Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20081215)

  • Loading branch information...
1 parent 7c2a1df commit 329aced2bb8dd7f460fa562e33bf2490b5f8966a moodlerobot committed Dec 14, 2008
Showing with 2 additions and 20 deletions.
  1. +2 −20 install/lang/no_utf8/installer.php
@@ -122,6 +122,7 @@
$string['databasesettingswillbecreated'] = '<b>NB:</b> Installeringen vil prøve å lage databasen automatisk hvis den ikke eksisterer.';
$string['dataroot'] = 'Datamappe';
$string['datarooterror'] = '\"Datamappen\" du oppga kunne ikke bli funnet eller opprettet. Vennligst rett stien eller opprett katalogen manuelt.';
+$string['datarootpublicerror'] = 'Datakatalogen du oppga er direkte tilgjengelig via web. Du må velge en annen katalog!';
$string['dbconnectionerror'] = 'Fikk ingen forbindelse til databasen du oppga. Vennligst sjekk database-innstillingene dine.';
$string['dbcreationerror'] = 'Feil under opprettelse av database. Kunne ikke opprette gitte databasenavn med oppgitte innstillinger';
$string['dbhost'] = 'Tjenervert';
@@ -133,26 +134,20 @@
$string['dbwrongnlslang'] = 'NLS_LANG variabelen i webserveren din må bruke AL32UTF tegnsettet. Se PHP-dokumentasjonen om hvordan å konfigurere OCI8 ordentlig.';
$string['dbwrongprefix'] = 'Du må følge \"Tabell-prefiks\" reglene som forklart over.';
$string['directorysettings'] = '<p>Vennligst bekreft lokasjonen for denne Moodle-installsjonen.</p>
-
<p><b>Web Addresse:</b>
Angi full webadresse for hvor Moodle vil være tilgjengelig.
Hvis nettstedet er tilgjengelig via flere URL\'er velg den det er mest naturlig at studentene vil bruke. Ikke bruke etterfølgende skråstrek.</p>
-
<p><b>Moodle Mappe:</b>
Oppgi full mappesti til installasjonen. Pass på at små/store bokstaver stemmer.</p>
-
<p><b>Data Mappe:</b>
Du trenger et sted hvor moodle kan lagre opplastede filer. Denne katalogen bør være lesbar OG SKRIVBAR av webserverbrukeren (vanligvis \'ingen\' eller \'apache\'), men det bør være tilgjengelig direkte fra webben .</p>';
$string['directorysettingshead'] = 'Vennligst bekreft lokasjonen for denne Moodle-installsjonen';
$string['directorysettingssub'] = '<p>Vennligst bekreft lokasjonen for denne Moodle-installsjonen.</p>
-
<p><b>Web Addresse:</b>
Angi full webadresse for hvor Moodle vil være tilgjengelig.
Hvis nettstedet er tilgjengelig via flere URL\'er velg den det er mest naturlig at studentene vil bruke. Ikke bruke etterfølgende skråstrek.</p>
-
<p><b>Moodle Mappe:</b>
Oppgi full mappesti til installasjonen. Pass på at små/store bokstaver stemmer.</p>
-
<p><b>Data Mappe:</b>
Du trenger et sted hvor moodle kan lagre opplastede filer. Denne katalogen bør være lesbar OG SKRIVBAR av webserverbrukeren (vanligvis \'ingen\' eller \'apache\'), men det bør være tilgjengelig direkte fra webben .</p>';
$string['dirroot'] = 'Moodlemappe';
@@ -179,25 +174,18 @@
$string['fileuploads'] = 'Filopplastinger';
$string['fileuploadserror'] = 'Denne skulle finnes på';
$string['fileuploadshelp'] = '<p>Filopplasting ser ut til å være slått av på serveren din.</p>
-
<p>Moodle kan fortsatt installeres, men uten denne muligheten, vil du ikke kunne laste opp kursfiler eller nye profilbilder.</p>
-
<p>For å slå på filopplasting må du (eller systemadministratoren) måtte redigere php.ini fila for hele systemet ditt og endre innstillingene for <b>file_uploads</b> til \'1\'.</p>';
$string['gdversion'] = 'GD versjon';
$string['gdversionerror'] = 'GD-biblioteket må være tilstede for å kunne behandle og opprette bilder.';
$string['gdversionhelp'] = '<p>Det ser ikke ut som serveren din har GD installert.</p>
-
<p>GD er et bibliotek som kreves av PHP for å tillate Moodle å behandle bilder (som brukerprofil-ikonene) og for å lage nye bilder (som log-grafene). Moodle kan virke uten GD - men disse mulighetene vil ikke være tilgjengelig for deg.</p>
