Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

making strange notice a bit clearer

  • Loading branch information...
commit 3a4838234f4aaa2a21190abd481a8602cbecf405 1 parent c2fd9e9
koenr authored

Showing 1 changed file with 2 additions and 2 deletions. Show diff stats Hide diff stats

  1. +2 2 lang/nl/wiki.php
4 lang/nl/wiki.php
... ... @@ -1,5 +1,5 @@
1 1 <?PHP // $Id$
2   - // wiki.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005031000)
  2 + // wiki.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
3 3
4 4
5 5 $string['action'] = '- - Acties - -';
@@ -109,7 +109,7 @@
109 109 $string['noregexp'] = 'Dit moet een vaste waarde zijn (je kunt geen * of regex gebruiken), gebruik best het IP-adres of computernaam van de aanvaller, maar dan zonder het poortnummer (omdat dat kan wijzigen bij elke http-toegang).';
110 110 $string['notadministratewiki'] = 'Je hebt onvoldoende rechten om deze wiki te beheren!';
111 111 $string['nothingtostrip'] = 'Er zijn geen pagina\'s met meer dan ��n versie';
112   -$string['nowikicreated'] = 'Je kunt hier geen wiki maken en er is nog geen gemaakt om te bekijken.';
  112 +$string['nowikicreated'] = 'Deze wiki is nog leeg.';
113 113 $string['of'] = 'van';
114 114 $string['offline'] = 'OFF LINE';
115 115 $string['optional'] = 'Optioneel';

0 comments on commit 3a48382

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.