Permalink
Browse files

Automatic installer.php by installer_builder (20060314)

  • Loading branch information...
1 parent bde7173 commit 33b58d3a21dcf9372af24b5fc7083a38fc677dba stronk7 committed Mar 14, 2006
Showing with 16 additions and 12 deletions.
  1. +8 −1 install/lang/ca_utf8/installer.php
  2. +8 −11 install/lang/tl_utf8/installer.php
@@ -15,6 +15,7 @@
$string['admindirsettingsub'] = 'Alguns proveïdors d\'espai web utilitzen /admin com una adreça URL especial per accedir a un tauler de control o quelcom semblant. Malauradament això interfereix amb la ubicació estàndard de les pàgines d\'administració de Moodle. Podeu solucionar aquest problema canviant el nom del directori admin en la vostra instal·lació i introduint aquí el nou nom. Per exemple: <br /> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
Això repararà tots els enllaços d\'administració de Moodle.';
$string['bypassed'] = 'S\'ha deixat de banda';
+$string['cannotcreatelangdir'] = 'No es pot crear el directori d\'idiomes.';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'No s\'ha pogut crear el directori temporal';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'No s\'han pogut baixar components';
$string['cannotdownloadzipfile'] = 'No s\'ha pogut baixar el fitxer zip';
@@ -23,7 +24,7 @@
$string['cannotsavezipfile'] = 'No s\'ha pogut desar el fitxer zip';
$string['cannotunzipfile'] = 'No s\'ha pogut descomprimir el fitxer';
$string['caution'] = 'Alerta';
-$string['check'] = 'Comprova';
+$string['check'] = 'Activa';
$string['chooselanguagehead'] = 'Trieu un idioma';
$string['chooselanguagesub'] = 'Trieu un idioma NOMÉS per a la instal·lació. En una pantalla posterior podreu triar idiomes per al lloc i per als usuaris.';
$string['closewindow'] = 'Tanca aquesta finestra';
@@ -71,6 +72,10 @@
$string['dirrooterror'] = 'El paràmetre \'Directori de Moodle\' sembla incorrecte: no s\'hi ha pogut trobat cap instal·lació de Moodle. S\'ha reiniciat el valor del paràmetre.';
$string['download'] = 'Baixa';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Ha fallat la comprovació del fitxer baixat';
+$string['downloadlanguagebutton'] = 'Baixa el paquet d\'idioma &quot;$a&quot;';
+$string['downloadlanguagehead'] = 'Baixa paquet d\'idioma';
+$string['downloadlanguagenotneeded'] = 'Podeu continuar el procés d\'instal·lació amb el paquet d\'idioma per defecte \"$a\".';
+$string['downloadlanguagesub'] = 'Ara teniu l\'opció de baixar un paquet d\'idioma i continuar el procés d\'instal·lació en aquest idioma.<br /><br />Si no podeu baixar el paquet, el procés d\'instal·lació prosseguirà en anglès. (Després que s\'hagi completat la instal·lació, tindreu l\'oportunitat de baixar i instal·lar paquets d\'idioma addicionals.)';
$string['environmenterrortodo'] = 'Abans d\'instal·lar aquesta versió de Moodle heu de resoldre tots els problemes d\'entorn (errors) que s\'han trobat.';
$string['environmenthead'] = 'S\'està comprovant el vostre entorn';
$string['environmentrecommendinstall'] = 'es recomana instal·lar/habilitar';
@@ -92,6 +97,8 @@
$string['info'] = 'Informació';
$string['installation'] = 'Instal·lació';
$string['invalidmd5'] = 'El md5 no és vàlid';
+$string['langdownloaderror'] = 'Dissortadament l\'idioma \"$a\" no està instal·lat. La instal·lació prosseguirà en anglès.';
+$string['langdownloadok'] = 'L\'dioma \"$a\" s\'ha instal·lat amb èxit. La instal·lació prosseguirà en aquest idioma.';
$string['language'] = 'Idioma';
$string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes Run Time';
$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Hauria d\'estar desactivat';
@@ -36,7 +36,6 @@
$string['configurationcompletehead'] = 'Nakumpleto na ang pagsasaayos';
$string['configurationcompletesub'] = 'Tinangka ng Moodle na isave ang kaayusan mo sa isang file sa root ng instalasyon mo ng Moodle.';
$string['continue'] = 'Ituloy';
-$string['database'] = 'Database';
$string['databasecreationsettingshead'] = 'Ngayon ay kailangan mo namang isaayos ang mga kaayusan ng database kung saan nalalagak ang karamihan sa datos ng Moodle. Ang database na ito ay awtomatikong lilikhain ng pang-instol, at itatakda nito ang sumusunod na kaayusan.';
$string['databasecreationsettingssub'] = '<b>Uri:</b> ipinirmi ng pang-instol sa \"mysql\"<br />
<b>Host:</b> ipinirmi ng pang-instol sa \"localhost\"<br />
@@ -57,7 +56,6 @@
$string['datarooterror'] = 'Hindi matagpuan o malikha ang \'Direktoryo ng Datos\' na ibinigay mo. Alin sa dalawa, iwasto mo ang landas o lumikha ng direktoryo nang mano-mano.';
$string['dbconnectionerror'] = 'Hindi kami makakonekta sa ibinigay mong database. Pakitsek ang kaayusan ng iyong database.';
$string['dbcreationerror'] = 'Nagka-error sa paglikha ng database. Hindi malikha ang ibinigay na pangalan ng database nang may mga ibinigay na kaayusan';
