Permalink
Browse files

Created new language file

  • Loading branch information...
1 parent 4ac52bd commit 30d61013d9d205024448d6b7a2bbe606d097e604 gniske committed Apr 25, 2005
Showing with 125 additions and 0 deletions.
  1. +125 −0 lang/da/grades.php
View
@@ -0,0 +1,125 @@
+<?PHP // $Id$
+ // grades.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
+
+
+$string['addcategory'] = 'Tilføj kategori';
+$string['addcategoryerror'] = 'Kan ikke tilføje kategori';
+$string['addexceptionerror'] = 'Der opstod en fejl i forbindelse med en tilføjelse af en undtagelse for brugerid:gradeitem';
+$string['allgrades'] = 'Kategorier med vurderinger ';
+$string['allstudents'] = 'Alle elever';
+$string['average'] = 'Gennemsnit';
+$string['bonuspoints'] = 'Bonuspoints';
+$string['categories'] = 'Kategorier';
+$string['category'] = 'Kategori';
+$string['choosecategory'] = 'Vælg kategori';
+$string['creatinggradebooksettings'] = 'Opretter Karakterbogsindstillinger';
+$string['curveto'] = 'Kurve til';
+$string['deletecategory'] = 'Slet kategori';
+$string['displaylettergrade'] = 'Vis bogstavskaraktere';
+$string['displaypercent'] = 'Vis procenter';
+$string['displaypoints'] = 'Vis points';
+$string['displayweighted'] = 'Vis vægtet karaktere';
+$string['dropped'] = 'Droppet';
+$string['dropxlowest'] = 'Drop X laveste';
+$string['dropxlowestwarning'] = 'Note: Hvis du bruger Drop X laveste forudsætter det at alle elementer i kategorien har den samme pointsværdi. Hvis pointværdien er forskellig vil resultatet blive uforudsigeligt.';
+$string['errorgradevaluenonnumeric'] = 'Fandt et ikke-nummerisk tegn for lav eller høj karakter for';
+$string['errornocategorizedid'] = 'Kan ikke få et ukatagoriseret id!';
+$string['errornocourse'] = 'Kan ikke finde kursusinformation';
+$string['errorreprintheadersnonnumeric'] = 'Modtog et ikke-nummerisk værdi for printheader';
+$string['exceptions'] = 'Undtagelser';
+$string['excluded'] = 'Ekskluderet';
+$string['extracredit'] = 'Bonus';
+$string['extracreditwarning'] = 'Note: Ved at sætte alle elementer for en kategori til Bonus vis i praksis fjerne dem fra karakterberegningen, da der ikke vil være nogen points at beregne på.';
+$string['forstudents'] = 'For elever';
+$string['gradebook'] = 'Karakterbog';
+$string['gradebookhiddenerror'] = 'Denne karakterbog er i øjeblikket sat til at skjule alt for elever.';
+$string['gradecategoryhelp'] = 'Karakter kategori hjælp';
+$string['gradeexceptions'] = 'Karakterundtagelser';
+$string['gradeexceptionshelp'] = 'Karakterundtagelser hjælp';
+$string['gradehelp'] = 'Karakter hjælp';
+$string['gradeitem'] = 'Karakter';
+$string['gradeitemaddusers'] = 'Undtag fra karaktergivning';
+$string['gradeitemmembersselected'] = 'Undtaget fra karaktergivning';
+$string['gradeitemnonmembers'] = 'Inkluder i karaktergivning';
+$string['gradeitemremovemembers'] = 'Inkluderet i karaktergivning';
+$string['gradeitems'] = 'Karaktere';
+$string['gradeletter'] = 'Karakter bogstav';
+$string['gradeletterhelp'] = 'Karakterbogstavshjælp';
+$string['gradeletternote'] = 'For at slette et karakterbogstav skal du bare slette een af de tre tekstfelter for det bogstav og klik gem.';
+$string['gradepreferenceshelp'] = 'Karakter indstillingshjælp';
+$string['grades'] = 'Karaktere';
+$string['gradeweighthelp'] = 'Karaktervægtnings hjælp';
+$string['hidecategory'] = 'Skjult';
+$string['highgradeascending'] = 'Sorter efter højeste karakter stigende';
