Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

filling in missing strings

  • Loading branch information...
commit 3ba496f1ff680fdbc0d11a12c062fbe0b6a30ab6 1 parent a0a23e4
koenr authored
Showing with 297 additions and 454 deletions.
  1. +136 −128 lang/nl/glossary.php
  2. +161 −326 lang/nl/quiz.php
View
264 lang/nl/glossary.php
@@ -2,133 +2,141 @@
// glossary.php - created with Moodle 1.2 development (2003111400)
-$string['addcomment'] = "Voeg commentaar toe";
-$string['addentry'] = "Voeg een item toe";
-$string['addingcomment'] = "Commentaar toevoegen";
-$string['aliases'] = "Alias(sen)";
-$string['allcategories'] = "Alle categorieën";
-$string['allentries'] = "Alles";
-$string['allowcomments'] = "Commentaar toevoegen toelaten";
-$string['allowduplicatedentries'] = "Woord meerdere keren invoegen toelaten";
-$string['answer'] = "Antwoord";
-$string['approve'] = "Goedkeuren";
-$string['areyousuredelete'] = "Wil je dit woord echt verwijderen ?";
-$string['areyousuredeletecomment'] = "Wil je deze commentaar echt verwijderen ?";
-$string['areyousureexport'] = "Weet je zeker dat je dit item wil exporteren naar";
-$string['ascending'] = "(oplopend)";
-$string['attachment'] = "Bijlage";
-$string['authorview'] = "Blader op auteur";
-$string['back'] = "Terug";
-$string['cantinsertcat'] = "Kan geen categorie toevoegen";
-$string['cantinsertrec'] = "Kan geen record toevoegen";
-$string['cantinsertrel'] = "Kan geen relatie tussen categorie en item toevoegen";
-$string['casesensitive'] = "Dit woord is<br>hoofdlettergevoelig";
-$string['categories'] = "Categorieën";
-$string['category'] = "Categorie";
-$string['categorydeleted'] = "Categorie verwijderd";
-$string['categoryview'] = "Blader in categorieën";
-$string['cnfallowcomments'] = "Stel als standaardinstelling in of een woordenlijst commentaren aanvaardt";
-$string['cnfallowdupentries'] = "Stel als standaardinstelling in of een woordenlijst dubbels aanvaardt";
-$string['cnfapprovalstatus'] = "Stel de standaardinstelling in voor de goedkeuring van een door een leerling ingezonden item";
-$string['cnfcasesensitive'] = "Stel als standaardinstelling in of het linken van een item hoofdlettergevoelig is";
-$string['cnffullmatch'] = "Stel als standaardinstelling in of een item, wanneer het gelinkt is, de hoofdletters moet overnemen in de doeltekst";
-$string['cnflinkentry'] = "Stel als standaardinstelling in of een item automatisch gelinkt moet worden";
-$string['cnflinkglossaries'] = "Stel als standaardinstelling in of een woordenlijst automatisch gelinkt moet worden";
-$string['cnfstudentcanpost'] = "Stel als standaardinstelling in of een leerling al dan niet zelf items kan toevoegen";
-$string['comment'] = "Commentaar";
-$string['commentdeleted'] = "De commentaar is verwijderd.";
-$string['comments'] = "Commentaren";
-$string['commentson'] = "Commentaar op";
-$string['commentupdated'] = "De commentaar is bijgewerkt";
-$string['concept'] = "Concept";
-$string['concepts'] = "Concepten";
-$string['currentglossary'] = "Huidige woordenlijst";
-$string['dateview'] = "Blader op datum";
-$string['defaultapproval'] = "Standaardinstelling goedkeuring";
-$string['definition'] = "Definitie";
-$string['definitions'] = "Definities";
-$string['deleteentry'] = "Verwijder woord";
-$string['deletingcomment'] = "Verwijder commentaar";
-$string['deletingnoneemptycategory'] = "Door deze categorie te verwijderen zullen de woorden die ze bevat niet verdwijnen - ze zullen als niet-gecategoriseerd gemerkt worden";
-$string['descending'] = "(aflopend)";
-$string['destination'] = "Bestemming";
-$string['displayformat'] = "Kies opmaak";
-$string['displayformat2'] = "Toon bijhorende gegevens, met auteur";
-$string['displayformat3'] = "Encyclopedie";
