Permalink
Browse files

Thai for 1.6 dev

  • Loading branch information...
minkowski
minkowski committed Jul 29, 2005
1 parent a96a53e commit 3b10c9002be551dca358fbabf38c1b7e24ffb1a6
View

Large diffs are not rendered by default.

Oops, something went wrong.
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.4.5 + (2004083150)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.6 development (2005072200)
$string['allowresubmit'] = '͹حҵãËéÊ觡ÒúéÒ¹«éÓÍÕ¡¤ÃÑé§';
@@ -13,11 +13,15 @@
¤Ø³ÊÒÁÒö´Ù¼Å¡ÒõÃǨä´é: <a href=\"$a->url\"> â´Â¤ÅÔ¡·Õè¹Õè </a>.';
$string['assignmentname'] = 'ËÑÇ¢éÍ¡ÒúéÒ¹ ';
$string['assignmenttype'] = '»ÃÐàÀ·';
+$string['availabledate'] = 'Êè§ä´éµÑé§áµè';
+$string['comment'] = '¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹';
+$string['commentinline'] = '¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹';
$string['configmaxbytes'] = '¢¹Ò´¢Í§ä¿Åì§Ò¹·ÕèÊ觷Õè¡Ó˹´äÇé';
$string['description'] = 'ÃÒÂÅÐàÍÕ´';
$string['duedate'] = '¡Ó˹´Êè§ ';
$string['duedateno'] = 'äÁèÁÕ¡Ó˹´Êè§';
$string['early'] = '$a ¡è͹¡Ó˹´';
+$string['editmysubmission'] = 'á¡é䢧ҹ·ÕèÊè§';
$string['emailteachermail'] = '$a->username ä´éá¡é䢡ÒúéÒ¹ \'$a->assignment\'
ÊÒÁÒöà¢éÒ仵ÃǨä´é·Õè¹Õè
@@ -26,25 +30,38 @@
$string['emailteachermailhtml'] = '$a->username ·Ó¡ÒÃá¡é䢡ÒúéÒ¹ <i>\'$a->assignment\'</i><br /><br />
à¢éÒ仵ÃǨ¡ÒúéÒ¹ <a href=\"$a->url\">¤ÅÔ¡·Õè¹Õè</a>.';
$string['emailteachers'] = 'ÍÕàÁÅá¨é§ÍÒ¨ÒÃÂì';
+$string['emptysubmission'] = '¤Ø³ÂѧäÁèä´éÊ觡ÒúéÒ¹¤èÐ';
$string['existingfiledeleted'] = 'ä¿ÅìµèÍ仹Õé¶Ù¡ÅºàÃÕºÃéÍÂáÅéÇ : $a';
$string['failedupdatefeedback'] = 'äÁèÊÒÁÒöÊ觤ÇÒÁàËç¹·ÕèÁÕµèͧҹä»Âѧ $a';
$string['feedback'] = '¤ÇÒÁàËç¹·ÕèÁÕµèͧҹ';
+$string['feedbackfromteacher'] = '¤ÇÒÁàË繨ҡ$a';
$string['feedbackupdated'] = 'Ê觤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·ÕèÁÕµèÍ§Ò¹ä» $a ¤¹';
+$string['guestnoupload'] = '¢ÍÍÀѤèÐ ºØ¤¤Å·ÑèÇä»äÁèÊÒÁÒö·Ó¡ÒÃÍѾâËÅ´§Ò¹ä´é';
+$string['helpoffline'] = '¹Ñ¡àÃÕ¹Ê觡ÒúéÒ¹à»ç¹ªÔ鹧ҹ¹Í¡àÇçº â´Â¹Ñ¡àÃÕ¹´Ù¡ÒúéÒ¹·Õèä´éÃѺÁͺËÁÒ¨ҡàÇ纹Õé áµè¨ÐäÁèÊÒÁÒöÍѾâËÅ´ä¿Åìã´æ áÅéÇÊè§ãËé¤ÃÙµÃǨº¹àÇçº ¤ÃÙÊÒÁÒöµÃǨáÅÐãËé¤Ðá¹¹º¹àÇçº ¨Ò¡¹Ñé¹á¨é§ãËé¹Ñ¡àÃÕ¹·ÃÒº¶Ö§à¡Ã´·Õèä´é ';
+$string['helponline'] = 'ãËé¹Ñ¡àÃÕ¹µÍº¡ÒúéÒ¹â´Â¡ÒÃà¢Õ¹µÍºÅ§ã¹Ë¹éÒ¨Í «Öè§àËÁ×͹¡ÑºâÁ´Ùźѹ·Ö¡¤ÇÒÁ¡éÒÇ˹éÒã¹àÇÍÃìªÑ¹à¡èÒ';
+$string['helpuploadsingle'] = '¹Ñ¡àÃÕ¹ÍѾâËÅ´ä¿Åì˹Öè§ä¿Åì«Öè§ÍÂÙèã¹ÃٻẺµèÒ§æ äÁèÇèÒ¨Ðà»ç¹ä¿ÅìàÇÔÃì´ ÃÙ»ÀÒ¾ àÇçºä«µì·ÕèÁÕ¡ÒëԻàÃÕºÃéÍÂáÅéÇ ËÃ×Íä¿ÅìÍ×è¹æ ·Õè¤ÃÙ¢ÍãËé¹Ñ¡àÃÕ¹·ÓÊè§ «Ö觤ÃÙÊÒÁÒöµÃǨáÅÐãËé¤Ðá¹¹º¹àÇçºä´é
+';
$string['late'] = '$a ªéÒ¡ÇèÒ¡Ó˹´';
$string['maximumgrade'] = '¤Ðá¹¹àµçÁ';