+$string['highgradedescending'] = 'Sorter efter højeste karakter faldene';
+$string['highgradeletter'] = 'Højt';
+$string['incorrectcourseid'] = 'Kursus ID var forkert';
+$string['item'] = 'Punkt';
+$string['items'] = 'Punkter';
+$string['lettergrade'] = 'Bogstav karakter';
+$string['lettergradenonnumber'] = 'Lav og/eller høj karakter var ikkenummerisk for';
+$string['letters'] = 'Bogstaver';
+$string['lowest'] = 'Laveste';
+$string['lowgradeletter'] = 'Lav';
+$string['max'] = 'Højeste';
+$string['maxgrade'] = 'Maksimal karakter';
+$string['median'] = 'Median';
+$string['min'] = 'Laveste';
+$string['mode'] = 'tilstand';
+$string['no'] = 'Nej';
+$string['nocategories'] = 'Karakterkategorier kunne ikke blive tilføjet eller fundet for dette kursus';
+$string['nocategoryview'] = 'Ingen katagori at vise efter';
+$string['nogradeletters'] = 'Ingen karakterbogstaver sat';
+$string['nogradesreturned'] = 'Ingen karaktere retuneret';
+$string['nolettergrade'] = 'Ingen bogstavkaraktere for';
+$string['nomode'] = 'N/A';
+$string['nonnumericweight'] = 'Modtog en ikkenummerisk værdi for';
+$string['nonweightedpct'] = 'Ikke vægtet %%';
+$string['pctoftotalgrade'] = '%% af total karakter';
+$string['percent'] = 'Procent';
+$string['percentascending'] = 'Sorter stigende efter procenter';
+$string['percentdescending'] = 'Sorter faldene efter procenter';
+$string['percentshort'] = '%%';
+$string['points'] = 'points';
+$string['pointsascending'] = 'Sorter stigende efter points';
+$string['pointsdescending'] = 'Sorter faldene efter points';
+$string['preferences'] = 'Præferencer';
+$string['rawpct'] = 'Råt %%';
+$string['reprintheaders'] = 'Genskriv header';
+$string['savechanges'] = 'Gem ændringer';
+$string['savepreferences'] = 'Gem indstillinger';
+$string['scaledpct'] = 'Skaleret %%';
+$string['setcategories'] = 'Se kategorier';
+$string['setcategorieserror'] = 'Du skal først sætte kategorien for dit kursus før du kan give dem et vægt.';
+$string['setgradeletters'] = 'Se karakter bogstaver';
+$string['setpreferences'] = 'Set Indstillinger';
+$string['setting'] = 'Indstilling';
+$string['settings'] = 'Indstillinger';
+$string['setweights'] = 'Se vægt';
+$string['showallstudents'] = 'Vis alle elever';
+$string['showhiddenitems'] = 'Vis skjulte elementer';
+$string['sort'] = 'sorter';
+$string['sortbyfirstname'] = 'Sorter efter Fornavn';
+$string['sortbylastname'] = 'Sorter efter Efternavn';
+$string['standarddeviation'] = 'Standardafvigelse';
+$string['stats'] = 'Statestik';
+$string['statslink'] = 'Statestik';
+$string['student'] = 'Elev';
+$string['total'] = 'Totalt';
+$string['totalweight100'] = 'Den totale vægt er 100';
+$string['totalweightnot100'] = 'Den totale vægt er IKKE 100';
+$string['uncategorised'] = 'Ukategoriseret';
+$string['useadvanced'] = 'Brug advancerede funktioner';
+$string['usepercent'] = 'Brug procenter';
+$string['useweighted'] = 'Brug Vægtet';
+$string['viewbygroup'] = 'Gruppe';
+$string['viewgrades'] = 'Vis karaktere';
+$string['weight'] = 'vægt';
+$string['weightedascending'] = 'Sorter vægtet procenter stigende';
+$string['weighteddescending'] = 'Sorter vægtet procenter faldene';
+$string['weightedpct'] = 'vægtet %%';
+$string['weightedpctcontribution'] = 'vægtet %% bidrag';
+$string['writinggradebookinfo'] = 'Skriver karakterbogs indstillinger';
+$string['yes'] = 'Ja';
+
+?>

0 comments on commit 30d6101

Please sign in to comment.