Permalink
Browse files

Appended some new strings

  • Loading branch information...
1 parent ec439a1 commit 2f268379ab5f4a41a07c6a0d577560d78f765bce vthung committed Jul 23, 2005
Showing with 8 additions and 0 deletions.
  1. +1 −0 lang/vi_utf8/moodle.php
  2. +2 −0 lang/vi_utf8/quiz.php
  3. +4 −0 lang/vi_utf8/scorm.php
  4. +1 −0 lang/vi_utf8/wiki.php
View
@@ -124,6 +124,7 @@
$string['blocksuccess'] = '$a bảng vừa được thiết lập đúng';
$string['bycourseorder'] = 'Theo thứ tự cua học';
$string['byname'] = 'bởi $a';
+$string['cachecontrols'] = 'Điều khiển cache';
$string['cancel'] = 'Huỷ';
$string['categories'] = 'Các danh mục cua học';
$string['category'] = 'Danh mục';
View
@@ -177,6 +177,7 @@
$string['numerical'] = 'Trả lời bằng số ';
$string['optional'] = 'Lựa chọn ';
$string['overdue'] = 'Quá hạn ';
+$string['pagesize'] = 'Kích thước trang: ';
$string['paragraphquestion'] = 'Đoạn câu hỏi không được hỗ trợ $a. Câu hỏi đó sẽ bị bỏ qua';
$string['passworderror'] = 'Mật khẩu chưa đúng';
$string['percentcorrect'] = 'Phần trăm đúng ';
@@ -221,6 +222,7 @@
$string['reportmulti_resp'] = ' Các câu trả lời độc đáo ';
$string['reportoverview'] = 'Tổng quan ';
$string['reportregrade'] = 'Tính điểm lại các lần thử';
+$string['reportresponses'] = 'Tạo báo cáo các câu trả lời';
$string['reportsimplestat'] = 'Thống kê đơn giản ';
$string['requirepassword'] = ' Yêu cầu mật khẩu';
$string['requirepasswordmessage'] = 'Để thử bài thi này bạn cần biết mật khẩu của bài thi đó';
View
@@ -34,6 +34,7 @@
$string['gradescoes'] = ' trạng thái Scoes ';
$string['gradesum'] = ' Điểm tổng kết ';
$string['guestsno'] = 'Khách không thể xem các cua học SCORM ';
+$string['hidebrowse'] = 'Ẩn chế độ duyệt';
$string['incomplete'] = 'Không hoàn thành';
$string['newheight'] = 'Chiều cao cửa sổ mặc định(theo các điểm ảnh)';
$string['newresizable'] = 'Cho phép cửa sổ được đặt lại kích thước';
@@ -50,6 +51,7 @@
$string['normal'] = 'Bình thường';
$string['notattempted'] = 'Không được thử';
$string['not_corr_type'] = 'Kiểu không khớp với thẻ $a->tag';
+$string['noprerequisites'] = 'Không có điều kiện rằng buộc';
$string['missing_attribute'] = 'Thiếu thuộc tính $a->attr trong thẻ $a->tag';
$string['missing_tag'] = 'Thiếu thẻ $a->tag';
$string['mode'] = 'Chế độ ';
@@ -74,4 +76,6 @@
$string['validateascorm'] = 'Công nhận một gói SCORM ';
$string['versionwarning'] = 'The phiên bản manifest cũ hơn 1.3, cảnh báo tại thẻ $a->tag';
$string['viewallreports'] = 'Nhìn thấy các thông báo đối với $a lần thử ';
+$string['width'] = 'Độ rộng';
+$string['window'] = 'Cửa sổ';
?>
View
@@ -144,6 +144,7 @@
$string['save'] = 'Lưu trữ';
$string['searchwiki'] = 'Tìm kiếm Wiki';
$string['setpageflags'] = 'Đặt các cờ của trang';
+$string['showversions'] = 'Hiện các phiên bản';
$string['sitemap'] = 'cấu trúc Site';
$string['smfor'] = 'Cấu trúc Site về';
$string['status'] = 'Các trạng thái';

0 comments on commit 2f26837

Please sign in to comment.