Permalink
Browse files

new files

 • Loading branch information...
1 parent 28a469f commit 34acaa3f50eacc5a64c0b8b842a14c2450f6dfdf rcantada committed May 17, 2005
Showing with 907 additions and 0 deletions.
 1. +3 −0 lang/tl/help/lesson/bgcolor.html
 2. +3 −0 lang/tl/help/lesson/custom.html
 3. +3 −0 lang/tl/help/lesson/deleteattempts.html
 4. +6 −0 lang/tl/help/lesson/displayleft.html
 5. +9 −0 lang/tl/help/lesson/grade.html
 6. +12 −0 lang/tl/help/lesson/handlingofretakes.html
 7. +3 −0 lang/tl/help/lesson/height.html
 8. +10 −0 lang/tl/help/lesson/highscores.html
 9. +154 −0 lang/tl/help/lesson/import.html
 10. +47 −0 lang/tl/help/lesson/jumpto.html
 11. +6 −0 lang/tl/help/lesson/lessondefault.html
 12. +17 −0 lang/tl/help/lesson/maxanswers.html
 13. +29 −0 lang/tl/help/lesson/maxattempts.html
 14. +5 −0 lang/tl/help/lesson/maxhighscores.html
 15. +14 −0 lang/tl/help/lesson/maxpages.html
 16. +3 −0 lang/tl/help/lesson/maxtime.html
 17. +39 −0 lang/tl/help/lesson/minquestions.html
 18. +5 −0 lang/tl/help/lesson/modattempts.html
 19. +30 −0 lang/tl/help/lesson/nextpageaction.html
 20. +1 −0 lang/tl/help/lesson/ongoing.html
 21. +187 −0 lang/tl/help/lesson/overview.html
 22. +4 −0 lang/tl/help/lesson/password.html
 23. +3 −0 lang/tl/help/lesson/practice.html
 24. +33 −0 lang/tl/help/lesson/questionoption.html
 25. +165 −0 lang/tl/help/lesson/questiontypes.html
 26. +26 −0 lang/tl/help/lesson/retake.html
 27. +6 −0 lang/tl/help/lesson/review.html
 28. +12 −0 lang/tl/help/lesson/slideshow.html
 29. +9 −0 lang/tl/help/lesson/timed.html
 30. +5 −0 lang/tl/help/lesson/tree.html
 31. +52 −0 lang/tl/help/lesson/useeditor.html
 32. +3 −0 lang/tl/help/lesson/usepassword.html
 33. +3 −0 lang/tl/help/lesson/width.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p style="text-align: center; font-weight: bold">Panglikurang Kulay ng Slide Show</p>
+
+<p>Magtype ng code na <b>6 na titik</b> para sa kulay ng mga slide.</p>
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p style="text-align: center; font-weight: bold">Pasadyang Pag-iiskor</p>
+
+<p>Pahihintulutan kayo nito na magbigay ng denumerong halaga ng puntos sa bawat sagot. Maaaring magkaroon ng negatibo o posibo na halaga ang mga sagot. Ang mga inangkat na tanong ay awtomatikong bibigyan ng 1 puntos para sa mga wastong sagot at 0 para sa malî, bagama't mababago mo pa rin ito pagkatapos ng pag-angkat.</p>
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p style="text-align: center; font-weight: bold">Burahin ang mga kinuhang pagsusulit ng mag-aaral sa araling ito (user id)</p>
+
+<p>Magtype ng username dito at iklik ang &quot;Isave ang mga Pagbabago&quot; para mabura ang lahat ng kinuhang pagsusulit at mga marka para sa user na iyon.</p>
@@ -0,0 +1,6 @@
+<p style="text-align: center; font-weight: bold">Ipakita ang Kaliwang Menu</p>
+
+<p>Magpapakita ito ng listahan ng mga pahina (Mga Manghad ng Sanga) sa aralin.
+Sa default ay hindi ipapakita ang mga pahina ng tanong, pahina ng cluster, atb.
+(kung nais mong ipakita ang mga pahina ng tanong, tsekan ang opsiyon na ito sa tanong).
+</p>
@@ -0,0 +1,9 @@
+<p style="text-align: center; font-weight: bold">Ang Marka ng Aralin</p>
+
+<p>Itinatakda ng halagang ito ang maksimum na marka na maigagawad sa isang aralin.
