Browse files

correction of context error in workshop, update of licence translation,

new lesson
help file
  • Loading branch information...
1 parent 6f3bb9b commit 39c05c25fc7a05be4cd24018c3a5dbdcc252eacf rcantada committed Oct 15, 2005
Showing with 70 additions and 33 deletions.
  1. +32 −29 lang/tl/docs/licence.html
  2. +34 −0 lang/tl/help/lesson/importppt.html
  3. +4 −4 lang/tl/workshop.php
View
61 lang/tl/docs/licence.html
@@ -41,9 +41,8 @@
<hr width="100%" size="2">
<br />
-<pre>
-<h1 align="center">HINDI OPISYAL NA TINAGALOG NA GNU GENERAL PUBLIC LICENSE VERSION 2</h1>
-<h2 align="center">Burador 0.2</h2>
+<pre> <h1 align="center">HINDI OPISYAL NA TINAGALOG NA GNU GENERAL
+PUBLIC LICENSE VERSION 2</h1> <h2 align="center">Burador 0.3</h2>
<h4>Paunawa<br />
<hr /></h4>
@@ -68,7 +67,10 @@ <h2 align="center">Burador 0.2</h2>
<h4>Kasaysayan<br />
----------</h4>
</p>
-
+<dl><dt>burador 0.3 (bersiyong timawa) </dt>
+<dd>Oktubre 14, 2005 - Roel Cantada: Pinalitan ang pamagat ng "Pangkalahatang
+Lisensiya ng GNU Para sa Madla" mula sa "Pangkalahatang Lisensiya ng GNU Para sa Madla". Pinalitan
+ang address ng opisina ng FSF Inc.</dd></dl>
<dl><dt>burador 0.2 (bersiyong timawa)</dt>
<dd>Mayo 25, 2003 -Roel Cantada: Pinamagatang "Hindi Opisyal na Tinagalog na
@@ -87,10 +89,11 @@ <h2 align="center">Burador 0.2</h2>
<h4>Tinagalog na Teksto<br />
-------------------</h4>
-<h1>PANGMADLANG LISENSIYA NG GNU, Bersyon 2, Hunyo 1991</h1>
+<h1>PANGKALAHATANG LISENSIYA NG GNU PARA SA MADLA, Bersyon 2, Hunyo 1991</h1>
Karapatang-sipi (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.<br />
-59 Temple Place, Suite 330, Boston MA 02111-1307 USA
+51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
+
<p>
Pinahihintulutan ang lahat na kopyahin at ipamahagi ang
letra-por-letrang sipi ng kasulatang lisensiya na ito, ngunit
@@ -102,21 +105,21 @@ <h2 align="center">Burador 0.2</h2>
<p>
Dinisenyo ang mga lisensiya para sa karamihang kompyuter-program na
ipinagkakait ang inyong kalayaang ibahagi at baguhin ang mga program.
-Ang Pangmadlang Lisensiya ng GNU ay tumbalik nito. Nilalayon ng
-Pangmadlang Lisensiya na garantiyahan ang inyong kalayaan na ibahagi at
+Ang Pangkalahatang Lisensiya ng GNU Para sa Madla ay tumbalik nito. Nilalayon ng
+Pangkalahatang Lisensiya Para sa Madla na garantiyahan ang inyong kalayaan na ibahagi at
baguhin ang timawang program ng kompyuter--tiyakin na ang program ay
-malaya para sa lahat ng tagagamit. Ipinatutupad ang Pangmadlang
-Lisensiyang ito sa karamihan ng kompyuter-program ng Free Software
+malaya para sa lahat ng tagagamit. Ipinatutupad ang Pangkalahatang
+Lisensiya Para sa Madla na ito sa karamihan ng kompyuter-program ng Free Software
Foundation at alinmang ibang program na pinagpasiyahan ng mga may-akda
na gamitan nito. (May ibang kompyuter-program ng Free Software
-Foundation na sakop naman ng Pangmadlang Lisensiya ng Aklatang GNU)
+Foundation na sakop naman ng Pangkalahatang Lisensiya ng Aklatang GNU Para sa Madla)
Maaari ninyo ring gamitin ito sa inyong mga program.