$string['maximumsize'] = '¢¹Ò´ÊÙ§ÊØ´';
$string['modulename'] = '¡ÒúéÒ¹';
$string['modulenameplural'] = '¡ÒúéÒ¹';
$string['newsubmissions'] = '¡ÒúéÒ¹·ÕèÊè§áÅéÇ';
+$string['noassignments'] = 'ÂѧäÁèÁÕ¡ÒúéÒ¹';
+$string['noattempts'] = 'ÂѧäÁèÁÕã¤ÃÊ觡ÒúéÒ¹';
$string['notgradedyet'] = 'ÂѧäÁèä´éãËé¤Ðá¹¹';
$string['notsubmittedyet'] = 'ÂѧäÁèä´éÊ觡ÒúéÒ¹';
$string['overwritewarning'] = '¤Óàµ×͹: ¶éÒÊè§ä¿ÅìÍÕ¡¤ÃÑé§ Ãкº¨Ð·Ó¡Òúѹ·Ö¡ä¿Åì¹Õé ·Ñºä¿Åìà´ÔÁ·ÕèÁÕÍÂÙè';
+$string['preventlate'] = 'äÁèÃѺ¡ÒúéÒ¹·ÕèÊ觪éÒ¡ÇèÒ¡Ó˹´';
$string['saveallfeedback'] = 'ºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁàËç¹·Ñé§ËÁ´';
+$string['submission'] = '¡ÒúéÒ¹·ÕèÊè§';
$string['submissionfeedback'] = '¤ÇÒÁàËç¹·ÕèÁÕµèͧ͢§Ò¹·ÕèÊè§';
$string['submissions'] = '¡ÒúéÒ¹·ÕèÊè§';
+$string['submissionsaved'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§¢Í§¤Ø³áÅéÇ';
$string['submitassignment'] = 'Ê觡ÒúéÒ¹';
$string['submitted'] = '·Ó¡ÒÃÊè§àÃÕºÃéÍÂáÅéÇ';
$string['typeoffline'] = 'Ê觧ҹ¹Í¡àÇçº';
+$string['typeonline'] = '¤ÓµÍºÍ͹äŹì';
$string['typeuploadsingle'] = 'Êè§â´ÂãËéÍѾâËÅ´ä¿Åì';
$string['uploadbadname'] = 'ä¿Åì¹Õé ÁÕª×èÍ·ÕèãªéµÑÇÍÑ¡Éà äÁè¶Ù¡µéͧ äÁèÊÒÁÒö·Ó¡Òà ÍѾâËÅ´ä´é ¡ÃسÒà»ÅÕ蹪×èÍä¿Åì';
$string['uploadedfiles'] = 'ä¿Åì·ÕèÍѾâËÅ´áÅéÇ';
View
@@ -1,7 +1,22 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.4.2 (2004083125)
+ // auth.php - created with Moodle 1.6 development (2005072200)
+$string['alternatelogin'] = 'ãÊè url ¢Í§Ë¹éÒ·Õèµéͧ¡ÒÃãªéà»ç¹Ë¹éÒÊÓËÃѺà¢éÒÊÙèÃкºâ´Â˹éҴѧ¡ÅèÒǤÇûÃСͺ仴éÇ <strong>\'$a\'</strong> áÅÐÁÕ¿ÔÅ´ìµèÍ仹Õé <strong>ª×èͼÙéãªé</strong> áÅÐ <strong>ÃËÑʼèÒ¹</strong> <br /> â»Ã´ãªé¤ÇÒÁÃÐÁÑ´ÃÐÇѧ㹡ÒÃãÊè¤èÒ url à¾ÃÒСÒÃãÊè¤èÒ·ÕèäÁè¶Ù¡µéͧÍÒ¨·ÓãËéÃкº¹Ó¤Ø³ÍÍ¡¨Ò¡Ãкº <br /> ·Ô駪èͧ¹ÕéãËéÇèÒ§äÇéà¾×èÍãªé˹éÒ·ÕèÃкºµÑé§äÇé';
+$string['alternateloginurl'] = 'URL ¢Í§Ë¹éÒà¢éÒÊÙèÃкº·Õèµéͧ¡ÒÃ';
+$string['auth_cas_baseuri'] = 'URI ¢Í§à«ÔÃì¿àÇÍÃì µÑÇÍÂèÒ§àªè¹ 㹡óշÕè CAS à«ÔÃì¿àÇÍÃì·Ó§Ò¹âµéµÍº¡Ñº host.domain.uk/CAS/ ¤èҢͧ cas_basuri= CAS/';
+$string['auth_cas_create_user'] = 'à»Ô´ãªé§Ò¹¤èÒ¹Õé¶éÒËÒ¡µéͧ¡ÒÃá·Ã¡¡ÒÃ͹ØÁѵԼèÒ¹ CAS ã¹°Ò¹¢éÍÁÙÅ Moodle ËÒ¡äÁè੾ÒÐÊÁÒªÔ¡·ÕèÍÂÙèã¹°Ò¹¢éÍÁÙÅà·èÒ¹Ñ鹨֧ÊÒÁÒöà¢éÒÊÙèÃкºä´é ';
+$string['auth_cas_enabled'] = 'à»Ô´ãªé§Ò¹¤èÒ¹ÕéËÒ¡µéͧ¡ÒÃãªé§Ò¹¡ÒÃ͹ØÁѵԼèÒ¹ CAS';
+$string['auth_cas_hostname'] = 'ª×èÍâÎʵì¢Í§ CAS à«ÔÃì¿àÇÍÃì àªè¹ host.domain.uk';
+$string['auth_cas_invalidcaslogin'] = '¢ÍÍÀѤèÐ à¢éÒÊÙèÃкºäÁèÊÓàÃ稤سäÁèä´éÃѺ͹حҵãËéà¢éÒÊÙèÃкº';
+$string['auth_cas_language'] = 'àÅ×Í¡ÀÒÉÒ';
+$string['auth_cas_logincas'] = '¡ÒÃà¢éÒÊÙèÃкºáºº¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂÊÙ§';
