Permalink
Browse files

empty options are necessary - with   they validate ok

  • Loading branch information...
1 parent ece2f3b commit 348887ac107543a923cddf236d0af95067f8d9f5 koenr committed Feb 16, 2005
Showing with 6 additions and 6 deletions.
  1. +2 −2 lang/be/help/quiz/multianswer.html
  2. +2 −2 lang/en/help/quiz/multianswer.html
  3. +2 −2 lang/nl/help/quiz/multianswer.html
@@ -26,9 +26,9 @@
<form action="">
<table align="center" width="90%" class="generalbox" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"><tr><td bgcolor="#FFFFFF" class="generalboxcontent"><table width="100%" cellspacing="10"><tr><td nowrap width="100" valign="top"><p align="center"><b>3</b></p><p align="center"><font size="1">8 Ìàðêñ</font></p><img height="1" width="100" src="pix/spacer.gif" alt="" /><br />
-</td><td valign="top"><p>Ãýòà ïûòàííå ¢êëþ÷àå òýêñò ç ïûòàííÿì³, ÿê³ÿ çíàõîäçÿööà ìåíàâ³òà òóò <select name="q4ma1" ><option value="4" >Ïàìûëêîâû àäêàç</option><option value="5" >Äðóã³ ïàìûëêîâû àäêàç</option><option value="6" >Ïðàâ³ëüíû àäêàç</option><option value="7" >Àäêàç äàå ïàëîâó áàëà¢</option></select> , ïàñëÿ ÷àãî òðýáà ñêëàñö³ ïûòàííå äëÿ êàðîòêàãà àäêàçó <input name="q4ma2" value="" type="text" size="8"/> ³, íàðýøöå, ë³÷áàâàå ïûòàííå <input name="q4ma3" value="" type="text" size="8" /> .<br /><br />
+</td><td valign="top"><p>Ãýòà ïûòàííå ¢êëþ÷àå òýêñò ç ïûòàííÿì³, ÿê³ÿ çíàõîäçÿööà ìåíàâ³òà òóò <select name="q4ma1" ><option>&nbsp;</option><option value="4" >Ïàìûëêîâû àäêàç</option><option value="5" >Äðóã³ ïàìûëêîâû àäêàç</option><option value="6" >Ïðàâ³ëüíû àäêàç</option><option value="7" >Àäêàç äàå ïàëîâó áàëà¢</option></select> , ïàñëÿ ÷àãî òðýáà ñêëàñö³ ïûòàííå äëÿ êàðîòêàãà àäêàçó <input name="q4ma2" value="" type="text" size="8"/> ³, íàðýøöå, ë³÷áàâàå ïûòàííå <input name="q4ma3" value="" type="text" size="8" /> .<br /><br />
Çâÿðí³ ¢âàãó, øòî àäðàñû, òàê³ÿ ÿê <a href="http://www.moodle.org" target="_blank">www.moodle.org</a> ³ ýìàòûêîíû <img border="0" src="pix/s/smiley.gif" width="15" height="15" /> ïðàöóþöü, ÿê çâû÷àéíà:<br />
-a) Ö³ ïàäàáàåööà ãýòà òàáå? <select name="q4ma4" ><option value="13" >Òàê</option><option value="14" >Íå</option></select> <br />
+a) Ö³ ïàäàáàåööà ãýòà òàáå? <select name="q4ma4" ><option>&nbsp;</option><option value="13" >Òàê</option><option value="14" >Íå</option></select> <br />
á) ßêóþ àäçíàêó òû çà ãýòà ïàñòàâ³ø? <input name="q4ma5" value="" type="text" size="8" /> <br />
<br />
Ïîñïåõà¢!</p></td></tr></table></td></tr></table>
@@ -31,13 +31,13 @@
<form action="">
<table align="center" width="90%" class="generalbox" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"><tr><td bgcolor="#FFFFFF" class="generalboxcontent"><table width="100%" cellspacing="10"><tr><td nowrap="nowrap" width="100" valign="top"><p align="center"><b>3</b></p><p align="center"><font size="1">8 Marks</font></p><img height="1" width="100" src="pix/spacer.gif" alt="" /><br />
-</td><td valign="top"><p>This question consists of some text with an answer embedded right here <select name="q4ma1" ><option value="4" >Wrong answer</option><option value="5" >Another wrong answer</option><option value="6" >Correct answer</option><option value="7" >Answer that gives half the credit</option></select> and right after that you will have to deal with this short answer <input name="q4ma2" value="" type="text" size="8"/> and finally we have a floating point number <input name="q4ma3" value="" type="text" size="8"/> .<br />
