Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
1 parent a7d1741 commit 3a0ab515b7b52976971607056e3d6f5b7dce90f6 carlesbellver committed Jul 16, 2004
Showing with 8 additions and 8 deletions.
  1. +1 −1 lang/ca/chat.php
  2. +4 −4 lang/ca/docs/intro.html
  3. +2 −2 lang/ca/glossary.php
  4. +1 −1 lang/ca/lesson.php
View
@@ -38,6 +38,6 @@
$string['sessions'] = 'Sessions de xat';
$string['strftimemessage'] = '%%H:%%M';
$string['studentseereports'] = 'Tothom pot veure les sessions anteriors';
-$string['viewreport'] = 'Vissualitza les sessions de xat anteriors';
+$string['viewreport'] = 'Visualitza les sessions de xat anteriors';
?>
@@ -13,16 +13,16 @@
<h1>Introducci&oacute;</h1>
<blockquote>
- <p>Moodle &eacute;s un paquet de programari per a creaci&oacute; de cursos basats en internet i llocs web. &Eacute;s un projecte de desenvolupament en marxa, dissenyat per donar suport a un marc educatiu <a href="?file=philosophy.html">construccionista social</a>. </p>
- <p>Moodle es distribueix lliurement com a programari de <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html" target="_top">codi font obert</a> (sota la <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html" target="_top">Llic&egrave;ncia P&uacute;blica GNU</a>). B&agrave;sicament aix&ograve; significa que Moodle t&eacute; drets d'autor (copyright), per&ograve; l'usuari gaudeix de llibertats addicionals. Se us permet copiar, utilitzar i modificar Moodle sempre que: <strong>faciliteu el codi a altres</strong>; <strong>no modifiqueu o suprimiu la llic&egrave;ncia i el copyright original</strong>, i <strong>apliqueu la mateixa llic&egrave;ncia a qualsevol producte derivat</strong>. Per a m&eacute;s informaci&oacute; llegiu la llic&egrave;ncia i contacteu si us plau directament amb el <a href="http://moodle.org/user/view.php?id=1&amp;course=1">propietari dels drets</a> si teniu cap pregunta.
+ <p>Moodle &eacute;s un paquet de programari per a creaci&oacute; de cursos basats en internet i llocs web. &Eacute;s un projecte de desenvolupament en marxa, dissenyat per donar suport a un marc educatiu <a href="?file=philosophy.html">constructivista social</a>. </p>
+ <p>Moodle es distribueix lliurement com a programari de <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html" target="_top">codi font obert</a> (sota la <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html" target="_top">Llic&egrave;ncia P&uacute;blica GNU</a>). B&agrave;sicament aix&ograve; significa que Moodle t&eacute; drets d'autor (copyright), per&ograve; l'usuari gaudeix de llibertats addicionals. Se us permet copiar, utilitzar i modificar Moodle sempre que: <strong>faciliteu el codi a altres</strong>; <strong>no modifiqueu o suprimiu la llic&egrave;ncia i el copyright original</strong> i <strong>apliqueu la mateixa llic&egrave;ncia a qualsevol producte derivat</strong>. Per a m&eacute;s informaci&oacute; llegiu la llic&egrave;ncia i contacteu si us plau directament amb el <a href="http://moodle.org/user/view.php?id=1&amp;course=1">propietari dels drets</a> si teniu cap pregunta.
</p>
<p>Moodle funcionar&agrave; en qualsevol ordinador que pugui executar <a href="http://www.php.net/" target="_top">PHP</a> i &eacute;s compatible amb molts tipus de bases de dades (particularment <a href="http://www.mysql.com/" target="_top">MySQL</a>).</p>
<p>El mot Moodle era originalment un acr&ograve;nim de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorn d'Aprenentatge Din&agrave;mic i Modular Orientat a l'Objecte), cosa que &eacute;s &uacute;til principalment a programadors i te&ograve;rics de l'educaci&oacute;. Tamb&eacute; &eacute;s un verb que descriu el proc&eacute;s de vagarejar ociosament, fent les coses a mesura que se us acudeixen: una manera de divertir-se joguinejant que tot sovint porta noves percepcions i creativitat. S'aplica, aix&iacute;, tant a l'estil de desenvolupament de Moodle com a una possible manera d'apropar-se l'estudiant a l'aprenentatge, o el professor a l'ensenyament, en un curs en l&iacute;nia. Aquell qui fa servir Moodle &eacute;s un Moodler.</p>
<p><a href="http://moodle.org/community/" target="_top">Moodlegeu amb nosaltres</a>!</p>
</blockquote>
<p><br>
</p>
-<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Documentaci de Moodle</a></font></p>
+<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Documentaci&oacute; de Moodle</a></font></p>
<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
</body>
-</html>
+</html>
@@ -23,7 +23,7 @@
$string['cantinsertcat'] = 'No s\'ha pogut inserir la categoria';
$string['cantinsertrec'] = 'No s\'ha pogut inserir el registre';
$string['cantinsertrel'] = 'No s\'ha pogut inserir la relació categoria-entrada';
-$string['casesensitive'] = 'Aquesta entrada distingeix entre majúscules i minúscules';
+$string['casesensitive'] = 'Distingeix majúscules i minúscules';
$string['categories'] = 'Categories';
$string['category'] = 'Categoria';
$string['categorydeleted'] = 'La categoria s\'ha suprimit';
@@ -99,7 +99,7 @@
$string['filetoimport'] = 'Fitxer per importar';
$string['fillfields'] = 'El concepte i la definició són camps obligatoris.';
$string['filtername'] = 'Enllaços automàtics al glossari';
-$string['fullmatch'] = 'Relaciona només les paraules completes';
+$string['fullmatch'] = 'Enllaça només paraules completes';
$string['glossaryleveldefaultsettings'] = 'Paràmetres per defecte al nivell de glossari';
$string['glossarytype'] = 'Tipus de glossari';
$string['glosssaryexported'] = 'S\'ha exportat el glossari.';
View
@@ -68,7 +68,7 @@
$string['questiontype'] = 'Tipus de pregunta';
$string['reached'] = 'S\'ha aconseguit';
$string['redisplaypage'] = 'Torna a mostrar la pàgina';
-$string['response'] = 'Resposta del sistema';
+$string['response'] = 'Reacció';
$string['sanitycheckfailed'] = 'La comprovació ha fallat: S\'ha suprimit aquest intent.';
$string['savepage'] = 'Desa la pàgina';
$string['showanunansweredpage'] = 'Mostra una pàgina no contestada';

0 comments on commit 3a0ab51

Please sign in to comment.