Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent 7ec66c7 commit 340691baabfda7f643e02c0c1dd04d7de4c4fc5f AMOS bot committed Mar 29, 2012
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 install/lang/nl/install.php
View
2 install/lang/nl/install.php
@@ -34,12 +34,14 @@
$string['availablelangs'] = 'Lijst met beschikbare talen';
$string['chooselanguagehead'] = 'Kies een taal';
$string['chooselanguagesub'] = 'Kies een taal voor de installatie. Deze taal zal ook als standaardtaal voor de site gebruikt worden, maar die instelling kun je later nog wijzigen.';
+$string['clialreadyconfigured'] = 'Bestand config.php bestaat al, maak aub gebruik van admin/cli/install_database.php indien je deze site wenst te installeren.';
$string['clialreadyinstalled'] = 'Bestand config.php bestaat al. Gebruik admin/cil/upgrade.php om je site te upgraden.';
$string['cliinstallheader'] = 'Moodle {$a} command line installatieprogramma';
$string['databasehost'] = 'Databank host:';
$string['databasename'] = 'Datanbanknaam:';
$string['databasetypehead'] = 'Kies databankdriver';
$string['dataroot'] = 'Gegevensmap';
+$string['datarootpermission'] = 'Toestemming datamappen';
$string['dbprefix'] = 'Tabelvoorvoegsel';
$string['dirroot'] = 'Moodle-map';
$string['environmenthead'] = 'Omgeving controleren ...';

0 comments on commit 340691b

Please sign in to comment.