Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
carlesbellver
carlesbellver committed Apr 15, 2005
1 parent bdc3166 commit 2ddcdf6d378bf6de691967699c0c02d44952bad2
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 lang/ca/moodle.php
View
@@ -843,7 +843,7 @@
$string['parentcoursenotfound'] = 'No s\'ha trobat el curs pare';
$string['parentcoursenotmetacourse'] = 'El curs pare no és un metacurs';
$string['parentfolder'] = 'Nivell superior';
-$string['parentlanguage'] = '<< TRADUCTORS: si voleu que Moodle faci servir un altre idioma quan faltin cadenes en el vostre idioma, especifiqueu-ne el codi aquí. Si el deixeu en blanc Moodle fara servir l\'anglès. P. ex.: es >>';
+$string['parentlanguage'] = '';
$string['participants'] = 'Participants';
$string['password'] = 'Contrasenya';
$string['passwordchanged'] = 'S\'ha canviat la contrasenya';

0 comments on commit 2ddcdf6

Please sign in to comment.