+</td><td valign="top"><p>This question consists of some text with an answer embedded right here <select name="q4ma1" ><option>&nbsp;</option><option value="4" >Wrong answer</option><option value="5" >Another wrong answer</option><option value="6" >Correct answer</option><option value="7" >Answer that gives half the credit</option></select> and right after that you will have to deal with this short answer <input name="q4ma2" value="" type="text" size="8"/> and finally we have a floating point number <input name="q4ma3" value="" type="text" size="8"/> .<br />
<br />
Note that addresses like <a href="http://www.moodle.org" target="_blank">www.moodle.org</a> and smileys <img alt="" border="0" src="pix/s/smiley.gif" width="15" height="15" /> all work as normal:<br />
-a) How good is this? <select name="q4ma4" ><option value="13" >Yes</option><option value="14" >No</option></select> <br />
+a) How good is this? <select name="q4ma4" ><option>&nbsp;</option><option value="13" >Yes</option><option value="14" >No</option></select> <br />
b) What grade would you give it? <input name="q4ma5" value="" type="text" size="8"/> <br />
@@ -28,11 +28,11 @@
<form action="">
<table align="center" width="90%" class="generalbox" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"><tr><td bgcolor="#FFFFFF" class="generalboxcontent"><table width="100%" cellspacing="10"><tr><td nowrap="nowrap" width=100 valign=top><p align="center"><b>3</b></p><p align=center><font size=1>8 Punten</font></p><img height="1" width="100" src="pix/spacer.gif" alt ><br />
-</td><td valign="top"><p>Dit is een vraag die bestaat uit wat tekst met het antwoord op deze plaats ingebed <select name="q4ma1" ><option value="4" >Fout antwoord</option><option value="5" >Nog een fout antwoord</option><option value="6" >Juist antwoord</option><option value="7" >Antwoord dat de helft van de punten oplevert</option></select> en onmiddellijk daarna krijg je deze Kort Antwoordvraag <input name="q4ma2" value="" type="text" size="8"/> en uiteindelijk krijgen we een kommagetal <input name="q4ma3" value="" type="TEXT" size="8" /> .<br />
+</td><td valign="top"><p>Dit is een vraag die bestaat uit wat tekst met het antwoord op deze plaats ingebed <select name="q4ma1" ><option>&nbsp;</option><option value="4" >Fout antwoord</option><option value="5" >Nog een fout antwoord</option><option value="6" >Juist antwoord</option><option value="7" >Antwoord dat de helft van de punten oplevert</option></select> en onmiddellijk daarna krijg je deze Kort Antwoordvraag <input name="q4ma2" value="" type="text" size="8"/> en uiteindelijk krijgen we een kommagetal <input name="q4ma3" value="" type="TEXT" size="8" /> .<br />
<br />
Merk op dat addressen zoals <a href="http://www.moodle.org" target="newpage">www.moodle.org</a> en smileys
<img alt="glimlach" border="0" src="pix/s/smiley.gif" width="15" height="15" /> normaal werken:<br />
-a) Hoe goed is dit? <select name="q4ma4" ><option value="13" >Ja</option><option value="14" >Nee</option></select> <br />
+a) Hoe goed is dit? <select name="q4ma4" ><option>&nbsp;</option><option value="13" >Ja</option><option value="14" >Nee</option></select> <br />
b) Welk cijfer zou je er voor geven? <input name="q4ma5" value="" type="tekst" size="8"/> <br />
<br />
Veel succes!!</p></td></tr></table></td></tr></table>

0 comments on commit 348887a

Please sign in to comment.