Permalink
Browse files

first attempt of translation for new gradebook

  • Loading branch information...
1 parent 998e404 commit 3b384c4bbfae34edcf041df732b5c761c0521f08 koenr committed Mar 28, 2005
Showing with 118 additions and 0 deletions.
  1. +118 −0 lang/nl/grades.php
View
@@ -0,0 +1,118 @@
+<?PHP // $Id$
+ // grades.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005032800)
+
+
+$string['addcategory'] = 'Voeg categorie toe';
+$string['addcategoryerror'] = 'Kon geen categorie toevoegen';
+$string['addexceptionerror'] = 'Fout opgetreden bij het toevoegen van een uitzondering voor userid:gradeitem';
+$string['allgrades'] = 'Alle cijfers per categorie';
+$string['allstudents'] = 'Alle leerlingen';
+$string['average'] = 'Gemiddelde';
+$string['bonuspoints'] = 'Bonuspunten';
+$string['categories'] = 'Categorieën';
+$string['category'] = 'Categorie';
+$string['choosecategory'] = 'Kies categorie';
+$string['creatinggradebooksettings'] = 'Puntenboek instellingen maken';
+$string['deletecategory'] = 'Verwijder categorie';
+$string['displaylettergrade'] = 'Toon een beoordeling met letters';
+$string['displaypoints'] = 'Toon punten';
+$string['displayweighted'] = 'Toon een gewogen cijfer';
+$string['dropped'] = 'Weggelaten';
+$string['dropxlowest'] = 'Laat de X laagste weg';
+$string['dropxlowestwarning'] = 'Opmerking: als je \'Laat de X laagste weg\' gebruikt, dan gaat het puntenboek er van uit dat alle items in de categorie dezelfde puntenwaarde hebben. Als de puntenwaarden verschillen, dan zullen de resultaten onvoorspelbaar zijn.';
+$string['errornocategorizedid'] = 'Kon geen id zonder categorie vinden!';
+$string['errornocourse'] = 'Kon geen informatie van het vak vinden';
+$string['exceptions'] = 'Uitzonderingen';
+$string['excluded'] = 'Uitgesloten';
+$string['extracredit'] = 'Extra krediet';
+$string['extracreditwarning'] = 'Opmerking: als je alle items van een categorie als \'Extra krediet\' instelt, haal je ze uit de berekening van de cijfers omdat er geen puntentotaal meer is';
+$string['forstudents'] = 'Voor leerlingen';
+$string['gradebook'] = 'Puntenboek';
+$string['gradebookhiddenerror'] = 'Het puntenboek is nu ingesteld om alles voor de leerlingen te verbergen.';
+$string['gradecategoryhelp'] = 'Help bij cijfercategorieën';
+$string['gradeexceptions'] = 'Cijferuitzonderingen';
+$string['gradeexceptionshelp'] = 'Help bij cijferuitzonderingen';
+$string['gradehelp'] = 'Help bij cijfers';
+$string['gradeitem'] = 'Cijferitem';
+$string['gradeitemaddusers'] = 'Niet meerekenen';
+$string['gradeitemmembersselected'] = 'Niet meegerekend';
+$string['gradeitemnonmembers'] = 'Meegerekend';
+$string['gradeitemremovemembers'] = 'Meerekenen';
+$string['gradeitems'] = 'Cijferitems';
+$string['gradeletter'] = 'Letterbeoordeling';
+$string['gradeletterhelp'] = 'Help bij letterbeoordeling';
+$string['gradeletternote'] = 'Om een letterbeoordeling te verwijderen, maak je<br /> gewoon één van de drie tekstzones voor die letter leeg en klik je op bewaren.';
+$string['gradepreferenceshelp'] = 'Help bij voorkeursinstellingen';
+$string['grades'] = 'Cijfers';
+$string['gradeweighthelp'] = 'Help bij gewogen cijfers';
+$string['hidecategory'] = 'Verborgen';
+$string['highgradeascending'] = 'Sorteer cijfers oplopend';