-$string['displayformat4'] = "FAQ";
-$string['displayformat5'] = "Toon bijhorende gegevens, zonder auteur";
-$string['displayformatcontinuous'] = "Volledige lijst zonder auteur";
-$string['displayformatdefault'] = "Eenvoudig, stijl woordenboek";
-$string['duplicateentry'] = "Dupliceer item";
-$string['editcategories'] = "Bewerk categoriën";
-$string['editentry'] = "Bewerk item";
-$string['editingcomment'] = "Bewerk commentaar";
-$string['entbypage'] = "Aantal items getoond per pagina";
-$string['entries'] = "Items";
-$string['entrieswithoutcategory'] = "Items zonder categorie";
-$string['entry'] = "Item";
-$string['entryalreadyexist'] = "Item bestaat al";
-$string['entryapproved'] = "Dit item is goedgekeurd";
-$string['entrydeleted'] = "Item verwijderd";
-$string['entryexported'] = "Item met succes geëxporteerd";
-$string['entryishidden'] = "(dit item is verborgen)";
-$string['entryusedynalink'] = "Dit item wordt<br>automatisch gelinkt";
-$string['explainaddentry'] = "Voeg een nieuw item toe in deze woordenlijst<br>Zowel concept als definitie moeten ingevuld worden.";
-$string['explainall'] = "Toon ALLE items op één pagina";
-$string['explainalphabet'] = "Blader door de woordenlijst met deze index";
-$string['explainexport'] = "Er is een bestand gemaakt.<br>Download het en bewaar het veilig. Je kunt het altijd in dit of een ander vak importeren.";
-$string['explainimport'] = "Specifiëer het te importeren bestand en bepaal de criteria van het proces.<p>Verstuur je verzoek en kijk het resultaat na.";
-$string['explainspecial'] = "Toon items die niet met een letter beginnen";
-$string['exportedentry'] = "Geëxporteerd item";
-$string['exportedfile'] = "Geëxporteerd bestand";
-$string['exportglossary'] = "Exporteer de woordenlijst";
-$string['exporttomainglossary'] = "Exporteer naar hoofdwoordenlijst";
-$string['filetoimport'] = "Te importeren bestand";
-$string['fillfields'] = "Concept en definitie zijn verplichte velden.";
-$string['fullmatch'] = "Alleen volledige woorden gebruiken<br><small>(wanneer automatisch gelinkt)</small>";
-$string['glossarytype'] = "Type woordenlijst";
-$string['glosssaryexported'] = "De woordenlijst is geëxporteerd";
-$string['importcategories'] = "Importeer categorieën";
-$string['importedcategories'] = "Geïmporteerde categorieën";
-$string['importedentries'] = "Geïmporteerde items";
-$string['isglobal'] = "Is dit een globale woordenlijst?";
-$string['linkcategory'] = "Link deze categorie automatisch";
-$string['mainglossary'] = "Hoofdwoordenlijst";
-$string['maxtimehaspassed'] = "Sorry, maar de maximumtijd voor het bewerken van deze commentaar (\$a) is voorbij!";
-$string['modulename'] = "Woordenlijst";
-$string['modulenameplural'] = "Woordenlijsten";
-$string['newentries'] = "Niewe woordenlijstitems";
-$string['newglossary'] = "Nieuwe woordenlijst";
-$string['newglossarycreated'] = "De nieuwe woordenlijst is aangemaakt.";
-$string['newglossaryentries'] = "Nieuwe items in de woordenlijst:";
-$string['nocomment'] = "Geen commentaar gevonden";
-$string['nocomments'] = "(geen commentaar gevonden voor dit item)";
-$string['noconceptfound'] = "Geen concept of definitie gevonden.";
-$string['noentries'] = "Geen items gevonden in dit deel";
-$string['noentry'] = "Geen item gevonden";
-$string['notcategorised'] = "Niet gecategoriseerd";
-$string['numberofentries'] = "Aantal items";
-$string['onebyline'] = "(één per lijn)";
-$string['printerfriendly'] = "Afdrukbare versie";
-$string['question'] = "Vraag";
-$string['rejectedentries'] = "Verworpen items";
-$string['rejectionrpt'] = "Verwerpingsrapport";
-$string['searchindefinition'] = "Zoek ook in definities";
-$string['secondaryglossary'] = "Secundaire woordenlijst";
-$string['showall'] = "Toon de link 'Alles'";
