Permalink
Browse files

new help files, new strings, minor changes in survey and workshop

  • Loading branch information...
1 parent 7957e32 commit 2d23f7a03e4a14cd332a3b5bbc467a9f572b4309 rcantada committed Oct 12, 2005
View
@@ -30,6 +30,7 @@
$string['sessionerroruser'] = 'Nagtime-out ang sesyon mo o nakatagpo ng error. Maglog-in mulî.';
$string['sessionerroruser2'] = 'May natagpuang error sa server na nakaapekto sa paglog-in mo. Pakilog-in mulî o patayin at buhayin mulî ang browser mo.';
$string['sessionipnomatch'] = 'Paumanhin, nguni\'t parang nagbago ang IP number mo simula ng huli kang maglog-in. Ang panseguridad na katangiang ito ay pinipigil ang mga cracker na nakawin ang pagkatao mo habang nakalog-in sa site na ito. Ang mga normal na user ay hindi dapat makakita ng ganitong mensahe - hingan ng tulong ang administrador ng site.';
+$string['statscatchupmode'] = 'Ang estadistika ay kasalukuyang nasa mode na naghahabol. Sa kasalukuyan $a->daysdone araw ang naproseso na at $a->dayspending ang nakabimbin. Balikan mo na lamang muli!';
$string['unknowncourse'] = 'Dikilalang kurso na may pangalang \"$a\"';
$string['usernotaddederror'] = 'Hindi idinagdag ang user \"$a\" - dikilalang error';
$string['usernotaddedregistered'] = 'Hindi idinagdag ang user \"$a\" - nakarehistro na ';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // grades.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005051500)
+ // grades.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['addcategory'] = 'Magdagdag ng Kategoriya';
@@ -76,6 +76,7 @@
$string['nomode'] = 'NA';
$string['nonnumericweight'] = 'Nakatanggap ng di-bilang na halaga para sa ';
$string['nonweightedpct'] = 'walang-timbang %%';
+$string['notteachererror'] = 'Dapat ay guro ka para magamit ang katangiang ito.';
$string['pctoftotalgrade'] = '%% ng kabuuang marka';
$string['percent'] = 'Bahagdan';
$string['percentascending'] = 'Pagsunud-sunurin ayon sa bahagdan pataas';
@@ -0,0 +1,2 @@
+<p>Kung puwede mag-enrol o hindi sa kursong ito. Ang ikatlong opsiyon ay ang pagpapahintulot ng pag-eenrol sa loob ng isang takdang panahon.
+</p>
@@ -0,0 +1 @@
+<p>Patalastas ng pagkapasó ng pag-eenrol</p>
@@ -0,0 +1 @@
+<p>Patalastasan din ang mag-aaral</p>
@@ -0,0 +1 @@
+<p>Taning kung kailan ipapatalastas ang pagkapasó ng pag-eenrol</p>
View
@@ -150,14 +150,12 @@
$string['changedpassword'] = 'Binago ang password';
$string['changepassword'] = 'Baguhin ang password';
$string['changessaved'] = 'Nai-save na ang mga pagbabago';
-$string['checkall'] = 'Tsekan ang lahat';
$string['checkingbackup'] = 'Sinusuri ang bak-ap';
$string['checkingcourse'] = 'Sinusuri ang kurso';
$string['checkingforbbexport'] = 'Sinusuri ang iniluwas na BlackBoard';
$string['checkinginstances'] = 'Sinusuri ang mga pag-iral';
$string['checkingsections'] = 'Sinusuri ang mga seksiyon';
$string['checklanguage'] = 'Suriin ang wikà';
-$string['checknone'] = 'Walang lagyan ng tsek';
$string['childcoursenotfound'] = 'Hindi matagpuan ang anak na kurso!';
$string['choose'] = 'Piliin';
$string['choosecourse'] = 'Pumilì ng kurso';
@@ -245,7 +243,7 @@
$string['createuserandpass'] = 'Lumikha ng bagong username at password na ipanlalog-in';