</p>
<p>
Ang salitang *free software* sa ingles ay tumutukoy sa kalayaaan at di
-sa presyo o pagiging libre. <a href="#1">(1)</a> Dinisenyo ang aming mga Pangmadlang
-Lisensiya upang matiyak ang inyong kalayaan na makapagpamahagi ng mga
+sa presyo o pagiging libre. <a href="#1">(1)</a> Dinisenyo ang aming mga
+Pangkalahatang Lisensiya Para sa Madla upang matiyak ang inyong kalayaan na makapagpamahagi ng mga
sipi ng timawang kompyuter-program (at magpabayad sa serbisyo, kung
nais ninyo), na tumanggap ng *source code* o makuha ito kung nais
ninyo, na mabago ang program o magamit ang mga parte nito sa mga bagong
@@ -175,15 +178,15 @@ <h2 align="center">Burador 0.2</h2>
pamamahagi at pagbabago.
</p>
-<h1>PANGMADLANG LISENSIYA NG GNU
+<h1>PANGKALAHATANG LISENSIYA NG GNU PARA SA MADLA
<p>
MGA TADHANA AT KONDISYON PARA SA PAGKOPYA, PAMAMAHAGI AT PAGBABAGO</h1>
</p>
<p>
0. Umiiral ang lisensiyang ito sa anumang program o iba pang likha na
may paunawa na ipinaskil ng mayhawak ng karapatang-sipi na nagsasaad na
-maari itong ipamahagi sa sakop ng Pangmadlang Lisensiya. Tumutukoy ang
+maari itong ipamahagi sa sakop ng Pangkalahatang Lisensiya Para sa Madla. Tumutukoy ang
salitang "Program", sa ibaba, sa anumang ganitong klaseng program o
likha, at ang isang "likhang batay sa Program" ay nangangahulugan na
alinman sa dalawa, ang Program o anumang likhang-batay-sa-orihinal
@@ -403,8 +406,8 @@ <h2 align="center">Burador 0.2</h2>
patente o iba pang pag-angkin ng karapatan sa pag-aari, o hamunin ang
bisa ng anumang ganitong pag-aangkin, ang tanging layon ng Seksiyong ito
ay protektahan ang integridad ng sistema ng pamamahagi ng timawang
-kompyuter program, na ipinatutupad sa pamamagitang ng mga praktika ng
-pangmadlang lisensiya. Maraming tao ang mapagbigay na nagkaloob ng
+kompyuter program, na ipinatutupad sa pamamagitan ng mga praktika ng
+pangkalahatang lisensiya para sa madla. Maraming tao ang mapagbigay na nagkaloob ng
bahagi nila sa maraming klase ng kompyuter-program na ipinamamahagi sa
pamamagitan ng sistemang ito, sa pagtitiwala na hindi pabagu-bago ang
pagpapatupad ng sistema. Nasasa may-akda/nagkaloob na ang pasiya kung
@@ -432,7 +435,7 @@ <h2 align="center">Burador 0.2</h2>
<p>
9. Maaring maglathala ang Free Software Foundation ng nirebisa at/o
-bagong bersyon ng Pangmadlang Lisensiyang ito sa panapanahon. Ang
+bagong bersyon ng Pangkalahatang Lisensiya Para sa Madlang ito sa panapanahon. Ang
ganoong mga bagong bersyon ay magiging katulad sa diwa ng kasalukuyang
bersyon, subalit naiiba sa detalye upang matugunan ang mga bagong
suliranin at usapin.
@@ -528,22 +531,22 @@ <h2 align="center">Burador 0.2</h2>
<p>
Timawang kompyuter-program ang program na ito; maaari mong ipamahagi
-muli at/o baguhin ito alinsunod sa itinatadhana ng Pangmadlang
-Lisensiya ng GNU na inilathala ng Free Software foundation; ke bersyon
+muli at/o baguhin ito alinsunod sa itinatadhana ng Pangkalahatang
+Lisensiya ng GNU Para sa Madla na inilathala ng Free Software Foundation; ke bersyon
2 ng lisensiya o (sa iyong pasiya) anumang susunod na bersyon.
