Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
carlesbellver
carlesbellver committed Oct 6, 2003
1 parent ebcfcf5 commit 2e94893668cb95dbb146c99c221683965bad2fba
Showing with 69 additions and 70 deletions.
  1. +2 −3 lang/ca/README
  2. +7 −7 lang/ca/assignment.php
  3. +5 −5 lang/ca/choice.php
  4. +27 −27 lang/ca/forum.php
  5. +2 −2 lang/ca/journal.php
  6. +2 −2 lang/ca/moodle.php
  7. +6 −6 lang/ca/reading.php
  8. +18 −18 lang/ca/resource.php
View
@@ -9,16 +9,15 @@ http://cent.uji.es
mailto:cent@uji.es
-Autors de les traduccions:
+Col�laboren en les traduccions:
- Jordi Adell <jordi@uji.es>
-- Clara Andr�s <al051553@alumail.uji.es>
- Puri Andr�s <al058754@alumail.uji.es>
- Carles Bellver <carles.bellver@cent.uji.es>
- Ferm�n Cueva <fcueva@teleline.es>
- Joan Queralt Gil <jqueralt@pie.xtec.es>
-- Merc� Renau Rodr�guez <mrenau@guest.uji.es>
+Si voleu col�laborar, escriviu-nos a l'adre�a cent@uji.es
Tasques pendents:
View
@@ -2,15 +2,15 @@
// assignment.php - created with Moodle 1.1 development (2003081500)
-$string['allowresubmit'] = "Permetre de tornar a enviar";
+$string['allowresubmit'] = "Permet tornar a enviar";
$string['assignmentdetails'] = "Detalls de la tasca";
-$string['assignmentmail'] = "\$a->teacher ha posat alguns comentaris sobre la teva tasca '\$a->assignment'
+$string['assignmentmail'] = "\$a->teacher ha posat alguns comentaris sobre la vostra tasca '\$a->assignment'
-Els comentaris s'han adjuntat a la teva tasca:
+Els comentaris s'han adjuntat a la vostra tasca:
\$a->url";
-$string['assignmentmailhtml'] = "\$a->teacher ha posat alguns comentaris sobre la teva tasca '<i>\$a->assignment</i>'<br /><br />
-Els comentaris s'han adjuntat a la teva <a href=\\\"\$a->url\\\">tasca</a>.";
+$string['assignmentmailhtml'] = "\$a->teacher ha posat alguns comentaris sobre la vostra tasca '<i>\$a->assignment</i>'<br /><br />
+Els comentaris s'han adjuntat a la vostra <a href=\\\"\$a->url\\\">tasca</a>.";
$string['assignmentname'] = "Nom de la tasca";
$string['assignmenttype'] = "Tipus de tasca";
$string['description'] = "Descripció";
@@ -28,7 +28,7 @@
$string['notgradedyet'] = "No puntuada encara";
$string['notsubmittedyet'] = "No enviada encara";
$string['overwritewarning'] = "Advertiment: si torneu a pujar el fitxer REEMPLAÇAREU el que hi ha";
-$string['saveallfeedback'] = "Guardar els meus comentaris";
+$string['saveallfeedback'] = "Desa els meus comentaris";
$string['submissionfeedback'] = "Comentaris sobre l'enviament";
$string['submissions'] = "Enviaments";
$string['submitassignment'] = "Envieu la tasca per mitjà d'aquest formulari";
@@ -45,6 +45,6 @@
$string['uploadsuccess'] = "'\$a' penjat correctament";
$string['viewfeedback'] = "Veure les qualificacions de les tasques i els comentaris";
$string['viewsubmissions'] = "Veure \$a tasques enviades";
-$string['yoursubmission'] = "El teu enviament";
+$string['yoursubmission'] = "El vostre enviament";
?>
View
@@ -11,13 +11,13 @@
$string['choicename'] = "Nom de l'opció";
$string['choicetext'] = "Text de l'opció";
$string['notanswered'] = "No contestada encara";
-$string['publish'] = "Publicar els resultats";
-$string['publishanonymous'] = "Publicar els resultats anònimament, sense mostrar els noms dels estudiants";
-$string['publishnames'] = "Publicar els resultats complets, amb els noms dels estudiants i llurs respostes";
-$string['publishnot'] = "No publicar els resultats";
+$string['publish'] = "Publica els resultats";
+$string['publishanonymous'] = "Publica els resultats anònimament, sense mostrar els noms dels estudiants";
+$string['publishnames'] = "Publica els resultats complets, amb els noms dels estudiants i llurs respostes";
