Skip to content
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20070314)

  • Loading branch information...
1 parent 3e93268 commit 39eda5c5e8d8b04b611b5d6c5fdf37fc4b2d04cc moodler committed Mar 14, 2007
Showing with 4 additions and 0 deletions.
  1. +4 −0 install/lang/eu_utf8/installer.php
View
4 install/lang/eu_utf8/installer.php
@@ -105,6 +105,7 @@
$string['globalsquotes'] = 'Ezarpen orokorren erabilera ez segurua';
$string['globalsquoteserror'] = 'PHP ezarpenak zehaztu: register_globals indargabetu edo/eta magic_quotes_gpc ezarri';
$string['help'] = 'Laguntza';
+$string['iconvrecommended'] = 'ICONV aukerako libreria instalatzea gomendagarria da oso gunearen errendimendua hobetzeko, batez ere zure guneak latindarrak ez diren hizkuntzak erabiltzen baditu.';
$string['info'] = 'Informazioa';
$string['installation'] = 'Instalazioa';
$string['invalidmd5'] = 'md5 ez da baliagarria';
@@ -113,6 +114,7 @@
$string['language'] = 'Hizkuntza';
$string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes Run Time';
$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Aktibatuta egon behar du';
+$string['mbstringrecommended'] = 'MBSTRING aukerako libreria instalatzea gomendagarria da oso gunearen errendimendua hobetzeko, batez ere zure guneak latindarrak ez diren hizkuntzak erabiltzen baditu.';
$string['memorylimit'] = 'Memoriaren muga';
$string['memorylimiterror'] = 'PHP memoriaren muga baxuegia da... Beranduago arazoak izan ditzakezu.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>Zure zerbitzarian PHP memoria-muga $a da.</p>
@@ -134,6 +136,8 @@
$string['missingrequiredfield'] = 'Beharrezko eremuren bat falta da.';
$string['moodledocslink'] = 'Moodle Doc-ak orri honetarako';
$string['mysql'] = 'MySQL (mysql)';
+$string['mysql416bypassed'] = 'Dena dela, zure guneak iso-8859-1 (latina) hizkuntzak BAKARRIK erabiltzen baditu zure oraingo MySQL 4.1.12 (edo hurrengoak) bertsioa erabiltzen jarrai dezakezu.';
+$string['mysql416required'] = 'MySQL 4.1.12 da gutxienez eskatzen den bertsioa Moodle 1.6 erabiltzeko eta etorkizunean informazio guztia UTF-8 bihurtu ahal izango dela bermatzeko.';
$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP ez da ongi ezarri MySQL luzapenarekin datu-basearekin komunikatzeko. Php.ini fitxategia aztertu edo PHP konpilatu, mesedez.';
$string['name'] = 'Izena';
$string['next'] = 'Hurrengoa';

0 comments on commit 39eda5c

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.