Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
carlesbellver
carlesbellver committed Apr 2, 2004
1 parent 01f50e0 commit 2d227731ccea6ea07c46a6cbd6f8226724239e34
View
@@ -1,10 +1,10 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Edici&oacute; d'idioma</B></P>
-<P ALIGN=CENTER><B>Edici&oacute; de llenguatges</B></P>
+<P>Si voleu editar els idiomes en aquesta p&agrave;gina cal que els fitxers puguin ser escrits pel proc&eacute;s del servidor web.</P>
+
+<p>Dins d'algunes cadenes observareu <b>$a</b> i <b>$a->something</b>.</p>
-<P>Si voleu editar els llenguatges d'aquesta p&agrave;gina cal que els arxius
- puguin ser escrits durant el proc&eacute;s del servidor web.
-<p>En algunes cadenes observareu <b>$a</b> i <b>$a->something</b>.</p>
-<p>Representen variables que seran reempla&ccedil;ades per noms o altres paraules
- pel propi Moodle.</p>
-<P>Quan nom&eacute;s hi ha una variable s'usa la forma $a. Per&ograve; quan n'hi
- ha dues o m&eacute;s aleshores cada variable t&eacute; el seu nom.
+<p>Aix&ograve; s&oacute;n variables que Moodle reempla&ccedil;a amb mots o frases.</p>
+
+<P>Si nom&eacute;s hi ha una variable s'utilitza la forma $a. Quan n'hi
+ ha dues o m&eacute;s, aleshores cada variable t&eacute; el seu nom.
View
@@ -1,77 +1,4 @@
+<P ALIGN=CENTER><B> M&ograve;duls d'activitat</B></P>
-<P ALIGN=CENTER><B> M&ograve;duls d'activitats</B></P>
-
-<P>Moodle cont&eacute; una &agrave;mplia varietat de m&ograve;duls d'activitats
- que es poden utilitzar per bastir qualsevol tipus de curs.</P>
-
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/forum/icon.gif">&nbsp;<B>F&ograve;rums</B></P>
-<UL>
- <p>Aquesta activitat &eacute;s, potser, la m&eacute;s important perqu&egrave;
- &eacute;s on tenen lloc la major part de discussions. Els f&ograve;rums es
- poden estructurar de diferents maneres i poden incloure la puntuaci&oacute;
- de cada intervenci&oacute; per part dels companys. Es poden veure les intervencions
- en diferents formats i s'hi poden adjuntar arxius. Quan els participants se
- subscriuen a un f&ograve;rum rebran a la seva b&uacute;stia de correu una
- c&ograve;pia de cada intervenci&oacute; nova que s'hi faci. Els mestres poden
- imposar la subscripci&oacute; a tots els estudiants si aix&iacute; ho creu
- convenient. </p>
-</UL>
-
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/journal/icon.gif">&nbsp;<B>Diaris</B></P>
-<UL>
- <p>Aquest m&ograve;dul &eacute;s una activitat reflectiva molt important. El
- professor demana als estudiants que hi reflecteixin un tema particular i cada
- estudiant pot editar i polir la seva resposta al llarg del temps. Aquesta
- resposta &eacute;s privada i nom&eacute;s la pot veure el professor el qual
- pot oferir retroalimentaci&oacute; o una puntuaci&oacute; a cada entrada del
- diari. &Eacute;s una bona idea fer una activitat al diari cada setmana.</p>
-</UL>
-
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/resource/icon.gif">&nbsp;<B>Recursos</B></P>
-<UL>
- <P>Els recursos s&oacute;n contingut, s&oacute;n la informaci&oacute; que el
- professor vol aportar al curs. Poden consistir en arxius carregats al servidor,
- p&agrave;gines editades directament amb Moodle o p&agrave;gines web externes
- fetes per formar part d'aquest curs.</P>
-</UL>
-
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/assignment/icon.gif">&nbsp;<B>Tasques</B></P>
-<UL>