+$string['publishnot'] = "No publiquis els resultats";
$string['responses'] = "Respostes";
$string['responsesto'] = "Respostes per a \$a";
-$string['savemychoice'] = "Guardar la resposta";
+$string['savemychoice'] = "Desa la meva resposta";
$string['viewallresponses'] = "Veure \$a respostes";
?>
View
@@ -6,11 +6,11 @@
$string['modulenameplural'] = "Fòrums";
#------------------------------------------------------------
-$string['addanewdiscussion'] = "Afegir un nou tema de debat";
-$string['addanewtopic'] = "Afegir un nou tema";
-$string['allowchoice'] = "Permetre elegir a tothom";
+$string['addanewdiscussion'] = "Afegeix un nou tema de debat";
+$string['addanewtopic'] = "Afegeix un nou tema";
+$string['allowchoice'] = "Permet elegir a tothom";
$string['allowdiscussions'] = "Pot un \$a enviar un missatge a aquest fòrum?";
-$string['allowratings'] = "Permetre valorar els missatges?";
+$string['allowratings'] = "Permeteu valorar els missatges?";
$string['allowsdiscussions'] = "Aquest fòrum permet a cadascú començar un tema de debat.";
$string['anyfile'] = "Qualsevol fitxer";
$string['attachment'] = "Fitxer adjunt";
@@ -23,7 +23,7 @@
$string['couldnotdeleteratings'] = "Disculpeu, no es pot esborrar perquè ja l'han valorat altres persones";
$string['couldnotdeletereplies'] = "Disculpeu, no es pot esborrar perquè ja l'han contestat altres persones";
$string['couldnotupdate'] = "Un error desconegut ha impedit actualitzar el vostre missatge";
-$string['delete'] = "Esborrar";
+$string['delete'] = "Esborra";
$string['deleteddiscussion'] = "Tema de debat esborrat";
$string['deletedpost'] = "Missatge esborrat";
$string['deletesure'] = "Segur que voleu esborrar aquest missatge?";
@@ -32,15 +32,15 @@
$string['discussions'] = "Debats";
$string['discussionsstartedby'] = "Debats començats per \$a";
$string['discussionsstartedbyrecent'] = "Debats començats recentment per \$a";
-$string['discussthistopic'] = "Debatre aquest tema";
+$string['discussthistopic'] = "Debateu aquest tema";
$string['eachuserforum'] = "Cada persona envia un debat";
-$string['edit'] = "Editar";
-$string['editing'] = "Editant";
+$string['edit'] = "Edita";
+$string['editing'] = "S'està editant";
$string['emptymessage'] = "El vostre missatge presentava algun problema. Potser l'havíeu deixat en blanc, o el fitxer adjunt era massa gran. Els canvis NO s'han guardat.";
$string['everyonecanchoose'] = "Cadascú pot elegir subscriure's";
$string['everyoneissubscribed'] = "Tothom està subscrit a aquest fòrum";
-$string['forcesubscribe'] = "Forçar que tothom estigui subscrit";
-$string['forcesubscribeq'] = "Forçar que tothom estigui subscrit?";
+$string['forcesubscribe'] = "Força que tothom estigui subscrit";
+$string['forcesubscribeq'] = "Forceu que tothom estigui subscrit?";
$string['forum'] = "Fòrum";
$string['forumintro'] = "Introducció al fòrum";
$string['forumname'] = "Nom del fòrum";
@@ -57,12 +57,12 @@
$string['learningforums'] = "Fòrums d'aprenentatge";
$string['maxtimehaspassed'] = "Disculpeu, ha passat el temps màxim per editar aquest missatge! (\$a)";
$string['message'] = "Missatge";
-$string['modeflatnewestfirst'] = "Mostrar llista plana de rèpliques començant per la més nova";
-$string['modeflatoldestfirst'] = "Mostrar llista de rèpliques començant per la més antiga";
-$string['modenested'] = "Mostrar rèpliques escalonades";
-$string['modethreaded'] = "Mostrar rèpliques seguint el fil de la discussió";
+$string['modeflatnewestfirst'] = "Mostra llista plana de rèpliques començant per la més nova";
+$string['modeflatoldestfirst'] = "Mostra llista de rèpliques començant per la més antiga";
+$string['modenested'] = "Mostra rèpliques escalonades";
