Skip to content
Permalink
Browse files

stupid error was messing up help file :-(

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Dec 14, 2005
1 parent e1638d6 commit 3297e043875eb29a63d83952d8072ebc4f9fde06
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 lang/nl/docs/install.html
@@ -409,7 +409,7 @@ <h3 class="sectionheading">
</p>
<blockquote>
<p class="style3">
Als je dit niet ziet, dan moet er wat fout zijn met de databank of de instellingen die je gedefinieerd hebt voor config.php. Controleer of PHP niet in "Safe Mode" staat (commerciële webhosts schakelen dit soms in). Je kunt je PHP-instellingen controleren door een bestandje te maken dat <strong><?php phpinfo() ?></strong> bevat en dat te bekijken via een browser. Controleer dit en probeer dan nog eens.
Als je dit niet ziet, dan moet er wat fout zijn met de databank of de instellingen die je gedefinieerd hebt voor config.php. Controleer of PHP niet in "Safe Mode" staat (commerciële webhosts schakelen dit soms in). Je kunt je PHP-instellingen controleren door een bestandje te maken dat <strong>&lt;?php phpinfo() ?></strong> bevat en dat te bekijken via een browser. Controleer dit en probeer dan nog eens.
</p>
</blockquote>
<p>

0 comments on commit 3297e04

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.