+$string['auth_cas_port'] = '¾ÍÃìµÊÓËÃѺ CAS à«ÔÃì¿àÇÍÃì';
+$string['auth_cas_server_settings'] = '¡ÒõÑ駤èÒ CAS à«ÔÃì¿àÇÍÃì';
+$string['auth_cas_text'] = '¡ÒÃà¢éÒÊÙèÃкº¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂÊÙ§';
+$string['auth_cas_version'] = 'àÇÍÃìªÑ¹¢Í§ CAS';
+$string['auth_casdescription'] = 'ÇÔ¸Õ¹Õéà»ç¹¡ÒÃãªé CAS à«ÔÃì¿àÇÍÃì ( Central Authentication Service) à¾×èÍ͹ØÁѵԡÒÃà¢éÒãªé§Ò¹¢Í§ÊÁÒªÔ¡à¾×èÍãËéÊÒÁÒöà¢éÒãªé§Ò¹áºº Single Sign On environment (SSO) ¤×Í·Ó¡ÒõÃǨÊͺª×èͼÙéãªéáÅÐÃËÑʼèÒ¹ÃèÇÁ¡Ñº¡ÒÃ͹ØÁѵԼèÒ¹ LDAP ÍÂèÒ§§èÒ 㹡óշÕèª×èͼÙéãªéáÅÐÃËÑʼèÒ¹¶Ù¡µéͧµÒÁ CAS Moodle ¨Ð·Ó¡ÒÃÊÃéÒ§ÊÁÒªÔ¡ãËÁèŧ㹰ҹ¢éÍÁÙÅâ´Â¹Ó¢éÍÁÙżÙéãªé¨Ò¡ LDAP ËÒ¡¨Óà»ç¹ 㹡ÒÃà¢éÒÊÙèÃкº¤ÃÑ駵èÍä»Ãкº¨Ð·Ó¡ÒõÃǨÊͺ੾ÒЪ×èͼÙéãªéáÅÐÃËÑʼèÒ¹à·èÒ¹Ñé¹';
+$string['auth_castitle'] = 'ãªé CAS à«ÔÃì¿àÇÍÃì (SSO)';
$string['auth_common_settings'] = '¡ÒõÑ駤èÒ·ÑèÇä»';
$string['auth_data_mapping'] = '¡ÒèѺ¤Ùè¢éÍÁÙÅ';
$string['auth_dbdescription'] = 'ÇÔ¸Õ¹Õéà»ç¹¡ÒÃãªé°Ò¹¢éÍÁÙŹ͡㹡ÒõÃǨÊͺÇèÒª×èÍáÅÐÃËÑʼèÒ¹¹Ñ鹶١µéͧËÃ×ÍäÁè ¶éÒËÒ¡ account ´Ñ§¡ÅèÒÇà»ç¹ ¢éÍÁÙÅãËÁè ¢éÍÁÙŨж١Êè§ä»ÂѧÊèǹµèÒ§ æ ã¹ Moodle';
@@ -16,8 +31,6 @@
$string['auth_dbtitle'] = 'ãªé°Ò¹¢éÍÁÙŹ͡';
$string['auth_dbtype'] = '»ÃÐàÀ·¢Í§°Ò¹¢éÍÁÙÅ(´Ù¢éÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ¨Ò¡ <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>¡ÒÃãªé ADOdb </A> )';
$string['auth_dbuser'] = 'ª×èͼÙéãªé (username)·ÕèÊÒÁÒöà¢éÒä»ÍèÒ¹°Ò¹¢éÍÁÙÅä´é';
-$string['auth_editlock'] = 'Åçͤ¤èÒ¹Õé';
-$string['auth_editlock_expl'] = '<p><b>Åçͤ¤èÒ¹Õé:</b>¶éÒà»Ô´ãªé§Ò¹·Ñé§ÊÁÒªÔ¡áÅмÙé´ÙáÅÃкº¨ÐäÁèÊÒÁÒöá¡é䢢éÍÁÙÅ㹪èͧ´Ñ§¡ÅèÒÇä´éâ´ÂµÃ§ ãËéàÅ×Í¡ãªé¤èÒ¹Õé¶éÒËÒ¡¤Ø³àÅ×Í¡ãªé°Ò¹¢éÍÁÙŹ͡áÅÐäÁèµéͧ¡ÒÃãËé¢éÍÁÙŹÑé¹ÁÕ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§</p>';
$string['auth_emaildescription'] = '㹡ÒÃÊÁѤÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¹Ñé¹ ¼ÙéÊÁѤèÐä´éÃѺ¡ÒÃ͹ØÁÑµÔ ¼èÒ¹ÍÕàÁÅ «Öè§à»ç¹¤èÒ·ÕèµÑé§äÇé¢Í§Ãкº àÁ×èͼÙéÊÁѤÃàÅ×Í¡ ª×èÍ áÅÐ ÃËÑʼèÒ¹áÅéÇ Ãкº¨Ð·Ó¡ÒÃÊè§ÍÕàÁÅä»Âѧ ÍÕàÁŢͧÊÁÒªÔ¡¹Ñé¹ ÍÕàÁŹÕé¨ÐÁÕÅÔ§¡ì¡ÅѺä»Âѧ˹éÒËÅÑ¡¢Í§Ë¹éÒ «Ö觨Ðà»ç¹¡ÒÃÂ×¹ÂѹÇèÒ ÍÕàÁŴѧ¡ÅèÒÇãªéä´é¨ÃÔ§ ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹ÊÁÒªÔ¡ ÊÒÁÒöÅçÍ¡ÍÔ¹â´Âãªéª×èÍáÅÐÃËÑʼèÒ¹àÇçº';
$string['auth_emailtitle'] = 'ãªéÇÔ¸Õ͹ØÁѵԼèÒ¹ÍÕàÁÅ';
$string['auth_fccreators'] = 'ÃÒª×èͧ͢¡ÅØèÁ·ÕèÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÒöÊÃéÒ§ÃÒÂÇÔªÒãËÁèä´é ãËéá¡áµèÅСÅØèÁ´éÇÂà¤Ã×èͧËÁÒ \';\' ª×èÍ·ÕèµÑ駢Öé¹ÁÒµéͧµÃ§¡Ñºº¹à«ÔÃì¿àÇÍÃì';
@@ -27,6 +40,11 @@
$string['auth_fcpasswd'] = 'ÃËÑʼèÒ¹¢Í§ºÑ­ªÕ¼Ùéãªé¢éÒ§µé¹';
$string['auth_fctitle'] = 'ãªéà¿ÔÃìʤÅÒÊà«ÔÃì¿àÇÍÃì';