-$string['showalphabet'] = "Toon alfabet";
-$string['showspecial'] = "Toon link 'Speciale tekens'";
-$string['sortbycreation'] = "Op datum van aanmaken";
-$string['sortbylastupdate'] = "Op datum van laatste wijziging";
-$string['sortchronogically'] = "Sorteer chronologisch";
-$string['special'] = "Speciale tekens";
-$string['standardview'] = "Blader alfabetisch";
-$string['studentcanpost'] = "Leerlingen kunnen items toevoegen";
-$string['totalentries'] = "Totaal aantal items";
-$string['usedynalink'] = "Link de items uit de woordenlijst automatisch";
-$string['waitingapproval'] = "Nog goedkeuren";
-$string['warningstudentcapost'] = "(Alleen van toepassing als de woordenlijst niet de hoofdwoordenlijst is)";
-$string['writtenby'] = "door";
-$string['youarenottheauthor'] = "Je bent niet de auteur van deze commentaar, dus mag je hem niet wijzigen.";
+$string['addcomment'] = 'Voeg commentaar toe';
+$string['addentry'] = 'Voeg een item toe';
+$string['addingcomment'] = 'Commentaar toevoegen';
+$string['aliases'] = 'Alias(sen)';
+$string['allcategories'] = 'Alle categorieën';
+$string['allentries'] = 'Alles';
+$string['allowcomments'] = 'Commentaar toevoegen toelaten';
+$string['allowduplicatedentries'] = 'Woord meerdere keren invoegen toelaten';
+$string['answer'] = 'Antwoord';
+$string['approve'] = 'Goedkeuren';
+$string['areyousuredelete'] = 'Wil je dit woord echt verwijderen ?';
+$string['areyousuredeletecomment'] = 'Wil je deze commentaar echt verwijderen ?';
+$string['areyousureexport'] = 'Weet je zeker dat je dit item wil exporteren naar';
+$string['ascending'] = '(oplopend)';
+$string['attachment'] = 'Bijlage';
+$string['authorview'] = 'Blader op auteur';
+$string['back'] = 'Terug';
+$string['cantinsertcat'] = 'Kan geen categorie toevoegen';
+$string['cantinsertrec'] = 'Kan geen record toevoegen';
+$string['cantinsertrel'] = 'Kan geen relatie tussen categorie en item toevoegen';
+$string['casesensitive'] = 'Dit woord is<br>hoofdlettergevoelig';
+$string['categories'] = 'Categorieën';
+$string['category'] = 'Categorie';
+$string['categorydeleted'] = 'Categorie verwijderd';
+$string['categoryview'] = 'Blader in categorieën';
+$string['cnfallowcomments'] = 'Stel als standaardinstelling in of een woordenlijst commentaren aanvaardt';
+$string['cnfallowdupentries'] = 'Stel als standaardinstelling in of een woordenlijst dubbels aanvaardt';
+$string['cnfapprovalstatus'] = 'Stel de standaardinstelling in voor de goedkeuring van een door een leerling ingezonden item';
+$string['cnfcasesensitive'] = 'Stel als standaardinstelling in of het linken van een item hoofdlettergevoelig is';
+$string['cnfdefaulthook'] = 'Kies een standaard selectie die je wil tonen als de woordenlijst voor het eerst wordt getoond';
+$string['cnfdefaultmode'] = 'Kies het standaard venster om te tonen wanneer de woordenlijst voor het eerst wordt getoond';
+$string['cnffullmatch'] = 'Stel als standaardinstelling in of een item, wanneer het gelinkt is, de hoofdletters moet overnemen in de doeltekst';
+$string['cnflinkentry'] = 'Stel als standaardinstelling in of een item automatisch gelinkt moet worden';
+$string['cnflinkglossaries'] = 'Stel als standaardinstelling in of een woordenlijst automatisch gelinkt moet worden';
+$string['cnfrelatedview'] = 'Kies het standaard schermformaat voor automatisch linken en invoerscherm';
+$string['cnfsortkey'] = 'Kies de standaard sorteersleutel';
+$string['cnfsortorder'] = 'Kies de standaard sorteervolgorde';
+$string['cnfstudentcanpost'] = 'Stel als standaardinstelling in of een leerling al dan niet zelf items kan toevoegen';
+$string['comment'] = 'Commentaar';
+$string['commentdeleted'] = 'De commentaar is verwijderd.';
+$string['comments'] = 'Commentaren';