- <p>Les tasques permeten als professors especificar una feina que exigeix que
- els estudiants preparin contingut digital en qualsevol format i el trametin
- a trav&eacute;s de la c&agrave;rrega al servidor. Una tasca normal inclou
- assaigs, projectes, informes, etc. Aquest m&ograve;dul inclou la possibilitat
- de puntuar les feines.</p>
-</UL>
-
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/quiz/icon.gif">&nbsp;<B>Q&uuml;estionaris</B></P>
-<UL>
- <p>Aquest m&ograve;dul permet al professor dissenyar i preparar q&uuml;estionaris
- que poden ser de respostes m&uacute;ltiples, vertader/fals i de respostes
- curtes. Les preguntes es poden desar en una base de dades per categories i
- reutilitzar-les en el mateix o en altres cursos. Els q&uuml;estionaris admeten
- m&uacute;ltiples intents, cada intent &eacute;s marcat autom&agrave;ticament
- i el professor pot triar entre donar ajuda o retroalimentaci&oacute; o mostrar
- les respostes correctes. Aquest m&ograve;dul inclou la possibilitat de puntuar
- la feina.</p>
-</UL>
-
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/choice/icon.gif">&nbsp;<B>Tries</B></P>
-<UL>
- <p>Una activitat de tria &eacute;s molt simple: el professor fa una pregunta
- i especifica diferents possibles respostes Pot ser &uacute;til com a votaci&oacute;
- r&agrave;pida de cara a estimular la reflexi&oacute; sobre algun tema, per
- permetre que la classe decideixi cap on pot anar un curs o per recollir les
- dades d'un acord.</p>
-</UL>
-
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/survey/icon.gif">&nbsp;<B>Enquestes</B></P>
-<UL>
- <p>El m&ograve;dul d'enquestes proporciona una varietat d'instruments d'investigaci&oacute;
- que s'han vist molt &uacute;tils en l'avaluaci&oacute; i en l'estimulaci&oacute;
- de l'aprenentatge en entorns telem&agrave;tics. Els professors els poden utilitzar
- per recollir dades dels estudiants que ajudaran a con&egrave;ixer millor la
- classe i reflectir-se aix&iacute; en la manera d'ensenyar.</p>
-</UL>
-
+<P>Moodle cont&eacute; un ventall de m&ograve;duls d'activitat que es poden utilitzar per bastir qualsevol tipus de curs.</P>
View
@@ -1,32 +1,25 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Penjar una imatge</B></P>
-<P ALIGN=CENTER><B>C&agrave;rrega d'imatges</B></P>
+<P>Podeu penjar al servidor una imatge que tingueu al vostre ordinador que servir&agrave; per representar-vos en diferents llocs.</P>
+
+<P>Per aquesta ra&oacute;, tot i que podeu utilitzar la imatge que vulgueu, la millor idea &eacute;s posar un primer pla de la vostra cara.</P>
+
+<P>La imatge ha d'estar en format JPG o PNG (normalment el nom del fitxer ha d'acabar en .jpg o .png).</P>
+
+<P>Podeu obtenir aquest fitxer mitjan&ccedil;ant qualsevol dels m&egrave;todes seg&uuml;ents:</P>
-<P>Podeu carregar una imatge del vostre ordinador al servidor que servir&agrave;
- per representar-vos a diferents llocs.
-<P>Per aix&ograve; les millors imatges s&oacute;n les de primers plans de la vostra
- cara tot i que podeu usar la imatge que m&eacute;s us agradi.
-<P>L'arxiu d'imatge ha d'estar en format JPG o PNG, &eacute;s a dir, el nom ha
- d'acabar en .jpg o .png
-<P>Podeu aconseguir aquest arxiu d'imatge per qualsevol d'aquests m&egrave;todes:
<OL>
- <LI>Fent una foto amb una c&agrave;maradigital que la majoria de casos ja passen
- al vostre ordinador en el format correcte.