$string['createziparchive'] = 'Lumikha ng zip archive';
$string['creatingblocks'] = 'Lumilikha ng mga block';
-$string['creatingcategoriesandquestions'] = 'Lumilikha ng mga kategoriya ng kurso at mga tanong';
+$string['creatingcategoriesandquestions'] = 'Lumilikha ng mga kategoriya at tanong';
$string['creatingcoursemodules'] = 'Lumilikha ng mga modyul ng kurso';
$string['creatingevents'] = 'Lumilikha ng mga okasyon';
$string['creatinggradebook'] = 'Lumilikha ng markahan';
@@ -427,11 +425,16 @@
<a href=\"$a->link\">baguhin ang iyong password</a> sa isang mas madaling matandaan.';
$string['enable'] = 'Buhayin';
$string['encryptedcode'] = 'Naka-encrypt na code';
+$string['enroldate'] = 'Agwat ng petsa';
+$string['enrolenddate'] = 'Katapusang petsa';
+$string['enrolenddaterror'] = 'Hindi puwedeng mas maaga ang katapusang petsa sa simulang petsa';
+$string['enrollable'] = 'Makapag-eenrol sa kurso';
$string['enrolledincourse'] = 'Nakaenrol sa kursong \"$a\"';
$string['enrolledincoursenot'] = 'Hindi nakaenrol sa kursong \"$a\"';
$string['enrollfirst'] = 'Kailangan mo munang mag-enrol sa isa man lamang sa mga kurso bago mo magamit ang mga aktibidad sa site';
$string['enrolme'] = 'Ienrol mo ako sa kursong ito';
$string['enrolmentconfirmation'] = 'Ieenrol mo ang sarili mo bilang kasapi ng kursong ito.<br />Talaga bang nais mo itong gawin?';
+$string['enrolmentend'] = 'Tapos na pag-eenrol';
$string['enrolmentkey'] = 'Susi sa pag-eenrol';
$string['enrolmentkeyfrom'] = 'Kailangan ng \'susi sa pageenrol\' ng kursong ito - ang susi ay minsan lamang gagamitin na password na dapat ay nakuha mo mula kay $a';
$string['enrolmentkeyhint'] = 'Hindi tama ang susi sa pageenrol, pakiulit<br />
@@ -441,7 +444,9 @@
$string['enrolmentnointernal'] = 'Hindi gumagana sa kasalukuyan ang mano-manong pag-eenrol';
$string['enrolmentnotyet'] = 'Paumanhin, nguni\'t hindi mo mapapasok ang kursong ito hanggang hindi sumasapit ang<br /> $a';
$string['enrolments'] = 'Pag-eenrol';
+$string['enrolmentstart'] = 'Simula ng Pag-eenrol';
$string['enrolperiod'] = 'Panahon ng pag-eenrol';
+$string['enrolstartdate'] = 'Simulang petsa';
$string['entercourse'] = 'Iklik para makapasok sa kursong ito';
$string['enteremailaddress'] = 'Ilagay ang email address mo upang mareset ang
password at makapagpadala ng bagong password sa iyo sa pamamagitan ng email.';
@@ -459,7 +464,30 @@
$string['existingcreators'] = 'Mga tagalikha ng kurso natin';
$string['existingstudents'] = 'Mga naka-enrol na mag-aaral';
$string['existingteachers'] = 'Mga gurò natin';
+$string['expirynotify'] = 'Patalastas ng pagkapasó ng pag-eenrol';
+$string['expirynotifyemail'] = 'Mapapasó na ang sumusunod na mag-aaral pagkatapos ng eksaktong $a->threshold araw:
+
+$a->current
+
+Mapapasó na ang sumusunod na mag-aaral sa hindi bababa sa $a->threshold araw:
+
+$a->past
+
+Maaari kang pumunta sa sumusunod na pahina upang mapahaba ang takdang panahon nila ng pag-eenrol:
+
+$a->extendurl';
+$string['expirynotifystudents'] = 'Patalastasan ang mga mag-aaral';
+$string['expirynotifystudentsemail'] = 'Mabuhay mag-aaral:
+
+Ito ay isang patalastas na ang iyong pag-eenrol sa kursong $a->course ay mapapasó na sa $a->threshold araw.