+Ang agwat ay 0 hanggang 100%. Mababago ang halagang ito anumang oras sa panahon
+ng aralin. Ang anumang pagbabago ay magkakaepekto kaagad sa pahina ng
+<b>Mga Marka</b> at sa mga marka na ipinapakita sa mga mag-aaral sa iba't-ibang listahan.
+Kapag itinakda na 0 ang marka, hindi ipapakita ang <b>Aralin</b> sa alinman sa
+mga pahina ng <b>Mga Marka</b>.</p>
+
@@ -0,0 +1,12 @@
+<p style="text-align: center; font-weight: bold">Kung Paano Kinukuwenta
+ang Pauli't-ulit na Pagkuha ng Aralin</p>
+
+<p>Kapag ang mga mag-aaral ay pinahintulutang makaulit sa pagkuha ng
+aralin, ang opsiyon na ito ay magagamit ng guro upang ipakita ang marka
+para sa aralin sa, halimbawa ay, sa pahina ng <b>Mga Marka</b>.
+Ipapakita ito bilang alin sa dalawa, bilang <b>katamtaman</b>, ang
+katamtamang marka ng una at susunod na pagkuha; o bilang marka mula sa
+<b>pinakamagagaling</b> na pagkuha ng mag-aaral.</p>
+
+<p>Maaaring mabago ang opsiyon na ito anumang oras naisin.</p>
+
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p style="text-align: center; font-weight: bold">Taas ng Slide Show</p>
+
+<p>Magtype ng bilang para sa kung ilang piksel ang magiging taas ng mga slide.</p>
@@ -0,0 +1,10 @@
+<p style="text-align: center; font-weight: bold">Ipakita ang
+Pinakamatataas na Marka</p>
+
+<p>Ipapakita ang listahan ng matataas na marka para sa aralin. Ang mga
+mag-aaral na makakakuha ng mataas na marka ay makakapilì ng pasadyang
+pangalan nila na siyang isasama sa listahan. May 'bawal na salita' na
+filter na susuri sa mga pilyong pangalan.</p>
+
+<p>Ang matataas na marka ay hindi ipinapakita kung buhay ang <b>&quot;Praktis
+na aralin&quot;</b> na opsiyon.</p>
@@ -0,0 +1,154 @@
+<p style="text-align: center; font-weight: bold">Pag-aangkat ng
+mga bagong tanong</p>
+
+<p>Magagamit mo ang function na ito upang mag-angkat ng mga tanong mula sa
+mga panlabas na file na teksto, na iaaplowd sa pamamagitan ng isang
+form.</p>
+
+<p>May ilang format ng file na sinusuportahan:</p>
+
+<p><b>Format na GIFT</b></p>
+<p style="margin-left: 3em">
+Ang GIFT ang pinakakomprehensibong format na pang-angkat para sa
+pag-angkat ng mga tanong ng pagsusulit na Moodle, mula sa isang file na
+teksto. Dinisenyo ito na maging madali ang paraan ng pagsusulat ng mga
+guro ng tanong sa isang file na teksto. Sinusuportahan nito ang
+<b>Maraming-Pagpipiliang-Sagot, Tama-Mali, Maikling-Sagot, Tugmaan</b>
+at <b>Denumero</b> na mga tanong, gayundin ang pagsisingit ng
+_____ para sa format na <b>&quot;nawawalang salita&quot;</b>. Maraming uri ng
+tanong na mapaghahalo sa iisang file na teksto, at sinusuportahan din ng
+format ang mga komento na nasa linya, pangalan ng tanong, puna at
+bahagdan-timbang na marka. Nasa baba ang ilang halimbawa:
+</p>
+
+<p style="margin-left: 5em"><code>
+Sino ang inilibing sa puntod ni Grant?{~Grant ~Jefferson =walâ}<br />