</p>
<p>
Ipinamamahagi ang program na ito sa pag-asang magiging kapakipakinabang,
subalit WALANG ANUMANG WARANTI, ni ang pahiwatig ng waranti ng
KAANGKUPAN NA MAIKALAKAL O KAANGKUPAN SA ISANG PARTIKULAR NA
-GAMIT. Tingnan ang Pangmadlang Lisensiya ng GNU para sa detalye.
+GAMIT. Tingnan ang Pangkalahatang Lisensiya ng GNU Para sa Madla para sa detalye.
</p>
<p>
-Nakatanggap ka dapat ng kopya ng Pangmadlang Lisensiya ng GNU kasama ng
+Nakatanggap ka dapat ng kopya ng Pangkalahatang Lisensiya ng GNU Para sa Madla kasama ng
program na ito; kung hindi, sumulat sa Free Software Foundation Inc.,
-59 Temple Place, Suite 330, Boston MA 02111-1307 USA.
+51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
</p>
<p>
@@ -569,7 +572,7 @@ <h2 align="center">Burador 0.2</h2>
<p>
Ang kunwaring atas na 'ipakita w' at 'ipakita k' ay dapat magpakita ng
-angkop na parte ng Pangmadlang Lisensiya. Siyempre maaaring ibang atas
+angkop na parte ng Pangkalahatang Lisensiya Para sa Madla. Siyempre maaaring ibang atas
ang gamitin ninyo sa halip na 'ipakita w' at 'ipakita k',; maari rin
itong maging klik ng maws o aytem ng menu--kung alin ang nababagay sa
inyong program.
@@ -599,12 +602,12 @@ <h2 align="center">Burador 0.2</h2>
</blockquote>
<p>
-Hindi pinahihintulutan ng Pangmadlang Lisensiyang ito ang paglalahok ng
+Hindi pinahihintulutan ng Pangkalahatang Lisensiya Para sa Madlang ito ang paglalahok ng
Program ninyo sa program na pribadong pag-aari. Kung ang program mo ay
*subroutine library* maaring maging mas kapakipakinabang na pahintulutan
mong maglink ang mga pribadong-pag-aaring aplikasyon sa aklatan. Kung
-ito ang gusto mong gawin, gamitin mo ang Pangmadlang Lisensiya
-ng Aklatang GNU <a href="#4">(4)</a> sa halip na Lisensiyang ito.
+ito ang gusto mong gawin, gamitin mo ang Pangkalahatang Lisensiya
+ng Aklatang GNU Para sa Madla<a href="#4">(4)</a> sa halip na Lisensiyang ito.
</p>
<hr />
@@ -642,8 +645,8 @@ <h2 align="center">Burador 0.2</h2>
</p>
<p>
-<a name="4" id="4">(4) hinalihinan na ng Mas Maluwag na Pangmadlang
-Lisensiya ng GNU (Lesser GNU Public License)</a>
+<a name="4" id="4">(4) hinalihinan na ng Mas Maluwag na Pangkalahatanag
+Lisensiya ng GNU Para sa Madla(Lesser GNU Public License)</a>
</p>
</blockquote>
View
34 lang/tl/help/lesson/importppt.html
@@ -0,0 +1,34 @@
+<p align="center"><b>Pag-angkat ng PowerPoint HTML</b></p>
+<p> PAANO GAGAMITIN</p>
+<p>Ang lahat ng PowerPoint slide ay aangkatin bilang Sangay na Teybol
+na may Nakaraan at Susunod na sagot.</p>
+
+<p>
+<ol>
+<li>Buksan ang PowerPoint presentation mo.</li>
+<li>Isave ito bilang Web Page (walang espesyal na opsiyon)</li>
+<li>Ang resulta ng ika-3 hakbang ay dapat isang htm file at isang folder
+kung saan ang lahat ng slide ay kinumberte na mga web page.<br />
+Tanging ANG FOLDER ANG IZIP.</li>
+<li>Pumunta sa site mo ng moodle at magdagdag ng bagong aralin.</li>
+<li>Matapos maisave ang mga kaayusan ng aralin, dapat ay makakakita ka
+ng 4 na opsiyon sa ilalim ng &quot;Ano ang nais mong unahing gawin?&quot;
+Iklik ang &quot;Mag-angkat ng PowerPoint&quot;</li>
+<li>Gamitin ang &quot;Browse...&quot; na buton para makita ang
+zip file mo na ginawa sa ika-3 hakbang.