$string['auth_fcuserid'] = 'Userid ÊÓËÃѺ FirstClass account â´ÂãËéÊÔ·¸Ôì \" Subadministrator\"';
+$string['auth_fieldlock'] = 'Åçͤ¤èÒ';
+$string['auth_fieldlock_expl'] = '<p><b>Åçͤ¤èÒ:</b> ËÒ¡à»Ô´ãªé§Ò¹¨Ð·ÓãËéÊÁÒªÔ¡ Moodle áÅмÙé´ÙáÅÃкºäÁèÊÒÁÒöá¡é䢤èÒ㹿ÔÅ´ìµèÒ§ æ ä´éâ´ÂµÃ§ ãËéàÅ×Í¡ãªé¤èÒ¹ÕéËÒ¡¤Ø³µéͧ¡ÒÃà¡çº¢éÍÁÙŵèÒ§ æ äÇéã¹°Ò¹¢éÍÁÙŹ͡ </p>';
+$string['auth_fieldlocks'] = 'Åçͤ¿ÔÅ´ìÊÁÒªÔ¡';
+$string['auth_fieldlocks_help'] = '¤Ø³ÊÒÁÒöÅçͤ¿ÔÅ´ì¢éÍÁÙÅÊÁÒªÔ¡ ÁÕ»ÃÐ⪹ìÊÓËÃѺàÇçºä«µì·Õè੾ÒмÙé´ÙáÅÃкº·Óà·èÒ¹Ñé¹·Õè¨Ð·Ó˹éÒ·Õèá¡é䢢éÍÁÙŢͧÊÁÒªÔ¡¨Ò¡¹Ñé¹·Ó¡ÒÃÍѾâËÅ´ÊÁÒªÔ¡à¢éÒÊÙèÃкº ¶éÒËÒ¡ÁÕ¡ÒÃÅçÍ¡¿ÔÅ´ìãËéµÃǨÊͺãËé´ÕÇèÒä´é·Ó¡ÒÃà¾ÔèÁ¢éÍÁÙÅ·Õè¨Óà»ç¹ÊÓËÃѺ¡ÒÃÊÃéÒ§ºÑ­ªÕ¼Ùéãªéã¹ moodle àÃÕºÃéÍÂáÅéÇÁÔàªè¹¹Ñ鹺ѭªÕ¼Ùéãªé¨ÐäÁèÊÒÁÒöãªé¡ÒÃä´é
+<p> ËÒ¡µéͧ¡ÒÃËÅÕ¡àÅÕ觻ѭËҴѧ¡ÅèÒÇãËéµÑ駤èÒâËÁ´¡ÒÃÅçͤäÇé·Õè \"à»Ô´ÅçͤËÒ¡äÁèÁÕ¢éÍÁÙÅ\" ';
$string['auth_imapdescription'] = 'ãªéÇÔ¸Õ¡Òà ª×èÍáÅÐÃËÑÊ â´Â IMAP à«ÔÃì¿àÇÍÃì';
$string['auth_imaphost'] = 'IMAP à«ÔÃì¿àÇÍÃì¹Ñé¹ ãªé àÅ¢ IP äÁèãªèàÅ¢ DNS ';
$string['auth_imapport'] = 'ËÁÒÂàÅ¢¾ÍÃìµ IMAP â´Â»¡µÔ ¤×Í 143 ËÃ×Í 993.';
@@ -48,7 +66,9 @@
$string['auth_ldap_login_settings'] = 'µÑ駤èÒ¡ÒÃà¢éÒÊÙèÃкº';
$string['auth_ldap_memberattribute'] = '¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§ÊÁÒªÔ¡ãËÁè¢Í§¡ÅØèÁ »¡µÔãªé \'member\'';
$string['auth_ldap_objectclass'] = '¿ÔÅàµÍÃì¤Øé¹à¤Â¡Ñºª×èÍËÃ×Í¡Òäé¹ËÒÊÁÒªÔ¡ â´Â»¡µÔáÅéǨеÑ駤èÒäÇéµÑÇÍÂèÒ§àªè¹ objectClass=posixAccount â´Â¤èÒ·ÕèµÑé§äÇé objectClass=* ¤èÒ·Õè¨ÐáÊ´§¨Ò¡ LDAP';
+$string['auth_ldap_opt_deref'] = '¾Ô¨ÒóÒÇèÒµéͧ¡ÒèѴ¡ÒáѺ¹ÒÁὧ·Õèãªé㹡Òäé¹ËÒÍÂèÒ§äà àÅ×Í¡¤èÒã´¤èÒ˹Ö觵èÍ仹Õé \"äÁè\" (LDAP_DEREF_NEVER) ËÃ×Í \"ãªè\" (LDAP_DEREF_ALWAYS) ';
$string['auth_ldap_passwdexpire_settings'] = 'µÑ駤èÒÇѹËÁ´ÍÒÂآͧËÃËÑʼèÒ¹ LDAP';
+$string['auth_ldap_preventpassindb'] = 'àÅ×Í¡ \"ãªè\" à¾×èÍ»éͧ¡Ñ¹ÁÔãËéÃËÑʼèÒ¹à¡çºäÇéã¹°Ò¹¢éÍÁÙÅ Moodle';
$string['auth_ldap_search_sub'] = 'ãÊè¤èÒ <> 0 ¶éÒËÒ¡µéͧ¡Òà ¤é¹ËÒÊÁÒªÔ¡¼èÒ¹ËÑÇ¢éÍÂèÍ ';
$string['auth_ldap_server_settings'] = 'µÑ駤èÒ LDAP à«ÔÃì¿àÇÍÃì';
$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'ÍѾഷ¢éÍÁÙÅÊÁÒªÔ¡ (ª×èÍ,¹ÒÁÊ¡ØÅ,·ÕèÍÂÙè..) ¨Ò¡ LDAP ¶Ö§ Moodle. ´Ùà¾ÔèÁàµÔÁ·Õè /auth/ldap/attr_mappings.php ';
@@ -78,6 +98,18 @@
$string['auth_pop3port'] = 'Server port (110 â´Â·ÑèÇä»)';
$string['auth_pop3title'] = 'ãªé POP3 server';
$string['auth_pop3type'] = '»ÃÐàÀ·¢Í§à«ÔÃì¿àÇÍÃì ¶éÒà«ÔÃì¿àÇÍÃì ãªé certificate security ãËéàÅ×Í¡ pop3cert.';
+$string['auth_shib_convert_data'] = '¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§¢éÍÁÙÅ API';