- <LI>Podeu escanejar una fotografia que tingueu en suport paper. Assegureu-vos
- que la deseu com JPG o PNG.
- <LI>Si teniu fusta d'artista podeu dibuixar-vos usant una programa de dibuix.
- <LI>Finalment podeu &quot;robar&quot; alguna imatge de la web. <A TARGET=google HREF="http://images.google.com/">http://images.google.com</A>
- &eacute;s un magn&iacute;fic lloc on cercar imatges. Un cop en tingueu una
- feu clic amb el bot&oacute; dret del ratol&iacute; i escolliu &quot;Desa imatge
- com...&quot; del men&uacute; contextual que us apareixer&agrave;.
+ <LI>Si feu servir una c&agrave;maradigital, molt probablement les fotos es transferiran al vostre ordinador en el format correcte.
+ <LI>Podeu escanejar una fotografia que tingueu en paper. Assegureu-vos que la deseu en format JPG o PNG.
+ <LI>Si sou artistes, podeu fer-vos un autoretrat amb una programa de dibuix.
+ <LI>Finalment, podeu &quot;robar&quot; imatges del web. <A TARGET=google HREF="http://images.google.com/">http://images.google.com</A> &eacute;s un magn&iacute;fic lloc on cercar imatges. Un cop en trobeu una podeu desar-la al vostre ordinador.
</OL>
-<P>Per carregar la imatge feu clic al bot&oacute; &quot;Navega&quot; d'aquesta
- p&agrave;gina i seleccioneu la imatge del vostre disc dur.
-<P>NOTA: Assegureu-vos que l'arxiu no supera la mida m&agrave;xima o no es podr&agrave;
- carregar.
-<P>En acabat cliqueu al bot&oacute; &quot;Actualitzar perfil&quot; del capdavall
- de la p&agrave;gina i l'arxiu d'imatge quedar&agrave; retallat i deixat a una
- mida de 100x100 pixels.
-<P>Quan torneu a la p&agrave;gina del vostre perfil &eacute;s possible que no
- hagi canviat la imatge. en aquest cas feu servir el bot&oacute; &quot;Actualitza&quot;
+<P>Per penjar la imatge feu clic al bot&oacute; &quot;Navega&quot; d'aquesta p&agrave;gina i seleccioneu la imatge al vostre disc dur.
+
+<P>NOTA: assegureu-vos que l'arxiu no supera la mida m&agrave;xima indicada o no es podr&agrave; penjar.
+
+<P>En acabat feu clic al bot&oacute; &quot;Actualitza perfil&quot; al capdavall p&agrave;gina i la imatge es retallar&agrave; i es reduir&agrave; a una mida de 100x100 p&iacute;xels.
+
+<P>Quan torneu a visualitzar el vostre perfil &eacute;s possible que no hagi canviat la imatge. En aquest cas feu servir el comandament &quot;Actualitza&quot; o &quot;Reload&quot; del navegador.
del vostre programa navegador.
