Skip to content
Browse files

leraars replaced with leraren

  • Loading branch information...
1 parent 0cdc9c5 commit 31f5cb39d2f7b459f72caff26d465ddecf24e084 koenr committed
Showing with 5 additions and 5 deletions.
  1. +5 −5 lang/nl/docs/teacher.html
View
10 lang/nl/docs/teacher.html
@@ -1,12 +1,12 @@
<HEAD>
- <TITLE>Moodle Documentatie: Handleiding voor leraars</TITLE>
+ <TITLE>Moodle Documentatie: Handleiding voor leraren</TITLE>
<LINK REL="stylesheet" HREF="../theme/standard/styles.php" TYPE="TEXT/CSS">
<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">
-<H2>Handleiding voor leraars</H2>
+<H2>Handleiding voor leraren</H2>
<P>Deze pagina is een kleine gids bij het maken van on-line lessen met Moodle. Ze schetst de belangrijkste mogelijkheden die je kunt gebruiken en helpt je bij de belangrijkste keuzes die je zult moeten maken.
</P>
@@ -21,7 +21,7 @@
</OL>
<H3><A NAME="started"></A>Van start gaan</H3>
<blockquote>
- <p>In dit document gaan we er van uit dat je site-beheerder Moodle geïnstalleerd heeft en je een nieuw, leeg vak gegeven heeft om mee te beginnen. Je moet aangemeld zijn met je leraarsaccount. Surf naar je nieuwe vak.</p>
+ <p>In dit document gaan we er van uit dat je site-beheerder Moodle geïnstalleerd heeft en je een nieuw, leeg vak gegeven heeft om mee te beginnen. Je moet aangemeld zijn met je lerarenaccount. Surf naar je nieuwe vak.</p>
<p>Drie tips die je zullen helpen te beginnen.</p>
<ol>
<li><strong>Wees niet bang om te experimenteren:</strong>
@@ -75,7 +75,7 @@
Het Bestanden... menu ziet er uit zoals dit:</p>
<p align="center"><img src="pix/files.jpg" width="400" height="347"></p>
<p>&nbsp;</p>
- <p>Deze interface is alleen beschikbaar voor leraars - hij is niet toegankelijk voor studenten.
+ <p>Deze interface is alleen beschikbaar voor leraren - hij is niet toegankelijk voor studenten.
De individuele bestanden worden later ter beschikking gemaakt van de studenten (als &quot;Bron&quot;
- zie volgend hoofdstuk).</p>
<p>Zoals je kunt zien in de schermafdruk vind je een lijst van bestanden en mappen.
@@ -173,7 +173,7 @@
<li>Schrijf jezelf in op al de forums.</li>
<li>Spoor je leerlingen aan om hun gebruikersprofiel volledig in te vullen (inclusief foto)
en lees ze allemaal na - het zal je wat contekst geven om rond hun manier van schrijven.</li>
- <li>How notas naar jezelf in het private &quot;<strong>Leraars Forum</strong>&quot;
+ <li>How notas naar jezelf in het private &quot;<strong>leraren Forum</strong>&quot;
(onder Beheer). Dit is heel nuttig wanneer je met een team hetzelfde vak geeft.</li>
<li>Gebruik de &quot;<strong>Site statistieken</strong>&quot; link (onder Beheer) die je toegang geeft tot de
volledige logbestanden. Daar zie je een link naar een popup scherm dat elke minuut ververst en de activiteiten van

0 comments on commit 31f5cb3

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.