+$string['auth_shib_convert_data_description'] = '¤Ø³ÊÒÁÒöãªé API 㹡ÒÃá¡é䢢éÍÁÙŵèÒ§ æ ·Õè»é͹¨Ò¡ Shibboleth ÍèÒ¹ <a href=\"../auth/shibboleth/README.txt\" target=\"_blank\">README</a> ËÒ¡µéͧ¡ÒâéÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ';
+$string['auth_shib_convert_data_warning'] = 'äÁ辺ä¿Åì·Õèµéͧ¡ÒÃËÃ×ÍäÁèÊÒÁÒöÍèÒ¹ä´é¨Ò¡¡Ãкǹ¡ÒÃàÇçºà«ÔÃì¿àÇÍÃì';
+$string['auth_shib_instructions'] = '¶éÒËҡʶҺѹ¢Í§·èҹʹѺʹع¡ÒÃãªé§Ò¹ Shibboleth ·èÒ¹ÊÒÁÒö ãªé <a href=\"$a\">à¢éÒÊÙèÃкº¼èÒ¹ Shibboleth</a> ËÒ¡äÁèÊÒÁÒöà¢éÒÊÙèÃкºâ´ÂÇÔ¸Õ»¡µÔä´é·Õè¹Õè';
+$string['auth_shib_instructions_help'] = '͸ԺÒÂÇÔ¸Õ¡ÒÃà¢éÒÊÙèÃкºá¡èÊÁÒªÔ¡à¾×èÍ͸ԺÒ Shibboleth «Öè§ÇÔ¸Õ¡Òôѧ¡ÅèÒǨйÓä»áÊ´§ã¹Ë¹éÒ¡ÒÃà¢éÒÊÙèÃкºã¹Êèǹ¢Í§¤Óá¹Ð¹Ó ÇԸմѧ¡ÅèÒǤÇèÐÁÕÅÔ§¡ìä»Âѧ áËÅ觢éÍÁÙÅ·Õè»éͧ¡Ñ¹´éÇ Shibboleth ·Õè¨Ð·Ó˹éÒ·Õè¹ÓÊÁÒªÔ¡ä»Âѧ \"<b>$a</b>\" à¾×èÍãËéÊÁÒªÔ¡ Shibboleth ÊÒÁÒöà¢éÒÊÙèÃкºã¹ Moodle ËÒ¡»ÅèÍÂÇèÒ§äÇéÃкº¨ÐáÊ´§ÇÔ¸Õ¡ÒÃãªé§Ò¹·ÕèµÑé§äÇé';
+$string['auth_shib_only'] = 'Shibboleth à·èÒ¹Ñé¹';
+$string['auth_shib_only_description'] = 'àÅ×Í¡¤èÒ¹ÕéËÒ¡µéͧ¡ÒÃãªé¡ÒÃ͹ØÁѵԼèÒ¹ Shibboleth ';
+$string['auth_shib_username_description'] = 'ª×èͧ͢µÑÇá»Ã \"ª×èͼÙéãªé\" ã¹ Shibboleth àÇçºà«ÔÃì¿àÇÍÃì·Õè¨Ðãªéã¹ Moodle';
+$string['auth_shibboleth_login'] = '¡ÒÃà¢éÒÊÙèÃкº¼èÒ¹ Shibboleth ';
+$string['auth_shibboleth_manual_login'] = 'à¢éÒÊÙèÃкº´éǵ¹àͧ';
+$string['auth_shibbolethdescription'] = 'ãªéÇÔ¸Õ¹ÕéËÒ¡µéͧ¡ÒÃÊÃéÒ§¼ÙéãªéáÅÐ͹ØÁѵÔâ´Âãªé a href=\"http://shibboleth.internet2.edu/\" target=\"_blank\">Shibboleth</a><br> ÍèÒ¹¢éÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ <a href=\"../auth/shibboleth/README.txt\" target=\"_blank\">README</a> à¡ÕèÂǡѺÇÔ¸Õ¡ÒõÑ駤èÒ Moodle ¡Ñº Shibboleth';
+$string['auth_shibbolethtitle'] = 'Shibboleth ';
$string['auth_updatelocal'] = 'ÍѾഷ¢éÍÁÙÅÀÒÂã¹ ';
$string['auth_updatelocal_expl'] = '<p><b>ÍѾഷ¢éÍÁÙÅÀÒÂã¹ :</b> ËÒ¡à»Ô´ãªé§Ò¹ ¿ÔÅ´ì¢Í§µÒÃҧ㹰ҹ¢éÍÁÙÅÀÒ¹͡¨ÐÁÕ¡ÒÃÍѾഷ·Ø¡¤ÃÑ駷ÕèÊÁÒªÔ¡à¢éÒÊÙèÃкºËÃ×ÍÁÕ¡Òà synchronise °Ò¹¢éÍÁÙÅÊÁÒªÔ¡ 㹡óշÕèàÅ×Í¡ãËéÍѾഷ¢éÍÁÙÅÀÒÂ㹤Ç÷ӡÒÃÅçÍ¡¿ÔÅ´ìàÍÒäÇé</p>';
$string['auth_updateremote'] = 'ÍѾഷ¢éÍÁÙÅÀÒ¹͡';
@@ -91,20 +123,27 @@
$string['changepassword'] = 'à»ÅÕè¹ÃËÑÊ URL';
$string['changepasswordhelp'] = '¤Ø³ÊÒÁÒöÃкØÅÔ§¡ì ·ÕèÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÒö¨Ðà»ÅÕè¹ ËÃ×Í ËÒ ª×èÍ áÅÐ passwordä´é àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃÅ×Á ÅÔ§¡ì´Ñ§¡ÅèÒǨйÓÊÁÒªÔ¡ä»Âѧ˹éÒ ÅçÍ¡ÍÔ¹ áÅÐ˹éÒ¢éÍÁÙÅÊèǹµÑÇ áµèËÒ¡äÁèàµÔÁÍÐäà »ØèÁ´Ñ§¡ÅèÒǨÐäÁè»ÃÒ¡®';
$string['chooseauthmethod'] = 'àÅ×Í¡ÇÔ¸Õ¡ÒÃ͹ØÁѵÔ';
+$string['createchangepassword'] = 'ÊÃéÒ§ËÒ¡ËÒÂä» -ºÑ§¤Ñº¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§';
+$string['createpassword'] = 'ÊÃéÒ§ËÒ¡ËÒÂä»';