@@ -1,12 +1,12 @@
<h2>Preguntes</h2>
-<p>Una bona manera d'ajudar la gent a pensar sobre un tema &eacute;s fer-los una pregunta sobre aquest tema. Una bona pregunta realment ens pot ajudar a reunir la informaci&oacute;, avaluar les nostres idees i formar idees noves.</p>
+<p>Una bona manera d'ajudar els altres a pensar sobre un tema &eacute;s fer-los una pregunta sobre aquest tema. Una bona pregunta realment ens pot ajudar a aplegar la informaci&oacute;, avaluar les nostres idees i formar idees noves.</p>
-<p>Fer preguntes amb la intenci&oacute; espec&iacute;fica d'ajudar els altres a aprendre es coneix com <i>fer preguntes socr&agrave;tiques</i>, en honor del vell fil&ograve;sof grec.</p>
+<p>Fer preguntes amb la intenci&oacute; espec&iacute;fica d'ajudar els altres a aprendre es coneix com <i>fer preguntes socr&agrave;tiques</i>, en honor del fil&ograve;sof de l'Antiga Gr&egrave;cia.</p>
<p>Fer preguntes socr&agrave;tiques t'exigeix escoltar molt atentament l'altra persona per mirar d'expressar-te d'una manera &uacute;til, constructiva i si hi ha sort sense entrar en conflicte.</p>
-<p>Ac&iacute; davall teniu alguns exemples d'aquest tipus de preguntes:</p>
+<p>Heus ac&iacute; alguns exemples d'aquest tipus de preguntes:</p>
<H3>Preguntes de clarificaci&oacute;</H3>
@@ -17,7 +17,7 @@ <H3>Preguntes de clarificaci&oacute;</H3>
<LI>Pots expressar-ho d'una altra forma?</LI>
<li>Deixa'm veure si t'he ent&egrave;s; vols dir _____ o _____?</li>
<li>Quina relaci&oacute; t&eacute; a&ccedil;&ograve; amb el nostre problema/discussi&oacute;/idea?</li>
-<LI>Marta, pots resumir amb paraules teues el que ha dit Pau? ... Pau, &eacute;s aix&ograve; el que volies dir?</LI>
+<LI>Marta, pots resumir amb paraules teves el que ha dit Pau? ... Pau, &eacute;s aix&ograve; el que volies dir?</LI>
<LI>Pots donar-me un exemple?</LI>
<li>Seria _____ un bon exemple d'aix&ograve;?</li>
</UL>
@@ -26,9 +26,9 @@ <h3>Preguntes que sondegen pressuposicions</h3>
<li>Qu&egrave; est&agrave;s pressuposant?</li>
<li>Qu&egrave; est&agrave; pressuposant Laura?</li>
<li>Qu&egrave; podr&iacute;em assumir en lloc d'aix&ograve;?</li>
- <li>Pareix que estigues assumint que _____. T'he ent&egrave;s correctament?</li>
+ <li>Sembla que est&agrave;s assumint que _____. T'he ent&egrave;s correctament?</li>
<li>Tot el teu raonament dep&eacute;n de la idea que _____. Per qu&egrave; has basat el teu raonament en _____ en lloc de _____?</li>
- <li>Pareix que estigues pressuposant _____. Com justifiques donar aix&ograve; per segur?</li>
+ <li>Sembla que est&agrave;s pressuposant _____. Com justifiques donar aix&ograve; per segur?</li>
<li>Sempre &eacute;s aix&iacute;? Per qu&egrave; penses que podem assumir aix&ograve; en aquest cas?</li>
<li>Per qu&egrave; haur&iacute;em de pressuposar aix&ograve;?</li>
</ul>
@@ -38,21 +38,21 @@ <h3>Preguntes que sondegen raons i proves</h3>
<li>Com s'aplica aix&ograve; a aquest cas?</li>
<li>Hi ha alguna ra&oacute; per a dubtar d'aquesta prova?</li>
<li>Qui est&agrave; en situaci&oacute; de saber si aix&ograve; &eacute;s veritat?</li>
- <li>Qu&egrave; diries a alg&uacute; que diguera que ____?</li>
- <li>Alg&uacute; m&eacute;s pot donar dades que recolzen aquest punt de vista?</li>
+ <li>Qu&egrave; diries a alg&uacute; que digu&eacute;s que ____?</li>
+ <li>Alg&uacute; m&eacute;s pot donar dades que recolzin aquest punt de vista?</li>
<li>Per mitj&agrave; de quin raonament vas arribar a aquesta conclusi&oacute;?</li>
<li>Com podr&iacute;em descobrir si aix&ograve; &eacute;s veritat?</li>