-
<p>For å legge til GD under Unix, kompiler PHP med --with-gd innstillingen</p>
-
<p>I Windows kan du vanligvis redigere php.ini og ta bort kommentarmarkeringen på linjen for php_gd2.dll.</p>';
$string['globalsquotes'] = 'Usikker behandling av Globale verdier';
$string['globalsquoteserror'] = 'Ordne PHP innstillingene: slå av register_globals og/eller slå på magic_quotes_gpc';
$string['globalsquoteshelp'] = '<p>Kombinasjonen av avslått Magic Quotes GPC og påslått Register Globals er ikke anbefalt.</p>
-
<p>Anbefalt innstilling er: <b>magic_quotes_gpc = On</b> og <b>register_globals = Off</b> i php.ini fila di</p>
-
<p>Hvis du ikke har tilgang til php.ini, kan du klare å plassere følgende linjer i en fil som heter eller skal hete .htaccess i Moodle-mappen din:
<blockquote>php_value magic_quotes_gpc On</blockquote>
<blockquote>php_value register_globals Off</blockquote>
@@ -216,19 +204,15 @@
$string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes Oppetid';
$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Denne bør være av';
$string['magicquotesruntimehelp'] = '<p>Magic quotes runtime/oppetid bør være slått av for at Moodle skal fungere ordentlig.</p>
-
<p>Normalt er den avslått som standard... se innstillingen for <b>magic_quotes_runtime</b> i php.ini fila.</p>
-
<p>Hvis du ikke har tilgang til php.ini, kan du skrive inn følgende linjer i en fil som du kaller .htaccess i Moodlekatalogen din:
<blockquote>php_value magic_quotes_runtime Off</blockquote>
</p>';
$string['mbstringrecommended'] = 'Installering av det valgfrie bibliotek MBSTRING er anbefalt for at du skal forbedre ytelsen til nettstedet, spesielt hvis nettstedet støtter ikke-latinske språk.';
$string['memorylimit'] = 'Minne-grense';
$string['memorylimiterror'] = 'Minnegrensen for PHP er satt for lavt... du kan få problemer med dette senere.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>PHP minnegrensen for serveren din er nå satt til $a.</p>
-
<p>Dette kan skape minneproblemer for Moodle senere, spesielt hvis du har mange moduler tillatt og/eller mange brukere.</p>
-
<p>Vi anbefaler at du konfigurer PHP med en høyere grense enn mulig, for eksepmel 40M. Det er flere måter å gjøre dette på.:</p>
<ol>
<li>Hvis du har muligheten, rekompiler PHP med<i>--enable-memory-limit</i>.
@@ -280,15 +264,12 @@
$string['safemode'] = 'Sikkermodus';
$string['safemodeerror'] = 'Moodle kan ha trøbbel når sikkermodus er på';
$string['safemodehelp'] = '<p>Moodle kan oppleve en rekke problemer med sikkermodus på, ikke minst det at du sannsynligvis ikke kan opprette nye filer.</p>
-
<P>Sikkermodus er vanligvis bare slått på på paranoide offentlige webtjenere, så det kan hende du må finne en ny webtilbyder for Moodle-siden din.</p>
-
<p>Du kan fortsette installasjonen hvis du ønsker, men det kan hende du får en del problemer.</p>';
$string['serverchecks'] = 'Serveren sjekker';
$string['sessionautostart'] = 'Sesjon Autostart';
$string['sessionautostarterror'] = 'Denne bør være av';
$string['sessionautostarthelp'] = '<P>Moodle trenger sesjonsupport og vil ikke virke uten.</p>
-
<p>Sesjoner kan slås på i php.ini fila se etter session.auto_start variabelen.</p>';
$string['skipdbencodingtest'] = 'Hopp over DB koding testen';
$string['status'] = 'Status';
@@ -312,4 +293,5 @@
$string['wwwroot'] = 'Web addresse';
$string['wwwrooterror'] = 'Webadressen synes ikke å være gyldig - denne Moodleinstallasjonen synes ikke å være der. Innstilling har blitt resatt.';
$string['xmlrpcrecommended'] = 'Å installere det valgfrie xmlrpc-tillegget er nyttig for Moodle Networking funksjonaliteten.';
+$string['ziprequired'] = 'ZIP PHP-tillegget kreves nå av Moodle. Info-ZIP eller PclZIP biblioteket er ikke lenger i bruk.';
?>

0 comments on commit 329aced

Please sign in to comment.