+$string['modethreaded'] = "Mostra rèpliques seguint el fil de la discussió";
$string['more'] = "més";
-$string['movethisdiscussionto'] = "Traslladar aquest debat a... ";
+$string['movethisdiscussionto'] = "Trasllada aquest debat a... ";
$string['namenews'] = "Fòrum de notícies";
$string['namesocial'] = "Fòrum social";
$string['nameteacher'] = "Fòrum del professorat";
@@ -90,7 +90,7 @@
$string['postrating2'] = "Separats i connectats";
$string['postrating3'] = "Sobretot coneixements connectats";
$string['posts'] = "Missatges";
-$string['postupdated'] = "S'ha actualitzat el teu missatge.";
+$string['postupdated'] = "S'ha actualitzat el vostre missatge.";
$string['processingpost'] = "Processant el missatge \$a";
$string['rate'] = "Valoració";
$string['ratingeveryone'] = "Qualsevol pot valorar els missatges";
@@ -100,32 +100,32 @@
$string['ratings'] = "Valoracions";
$string['ratingssaved'] = "Valoracions guardades";
$string['ratingsuse'] = "Utilitzar valoracions";
-$string['ratingtime'] = "Limitar les valoracions als missatges enviats en aquestes dates:";
+$string['ratingtime'] = "Limita les valoracions als missatges enviats en aquestes dates:";
$string['re'] = "Re:";
-$string['readtherest'] = "Llegir la resta d'aquest tema";
+$string['readtherest'] = "Llegiu la resta d'aquest tema";
$string['replies'] = "Respostes";
$string['repliesmany'] = "\$a respostes fins ara";
$string['repliesone'] = "\$a resposta fins ara";
-$string['reply'] = "Contestar";
-$string['search'] = "Cercar";
-$string['searcholderposts'] = "Cercar missatges anteriors...";
+$string['reply'] = "Contesta";
+$string['search'] = "Busca";
+$string['searcholderposts'] = "Busca missatges anteriors...";
$string['searchresults'] = "Resultats de la cerca";
-$string['searchforums'] = "Cercar en els fòrums";
-$string['sendinratings'] = "Enviar les meves darreres valoracions";
+$string['searchforums'] = "Busca en els fòrums";
+$string['sendinratings'] = "Envia les meves darreres valoracions";
$string['showsubscribers'] = "Mostra els subscriptors";
$string['singleforum'] = "Un debat simple";
$string['startedby'] = "Iniciat per";
$string['subject'] = "Títol";
-$string['subscribe'] = "Subscriure's a aquest fòrum";
+$string['subscribe'] = "Subscriu-me a aquest fòrum";
$string['subscribed'] = "Subscrit";
$string['subscribers'] = "Subscriptors";
$string['subscribersto'] = "Subscriptors de '\$a'";
-$string['subscribestart'] = "Envieu-me còpia dels missatges d'aquest fòrum";
+$string['subscribestart'] = "Envia'm còpia dels missatges d'aquest fòrum";
$string['subscribestop'] = "No vull rebre còpies per correu dels missatges d'aquest fòrum";
$string['subscription'] = "Subscripció";
$string['subscriptions'] = "Subscripcions";
-$string['unsubscribe'] = "Cancel·lar la subscripció a aquest fòrum";
-$string['unsubscribed'] = "Subscripció cancel·lada";
+$string['unsubscribe'] = "Cancel·la la meva subscripció a aquest fòrum";
+$string['unsubscribed'] = "La vostra subscripció ha estat cancel·lada";
$string['youratedthis'] = "La vostra valoració";
$string['yournewtopic'] = "Nou tema de debat";
$string['yourreply'] = "La vostra resposta";
View
@@ -34,8 +34,8 @@
$string['notstarted'] = "Encara no heu començat aquest diari";
$string['overallrating'] = "Valoració global";
$string['rate'] = "Valoració";
-$string['saveallfeedback'] = "Guardar tots els meus comentaris";
-$string['startoredit'] = "Començar o editar l'entrada del diari";
+$string['saveallfeedback'] = "Desa tots els meus comentaris";
+$string['startoredit'] = "Comença o edita l'entrada del diari";
$string['viewallentries'] = "Veure totes les entrades del diari";
?>
View
@@ -653,9 +653,9 @@
de tota la comunitat Moodle.