+
+Pakikontak ang iyong guro para sa karagdagang impormasyon.
+
+';
+$string['expirythreshold'] = 'Taning';
$string['explanation'] = 'Pagpapaliwanag';
+$string['extendenrol'] = 'Pahabain ang pag-eenrol';
+$string['extendperiod'] = 'Pinahaba ang panahon';
$string['failedloginattempts'] = '$a->attempts bigong log-in simula nang huli kang maglog-in';
$string['failedloginattemptsall'] = '$a->attempts bigong log-in para sa $a->accounts account';
$string['feedback'] = 'Puna';
@@ -484,6 +512,7 @@
$string['forcetheme'] = 'Ipilit ang tema';
$string['forgotaccount'] = 'Naiwala mo ba ang password mo?';
$string['forgotten'] = 'Nakalimutan mo ba ang iyong username o password?';
+$string['forgottenduplicate'] = 'Ang awtomatikong pagbawi ng password ay hindi nakumpleto dahil higit sa isang beses lumitaw ang email address mo sa database. Pakikontak ang administrador mo <a href=\"mailto:$a->email\">$a->firstname $a->lastname</a> .';
$string['format'] = 'Format';
$string['formathtml'] = 'Format na HTML';
$string['formatmarkdown'] = 'Format na Markdown';
@@ -615,6 +644,7 @@
$string['includeuserfiles'] = 'Isama ang mga File ng User';
$string['info'] = 'Impormasyon';
$string['institution'] = 'Institusyon';
+$string['instudentview'] = 'nasa tanaw na pangmag-aaral';
$string['invalidemail'] = 'Di-tanggap na email address';
$string['invalidlogin'] = 'Di-tanggap na log-in, pakipasok mulì';
$string['ip_address'] = 'IP Address';
@@ -775,6 +805,7 @@
$string['newaccount'] = 'Bagong account';
$string['newcourse'] = 'Bagong kurso';
$string['newpassword'] = 'Bagong password';
+$string['newpasswordfromlost'] = '<strong>PATALASTAS:</strong> Ang <strong>Kasalukuyan mong Password</strong> ay maaaring ipinadala sa iyo sa <strong>ikalawa</strong> ng dalawang email na ipinadala bilang bahagi ng proseso ng pagbawi sa nawawalang password. Tiyakin mo na natanggap mo na ang pamalit mong password bago magpatuloy sa screen na ito.';
$string['newpasswordtext'] = 'Hi $a->firstname,
Ang password ng account mo sa \'$a->sitename\' ay inireset
@@ -802,6 +833,7 @@
$string['next'] = 'Susunod';
$string['no'] = 'Hindi';
$string['nobody'] = 'Walang sinuman';
+$string['nochange'] = 'Walang pagbabago';
$string['nocoursesfound'] = 'Walang natagpuang kurso na may salitang \'$a\'';
$string['nocoursesyet'] = 'Walang kurso sa kategoriyang ito';
$string['nodstpresets'] = 'Hindi binuhay ng administrador ang suporta sa Daylight Savings Time';
@@ -836,6 +868,7 @@
$string['nosuchemail'] = 'Walang ganyang email address';
$string['notavailable'] = 'Hindi magagamit';
$string['noteachersyet'] = 'Wala pang gurò sa kursong ito';
+$string['notenrollable'] = 'Hindi maaaring mag-enrol sa kursong ito sa kasalukuyan';
$string['notenrolled'] = 'Si $a ay hindi naka-enrol sa kursong ito.';
$string['noteuserschangednonetocourse'] = 'Tandaan: ang mga user ng kurso ay kailangang ibalik kapag ibinabalik ang datos ng user. Binago na ang kaayusang ito para sa iyo.';
$string['nothingnew'] = 'Walang bago simula nang huli kang maglog-in';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // survey.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005043000)
+ // survey.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['actual'] = 'Aktuwal';
@@ -52,7 +52,7 @@
$string['attls9short'] = 'makipagtalo sa mga may-akda';
$string['attlsintro'] = 'Ang layunin ng tanongan na ito ay upang matulungan kaming iebalweyt ang iyong aktitud sa pag-iisip at pag-aaral.