+
+Si Grant ay {~nakabaon =nakalibing ~nakatira} sa puntod ni Grant.<br />
+
+Si Grant ay nakalibing sa puntod ni Grant.{MALI}<br />
+
+Sino ang inilibing sa puntod ni Grant?{=wala =walang sinuman}<br />
+
+Kailan ipinganak si Ulysses S. Grant?{#1822}
+</code></p>
+
+<p style="text-align: right"><a
+href="help.php?file=formatgift.html&amp;module=quiz">Marami pang impo
+hinggil sa format na &quot;GIFT&quot;</a></p>
+
+<p><b>Format na Aiken</b></p>
+
+<p style="margin-left: 3em">
+Ang format na Aiken ay isang napakasimpleng paraan ng paglikha ng
+maraming-pagpipiliang-sagot na tanong sa pamamagitan ng malinaw na
+format na mababasa ng tao. Narito ang halimbawa ng format:</p>
+
+<p style="margin-left: 5em"><code>
+Ano ang layunin ng first aid?<br />
+A. Upang magligtas ng buhay, maiwasan ang pinsala sa katawan, at
+mapanatilì ang kalusugan<br />
+B. Upang makapagbigay ng lunas na pangmediko sa sinumang nasaktan o
+nasugatang tao<br />
+C. Upang maiwasan ang dagdag na pinsala sa katawan<br />
+D. Upang matulungan ang mga biktima na humihingi ng saklolo<br />
+ANSWER: A
+</code></p>
+
+<p style="text-align: right"><a
+href="help.php?file=formataiken.html&amp;module=quiz">Marami pang impo
+hinggil sa format na &quot;Aiken&quot;</a></p>
+
+
+
+<p><b>Format na Nawawalang Salita</b></p>
+
+<p style="margin-left: 3em">
+Maraming-pagpipiliang-sagot na mga tanong lamang ang sinusuportahan ng
+format na ito. Ang bawat sagot ay pinaghihiwalay ng (~), at ang tamang sagot ay may equal sign (=) sa unahan. Narito ang
+halimbawa:</p>
+
+<p style="margin-left: 3em"><code>Sa sandaling simulan nating pagmasdan
+ang mga bahagi ng ating katawan noong sanggol pa lamang tayo ay
+nagsimula na tayong maging mag-aaral ng {=anatomy at physiology
+~reflexology ~siyensiya ~experimento}, at kung iisipin ay nananatili
+tayong mag-aaral panghambambuhay.</code></p>
+
+<p style="text-align: right"><a
+href="help.php?file=formatmissingword.html&amp;module=quiz">More info
+about the &quot;Missing Word&quot; format</a></p>
+
+
+<p><b>AON</b></p>
+
+<p style="margin-left: 3em"> Katulad din ito ng Nawawalang Salitang
+Format, maliban na lamang sa matapos maangkat ang mga tanong, ang lahat
+ng Maikling-Sagot na tanong ay ikukumberte ng apat-apat sa mga Tugmaan
+na Tanong.</p>
+
+<p style="margin-left: 3em"> Dagdag pa, ang mga sagot sa mga
+maraming-pagpipiliang-sagot na tanong ay random na babalasahin habang
+inaangkat.</p>
+
+<p style="margin-left: 3em"> Ipinangalan ito sa isang organisasyon na
+nag-isponsor ng pagpapaunlad ng maraming katangian ng mga pagsusulit</p>
+
+
+
+<p><b>Blackboard</b></p>
+<p style="margin-left: 3em">
+Maaaring mag-angkat ang modyul na ito ng mga tanong na isinave sa
+pangluwas na format ng Blackboard. Umaasa ito sa mga XML function na
+nakacompile sa PHP mo.