<p>Si així ho trieu s'afegirà a la llista pública de llocs Moodle el nom del vostre lloc, el país i l'adreça web.
<p>Tots el registres nous són verificats manualment abans d'afegir-se a la llista, però un cop afegits podeu modificar el vostre registre i les dades de la llista pública en el moment en què ho desitgeu tot reenviant aquest formulari.";
-$string['registrationno'] = "No vull rebre correu electrònic";
+$string['registrationno'] = "No voleu rebre correu electrònic";
$string['registrationsend'] = "Envia la informació de registre a moodle.org";
-$string['registrationyes'] = "Vull rebre notificacions sobre aspectes importants";
+$string['registrationyes'] = "Voleu rebre notificacions sobre aspectes importants";
$string['removeadmin'] = "Elimina administrador";
$string['removecreator'] = "Elimina creador de cursos";
$string['removestudent'] = "Elimina estudiant";
View
@@ -5,8 +5,8 @@
$string[modulenameplural] = "Lectures";
#------------------------------------------------------------
-$string[addreading] = "Afegir lectura";
-$string[editingareading] = "Editar una lectura";
+$string[addreading] = "Afegeix lectura";
+$string[editingareading] = "Edita una lectura";
$string[example] = "Exemple";
$string[examplereference] = "Tobin, K. & Tippins, D (1993) Constructivism as a Referent for Teaching and Learning. In: K. Tobin (Ed) The Practice of Constructivism in Science Education, pp 3-21, Lawrence-Erlbaum, Hillsdale, NJ.";
$string[exampleurl] = "http://www.example.com/somedirectory/somefile.html";
@@ -15,13 +15,13 @@
$string[htmlfragment] = "Fragment HTML";
$string[neverread] = "Mai llegit";
$string[note] = "Nota";
-$string[notefile] = "Per penjar mes fitxers al curs (de manera que apareguen en aquesta llista) fes servir l'<A HREF=\$a >Administrador de Fitxers</A>.";
-$string[notypechosen] = "Has de triar un tipus. Fes servir el botó back/atr‡s/enrere per tornar i intenta-ho un altra vegada.";
+$string[notefile] = "Per penjar més fitxers al curs (de manera que apareguin en aquesta llista) feu servir l'<A HREF=\$a >Administrador de fitxers</A>.";
+$string[notypechosen] = "Heu de triar un tipus. Feu servir el botó back/enrere per tornar-hi i intentar-ho una altra vegada.";
$string[readingtype] = "Tipus de recurs";
$string[readingtype1] = "Referència";
$string[readingtype2] = "Pàgina Web";
-$string[readingtype3] = "Penjar fitxer";
-$string[readingtype4] = "Només text";
+$string[readingtype3] = "Penja un fitxer";
+$string[readingtype4] = "Text";
$string[readingtype5] = "Enllaç Web";
$string[readingtype6] = "Text HTML";
View
@@ -2,41 +2,41 @@
// resource.php - created with Moodle 1.1 development (2003081500)
-$string['addresource'] = "Afegir un recurs";
-$string['configframesize'] = "Quan es mostra una pàgina web o un arxiu carregat dins d'un marc (frame), aquest valor és el tamany en pixels del marc top que conte el navegador.";
+$string['addresource'] = "Afegeix un recurs";
+$string['configframesize'] = "Quan es mostra una pàgina web o un fitxer penjat dins d'un marc (frame), aquest valor és la mida en pixels del marc top que conté el navegador.";
