Permalink
Browse files

typo and missing strings

  • Loading branch information...
1 parent b4a7544 commit 36b9b5e9e1ce67a767b2a2ad71584308c618e7ce koenr committed May 1, 2004
Showing with 5 additions and 5 deletions.
  1. +5 −5 lang/nl/moodle.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.3 development (2004042600)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.3 development (2004043001)
$string['action'] = 'Actie';
@@ -441,9 +441,9 @@
$string['helptext'] = 'Hoe je een tekst kunt schrijven ';
$string['helpwiki'] = 'Hoe je een Wiki-tekst kunt schrijven';
$string['helpwriting'] = 'Schrijf zorgvuldig';
-$string['hiddentopics'] = 'Verborgen onderwerpen';
-$string['hiddentopicscollapsed'] = 'Verborgen onderwerpen worden samengeklapt getoond';
-$string['hiddentopicsinvisible'] = 'Verborgen onderwerpen zijn helemaal onzichtbaar';
+$string['hiddensections'] = 'Verborgen onderwerpen';
+$string['hiddensectionscollapsed'] = 'Verborgen secties worden samengeklapt getoond';
+$string['hiddensectionsinvisible'] = 'Verborgen secties worden helemaal niet getoond';
$string['hide'] = 'Verberg';
$string['hidepicture'] = 'Verberg afbeelding';
$string['hits'] = 'Hits';
@@ -559,7 +559,7 @@
$string['missingusername'] = 'Gebruikersnaam ontbreekt';
$string['modified'] = 'Gewijzigd';
$string['moduledeleteconfirm'] = 'Je staat op het punt de volledige module \'$a\' te verwijderen. Hierdoor zal alles wat met deze module is geassocieerd verdwijnen. Ben je ZEKER dat je wil verderdoen?';
-$string['moduledeletefiles'] = 'Alle gegevens in verband met de module \'$a->module\' is uit de databank verwijderd. Om deze verwijdering af te ronden (en om te verhinderen dat de module zich herinstalleerd), moet je nu de map $a->directory van je server verwijderen.';
+$string['moduledeletefiles'] = 'Alle gegevens in verband met de module \'$a->module\' zijn uit de databank verwijderd. Om deze verwijdering verder af te werken (en om te verhinderen dat de module zich herinstalleert), moet je nu de map $a->directory van je server verwijderen.';
$string['modulesetup'] = 'Klaarmaken van de tabellen van de module';
$string['modulesuccess'] = '$a tabellen zijn met succes klaar gemaakt';
$string['moodleversion'] = 'Moodle versie';

0 comments on commit 36b9b5e

Please sign in to comment.