+</p>
+
+<p style="text-align: right"> <a
+href="help.php?file=formatblackboard.html&amp;module=quiz">Marami pang
+impo hinggil sa format na &quot;Blackboard&quot; </a></p>
+
+
+
+<p><b>Course Test Manager</b></p>
+
+<p style="margin-left: 3em"> Ang modyul na ito ay makapag-aangkat ng mga
+tanong na isinave sa Course Test Manager test bank. Umaasa ito sa
+iba't-ibang paraan ng pagpasok sa test bank, na nasa database na
+Microsoft Access, depende kung ang Moodle ay tumatakbo sa isang Windows
+o Linux na web server.</p>
+
+<p style="margin-left: 3em"> Sa Windows, pinapahintulutan nito kayong
+iaplowd ang access na database tulad ng anumang file na may datos na
+aangkatin.</p>
+
+<p style="margin-left: 3em"> Sa Linux, kailangan mong magsaayos ng isang
+makinang windows sa parehong network kung saan naroon ang Course Test
+Manager na database at isang piraso ng software na tinatawag na ODBC
+Socket Server, na gumagamit ng XML sa pagsasalin ng datos papunta sa
+moodle na nasa Linux server.</p>
+
+<p style="margin-left: 3em"> Basahin po ang buong pantulong na file sa
+ibaba bago gamitin ang klase ng pag-aangkat na ito.</p>
+
+
+<p style="text-align: right"><a href="help.php?file=formatctm.html&amp;module=quiz">Marami pang impo hinggil sa
+format na &quot;CTM&quot;</a></p>
+
+
+<p><b>Pasadya</b></p>
+<p style="margin-left: 3em">
+Kung may sarili kang format na kailangan mong angkatin, magagawa mo ito
+sa sarili mo sa pamamagitan ng pag-edit ng
+<tt>mod/quiz/format/custom.php</tt></p>
+
+<p style="margin-left: 3em"> Ang kinakailangang bagong code ay
+napakaliit - sapat lamang para mag-parse ng isang tanong sa isang
+ibinigay na teksto. </p>
+
+<p style="text-align: right"> <a
+href="help.php?file=formatcustom.html&amp;module=quiz">Marami pang impo
+hinggil sa format na &quot;Pasadya&quot; </a></p>
+
+
+
+<p>Marami pang format na darating, kabilang ang WebCT, IMS QTI at
+anumang maiaambag ng Moodle! </p>
@@ -0,0 +1,47 @@
+<p style="text-align: center; font-weight: bold">Ang Link na Lumukso-sa</p>
+
+<p>Ang bawat Sagot (para sa mga tanong) o Deskripsiyon (para sa mga
+pahinang pang-Sanga) ay may Lumukso-sa na link. Kapag ang sagot na ito
+ang pinilì, ang tugon sa sagot ay ipapakita sa mag-aaral. Pagkatapos
+nito, makikita ng mag-aaral ang pahinang ibinigay sa Lumukso-sa na link.
+Ang link na ito ay maaaring maging relatibo o absoluto. Ang mga
+relatibong link ay <i>Pahinang ito</i> at <i>Susunod na pahina</i>. Ang
+ibig sabihin ng <i>Pahinang ito</i> ay makikita mulî ng mag-aaral ang
+kasalukuyang pahina. Ipinapakita naman ng <i>Susunod na pahina</i> ang
+pahinang susunod sa pahinang ito alinsunod sa panglohika na kaayusan ng
+mga pahina. Ang mga absolutong link ng pahina ay itinatakda sa
+pamamagitan ng pagpilì sa <b>pamagat</b> ng pahina.</p>
+
+<p>Tandaan na ang isang (relatibo)
+
+<i>Susunod na pahina</i> na link na Lumukso-sa ay maaaring magpakita ng
+ibang pahina matapos mailipat ang mga pahina. Samantalang ang mga
+Lumukso-sa na link, na gumagamit ng <b>pamagat</b> ng pahina ay palaging
+ipapakita ang parehong pahina matapos mang mailipat ang mga pahina.</p>
+
+<p><b>Espesyal na Paglukso</b></p>
+
+<p>Dinakikitang Tanong sa loob ng isang Sanga</p>
+
+<p style="margin-left: 3em">Maglilink ito sa isang pinilì nang random na
+dinakikita (ng mag-aaral sa pagkuha niyang ito ng aralin) na tanong s
+apagitan ng manghad ng sanga at ng <i>Dulo ng Aralin</i> o sa susunod
+na <i>Dulo ng Sanga</i>.</p>
+
+<p>Random na Tanong sa loob ng isang Sanga</p>
+
+<p style="margin-left: 3em">Maglilink ito sa isang pinilì nang random na
+tanong sa paggitan ng kasalukuyang manghad ng sanga at ng <i>Dulo ng
+Aralin</i> o ng susunod na <i>Dulo ng Sanga</i>. Kung nakita na ng
+mag-aaral ang tanong at ang pagkuha ay higit sa 1, makakakuha sila ng
+isa pang pagkakataon na makuha ang (mga) puntos ng tanong na iyon.
