Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent e2b3dc4 commit 2c9ac05f762f3ddaa54299c864939a2c72bbb0ba AMOS bot committed Sep 13, 2013
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +1 −1 install/lang/sr_cr/install.php
  2. +1 −1 install/lang/sr_lt/install.php
@@ -31,7 +31,7 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
$string['admindirname'] = 'Администраторски директоријум';
-$string['availablelangs'] = 'Списак доступних језика';
+$string['availablelangs'] = 'Доступни језички пакети';
$string['chooselanguagehead'] = 'Изаберите језик';
$string['chooselanguagesub'] = 'Молимо изаберите језик који ће се користити током инсталације. Овај језик ће, такође, бити коришћен на нивоу сајта као подразумевани, мада то накнадно може бити промењено.';
$string['clialreadyconfigured'] = 'Датотека config.php већ постоји. Молимо, користите admin/cli/install_database.php ако желите да инсталирате овај сајт.';
@@ -31,7 +31,7 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
$string['admindirname'] = 'Administratorski direktorijum';
-$string['availablelangs'] = 'Spisak dostupnih jezika';
+$string['availablelangs'] = 'Dostupni jezički paketi';
$string['chooselanguagehead'] = 'Izaberite jezik';
$string['chooselanguagesub'] = 'Molimo izaberite jezik koji će se koristiti tokom instalacije. Ovaj jezik će, takođe, biti korišćen na nivou sajta kao podrazumevani, mada to naknadno može biti promenjeno.';
$string['clialreadyconfigured'] = 'Datoteka config.php već postoji. Molimo, koristite admin/cli/install_database.php ako želite da instalirate ovaj sajt.';

0 comments on commit 2c9ac05

Please sign in to comment.