Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent bdfd90b commit 2be846fd31793ec54b2b6d94169b283b38e44c6c AMOS bot committed Dec 10, 2011
Showing with 2 additions and 1 deletion.
  1. +1 −0 install/lang/bg/install.php
  2. +1 −1 install/lang/ja/install.php
@@ -46,4 +46,5 @@
$string['pathssubdataroot'] = 'Тази директория е място, където Moodle, записва качваните файлове. Тази директория трябва да е достъпна за четене И ЗА ЗАПИС от потребителя на интернет сървъра (обикновено \'nobody\' или \'apache\'), но не трябва да е достъпна пряко през Интернет. Инталаторът ще се опита да създаде директорията, ако тя не съществува.';
$string['pathssubdirroot'] = 'Пълен път до директорията на Moodle.';
$string['pathssubwwwroot'] = 'Пълен интернет адрес, на който ще се отваря Moodle. Не е възможно Moodle да се отваря чрез различни адреси. Ако Вашият сайт има няколко адреса трябва на всеки от другите адреси да направите HTML пренасочване към този. Ако Вашият сайт се отваря както глобално от Интернет, така и от локална мрежа, настройте DNS така че потребителите от локалната мрежа също да могат да ползват глобалния адрес. Ако адресът не е коректен, моля, променете адреса в браузъра си и започнете инсталирането с правилния адрес.';
+$string['phpextension'] = '{$a} разширение на PHP';
$string['wwwroot'] = 'Уеб адрес';
@@ -84,6 +84,6 @@
$string['welcomep30'] = 'このリリース <strong>{$a->installername}</strong> には、<strong>Moodle</strong> で環境を作成する次のアプリケーションが含まれています:';
$string['welcomep40'] = 'パッケージには <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong> も含まれています。';
$string['welcomep50'] = 'このパッケージ内のすべてのアプリケーションの使用は個々のライセンスによって規定されています。全体の <strong>{$a->installername}</strong> パッケージは <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">オープンソース</a> であり、<a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a>ライセンスの下に配布されています。';
-$string['welcomep60'] = '次からのページは、あなたのコンピュータに <strong>Moodle</strong> を簡単に設定およびセットアップする手順にしたがって進みます。デフォルトの設定を使用することも、必要に応じて任意で設定を変更することもできます。';
+$string['welcomep60'] = '次からのページは、あなたのコンピュータに<strong>Moodle</strong>を簡単に設定およびセットアップする手順にしたがって進みます。あなたはデフォルトの設定を使用することも、必要に応じて任意で設定を変更することもできます。';
$string['welcomep70'] = '<strong>Moodle</strong>のセットアップを続けるには「次へ」ボタンをクリックしてください。';
$string['wwwroot'] = 'ウェブアドレス';

0 comments on commit 2be846f

Please sign in to comment.