+3. Pagkatapos ay iklik ang &quot;Iaplowd ang file na ito&quot;</li>
+
+<li> Kung gumana lahat, dapat ipakita sa susunod na screen ang
+buton na ituloy.</li>
+</ol>
+</p>
+<p>Kung may anumang larawan sa PowerPoint mo, malamang ay naisave ito
+bilang file ng kursa sa
+moddata/XY kung saan ang X ay ang pangalan ng aralin mo at ang Y ay ang
+bilang (kadalasan ay 0). Gayundin, sa panahon ng proseso ng pag-angkat,
+ang mga file ay nililikha sa iyong direktoryo ng datos ng moodle sa loob
+ng temp/lesson. Ang mga file na ito ay hindi binubura ng
+importppt.php sa kasalukuyan.</p>
+
+<p align="center">&nbsp;</p>
+
View
8 lang/tl/workshop.php
@@ -22,7 +22,7 @@
$string['assess'] = 'Tasahin';
$string['assessedon'] = 'Tinasa noong $a';
$string['assessment'] = 'Pagtatasa';
-$string['assessmentby'] = 'Pagtatasa ni $a';
+$string['assessmentby'] = 'Pagtatasa ng $a';
$string['assessmentdropped'] = 'Itinapon ang Pagtatasa';
$string['assessmentend'] = 'Katapusan ng mga pagtatasa';
$string['assessmentendevent'] = 'Katapusan ng mga pagtatasa para sa $a';
@@ -34,7 +34,7 @@
$string['assessmentofthissubmission'] = 'Pagtatasa ng ipinasang ito';
$string['assessments'] = 'Mga Pagtatasa';
$string['assessmentsareok'] = 'OK ang mga Pagtatasa';
-$string['assessmentsby'] = 'Mga Pagtatasa ni $a';
+$string['assessmentsby'] = 'Mga Pagtatasa ng $a';
$string['assessmentsdone'] = 'Tapos nang Pagtatasa';
$string['assessmentsexcluded'] = 'Bilang ng Pagtatasang hindi isinama sa $a na ito';
$string['assessmentsmustbeagreed'] = 'Kailangang sang-ayunan ang mga pagtatasa';
@@ -110,7 +110,7 @@
$string['gradeofsubmission'] = 'Marka ng Pagtatasa: $a';
$string['grades'] = 'Mga Marka';
$string['gradesforassessmentsare'] = 'Ang mga Marka para sa mga Pagtatasa ay ayon sa pinakamataas na bilang na $a';
-$string['gradesforstudentsassessment'] = 'Mga Marka para sa mga Pagtatasa ni $a ';
+$string['gradesforstudentsassessment'] = 'Mga Marka para sa mga Pagtatasa ng $a ';
$string['gradesforsubmissionsare'] = 'Ang mga Marka para sa mga Ipinasa ay ayon sa pinakamataas na bilang na $a';
$string['gradetable'] = 'Manghad ng mga Marka';
$string['gradingallassessments'] = 'Minamarkahan ang lahat ng Pagtatasa';
@@ -214,7 +214,7 @@
$string['phase5'] = 'Ipakita ang mga Huling Marka';
$string['phase5short'] = 'Ipakita ang mga Marka';
$string['pleaseassesstheseexamplesfromtheteacher'] = 'Pakitasa ang mga Halimbawang ito sa $a';
-$string['pleaseassessthesestudentsubmissions'] = 'Pakitasa ang $a Ipinasa';
+$string['pleaseassessthesestudentsubmissions'] = 'Pakitasa ang Ipinasa ng $a';
$string['pleaseassessyoursubmissions'] = 'Pakitasa ang (mga) Ipinasa mo';
$string['poor'] = 'Mahina';
$string['present'] = 'Mayroon';

0 comments on commit 39c05c2

Please sign in to comment.