$string['forcechangepassword'] = 'ºÑ§¤ÑºãËéà»ÅÕè¹ÃËÑʼèÒ¹';
$string['forcechangepassword_help'] = 'ºÑ§¤ÑºÊÁÒªÔ¡ãËéà»ÅÕè¹ÃËÑʼèҹ㹤ÃÑ駵èÍä»·Õèà¢éÒÊÙèÃкº';
$string['forcechangepasswordfirst_help'] = 'ºÑ§¤ÑºãËéÊÁÒªÔ¡à»ÅÕè¹ÃËÑʼèҹ㹤ÃÑé§áá·Õèà¢éÒÊÙèÃкº';
$string['guestloginbutton'] = '»ØèÁÅçÍ¡ÍԹ㹰ҹкؤ¤Å·ÑèÇä»';
+$string['infilefield'] = '¿ÔÅ´ì·Õèµéͧ¡ÒÃã¹ä¿Åì';
$string['instructions'] = 'ÇÔ¸Õãªé';
+$string['locked'] = 'ÅçͤäÇé';
$string['md5'] = 'à¢éÒÃËÑÊẺ MD5 ';
-$string['parentlanguage'] = 'en';
+$string['passwordhandling'] = '¡ÒèѴ¡ÒÿÔÅ´ìÃËÑʼèÒ¹';
$string['plaintext'] = 'µÑÇ˹ѧÊ×͸ÃÃÁ´Ò(Plain Text)';
$string['showguestlogin'] = '¤Ø³ÊÒÁÒö«è͹ËÃ×ÍáÊ´§»ØèÁÅçÍ¡ÍԹ㹰ҹкؤ¤Å·ÑèÇä»ã¹Ë¹éÒÅçÍ¡ÍÔ¹à¢éÒÊÙèÃкº';
$string['stdchangepassword'] = 'ãªé˹éÒ»¡µÔ㹡ÒÃà»ÅÕè¹ÃËÑʼèÒ¹';
$string['stdchangepassword_expl'] = '㹡óշÕèãªéÃкº¡ÒÃ͹ØÁѵԨҡÀÒ¹͡·Õè͹حҵãËéà»ÅÕè¹ÃËÑʼèÒ¹ moodle ãËéµÑ駤èÒ¹Õéà»ç¹ \"ãªè\" ¤èÒ¹Õé¨ÐµÑ駤èҷѺ¡ÑºÅÔ§¡ì \"à»ÅÕè¹ÃËÑʼèÒ¹\"';
$string['stdchangepassword_explldap'] = 'ËÁÒÂà赯 : ¢Íá¹Ð¹ÓãËé·èÒ¹ãªé LDAP ¼èÒ¹¡ÒÃà¢éÒÃËÑÊẺ SSL (ldaps://) 㹡óշÕèãªé LDAP à«ÔÃì¿àÇÍÃìà»ç¹ËÅÑ¡';
-$string['thischarset'] = 'TIS-620';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Thai';
+$string['unlocked'] = 'à»Ô´Åçͤ';
+$string['unlockedifempty'] = 'à»Ô´ÅçͤËÒ¡äÁèÁÕ¤èÒ';
+$string['update_never'] = 'äÁèà¤Â';
+$string['update_oncreate'] = 'àÁ×èÍÊÃéÒ§ãËÁè';
+$string['update_onlogin'] = 'àÁ×èÍà¢éÒÊÙèÃкº·Ø¡¤ÃÑé§';
+$string['update_onupdate'] = 'àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃÍѾഷ';
?>
@@ -1,12 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // block_course_summary.php - created with Moodle 1.4.2 (2004083125)
+ // block_course_summary.php - created with Moodle 1.6 development (2005072200)
-$string['blockname'] = 'à¹×éÍËÒÂèͧ͢ÃÒÂÇÔªÒ';
+$string['coursesummary'] = '볜ㅡ는琓♨㎴擄함ひ';
$string['pagedescription'] = '촤쩨及鼓쨈♨㎴擄함ひ/璿瀛氏듭';
-$string['parentlanguage'] = 'en';
-$string['thischarset'] = 'TIS-620';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Thai';
?>
@@ -0,0 +1,27 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_glossary_random.php - created with Moodle 1.6 development (2005072200)
+
+
+$string['addentry'] = '狆壽舛喩兢血';
+$string['askaddentry'] = '狒怦擁倉�÷菖菫び煩招貪с考脊糊紅兢血疆蘿 疂冠都А豐蘿蔵虱で卅衡';
+$string['askinvisible'] = '狒怦擁倉�>争片倉旦瓠蜆∨致祐挈脊糊紅兢血箚蜒哩疂冠∫佑拝(篩菫嫖嗇′)';
+$string['askviewglossary'] = '狒怦擁倉�(卅卉挟挈脊糊紅兢血甬葢争片倉旦狆壽舛喩兢血箚蜒哩疂冠都А豐蘿蔵虱で卅衡';
+$string['blockname'] = '便菫び煩招';
+$string['intro'] = '誼濡瞥冴哩畊蓊�菻禮誉垳匚煩招豼佞喩兢血預菻Ч虱 1 び �々刮宏屶片倉旦暫兀よ匍萢篁衡';
+$string['invisible'] = '(来匚笈佑智破拷)';
+$string['lastmodified'] = '瓠蜆△恥薈嶋卻愆';