-Walang \'tama\'o \'malî\' na sagot; interesado lamang kami sa inyong opinyon. Makatitiyak kayo na ang mga sagot ninyo ay pananatilihing lihim, at hindi makka-apekto sa marka ninyo.';
+Walang \'tama\'o \'malî\' na sagot; interesado lamang kami sa inyong opinyon. Makatitiyak kayo na ang mga sagot ninyo ay pananatilihing lihim, at hindi makaka-apekto sa marka ninyo.';
$string['attlsm1'] = 'Mga Aktitud hinggil sa Pag-iisip at Pag-aaral';
$string['attlsm2'] = 'Konektadong Pag-aaral';
$string['attlsm3'] = 'Hiwalay na Pag-aaral';
View
@@ -130,11 +130,11 @@
$string['listofallsubmissions'] = 'Listahan ng lahat ng Ipinasa';
$string['liststudentsassessments'] = 'Ilista ang mga Pagtatasa ng Mag-aaral';
$string['loadingforteacherassessments'] = 'Bigat ng $a Pagtatasa';
-$string['mail1'] = 'Ang takdang-aralin mo na \'$a\' ay tinasa ni';
+$string['mail1'] = 'Ang takdang-aralin mo na \'$a\' ay tinasa ng';
$string['mail10'] = 'Maari mo itong tasahin sa iyong takdang-araling pangworkshop';
$string['mail2'] = 'Makikita ang mga opinyon at marka sa Takdang-Araling Pangworkshop \'$a\'.';
$string['mail3'] = 'Makikita mo ito sa iyong Takdang-Araling Pangworkshop';
-$string['mail4'] = 'May opinyon na idinagdag sa takdang aralin na \'$a\' ni';
+$string['mail4'] = 'May opinyon na idinagdag sa takdang aralin na \'$a\' ng';
$string['mail5'] = 'Ang bagong opinyon ay makikita sa Takdang-Araling Pangworkshop na \'$a\'.';
$string['mail6'] = 'Narebyu na ang pagtatasa mo sa takdang aralin na \'$a\'.';
$string['mail7'] = 'Ang mga opinyong ibinigay ng $a ay makikita sa Takdang-Araling Pangworkshop ';
View
@@ -27,9 +27,10 @@
$string['onlyeditown'] = 'Tanging ang sarili mong impormasyon ang maeedit mo';
$string['processingstops'] = 'Huminto ang pagproseso dito. Hindi na ginamit ang nalalabing rekord.';
$string['restricteduser'] = 'Paumanhin, nguni\'t hindi pinahihintulutan ang kasalukuyang account mong \"$a\" na gawin iyan.';
-$string['sessionerroruser'] = 'Nagtime-out ang sesyon mo o nakatagpo ng error. Maglog-in mulî.';
-$string['sessionerroruser2'] = 'May natagpuang error sa server na nakaapekto sa paglog-in mo. Pakilog-in mulî o patayin at buhayin mulî ang browser mo.';
+$string['sessionerroruser'] = 'Nagtime-out ang sesyon mo o nakatagpo ng error. Maglog-in mulî.';
+$string['sessionerroruser2'] = 'May natagpuang error sa server na nakaapekto sa paglog-in mo. Pakilog-in mulî o patayin at buhayin mulî ang browser mo.';
$string['sessionipnomatch'] = 'Paumanhin, nguni\'t parang nagbago ang IP number mo simula ng huli kang maglog-in. Ang panseguridad na katangiang ito ay pinipigil ang mga cracker na nakawin ang pagkatao mo habang nakalog-in sa site na ito. Ang mga normal na user ay hindi dapat makakita ng ganitong mensahe - hingan ng tulong ang administrador ng site.';
+$string['statscatchupmode'] = 'Ang estadistika ay kasalukuyang nasa mode na naghahabol. Sa kasalukuyan $a->daysdone araw ang naproseso na at $a->dayspending ang nakabimbin. Balikan mo na lamang muli!';
