Permalink
Browse files

More strings translated, based on the job by Hans De Zwart. Changed u…

…pgeload by ge�pload
  • Loading branch information...
koenr
koenr committed May 26, 2003
1 parent 68225f5 commit 31d7714a843d6c0901c92c84b73dc430a69239be
Showing with 8 additions and 8 deletions.
  1. +4 −4 lang/nl/assignment.php
  2. +3 −3 lang/nl/moodle.php
  3. +1 −1 lang/nl/resource.php
View
@@ -36,17 +36,17 @@
$string['submitted'] = "Ingestuurd";
$string['typeoffline'] = "Offline activiteit";
$string['typeuploadsingle'] = "Upload een bestand";
-$string['uploadbadname'] = "In deze bestandsnaam staan rare tekens, het bestand kon daardoor niet worden upgeload
+$string['uploadbadname'] = "In deze bestandsnaam staan rare tekens, het bestand kon daardoor niet worden geüpload
";
$string['uploadedfiles'] = "Ingestuurde bestanden";
$string['uploaderror'] = "Er is een fout geconstanteerd tijdens het opslaan van het bestand op de server";
-$string['uploadfailnoupdate'] = "Het bestand werd prima upgeload, maar je bijdrage kon niet worden bijgewerkt!
+$string['uploadfailnoupdate'] = "Het bestand werd prima geüpload, maar je bijdrage kon niet worden bijgewerkt!
";
$string['uploadfiletoobig'] = "Helaas is dat bestand te groot (de toegestane grootte is \$a bytes)";
$string['uploadnofilefound'] = "Er werd geen bestand gevonden - weet je zeker dat je er één geselecteerd had om te uploaden?";
-$string['uploadnotregistered'] = "'\$a' werd prima upgeload, maar je bijdrage werd niet verwerkt!
+$string['uploadnotregistered'] = "'\$a' werd prima geüpload, maar je bijdrage werd niet verwerkt!
";
-$string['uploadsuccess'] = "'\$a' met succes upgeload ";
+$string['uploadsuccess'] = "'\$a' met succes geüpload ";
$string['viewfeedback'] = "Bekijk de cijfers en feedback voor de opdrachten";
$string['viewsubmissions'] = "Bekijk \$a ingestuurde opdrachten";
$string['yoursubmission'] = "Jouw ingestuurde opdracht";
View
@@ -433,9 +433,9 @@
$string['noexistingcreators'] = "Nog geen vak-aanmakers";
$string['noexistingteachers'] = "Nog geen docenten";
$string['nofilesselected'] = "Er zijn geen bestanden geselecteerd om terug te zetten";
-$string['nofilesyet'] = "Er zijn nog geen bestanden naar deze cursus upgeload";
+$string['nofilesyet'] = "Er zijn nog geen bestanden naar deze cursus geüpload";
$string['nograde'] = "Nog geen cijfer";
-$string['noimagesyet'] = "Er zijn nog geen plaatjes naar dit vak upgeload";
+$string['noimagesyet'] = "Er zijn nog geen plaatjes naar dit vak geüpload";
$string['none'] = "Geen";
$string['nopotentialadmins'] = "Geen mogelijke beheerders";
$string['nopotentialcreators'] = "Geen mogelijke vak-aanmakers";
@@ -606,7 +606,7 @@
$string['updatingain'] = "Een \$a->what wijzigen in \$a->in";
$string['upload'] = "Upload";
$string['uploadafile'] = "Upload een bestand";
-$string['uploadedfileto'] = "\$a->file is upgeload naar \$a->directory";
+$string['uploadedfileto'] = "\$a->file is geüpload naar \$a->directory";
$string['uploadnofilefound'] = "Er is geen bestand gevonden - weet je zeker dat je een bestand geselecteerd hebt om te uploaden?";
$string['uploadproblem'] = "Een was een onbekend probleem tijdens het uploaden van bestand '\$a' (was het misschien te groot?)";
$string['uploadthisfile'] = "Upload dit bestand";
View
@@ -19,7 +19,7 @@
$string['resourcetype'] = "Soort bron";
$string['resourcetype1'] = "Verwijzing";
$string['resourcetype2'] = "Website (binnen deze site)";
-$string['resourcetype3'] = "Upgeload bestand";
+$string['resourcetype3'] = "Geüpload bestand";
$string['resourcetype4'] = "Platte tekst";
$string['resourcetype5'] = "Weblink (nieuw venster)";
$string['resourcetype6'] = "HTML tekst";

0 comments on commit 31d7714

Please sign in to comment.