+$string['nextone'] = 'び笈淀';
+$string['noentriesyet'] = '耐т争奏び煩招趁考脊糊紅兢血衡';
+$string['notyetconfigured'] = '|愕匍刮Г菻催舁す實盍造都〃寤簍ね香♂笄';
+$string['notyetglossary'] = '級友奏誉垳匚煩招趁哩狹徑〕第勍拷預 1 用';
+$string['random'] = '便菫び煩招';
+$string['refresh'] = '�糠糠儿∴郵荊茲喩兢血稻争�禽÷砺諭';
+$string['select_glossary'] = '礫蕕喩兢血�〕脊糊紅兢血衡';
+$string['showconcept'] = '疂冠朴尿虱び煩招貍忠輿で卅冒丗';
+$string['title'] = '朴尿虱';
+$string['type'] = '�糠垢啖寤狹徑';
+$string['typehelp'] = '<b>び煩招豬寤瓠蜆�菻便</b> �疂冠び煩招豬寤箚蘆兀〈秩♂笄嶋卻愆 <b>便菫び煩招</b> �狹徑,喩兢血畉妻懈巣香笈登っ刮Х寤奏〈鍛它臣�拷勗 <b>び煩招豕萢篁</b>�疂冠び煩招赭稚則客租售兀盍逮粉У萢犢怦友�,恥薈便慣蚋揃寤奏〈秩粉Г喩兢血∴郵帽蚋 奏暫倨捉轟狒怦輿奸卉狹徑;唸嚢廃昂寤級友〈秩粉т讃忠輿}拘蘿 罫稻蕕愕片倉旦蔽蚋 <i>びち暫丿喨兒諌膜k</i> 肪徑 <i>犒す圓暫丿喃儿</i> 畊亶噤∴柄勣圈詣,';
+$string['viewglossary'] = 'び煩招賤怦 ';
+$string['whichfooter'] = '片倉旦疂冠都А赭衝萢罫〈茶  差誉垳匚煩招豬寤燹寤打∫諭兀催舁す實 催舁え亰嗚拷匏寤疂冠都А赭噌抃寤犹坿礫虔嗚恥才脊糊紅兢血観А嶋卩犒菻膏藕';
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,11 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_html.php - created with Moodle 1.6 development (2005072200)
+
+
+$string['configcontent'] = 'à¹×éÍËÒ';
+$string['configtitle'] = 'ËÑÇ¢éͺÅçͤ';
+$string['html'] = 'HTML';
+$string['leaveblanktohide'] = '»ÅèÍÂÇèÒ§äÇéËÒ¡µéͧ¡Òëè͹ËÑÇ¢éÍ';
+$string['newhtmlblock'] = '(ºÅçͤ HTML)';
+
+?>
@@ -0,0 +1,28 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_quiz_results.php - created with Moodle 1.6 development (2005072200)
+
+
+$string['bestgrade'] = '¤Ðá¹¹ÊÙ§ÊØ´ :';
+$string['bestgrades'] = '¤Ðá¹¹ÊÙ§ÊØ´ $a Íѹ´Ñº :';
+$string['bestgroupgrade'] = '¡ÅØèÁ·Õèä´é¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂÊÙ§ÊØ´ :';
+$string['bestgroupgrades'] = '¡ÅØèÁ·Õèä´é¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂÊÙ§ÊØ´ $a Íѹ´Ñº :';
+$string['config_format_absolute'] = '¤Ðá¹¹´Ôº';
+$string['config_format_fraction'] = 'àÈÉÊèǹ';
+$string['config_format_percentage'] = 'à»ÍÃìà«ç¹µì';
+$string['config_grade_format'] = 'áÊ´§¤ÐṹẺ :';
+$string['config_no_quizzes_in_course'] = 'ÃÒÂÇÔªÒ¹ÕéäÁèÁÕẺ·´Êͺ·èÒ¹µéͧà¾ÔèÁẺ·´ÊͺÍÂèÒ§¹éÍ 1 ÍѹËÒ¡µéͧ¡ÒÃãËéºÅçͤ¹ÕéáÊ´§¼Åä´éÍÂèÒ§¶Ù¡µéͧ';
+$string['config_select_quiz'] = 'Ẻ·´Êͺ㴷Õèµéͧ¡ÒÃáÊ´§¼Å㹺Åçͤ';
+$string['config_show_best'] = 'µéͧ¡ÒÃáÊ´§¤Ðá¹¹ÊÙ§ÊØ´¡ÕèÅӴѺáá ( àÅ×Í¡ 0 à¾×èͻԴ¡ÒÃãªé§Ò¹)';
+$string['config_show_worst'] = 'µéͧ¡ÒÃáÊ´§¤Ðá¹¹µèÓÊØ´¡ÕèÅӴѺ (àÅ×Í¡ 0 à¾×èͻԴ¡ÒÃãªé§Ò¹)';
+$string['config_use_groups'] = 'áÊ´§¡ÅØèÁá·¹¹Ñ¡àÃÕ¹ (¶éÒËҡẺ·´Êͺ¹Ñé¹ãªé§Ò¹¡ÅØèÁ)';
+$string['configuredtoshownothing'] = '¡ÒõÑ駤èÒºÅçͤ㹢³Ð¹ÕéäÁè͹حҵãËéáÊ´§¼Å¤Ðá¹¹¤Ø³ÊÒÁÒöµÑ駤èÒ¹ÕéãËÁèËÃ×Í«è͹äÇé ';
+$string['error_emptyquizid'] = 'ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´à¡Ô´¢Ö鹡ѺºÅçͤ¹Õé¤Ø³µéͧàÅ×͡Ẻ·´Êͺ·Õèµéͧ¡ÒÃáÊ´§¼Å㹺Åçͤ';