+Kapag ang pagkuha ay itinakda sa 1, ang tanong ay lalaktawan at isa pang
+random na tanong ang ipapakita.</p>
+
+<p>Random na Manghad ng Sanga</p>
+
+<p style="margin-left: 3em">Lulukso ito sa isang random na
+<i>Manghad ng Sanga</i> sa pagitan ng kasalukuyang <i>Manghad ng
+Sanga</i> at ng <i>Dulo ng Aralin</i> o ng susunod na <i>Dulo ng
+Sanga</i>.</p>
+
@@ -0,0 +1,6 @@
+<p style="text-align: center; font-weight: bold">Gamitin ang kaayusan ng
+araling ito bilang default</p>
+
+<p>Piliin ang oo bago Isave ang aralin, at ang kaayusan na pinilì mo
+para sa aralin ito ang siyang magiging default na kaayusan para sa
+susunod na beses kang lumikha ng aralin para sa kursong ito.</p>
@@ -0,0 +1,17 @@
+<p style="text-align: center; font-weight: bold">Ang Maksimum na Bilang
+ng Sagot sa isang Aralin</p>
+
+<p>Itinatakda ng halagang ito ang maksimum na bilang ng sagot na
+magagamit ng isang guro. Ang default na halaga ay 4. Kung ang aralin
+ay gumagamit lamang ng, sabihin natin na, TAMA o MALI na tanong sa
+kabuuan, makatwiran lamang na itakda ang halagang ito sa 2.</p>
+
+<p>Itinatakda rin ng parameter na ito ang maksimum na bilang ng Sanga na
+magagamit sa <i>Manghad ng Sanga</i>.</p>
+
+<p>Ligtas na baguhin ang halaga ng parameter na ito sa isang aralin na
+mayroon nang nilalaman. Sa katotohanan kung nais mong magdagdag ng
+tanong na marami ang pagpipilian o isang mahabang manghad ng Sanga,
+kakailanganin mong baguhin ang parameter na ito. Pagkatapos maidagdag
+ang (dipangkaraniwang) tanong o <i>Manghad ng Sanga</i>, ito ay maaari
+nang bawasan at gawing mas &quot;istandard&quot; ang halaga.</p>
@@ -0,0 +1,29 @@
+<p style="text-align: center; font-weight: bold">Maksimum na Bilang ng
+Pagkuha ng Aralin (ng Mag-aaral)</p>
+
+<p>Itinatakda ng halagang ito ang maksimum na bilang ng pagtatangka na
+masagutan ng isang Mag-aaral na masagutan ang <b>alinman</b> sa mga
+tanong sa aralin. Sa kaso ng mga tanong na hindi ibinibigay lang sagot,
+halimbawa ay <i>Maikling Sagot</i> at <i>Denumero</i> na tanong, ang
+halagang ito ay nagbibigay ng kinakailangang <i>escape routine</i> sa
+susunod na pahina ng aralin.</p>
+
+<p>Ang default na halaga ay 5. Ang mas maliit na halaga ay maaaring
+sumugpo sa pagnanasa ng mag-aaral na pag-isipang mabuti ang tanong. Ang
+Mas malaking halaga ay maaaring mauwi sa pagkainis na may halong
+pagkabigo.</p>
+
+<p>Ang paglalagay ng &quot;isa&quot; sa halaga ng kaayusang ito ay magbibigay
+lamang ng isang pagkakataon sa mag-aaral na sagutin ang bawat tanong.
+Nagbibigay ito ng uri ng takdang-aralin na katulad ng nasa modyul na
+Pagsusulit, maliban sa ang mga tanong ay ihinahandog sa magkakahiwalay
+na pahina.</p>
+
+<p>Tandaan na ang halagang ito ay isang pangkalahatang parameter, at
+nag-aaplay ito sa lahat ng tanong sa aralin, anuman ang uri.</p>
+
+<p>Tandaan din na ang parameter na ito ay <b>hindi</b> nag-aaplay sa
+pagsusuri ng mga tanong o pagnabiga ng guro sa aralin. Ang pagsusuri ng
+bilang ng pagkuha ay nakasalalay sa mga halagang nakaimbak sa database
+at ang pagtatangkang sumagot ng guro ay hindi inirerekord. Siyempre
+naman, dapat ay alam na ng guro ang sagot!</p>
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p style="text-align: center; font-weight: bold">Bilang ng Mataas na
+Iskor na Ipapakita</p>
+
+<p>Magtype ng bilang upang malimitahan ang dami ng pinakamatataas na
+iskor na ipapakita.</p>
@@ -0,0 +1,14 @@
+<p style="text-align: center; font-weight: bold">Bilang ng Pahina
+(Baraha) na Ipapakita</p>
+
+<p>Ang parameter na ito ay ginagamit lamang sa Flash Card na uri ng
+aralin. Ang default na halaga ay sero, na ang ibig sabihin ay lahat ng
+Pahina/Baraha ay ipapakita sa isang aralin. Ang pagtatakda ng parameter
+na ito sa disero na halaga ay magpapakita ng ganoong dami ng pahina.