+$string['highgradedescending'] = 'Sorteer cijfers aflopend';
+$string['highgradeletter'] = 'Hoog';
+$string['incorrectcourseid'] = 'Vak ID was fout';
+$string['item'] = 'Item';
+$string['items'] = 'Items';
+$string['lettergrade'] = 'Cijferbeoordeling';
+$string['letters'] = 'Letters';
+$string['lowest'] = 'Laagste';
+$string['lowgradeletter'] = 'Laag';
+$string['max'] = 'Hoogste';
+$string['maxgrade'] = 'Maximumcijfer';
+$string['median'] = 'Mediaan';
+$string['min'] = 'Laagste';
+$string['mode'] = 'Modus';
+$string['no'] = 'Nee';
+$string['nocategories'] = 'Cijfercategorieën konden voor dit vak niet gevonden of toegevoegd worden';
+$string['nocategoryview'] = 'Geen categorieën om te tonen';
+$string['nogradeletters'] = 'Geen cijferbeoordelingen ingesteld';
+$string['nogradesreturned'] = 'Geen cijfers';
+$string['nolettergrade'] = 'Geen letterbeoordeling voor';
+$string['nomode'] = 'NA';
+$string['nonweightedpct'] = '%% zonder weging';
+$string['pctoftotalgrade'] = '%% van totaalcijfer';
+$string['percent'] = 'Procent';
+$string['percentascending'] = 'Sorteer procent oplopend';
+$string['percentdescending'] = 'Sorteer procent aflopend';
+$string['percentshort'] = '%%';
+$string['points'] = 'punten';
+$string['pointsascending'] = 'Sorteer punten oplopend';
+$string['pointsdescending'] = 'Sorteer punten aflopend';
+$string['preferences'] = 'Voorkeuren';
+$string['rawpct'] = 'Ruw %%';
+$string['savechanges'] = 'Bewaar wijzigingen';
+$string['savepreferences'] = 'Bewaar instellingen';
+$string['scaledpct'] = 'Procentuele schaal';
+$string['setcategories'] = 'Maak categorieën';
+$string['setcategorieserror'] = 'Je moet eerst de categorieën voor je vak instellen voor je er wegingen kan aan geven.';
+$string['setgradeletters'] = 'Maak cijferbeoordeling';
+$string['setpreferences'] = 'instellingen';
+$string['setting'] = 'Instelling';
+$string['settings'] = 'Instellingen';
+$string['setweights'] = 'Kies wegingen';
+$string['showallstudents'] = 'Toon alle leerlingen';
+$string['showhiddenitems'] = 'Toon verborgen items';
+$string['sort'] = 'Sorteer';
+$string['sortbyfirstname'] = 'Sorteer op voornaam';
+$string['sortbylastname'] = 'Sorteer op achternaam';
+$string['standarddeviation'] = 'Standaarddeviatie';
+$string['stats'] = 'Statistieken';
+$string['statslink'] = 'Statistieken';
+$string['student'] = 'Leerling';
+$string['total'] = 'Totaal';
+$string['totalweight100'] = 'Het totaalgewicht is 100';
+$string['totalweightnot100'] = 'Het totaalgewicht is verschillend van 100';
+$string['uncategorised'] = 'Zonder categorie';
+$string['useadvanced'] = 'Gebruik geavanceerde mogelijkheden';
+$string['usepercent'] = 'Gebruik procent';
+$string['useweighted'] = 'Gebruik weging';
+$string['viewbygroup'] = 'Groep';
+$string['viewgrades'] = 'Bekijk cijfers';
+$string['weight'] = 'weging';
+$string['weightedascending'] = 'Sorteer oplopend gewogen procent';
+$string['weighteddescending'] = 'Sorteer aflopend gewogen procent';
+$string['weightedpct'] = 'gewogen %%';
+$string['weightedpctcontribution'] = 'gewogen %% bijdrage';
+$string['writinggradebookinfo'] = 'Instelling puntenboek wegschrijven';
+$string['yes'] = 'Ja';
+
+?>

0 comments on commit 3b384c4

Please sign in to comment.