-$string['dbhost'] = 'Host Server';
$string['dbprefix'] = 'Unlapi ng mga teybol';
$string['dbtype'] = 'Uri';
$string['dbwrongencoding'] = 'Ang piniling database ay gumagana alinsunod sa hindi iminumungkahing encoding ($a). Mas makabubuti na gamitin ang isa sa mga inencode sa Unicode (UTF-8) na database. Magkagayunman, maaari mong lagpasan ang pagsubok na ito sa pamamagitan ng pagpili sa tsek ng \"Lagpasan ang Pagsubok ng DB Encoding\" sa ibaba, pero maaari kang makaranas ng mga problema sa hinaharap.';
@@ -84,8 +82,12 @@
$string['dirrooterror'] = 'Mukhang mali ang kaayusan ng \'Direktoryo ng Moodle\' - wala kaming matagpuang instalasyon ng Moodle doon. Inireset ang halaga sa ibaba.';
$string['download'] = 'Idownload';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Bigo ang pagsusuri sa dinawnload na file.';
+$string['downloadlanguagebutton'] = 'Idownload ang &quot;$a&quot; na pakete ng wika';
$string['downloadlanguagehead'] = 'Idownload ang pakete ng wika';
-$string['downloadlanguagesub'] = 'Idinadownload na ngayon ng pang-instol ang buong pakete ng wika na pinili mo, upang maipagpatuloy ang pag-iinstol sa pamamagitan nito.';
+$string['downloadlanguagenotneeded'] = 'Maaari mong ipagpatuloy ang proseso ng pag-iinstol sa pamamagitan ng default na pakete ng wika, na \"$a\".';
+$string['downloadlanguagesub'] = 'May opsiyon ka ngayon na magdownload ng pakete ng wika at ipagpatuloy ang proseso ng pag-iinstol sa
+wikang ito.<br /><br />Kung hindi mo maidownload ang pakete ng wika, ang proseso ng pag-iinstol ay magpapatuloy sa Ingles.(Kapag tapos na ang proseso ng pag-iintol, magkakaroon ka ng pagkakataon na magdownload at mag-instol ng iba pang pakete ng wika.)
+';
$string['environmenterrortodo'] = 'Kailangan mo munang lutasin ang lahat ng suliraning pangkapaligiran (mga error) bago mo maituloy ang pag-instol ng bersiyon ng Moodle na ito.';
$string['environmenthead'] = 'Sinusuri ang kapaligiran mo...';
$string['environmentrecommendinstall'] = 'ay iminumungkahing mainstol/mabuhay';
@@ -107,13 +109,11 @@
$string['info'] = 'Impormasyon';
$string['installation'] = 'Instalasyon';
$string['invalidmd5'] = 'Ditanggap na md5';
-$string['langdownloaderror'] = 'Ang wikang $a ay hindi naka-instol. Ang kabuuan ng pag-iinstol ay itutuloy sa Ingles. Maaari kang magdownload at mag-instol ng iba pang wika pagkatapos ng pag-iinstol.';
-$string['langdownloadok'] = 'Matagumpay na naiinstol ang wikang $a. Ang kabuuan ng pag-iinstol ay itutuloy sa wika na iyong pinili.';
+$string['langdownloaderror'] = 'Ikinalulungkot namin na ang wikang \"$a\" ay hindi naiinstol. Ang kabuuan ng pag-iinstol ay itutuloy sa Ingles.';
+$string['langdownloadok'] = 'Matagumpay na naiinstol ang wikang \"$a\". Ang kabuuan ng pag-iinstol ay itutuloy sa wikang ito.';
$string['language'] = 'Wikà';
-$string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes Run Time';
$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Dapat ay patay ito';
$string['mbstringrecommended'] = 'Ang pag-iinstol ng opsiyonal na MBSTRING library ay mahigpit na inirerekomenda upang mapahusay ang paggana ng site, lalupa\'t kung sinusuportahan ng site mo ang mga di-latin na wika.';
-$string['memorylimit'] = 'Memory Limit';
$string['memorylimiterror'] = 'Labis na mababa ang memory limit ng PHP ... maaaring magkaproblema ka mamaya.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>Ang memory limit ng PHP para sa server mo ay kasalukuyang nakatakda sa $a.</p>
@@ -152,9 +152,7 @@
$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Ang pagdownload ng mga piyesa sa server mo ay hindi pinapahintulutan (ang allow_url_fopen ay pinatay).<br /><br />Kailangan mong idownload ang
<a href=\"$a->url\">$a->url</a> file nang mano-mano, kopyahin ito sa \"$a->dest\" ng iyong server at iunzip ito doon.';
$string['report'] = 'Ulat';
-$string['safemode'] = 'Safe Mode';
$string['safemodeerror'] = 'Maaaring magkaproblema ang moodle kung naka-ON ang safe mode';
-$string['sessionautostart'] = 'Session Auto Start';
$string['sessionautostarterror'] = 'Dapat ay patay ito';
$string['skipdbencodingtest'] = 'Lagpasan ang Pagsubok sa DB Encoding';
$string['status'] = 'Katayuan';
@@ -171,6 +169,5 @@
$string['wrongdestpath'] = 'Mali ang patutunguhang landas';
$string['wrongsourcebase'] = 'Mali ang URL base ng source.';
$string['wrongzipfilename'] = 'Mali ang filename ng ZIP';
-$string['wwwroot'] = 'Web address';
-$string['wwwrooterror'] = 'Mukhang hindi tanggap ang web address - mukhang wala roon ang instalasyong ito ng Moodle.';
+$string['wwwrooterror'] = 'Mukhang hindi tanggap ang \'Web Address\' - mukhang wala roon ang instalasyong ito ng Moodle. Inireset ang halaga sa ibaba.';
?>

0 comments on commit 33b58d3

Please sign in to comment.