Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
commit 37827239957c5e653829259e7dee7375c49c0d16 1 parent ffeebe6
AMOS bot authored
Showing with 1 addition and 0 deletions.
  1. +1 −0  install/lang/ca/install.php
View
1  install/lang/ca/install.php
@@ -55,6 +55,7 @@
<p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
<p>Tanmateix, en alguns servidors això farà que no funcioni <b>cap</b> pàgina PHP (es visualitzaran errors) en el qual cas hauríeu de suprimir el fitxer .htaccess.</p></li>
</ol>';
+$string['pathssubdataroot'] = 'Necessiteu un espai on Moodle pugui desar els fitxers penjats. Aquest directori hauria de tenir permisos de lectura I ESCRIPTURA per a l\'usuari del servidor web (normalment \'nobody\' o \'apache\'), però no cal que sigui accessible directament via web. L\'instal·lador provarà de crear-lo si no existeix.';
$string['phpversion'] = 'Versió PHP';
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle necessita la versió de PHP 4.1.0 o posterior.</p>
<p>A hores d\'ara esteu utilitzant la versió {$a}.</p>
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.