Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

removing file

  • Loading branch information...
commit 328f7d2870e37e1d3eb1c929dfd55b658f1c398b 1 parent efdb42a
koenr authored
Showing with 0 additions and 8 deletions.
  1. +0 −8 lang/nl/help/coursehiddentopics.html
View
8 lang/nl/help/coursehiddentopics.html
@@ -1,8 +0,0 @@
-<p align="center"><b>Verborgen onderwerpen van het vak</b></p>
-
-<P>Met deze optie kun je instellen of de aanwezigheid van verborgen onderwerpen aan leerlingen getoond wordt.</p>
-
-<p>Je kunt verborgen onderwerpen compleet verbergen of in samengeklapte vorm laten zien.</p>
-
-<p>Deze instelling is alleen van toepassing op vakken die in het "Onderwerp format" staan.</p>
-
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.