$string['unknowncourse'] = 'Dikilalang kurso na may pangalang \"$a\"';
$string['usernotaddederror'] = 'Hindi idinagdag ang user \"$a\" - dikilalang error';
$string['usernotaddedregistered'] = 'Hindi idinagdag ang user \"$a\" - nakarehistro na ';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // grades.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005051500)
+ // grades.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['addcategory'] = 'Magdagdag ng Kategoriya';
@@ -31,8 +31,8 @@
$string['extracredit'] = 'Dagdag na Marka';
$string['extracreditwarning'] = 'Tandaan: Kapag itinakda mong maging dagdag na marka ang lahat ng aytem ng isang kategoriya, matatanggal ang mga ito sa kuwentahan ng marka. Dahil walang magiging kabuuang puntos.';
$string['forstudents'] = 'Para sa mga Mag-aaral';
-$string['gradebook'] = 'Markáhan';
-$string['gradebookhiddenerror'] = 'Kasalukuyang nakatakda ang markáhan na itago ang lahat sa mga mag-aaral.';
+$string['gradebook'] = 'Markáhan';
+$string['gradebookhiddenerror'] = 'Kasalukuyang nakatakda ang markáhan na itago ang lahat sa mga mag-aaral.';
$string['gradecategoryhelp'] = 'Tulong sa Kategoriya ng Marka';
$string['gradeexceptions'] = 'Mga Eksepsiyon ng Marka';
$string['gradeexceptionshelp'] = 'Tulong sa mga Eksepsiyon ng Marka';
@@ -50,11 +50,11 @@
$string['grades'] = 'Mga Marka';
$string['gradeweighthelp'] = 'Tulong sa May-timbang na Marka';
$string['hideadvanced'] = 'Itago ang mga Abanteng Katangian';
-$string['hidecategory'] = 'Nakatagò';
+$string['hidecategory'] = 'Nakatagò';
$string['highgradeascending'] = 'Pagsunud-sunurin ayon sa pinakamataas na marka pataas';
$string['highgradedescending'] = 'Pagsunud-sunurin ayon sa pinakamataas na marka pababa';
$string['highgradeletter'] = 'Mataas';
-$string['incorrectcourseid'] = 'Malî ang ID ng Kurso';
+$string['incorrectcourseid'] = 'Malî ang ID ng Kurso';
$string['item'] = 'Aytem';
$string['items'] = 'Mga Aytem';
$string['lettergrade'] = 'Titik na Marka';
@@ -76,6 +76,7 @@
$string['nomode'] = 'NA';
$string['nonnumericweight'] = 'Nakatanggap ng di-bilang na halaga para sa ';
$string['nonweightedpct'] = 'walang-timbang %%';
+$string['notteachererror'] = 'Dapat ay guro ka para magamit ang katangiang ito.';
$string['pctoftotalgrade'] = '%% ng kabuuang marka';
$string['percent'] = 'Bahagdan';
$string['percentascending'] = 'Pagsunud-sunurin ayon sa bahagdan pataas';
@@ -0,0 +1,2 @@
+<p>Kung puwede mag-enrol o hindi sa kursong ito. Ang ikatlong opsiyon ay ang pagpapahintulot ng pag-eenrol sa loob ng isang takdang panahon.
+</p>
@@ -0,0 +1 @@
+<p>Patalastas ng pagkapasó ng pag-eenrol</p>
@@ -0,0 +1 @@
+<p>Patalastasan din ang mag-aaral</p>
@@ -0,0 +1 @@
+<p>Taning kung kailan ipapatalastas ang pagkapasó ng pag-eenrol</p>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 2d23f7a

Please sign in to comment.