Permalink
Browse files

making strange notice a bit clearer

  • Loading branch information...
1 parent c2fd9e9 commit 3a4838234f4aaa2a21190abd481a8602cbecf405 koenr committed Apr 6, 2005
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 lang/nl/wiki.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // wiki.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005031000)
+ // wiki.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
$string['action'] = '- - Acties - -';
@@ -109,7 +109,7 @@
$string['noregexp'] = 'Dit moet een vaste waarde zijn (je kunt geen * of regex gebruiken), gebruik best het IP-adres of computernaam van de aanvaller, maar dan zonder het poortnummer (omdat dat kan wijzigen bij elke http-toegang).';
$string['notadministratewiki'] = 'Je hebt onvoldoende rechten om deze wiki te beheren!';
$string['nothingtostrip'] = 'Er zijn geen pagina\'s met meer dan één versie';
-$string['nowikicreated'] = 'Je kunt hier geen wiki maken en er is nog geen gemaakt om te bekijken.';
+$string['nowikicreated'] = 'Deze wiki is nog leeg.';
$string['of'] = 'van';
$string['offline'] = 'OFF LINE';
$string['optional'] = 'Optioneel';

0 comments on commit 3a48382

Please sign in to comment.