</ul>
<h3>Preguntes sobre punts de vista o perspectives</h3>
<ul>
<li>Qu&egrave; estas implicant amb aix&ograve;?</li>
<li>Quan dius que _____, est&agrave;s implicant que _____?</li>
- <li>Per&ograve;, si f&oacute;ra aix&iacute;, qu&egrave; m&eacute;s s'esdevendria en conseq&uuml;&egrave;ncia? Per qu&egrave;?</li>
+ <li>Per&ograve;, si fos aix&iacute;, qu&egrave; m&eacute;s s'esdevendria en conseq&uuml;&egrave;ncia? Per qu&egrave;?</li>
<li>Quin efecte tindria aix&ograve;?</li>
<li>Aix&ograve; s'esdevindria necess&agrave;riament o nom&eacute;s possiblement/probablement?</li>
<li>Hi ha alguna alternativa?</li>
<li>Si s'esdevenen _____ i _____, qu&egrave; m&eacute;s podria ser tamb&eacute; veritat?</li>
- <li>Si diem que ____ &eacute;s &egrave;tic, qu&egrave; tal _____? </li>
+ <li>Si diem que ____ &eacute;s &egrave;tic, qu&egrave; us sembla _____? </li>
</ul>
<h3>Preguntes que sondegen implicacions i conseq&uuml;&egrave;ncies</h3>
<ul>
View
@@ -0,0 +1,10 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Llegir</B></P>
+
+<P>Quan es llegeix de pressa tot sovint &eacute;s molt f&agrave;cil malinterpretat all&ograve; que l'autor intentava dir.</P>
+
+<P>Per evitar aquesta problema, llegiu amb cura els textos i proveu a veure les coses des del punt de vista de l'autor.<P>
+
+<P>Tamb&eacute; pot ser &uacute;til pensar qu&egrave; NO ha dit l'autor o qu&egrave; ha deixat en dubte: aix&ograve; us pot ajudar a formar preguntes pr&ograve;pies.</P>
+
+<p align=right><a href="help.php?file=writing.html">M&eacute;s informaci&oacute; sobre escriure</a></p>
+<p align=right><a href="help.php?file=questions.html">M&eacute;s informaci&oacute; sobre fer preguntes</a></p>
View
@@ -1,4 +1,3 @@
-
<P ALIGN=CENTER><B>Sobre l'editor de text enriquit HTML</B></P>
<P>Disponibilitat: <B>
@@ -15,46 +14,36 @@
</B></P>
<P>L'editor de text enriquit HTML ens proporciona una interf&iacute;cie de processador
- de textos incrustada a la p&agrave;gina web per permetre-us editar text d'una
- forma intu&iuml;tiva, i el resultat &eacute;s codi HTML.
+ de textos incrustada en una p&agrave;gina web per permetre-us editar text d'una
+ forma intu&iuml;tiva, i el resultat &eacute;s codi HTML normal.
+
<P>A m&eacute;s de formatar text aquest editor presenta una s&egrave;rie de caracter&iacute;stiques
- extra que us poden ser molt &uacute;tils.
+ extra que podeu trobar &uacute;tils.
+
<P><B>Copiar text des d'altres aplicacions</B></P>
<UL>
- <p>Podeu copiar i enganxar directament text enriquit des d'altres aplicacions
- Windows, com ara Microsoft Word, a aquest editor i es conservar&agrave; el
- format. Nom&eacute;s cal que useu els men&uacute;s habituals de copiar i enganxar
- del vostre navegador o b&eacute; Control-C i Control-V.</p>
+ <p>Podeu copiar i enganxar-hi directament text enriquit des d'altres aplicacions Windows, com ara Microsoft Word, i es conservar&agrave; el formatatge. Nom&eacute;s cal que useu els men&uacute;s habituals de copiar i enganxar del vostre navegador (o les tecles equivalents control-C i control-V).</p>
</UL>
<P><B>Inserir imatges <img border="0" hspace="10" src="lib/rte/images/icon_ins_image.gif"></B></P>
<UL>
- <P>Si teniu imatges publicades en un lloc web accessible via Internet les podeu
- incloure als vostres textos tot utilitzant el bot&oacute; &quot;Insereix imatge&quot;
+ <P>Si teniu imatges publicades en un lloc web i accessibles per mitj&agrave; d'un URL les podeu incloure en els vostres textos per mitj&agrave; del bot&oacute; "Insereix imatge".
