Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20080311)

  • Loading branch information...
1 parent 8d7c19f commit 2e43c17e57ff016b7755a1430c0aaed9600e7a1c moodlerobot committed Mar 11, 2008
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 install/lang/sk_utf8/installer.php
@@ -238,7 +238,7 @@
$string['odbcextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP nebolo správne nakonfigurované s ODBC rozšírením, a tak nemôže komunikovať s SQL*Serverom. Prosím, skontrolujte si Váš php.ini súbor alebo znovu vytvorte PHP.';
$string['ok'] = 'OK';
$string['opensslrecommended'] = 'Pre beh sieťových funkcionalít (\"Moodle Networking\") je treba nainštalovať voliteľnú knižnicu OpenSSL.';
-$string['parentlanguage'] = '<< PREKLADATELIA: Ak Váš jazyk má Nadradený jazyk, ktorý by mal Moodle používať pri chýbajúcich reťazcoch, potom tu špecifikujte jeho kód. Ak necháte prázdne, použije sa angličtina. Príklad: nl >>';
+$string['parentlanguage'] = '<< PREKLADATELIA: Ak chcete definovať sekundárny jazyk, ktorý Moodle používať v prípadoch, keď reťazce vo vašom jazykovom balíčku chýbajú, zadajte ho sem. Príklad: cs_utf8>>';
$string['pass'] = 'Prejsť';
$string['password'] = 'Heslo';
$string['pgsqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP nebolo správne nakonfigurované s PGSQL rozšírením, a tak nemôže komunikovať s PostgreSQL. Prosím, skontrolujte si Váš php.ini súbor alebo znovu vytvorte PHP.';

0 comments on commit 2e43c17

Please sign in to comment.