-$string['editingaresource'] = "Editar un recurs";
+$string['editingaresource'] = "Edita un recurs";
$string['example'] = "Exemple";
$string['examplereference'] = "Tobin, K. & Tippins, D (1993) Constructivism as a Referent for Teaching and Learning. In: K. Tobin (Ed) The Practice of Constructivism in Science Education, pp 3-21, Lawrence-Erlbaum, Hillsdale, NJ.";
$string['exampleurl'] = "http://www.example.com/somedirectory/somefile.html";
-$string['filename'] = "Nom de l'arxiu";
+$string['filename'] = "Nom del fitxer";
$string['fulltext'] = "Text complet";
$string['htmlfragment'] = "Fragment HTML";
$string['modulename'] = "Recurs";
$string['modulenameplural'] = "Recursos";
$string['neverseen'] = "Mai vist";
-$string['newdirectories'] = "Mostrar els enllaços del directori";
-$string['newfullscreen'] = "Omplir la pantalla";
+$string['newdirectories'] = "Mostra els enllaços del directori";
+$string['newfullscreen'] = "Omple la pantalla";
$string['newheight'] = "Altura de la finestra (en pixels)";
-$string['newlocation'] = "Mostrar la barra d'ubicació";
-$string['newmenubar'] = "Mostrar la barra de menú";
-$string['newresizable'] = "Permetre canviar el tamany de la finestra";
-$string['newscrollbars'] = "Permetre desplaçament en la finestra";
-$string['newstatus'] = "Mostrar la barra d'estat";
-$string['newtoolbar'] = "Mostrar la barra d'eines";
-$string['newwidth'] = "Ample de la finestra (en pixels)";
+$string['newlocation'] = "Mostra la barra d'ubicació";
+$string['newmenubar'] = "Mostra la barra de menú";
+$string['newresizable'] = "Permet canviar el tamany de la finestra";
+$string['newscrollbars'] = "Permet el desplaçament en la finestra";
+$string['newstatus'] = "Mostra la barra d'estat";
+$string['newtoolbar'] = "Mostra la barra d'eines";
+$string['newwidth'] = "Ample de la finestra (en pixels)";
$string['newwindow'] = "Nova finestra";
-$string['newwindowopen'] = "Mostrar el material en una nova finestra (popup)";
+$string['newwindowopen'] = "Mostra el material en una nova finestra (popup)";
$string['note'] = "Nota";
-$string['notefile'] = "Per a pujar més arxius al curs (de manera que apareguen en esta llista) fes servir l'
+$string['notefile'] = "Per pujar més arxius al curs (de manera que apareguin en esta llista) feu servir l'
<A HREF=\$a >Administrador d'arxius</A>.";
-$string['notypechosen'] = "Has de triar un tipus. Fes servir el botó Enrere/Back per tornar enrere i torna a intentar-ho.";
+$string['notypechosen'] = "Heu de triar un tipus. Feu servir el botó back/enrere per tornar-hi i intentar-ho una altra vegada.";
$string['resourcetype'] = "Tipus de recurs";
$string['resourcetype1'] = "Referència";
$string['resourcetype2'] = "Pàgina web";
-$string['resourcetype3'] = "Arxiu";
-$string['resourcetype4'] = "Només text";
+$string['resourcetype3'] = "Fitxer";
+$string['resourcetype4'] = "Text";
$string['resourcetype5'] = "Enllaç web";
$string['resourcetype6'] = "Text HTML";
$string['resourcetype7'] = "Programa";

0 comments on commit 2e94893

Please sign in to comment.