Permalink
Browse files

Fixed spelling errors

  • Loading branch information...
1 parent d5a62d9 commit 2db4ab7beae58a841a29f7cdc3846f0217434735 gniske committed May 6, 2005
Showing with 4 additions and 4 deletions.
  1. +4 −4 lang/da/glossary.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005050600)
$string['addcomment'] = 'Tilføj kommentar';
@@ -39,7 +39,7 @@
$string['cnflinkentry'] = 'Definere om et opslagsord automatisk skal linkes.';
$string['cnflinkglossaries'] = 'Definere om et opslagsværk automatisk skal linkes.';
$string['cnfrelatedview'] = 'Vælg det normale format til brug for automatisk linkning.';
-$string['cnfshowgroup'] = 'Angiv og gruppe adskillelse skal vises eller ej.';
+$string['cnfshowgroup'] = 'Angiv om gruppeadskillelse skal vises eller ej.';
$string['cnfsortkey'] = 'Vælg standard sorterings felt';
$string['cnfsortorder'] = 'Vælg standard sorteringsorden.';
$string['cnfstudentcanpost'] = 'Definere om studerende kan tilføje opslagsord som standard.';
@@ -116,8 +116,8 @@
$string['linkcategory'] = 'Link automatisk til denne kategori';
$string['mainglossary'] = 'Hovedopslagsværk';
$string['maxtimehaspassed'] = 'Desværre er den tidsfristen for redigering af denne ($a) kommentar gået';
-$string['modulename'] = 'opslagsværk';
-$string['modulenameplural'] = 'opslagsværk';
+$string['modulename'] = 'Opslagsværk';
+$string['modulenameplural'] = 'Opslagsværker';
$string['newentries'] = 'Nye ordbogs ord';
$string['newglossary'] = 'Ny ordbog';
$string['newglossarycreated'] = 'Ny ordbog oprettet';

0 comments on commit 2db4ab7

Please sign in to comment.