+Matapos maipakita ang dami ng Pahina/Baraha na iyon, ang dulo ng aralin
+ay naabot na at ang mag-aaral ay papakitaan ng marka niya.</p>
+
+<p>Kung ang parameter na ito ay itinakda sa isang bilang na mas malaki
+sa bilang ng pahina sa aralin, ang dulo ng aralin ay naabot na kapag ang
+lahat ng pahina ay ipinakita na.</p>
+
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p style="text-align: center; font-weight: bold">Taning</p>
+
+<p>Magtype ng bilang na nasa minuto, dito, para sa taning.</p>
@@ -0,0 +1,39 @@
+<p style="text-align: center; font-weight: bold">Ang Minimum na Bilang
+ng Tanong sa isang Aralin</p>
+
+<p>Kapag ang aralin ay naglalaman ng isa o mahigit pang <i>Manghad ng
+Sanga</i>, dapat itakda ng guro ang parameter na ito. Ang halaga nito
+ay nagtatakda ng ibabang limitasyon sa bilang ng tanong na makikita
+kapag kinuwenta ang marka. <b>Hindi</b> nito pinipilit ang mga
+mag-aaral na sagutin ang ganoong dami ng tanong sa aralin.</p>
+
+<p>Halimbawa, ang pagtatakda ng parameter na ito sa, sabihin nating, 20,
+ay magtitiyak na ang mga marka na ibibigay ay parang nakakita na
+<b>kahit man lamang</b> ng ganitong dami ng tanong ang mag-aaral. Sa
+kaso halimbawa ng isang mag-aaral na tumingin lamang sa isang sanga sa
+aralin na may, sabihin nating, 5 pahina at sinagot niya ang mga kaugnay
+nitong tanong nang wasto. Tapos ay pinili niyang tapusin ang aralin
+(ipalagay natin na may ganoong opsiyon sa &quot;tuktok na antas&quot; ng
+<i>Manghad ng Sanga</i>, isang makatwirang pag-aakala). At kung ang
+parameter na ito ay di-itinakda, ang marka nila ay magiging 5 sa 5,
+alalaong baga'y 100%. Subali't, kung nakatakda ito sa 20, ang marka
+nila ay liliit sa 5 sa 20, o 25%. Sa kaso ng isa pang mag-aaral na
+dumaan sa lahat ng sanga at tiningnan ang, sabihin natin na, 25 pahina
+at sinagot nang tama ang lahat maliban sa dalawa sa mga tanong, ang
+marka niya ay magiging 23 sa 25, o 92%.</p>
+
+<p>Kapag ginamit ang parameter na ito, ang panimulang pahina ng aralin
+ay magsasabi ng mga bagay na katulad nito:</p>
+
+<blockquote>Sa araling ito, inaasahan na tatangkain mong sagutin ang
+kahit man lamang <i>n</i> na tanong. Maaari kang sumagot ng mas marami
+kung ibig mo. Magkagayonman, kung ang pagsagot mo ay mas mababa sa
+<i>n</i> na tanong, ang marka mo ay kukuwentahin na parang sumagot ka ng
+<i>n</i>.</blockquote>
+
+<p>Siyempre, dito ang &quot;n&quot; ay papalitan ng aktuwal na halaga na
+ibinigay sa parameter na ito.</p>
+
+<p>Kapag ang parameter na ito ay itinakda, ang mga mag-aaral ay
+sasabihan kung ilang tanong ang sinagutan nila at kung ilan ang
+inaasahang sagutan nila.</p>
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p style="text-align: center; font-weight: bold">Pahintulutan ang
+Pagrerebyu ng Mag-aaral</p>
+
+<p>Pahihintulutan nito ang mag-aaral na magnabiga pabalik sa aralin
+upang mabago ang mga sagot nila.</p>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 34acaa3

Please sign in to comment.