</UL>
<P><B>Inserir taules<img border="0" hspace="10" src="lib/rte/images/icon_ins_table.gif"></B></P>
<UL>
- <P>Per afegir graelles als textos podeu usar el bot&oacute; &quot;Insereix taules&quot;
+ <P>Podeu formatar els textos amb taules utilitzan el bot&oacute; "Insereix taules"
de la barra de men&uacute;s.
</UL>
<P><B>Inserir enlla&ccedil;os<img border="0" hspace="10" src="lib/rte/images/icon_ins_link.gif"></B></P>
<UL>
- <p>Per crear un nou enlla&ccedil; primer cal escriure el text on voleu que hi
- hagi l'&iexcl;enlla&ccedil;. En acabat seleccioneu-lo i cliqueu el bot&oacute;
- d'enlla&ccedil; de la barra de men&uacute;s. Escriviu l'adre&ccedil;a (URL)
- a la que voleu enlla&ccedil;ar i Accepteu. Res m&eacute;s senzill.</p>
+ <p>Per crear un nou enlla&ccedil; primer cal escriure el text on voleu que hi hagi l'&iexcl;enlla&ccedil;. En acabat seleccioneu-lo i feu clic al bot&oacute; d'enlla&ccedil; de la barra de men&uacute;s. Escriviu l'URL que voleu enlla&ccedil;ar i ja ho teniu.</p>
</UL>
-
<P><B>Inserir emoticones<img border="0" hspace="10" src="pix/s/smiley.gif" width="15" height="15"></B></P>
<UL>
- <p>Per incloure emoticones als vostres textos feu clic al bot&oacute; amb l'emoticona
- de la barra de men&uacute;s. Una finestreta emergent us permetr&agrave; escollir
- entre les diferents emoticones. Altrament podeu escriure el codi corresponent
- al vostre text i es convertir&agrave; autom&agrave;ticament en emoticona quan,
- m&eacute;s endavant, es mostri el vostre text.</p>
+ <p>Per incrustar emoticones en els textos feu clic al bot&oacute; de l'emoticona de la barra de men&uacute;s. Un di&agrave;leg us permetr&agrave; triar les diferents emoticones. Tamb&eacute; podeu escriure directament el codi corresponent a l'emoticona i despr&eacute;s quan es mostri el text es convertir&agrave; autom&agrave;ticament en l'emoticona.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="1" align="center">
<tr valign="top">
@@ -67,7 +56,7 @@
</tr>
<tr>
<td><a href="javascript:inserttext(':-D')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/biggrin.gif" width="15" height="15"></a></td>
- <td>riallada</td>
+ <td>rialla</td>
<td><font face="courier">:-D</font></td>
</tr>
<tr>
@@ -87,7 +76,7 @@
</tr>
<tr>
<td><a href="javascript:inserttext(':-P')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/tongueout.gif" width="15" height="15"></a></td>
- <td>treure la llengua</td>
+ <td>burleta</td>
<td><font face="courier">:-P</font></td>
</tr>
<tr>
@@ -131,7 +120,7 @@
</tr>
<tr>
<td><a href="javascript:inserttext(':-X')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/kiss.gif" width="15" height="15"></a></td>
- <td>petons</td>
+ <td>pet&oacute;</td>
<td><font face="courier">:-X</font></td>
</tr>
<tr>
@@ -156,7 +145,7 @@
</tr>
<tr>
<td><a href="javascript:inserttext('|-.')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/sleepy.gif" width="15" height="15"></a></td>
- <td>adormit</td>
+ <td>somnolent</td>
<td><font face="courier">|-.</font></td>
</tr>
<tr>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 2d22773

Please sign in to comment.