Permalink
Browse files

translated by Koen Roggemans

  • Loading branch information...
1 parent 942d746 commit 342b80c1bb7007d5c74e4035c51bd128de41153f koenr committed Oct 8, 2003
Showing with 21 additions and 0 deletions.
  1. +21 −0 lang/nl/help/workshop/overallocation.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Niveau van toewijzing</B></P>
+
+<p>Dit niveau bepaalt of de toewijzing van de beoordelingen wordt gebalanceerd of niet.
+De term &quot;gebalanceerd&quot; gaat hier over het aantal keer dat een werk van een leerling
+voor beoordeling wordt aangeboden aan een klasgenoot. Wanneer het niveau voor toewijzing op nul
+gezet wordt, dan worden alle inzendingen even dikwijls toegewezen, de toewijzing is gebalanceerd.
+Als het niveau op één gezet wordt, dan kunnen sommige inzendingen één keer meer dan de anderen toegewezen
+worden (daaruit volgt dan dat sommige inzendingen een keer minder toegewezen worden), de toewijzing is dan
+niet gebalanceerd. Op gelijkaardige manier wordt de toewijzing nog minder gebalanceerd als het niveau op
+twee gezet wordt.</p>
+
+<p>Ideaal zou zijn als alle beoordelingen door klasgenoten gebalanceerd gebeurden. Nochthans, het nadeel is dat
+sommige leerlingen niet aan de nodige werkstukken geraken om te beoordelen alvorens de laatste leeling zijn
+werk ingezonden heeft. Wanneer het niveau van toewijzing op één gezet is, dan kunnen de meeste leerlingen al
+hun beoordelingen doen en moeten zij <b>niet</b> wachten op late inzendigen. Dit wachten zal nog verminderen
+als het niveau op twee gezet wordt.</p>
+
+<p>Zo zullen bijvoorbeeld in een workshop waar het aantal beoordelingen door klasgenoten ingesteld is op 5, sommige
+inzendingen 4 keer, andere 5 keer en nog andere 6 keer beoordeeld worden. De opdracht zal soepeler lopen en de
+leerlingen zullen niet lang (of helemaal niet) moeten wachten tot anderen hun werk ingestuurd hebben als het niveau
+van toewijzing van zijn standaard waarde nul naar één gezet wordt.</p>

0 comments on commit 342b80c

Please sign in to comment.