Skip to content
Browse files

Automatic installer lang files (20101110)

  • Loading branch information...
1 parent 79ef247 commit 30d0e53b0a68907751a5bd5f0ce346523415324a AMOS bot committed Nov 10, 2010
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 install/lang/sv/error.php
View
2 install/lang/sv/error.php
@@ -38,7 +38,7 @@
$string['cannotunzipfile'] = 'Det går inte att packa upp fil';
$string['componentisuptodate'] = 'Komponenten är av en aktuell version';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Det gick inte att kontrollera den nedladdade filen';
-$string['invalidmd5'] = 'Ogiltig md5';
+$string['invalidmd5'] = 'Kontrollvariabeln var felaktig - försök igen';
$string['missingrequiredfield'] = 'Det saknas några obligatoriska fält';
$string['remotedownloaderror'] = 'Nedladdningen av en komponent till din server misslyckades, var snäll och verifiera inställningar för proxy. <br /><br />Du måste ladda ner <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> filen manuellt, kopiera den till "{$a->dest}" på din server och packa upp den där.';
$string['wrongdestpath'] = 'Fel sökväg';

0 comments on commit 30d0e53

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.