+$string['commentson'] = 'Commentaar op';
+$string['commentupdated'] = 'De commentaar is bijgewerkt';
+$string['concept'] = 'Concept';
+$string['concepts'] = 'Concepten';
+$string['currentglossary'] = 'Huidige woordenlijst';
+$string['dateview'] = 'Blader op datum';
+$string['defaultapproval'] = 'Standaardinstelling goedkeuring';
+$string['definition'] = 'Definitie';
+$string['definitions'] = 'Definities';
+$string['deleteentry'] = 'Verwijder woord';
+$string['deletingcomment'] = 'Verwijder commentaar';
+$string['deletingnoneemptycategory'] = 'Door deze categorie te verwijderen zullen de woorden die ze bevat niet verdwijnen - ze zullen als niet-gecategoriseerd gemerkt worden';
+$string['descending'] = '(aflopend)';
+$string['destination'] = 'Bestemming';
+$string['displayformat'] = 'Kies opmaak';
+$string['displayformat2'] = 'Toon bijhorende gegevens, met auteur';
+$string['displayformat3'] = 'Encyclopedie';
+$string['displayformat4'] = 'FAQ';
+$string['displayformat5'] = 'Toon bijhorende gegevens, zonder auteur';
+$string['displayformat6'] = 'Item lijst';
+$string['displayformatcontinuous'] = 'Volledige lijst zonder auteur';
+$string['displayformatdefault'] = 'Eenvoudig, stijl woordenboek';
+$string['displayformats'] = 'Kies opmaakmogelijkheden';
+$string['duplicateentry'] = 'Dupliceer item';
+$string['editcategories'] = 'Bewerk categoriën';
+$string['editentry'] = 'Bewerk item';
+$string['editingcomment'] = 'Bewerk commentaar';
+$string['entbypage'] = 'Aantal items getoond per pagina';
+$string['entries'] = 'Items';
+$string['entrieswithoutcategory'] = 'Items zonder categorie';
+$string['entry'] = 'Item';
+$string['entryalreadyexist'] = 'Item bestaat al';
+$string['entryapproved'] = 'Dit item is goedgekeurd';
+$string['entrydeleted'] = 'Item verwijderd';
+$string['entryexported'] = 'Item met succes geëxporteerd';
+$string['entryishidden'] = '(dit item is verborgen)';
+$string['entryusedynalink'] = 'Dit item wordt<br>automatisch gelinkt';
+$string['explainaddentry'] = 'Voeg een nieuw item toe in deze woordenlijst<br>Zowel concept als definitie moeten ingevuld worden.';
+$string['explainall'] = 'Toon ALLE items op één pagina';
+$string['explainalphabet'] = 'Blader door de woordenlijst met deze index';
+$string['explainexport'] = 'Er is een bestand gemaakt.<br>Download het en bewaar het veilig. Je kunt het altijd in dit of een ander vak importeren.';
+$string['explainimport'] = 'Specifiëer het te importeren bestand en bepaal de criteria van het proces.<p>Verstuur je verzoek en kijk het resultaat na.';
+$string['explainspecial'] = 'Toon items die niet met een letter beginnen';
+$string['exportedentry'] = 'Geëxporteerd item';
+$string['exportedfile'] = 'Geëxporteerd bestand';
+$string['exportglossary'] = 'Exporteer de woordenlijst';
+$string['exporttomainglossary'] = 'Exporteer naar hoofdwoordenlijst';
+$string['filetoimport'] = 'Te importeren bestand';
+$string['fillfields'] = 'Concept en definitie zijn verplichte velden.';
+$string['fullmatch'] = 'Alleen volledige woorden gebruiken<br><small>(wanneer automatisch gelinkt)</small>';
+$string['glossarytype'] = 'Type woordenlijst';
+$string['glosssaryexported'] = 'De woordenlijst is geëxporteerd';
+$string['importcategories'] = 'Importeer categorieën';
+$string['importedcategories'] = 'Geïmporteerde categorieën';
+$string['importedentries'] = 'Geïmporteerde items';
+$string['isglobal'] = 'Is dit een globale woordenlijst?';
+$string['linkcategory'] = 'Link deze categorie automatisch';
+$string['mainglossary'] = 'Hoofdwoordenlijst';
+$string['maxtimehaspassed'] = 'Sorry, maar de maximumtijd voor het bewerken van deze commentaar ($a) is voorbij!';
+$string['modulename'] = 'Woordenlijst';
+$string['modulenameplural'] = 'Woordenlijsten';
