Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Automatic installer lang files (20101110)

  • Loading branch information...
commit 30d0e53b0a68907751a5bd5f0ce346523415324a 1 parent 79ef247
authored

Showing 1 changed file with 1 addition and 1 deletion. Show diff stats Hide diff stats

  1. 2  install/lang/sv/error.php
2  install/lang/sv/error.php
@@ -38,7 +38,7 @@
38 38
 $string['cannotunzipfile'] = 'Det går inte att packa upp fil';
39 39
 $string['componentisuptodate'] = 'Komponenten är av en aktuell version';
40 40
 $string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Det gick inte att kontrollera den nedladdade filen';
41  
-$string['invalidmd5'] = 'Ogiltig md5';
  41
+$string['invalidmd5'] = 'Kontrollvariabeln var felaktig - försök igen';
42 42
 $string['missingrequiredfield'] = 'Det saknas några obligatoriska fält';
43 43
 $string['remotedownloaderror'] = 'Nedladdningen av en komponent till din server misslyckades, var snäll och verifiera inställningar för proxy. <br /><br />Du måste ladda ner <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> filen manuellt, kopiera den till "{$a->dest}" på din server och packa upp den där.';
44 44
 $string['wrongdestpath'] = 'Fel sökväg';

0 notes on commit 30d0e53

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.