Permalink
Browse files

removing file

  • Loading branch information...
1 parent efdb42a commit 328f7d2870e37e1d3eb1c929dfd55b658f1c398b koenr committed May 3, 2004
Showing with 0 additions and 8 deletions.
  1. +0 −8 lang/nl/help/coursehiddentopics.html
@@ -1,8 +0,0 @@
-<p align="center"><b>Verborgen onderwerpen van het vak</b></p>
-
-<P>Met deze optie kun je instellen of de aanwezigheid van verborgen onderwerpen aan leerlingen getoond wordt.</p>
-
-<p>Je kunt verborgen onderwerpen compleet verbergen of in samengeklapte vorm laten zien.</p>
-
-<p>Deze instelling is alleen van toepassing op vakken die in het "Onderwerp format" staan.</p>
-

0 comments on commit 328f7d2

Please sign in to comment.