+$string['newentries'] = 'Niewe woordenlijstitems';
+$string['newglossary'] = 'Nieuwe woordenlijst';
+$string['newglossarycreated'] = 'De nieuwe woordenlijst is aangemaakt.';
+$string['newglossaryentries'] = 'Nieuwe items in de woordenlijst:';
+$string['nocomment'] = 'Geen commentaar gevonden';
+$string['nocomments'] = '(geen commentaar gevonden voor dit item)';
+$string['noconceptfound'] = 'Geen concept of definitie gevonden.';
+$string['noentries'] = 'Geen items gevonden in dit deel';
+$string['noentry'] = 'Geen item gevonden';
+$string['notcategorised'] = 'Niet gecategoriseerd';
+$string['numberofentries'] = 'Aantal items';
+$string['onebyline'] = '(één per lijn)';
+$string['printerfriendly'] = 'Afdrukbare versie';
+$string['question'] = 'Vraag';
+$string['rejectedentries'] = 'Verworpen items';
+$string['rejectionrpt'] = 'Verwerpingsrapport';
+$string['searchindefinition'] = 'Zoek ook in definities';
+$string['secondaryglossary'] = 'Secundaire woordenlijst';
+$string['showall'] = 'Toon de link \'Alles\'';
+$string['showalphabet'] = 'Toon alfabet';
+$string['showspecial'] = 'Toon link \'Speciale tekens\'';
+$string['sortby'] = 'Sorteer op';
+$string['sortbycreation'] = 'Op datum van aanmaken';
+$string['sortbylastupdate'] = 'Op datum van laatste wijziging';
+$string['sortchronogically'] = 'Sorteer chronologisch';
+$string['special'] = 'Speciale tekens';
+$string['standardview'] = 'Blader alfabetisch';
+$string['studentcanpost'] = 'Leerlingen kunnen items toevoegen';
+$string['totalentries'] = 'Totaal aantal items';
+$string['usedynalink'] = 'Link de items uit de woordenlijst automatisch';
+$string['waitingapproval'] = 'Nog goedkeuren';
+$string['warningstudentcapost'] = '(Alleen van toepassing als de woordenlijst niet de hoofdwoordenlijst is)';
+$string['writtenby'] = 'door';
+$string['youarenottheauthor'] = 'Je bent niet de auteur van deze commentaar, dus mag je hem niet wijzigen.';
?>
View
487 lang/nl/quiz.php
@@ -1,327 +1,162 @@
<?PHP // $Id$
-
- // quiz.php - created with Moodle 1.1 Beta (2003082001)
-
-
-
-
-
-$string['acceptederror'] = "Geaccepteerde fout";
-
-$string['addingquestions'] = "Aan deze kant van de pagina kun je je vragenlijst beheren. De vragen worden bewaard per categorie om je te helpen ze te ordenen. Ze kunnen gebruikt worden in elke test van je vak of zelfs in andere vakken als je ze wil 'publiceren'.
-
-
-<br /><br />Pas wanneer je een categorie gekozen of gemaakt hebt, kun je vragen maken of bewerken.
-
-
-Je kunt gelijk welke van die vragen selecteren om ze toe te voegen bij je test aan de andere kant van deze pagina.";
-
-$string['addquestions'] = "Voeg vragen toe";
-
-$string['addquestionstoquiz'] = "Voeg vragen aan de huidige test toe";
-
-$string['addselectedtoquiz'] = "Voeg het geselecteerde toe aan de test";
-
-$string['allowreview'] = "Sta nalezen toe";
-
-$string['alreadysubmitted'] = "Waarschijnlijk heb je deze poging al ingestuurd";
-
-$string['alwaysavailable'] = "Altijd beschikbaar ";
-
-$string['answer'] = "Antwoord";
-
-$string['answerhowmany'] = "Eén of meerdere antwoorden";
-
-$string['answersingleno'] = "Meerdere antwoorden toegestaan";
-
-$string['answersingleyes'] = "Slechts één antwoord";
-
-$string['answerswithacceptederrormarginmustbenumeric'] = "Antwoorden met een geaccepteerde fout moeten numeriek zijn";
-
-$string['attempt'] = "Poging \$a";
-
-$string['attemptfirst'] = "Eerste poging";
-
-$string['attemptlast'] = "Laatste poging";
-
-$string['attemptquiznow'] = "Probeer de test nu";
-
-$string['attempts'] = "Pogingen";
-
-$string['attemptsallowed'] = "Toegestane pogingen ";
-
-$string['attemptsunlimited'] = "Onbeperkt aantal pogingen";
-
-$string['backtoquiz'] = "Terug naar het bewerken/wijzigen van de test";
-
