitele k&nbsp;výuce v&nbsp;on-line kurzech.</p> <p>Neváhejte a <a href="http://moodle.org/community/" target="_top">připojte se s námi k Moodlu</a>!</p></blockquote><p><br /></p><p align="center"><font size="1"><a href="." target="_top">Dokumentace Moodlu</a></font></p><p align="center"><font size="1">Version: $Id$</font></p></body></html>
View
@@ -1,14 +1,15 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
-<html>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+ "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Dokumentace Moodlu: Licence</title>
-<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS">
+<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS" />
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" />
</head>
-<body bgcolor="#ffffff">
+<body>
<h1>Autorská práva a licenční podmínky Moodlu</h1>
@@ -1,18 +1,17 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
-
-<html>
-
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+ "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Dokumentace Moodlu: Východiska</title>
-<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS">
+<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS" />
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" />
</head>
-<body bgcolor="#ffffff">
+<body>
@@ -210,9 +209,9 @@
<hr />
-<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Dokumentace Moodlu</a></font></p>
+<p align="center"><font size="1"><a href="." target="_top">Dokumentace Moodlu</a></font></p>
-<p align="CENTER"><font size="1">Verze: $Id$</font></p>
+<p align="center"><font size="1">Verze: $Id$</font></p>
</body>
@@ -7,7 +7,7 @@
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" />
</head>
-<body bgcolor="#FFFFFF">
+<body>
<h1>Příručka učitele</h1>
<p>Tato stránka slouží jako rychlý průvodce pro vytváření on-line kurzů v
systému Moodle. Jsou zde nastíněny jeho základní funkce a také některá důležitá
@@ -7,7 +7,7 @@
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
</head>
-<body bgcolor="#FFFFFF">
+<body>
<h1>Aktualizace Moodlu</h1>
<blockquote>
@@ -1,16 +1,17 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
-<html>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+ "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Moodle Docs: Achtergrond</title>
- <link rel="stylesheet" href="./docstyles.css" type="TEXT/CSS">
- <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
+ <link rel="stylesheet" href="./docstyles.css" type="TEXT/CSS" />
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
</head>
-<body bgcolor="#ffffff">
+<body>
<h1>Achtergrond</h1>
<blockquote>
- <p>Moodle is een actief en evoluerend project. De ontwikkeling ervan is door <a href="http://moodle.org/user/view.php?id=1&course=1" target="_top">Martin
+ <p>Moodle is een actief en evoluerend project. De ontwikkeling ervan is door <a href="http://moodle.org/user/view.php?id=1&amp;course=1" target="_top">Martin
Dougiamas</a> gestart en die leidt het project nog steeds:</p>
<blockquote>
<p><em>I've been working on it, in some way or other, for several years. It
@@ -1,6 +1,7 @@
body, td, th, li {
font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+ background-color: #ffffff;
}
th {
View
@@ -76,7 +76,7 @@
<p class="answer">&nbsp;</p>
<h3><a name="quotes" id="quotes"></a>Telkens ik tekst toevoeg met een weglatingsteken (') of een aanhalingsteken (&quot;) krijg ik fouten of wordt er een schuine streep aan toegevoegd</h3>
-<p class="answer">Problemen veroorzaakt door accenten worden veroorzaakt door een foute instelling van &quot;magic&quotes&quot;. Moodle heeft volgende instelling nodig (zijn gewoonlijk standaardinstellingen):</p>
+<p class="answer">Problemen veroorzaakt door accenten worden veroorzaakt door een foute instelling van &quot;magic quotes&quot;. Moodle heeft volgende instelling nodig (zijn gewoonlijk standaardinstellingen):</p>
<p class="answercode">magic_quotes_gpc = On<br />
magic_quotes_runtime = Off</p>
<p class="answer">Lees ook het deel over <a href="./?file=install.html#webserver">webserverconfiguratie</a> in de installatiedocumentatie voor meer details.</p>
@@ -127,7 +127,7 @@
<p class="answer">&nbsp;</p>
<h3><a name="nologin"></a>Ik kan helemaal niet aanmelden - ik blijf vastzitten op het log in scherm.</h3>
-<p class="answer">De meest voorkomende oorzaak voor dit probleem is dat je computer (niet je Moodleserver) een firewall heeft die referrer informatie voor de browser wegfiltert. Hier zijn instructies om dit beter in te stellen voor <a href="http://service1.symantec.com/SUPPORT/nip.nsf/46f26a2d6dafb0a788256bc7005c3fa3/b9b47ad7eddd343b88256c6b006a85a8?OpenDocument&src=bar_sch_nam">Norton firewall producten</a>.</p>
+<p class="answer">De meest voorkomende oorzaak voor dit probleem is dat je computer (niet je Moodleserver) een firewall heeft die referrer informatie voor de browser wegfiltert. Hier zijn instructies om dit beter in te stellen voor <a href="http://service1.symantec.com/SUPPORT/nip.nsf/46f26a2d6dafb0a788256bc7005c3fa3/b9b47ad7eddd343b88256c6b006a85a8?OpenDocument&amp;src=bar_sch_nam">Norton firewall producten</a>.</p>
<p class="answer">De serverbeheerder kan dit voor iedereen herstllen door in de Moodleconfiguratiepagina de variable "<b>secureforms</b>" op "Nee" te zetten.</p>
<p class="answer">Een andere mogelijke oorzaak van dit probleem is dat sessies niet behoorlijk geconfigureerd zijn op je server. Je kunt dit testen door het script http://yourserver/moodle/lib/session-test.php te openen in je browser.</p>
<p class="answer">&nbsp;</p>
View
@@ -1,14 +1,15 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
-<html>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+ "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Moodle Docs: Background</title>
-<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS">
+<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS" />
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
</head>
-<body bgcolor="#ffffff">
+<body>
<h1>Mogelijkheden</h1>
<blockquote>
View
@@ -1,12 +1,13 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
-<html>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+ "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Over Moodle: Inleiding</title>
-<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS">
+<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS" />
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
@@ -19,7 +20,7 @@
vrijheden hebt. Je mag Moodle kopiëren, gebruiken en wijzigen, op voorwaarde dat je <strong>de broncode ter
beschikking stelt van anderen</strong>; <strong>de originele licentie en copyrights niet wijzigt of verwijdert</strong>
en <strong> deze licentie ook toepast op gelijk welk afgeleid werk</strong>. Lees deze licentie door
- voor de volledige inhoud en contacteer de <a href="http://moodle.org/user/view.php?id=1&course=1">houder van
+ voor de volledige inhoud en contacteer de <a href="http://moodle.org/user/view.php?id=1&amp;course=1">houder van
het copyright rechtstreeks bij vragen.</a>
</p>
<p>Moodle zal lopen op gelijk welke computer met <a href="http://www.php.net/" target="_top">
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 2b7b471

Please sign in to comment.