+$string['error_emptyquizrecord'] = 'ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´à¡Ô´¢Öé¹ áºº·´Êͺ·ÕèàÅ×Í¡äÁèä´éÍÂÙèã¹°Ò¹¢éÍÁÙÅ';
+$string['error_nogroupsexist'] = 'ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´à¡Ô´¢Öé¹ ÁÕ¡ÒõÑ駤èÒºÅçͤãËéáÊ´§¤ÐṹẺ¡ÅØèÁáµèÃÒÂÇÔªÒ¹ÕéäÁèÁÕ¡ÒÃáºè§¡ÅØèÁ';
+$string['formaltitle'] = '¼Å¡Ò÷ÓẺ·´Êͺ';
+$string['worstgrade'] = '¤Ðá¹¹µèÓÊØ´';
+$string['worstgrades'] = '¤Ðá¹¹µèÓÊØ´ $a ÅӴѺ';
+$string['worstgroupgrade'] = '¡ÅØèÁ·Õèä´é¤Ðá¹¹à©ÅÕèµèÓÊØ´';
+$string['worstgroupgrades'] = '¡ÅØèÁ·Õèä´é¤Ðá¹¹à©ÅÕèµèÓÊØ´ $a ÅӴѺ';
+
+?>
@@ -0,0 +1,42 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_rss_client.php - created with Moodle 1.6 development (2005072200)
+
+
+$string['addfeed'] = '狆壽租嗇′ URL ⇒п謀茹脂郵∵卩';
+$string['addheadlineblock'] = '狆壽阻冉∫雄島佑 RSS';
+$string['addnew'] = '狆壽 RSS 稻争';
+$string['choosefeedlabel'] = '狹徑=謀茹∵卩荊莎虱А卉礫蜒杭島佑衡';
+$string['clientchannellink'] = '疔嶋Б菻';
+$string['clientnumentries'] = '�糠喉菻/嵯で卅荊莎虱А卉疂冠';
+$string['clientshowchannellinklabel'] = 'で秩粉�嗇′篁耐о這坂�赭還羨友∵卩/嵯で卅肪徑篩 (狗卷辧篩菫嫖嗇′‥兀禮∵卩荊茣屶倉�篩菫奸卉疂冠都А)';
+$string['clientshowimagelabel'] = '疂冠遅酸匸暫弌雄牧~';
+$string['configblock'] = '却薈よ匣島佑';
+$string['couldnotfindfeed'] = '篩莨 id ⇒Б菻之寤脂郵';
+$string['customtitlelabel'] = '朴尿虱荊莎虱А卉 (篩莎虱с墓牧<�朴尿虱犂堊荊菫辧兀∵卩)';
+$string['deletefeedconfirm'] = '畊蓊┨个佛菻級友〈壇罪謀茹∵卩衡';
+$string['displaydescriptionlabel'] = '疂冠智妥俥葉卒篇肪兀甬菘佚嗇′';
+$string['editfeeds'] = '瓠蜆 柄僂段倉� 肪徑様;辧〈逐紫絞倉�;辧 RSS/Atom newsfeed';
+$string['editnewsfeeds'] = '瓠蜆≡謀茹∵卩';
+$string['editrssblock'] = '瓠蜆∨冉∫雄島佑';
+$string['feed'] = '疔嶋Б菻';
+$string['feedadded'] = '狆壽早謀茹∵卩疆蘿';
+$string['feeddeleted'] = '添疔嶋Б菻煤悼';
+$string['feeds'] = '疔嶋Б菻';
+$string['feedsaddedit'] = '狆壽/添 疔嶋Б菻';
+$string['feedsconfigurenewinstance'] = 'づ圈荊莵寤狆怦裕刮Г菻催舁ゃ哩疂冠∵卩';
+$string['feedstitle'] = '脂郵∫輿拇∵卩片胆丗禮';
+$string['feedupdated'] = '用鉦慣疔嶋Б菻煤悼';
+$string['findmorefeeds'] = 'ら綱听謀茹∵卩';
+$string['managefeeds'] = '�粥卉〈短虱喉菻';
+$string['nofeeds'] = '篩菫奸卉弛斎疔嶋Б菻琶嗚恥材這坂�豺實';
+$string['pickfeed'] = '狹徑=謀茹∵卩';
+$string['remotenewsfeed'] = '疔嶋Б菻農丗禮';
+$string['seeallfeeds'] = '疂冠∵卩継薈冒';
+$string['shownumentrieslabel'] = '�糠絞戳便慣寤級友〈秩粉с杭島佑';
+$string['submitters'] = '磴段卅卉謹菖菫疔嶋Б菻買冒葢顔咲勍 〈短虱喉虱匝鄭菻琶卉片倉旦礫薈匚箚蜒昂悄帽蚋禮倏膾筰旧';
+$string['timeout'] = '弛対倏賭荊葯∞坂秤';
+$string['timeoutdesc'] = '倏賭犹膵航荊禮〈逐∞頃菻琶卉簀蜒垢拝賎喨喘友';
+$string['updatefeed'] = '用鉦慣 URL ⇒п謀茹∵卩';
+$string['validatefeed'] = '誼濡瞥罪謀茹∵卩';
+
+?>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 3b10c90

Please sign in to comment.