Skip to content
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent 7f67480 commit 3551164776c48f6ef0607cd50b5efa1c136aa02b AMOS bot committed Oct 3, 2011
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +1 −0 install/lang/bg/error.php
  2. +1 −0 install/lang/bg/install.php
View
1 install/lang/bg/error.php
@@ -30,3 +30,4 @@
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Не може да създаде временна директория';
$string['cannotfindcomponent'] = 'Не можа да намери компонент';
+$string['remotedownloaderror'] = 'Изтеглянето на компонента към вашия сървър пропадна, проверете настройките на proxy, препоръчително е PHP разширението cURL.<br /><br />Вие трябва ръчно да изтеглите файла <a href="{$a->url}">{$a->url}</a>, да го копирате в директория {$a->dest} на вашия сървър и да го разархивирате там.';
View
1 install/lang/bg/install.php
@@ -38,6 +38,7 @@
$string['dbprefix'] = 'Представка на таблиците';
$string['dirroot'] = 'Директория на Moodle';
$string['installation'] = 'Инсталиране';
+$string['langdownloaderror'] = 'За съжаление езикът "{$a}" не може да бъде изтеглен. Инсталирането ще продължи на английски.';
$string['paths'] = 'Пътища';
$string['pathshead'] = 'Потвърждаване на пътищата';
$string['pathssubdataroot'] = 'Тази директория е място, където Moodle, записва качваните файлове. Тази директория трябва да е достъпна за четене И ЗА ЗАПИС от потребителя на интернет сървъра (обикновено \'nobody\' или \'apache\'), но не трябва да е достъпна пряко през Интернет. Инталаторът ще се опита да създаде директорията, ако тя не съществува.';

0 comments on commit 3551164

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.