Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
commit 36101938ffd82683747c38e1e8e17090bf1b0e81 1 parent 8d582fd
AMOS bot authored
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1  install/lang/da/install.php
View
2  install/lang/da/install.php
@@ -34,7 +34,7 @@
$string['availablelangs'] = 'Tilgængelige sprogpakker';
$string['chooselanguagehead'] = 'Vælg et sprog';
$string['chooselanguagesub'] = 'Vælg et sprog til brug under installationen. Dette sprog vil også blive brugt som standardsprog på webstedet, men det kan altid ændres til et andet sprog.';
-$string['clialreadyinstalled'] = 'Filen config.php eksisterer allerede, brug venligst admin/cli/upgrade.php hvis du ønsker at opgradere dit websted.';
+$string['clialreadyinstalled'] = 'Filen config.php eksisterer allerede, brug venligst admin/cli/upgrade.php hvis du ønsker at opgradere dette websted.';
$string['cliinstallheader'] = 'Moodle {$a} kommandolinje-installationsprogram';
$string['databasehost'] = 'Databasevært';
$string['databasename'] = 'Databasenavn';
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.