-$string['bestgrade'] = "Hoogste cijfer";
-
-$string['blackboard'] = "Blackboard";
-
-$string['caseno'] = "Nee, hoofd/kleine letters zijn niet belangrijk";
-
-$string['casesensitive'] = "Gevoeligheid voor hoofd/kleine letters";
-
-$string['caseyes'] = "Ja, hoofd/kleine letters moeten exact hetzelfde zijn";
-
-$string['categories'] = "Categorieën ";
-
-$string['category'] = "Categorie";
-
-$string['categoryinfo'] = "Info over de categorie";
-
-$string['categorymove'] = "De categorie '\$a->name' bevat \$a->count vragen. Kies alsjeblieft een categorie om deze vragen naar te verplaatsen";
-
-$string['categorymoveto'] = "Verplaats ze naar deze categorie";
-
-$string['choice'] = "Keuzemogelijkheid";
-
-$string['choices'] = "Mogelijke keuzes";
-
-$string['correctanswer'] = "Het goede antwoord";
-
-$string['correctanswers'] = "Goede antwoorden";
-
-$string['countdown'] = "Aftellen";
-
-$string['countdownfinished'] = "De test gaat dicht. Je moet nu je antwoorden insturen.";
-
-$string['countdowntenminutes'] = "De test gaat over tien minuten dicht.";
-
-$string['createmultiple'] = "Maak meerdere vragen";
-
-$string['createnewquestion'] = "Maak een nieuwe vraag";
-
-$string['custom'] = "Aangepast formaat";
-
-$string['daysavailable'] = "Dagen beschikbaar";
-
-$string['default'] = "Standaard";
-
-$string['defaultgrade'] = "Standaard beoordeling vraag";
-
-$string['defaultinfo'] = "De standaardcategorie voor vragen.";
-
-$string['deletequestioncheck'] = "Weet je heel zeker dat je '\$a' wilt verwijderen?";
-
-$string['description'] = "Beschrijving";
-
-$string['eachattemptbuildsonthelast'] = "Elke poging bouwt voort op de vorige";
-
-$string['editcategories'] = "Bewerk de categorieën ";
-
-$string['editingdescription'] = "Een beschrijving bewerken";
-
-$string['editingmatch'] = "Een paren vraag bewerken";
-
-$string['editingmultianswer'] = "Ingebedde antwoorden (Cloze) bewerken";
-
-$string['editingmultichoice'] = "Een multiple choice vraag bewerken";
-
-$string['editingnumerical'] = "Een numerieke vraag bewerken";
-
-$string['editingquestion'] = "Een vraag bewerken";
-
-$string['editingquiz'] = "Bewerk test";
-
-$string['editingrandom'] = "Een willekeurige vraag bewerken";
-
-$string['editingrandomsamatch'] = "Een willekeurige vraag met kort antwoord bewerken";
-
-$string['editingshortanswer'] = "Een vraag met kort antwoord bewerken";
-
-$string['editingtruefalse'] = "Een waar/onwaar vraag bewerken";
-
-$string['false'] = "Onwaar";
-
-$string['feedback'] = "Feedback";
-
-$string['fileformat'] = "Bestandsformaat";
-
-$string['filloutoneanswer'] = "Je moet minstens één mogelijk antwoord invullen. Lege antwoorden zullen niet worden gebruikt.";
-
-$string['filloutthreequestions'] = "Je moet minstens drie vragen invullen. Leeg gelaten vragen zullen niet worden gebruikt.";
-
-$string['fillouttwochoices'] = "Je moet minstens twee keuzemogelijkheden invullen. Lege keuzemogelijkheden zullen niet worden gebruikt.";
-
-$string['fractionsaddwrong'] = "De positieve cijfers die je hebt gekozen tellen niet op tot 100%%
-
-
-<BR>In plaats daarvan tellen ze op tot \$a%%
-
-
-<BR>Wil je terug gaan en deze vraag verbeteren?";
-
-$string['fractionsnomax'] = "Eén van de antwoorden moet 100%% zijn, zodat het mogelijk is
-
-
-<BR>om een vol punt voor deze vraag te krijgen.
-
-
-<BR>Wil je terug gaan en deze vraag verbeteren?";
-
-$string['gradeaverage'] = "Gemiddelde cijfer";
-
-$string['gradehighest'] = "Hoogste cijfer";
-
-$string['grademethod'] = "Beoordelingsmethode";
-
-$string['grades'] = "Beoordelingen";
-
-$string['guestsno'] = "Sorry, gasten kunnen testen niet bekijken noch een poging wagen";
-
-$string['imagedisplay'] = "Weer te geven afbeelding";
-
-$string['importquestions'] = "Importeer vragen uit een bestand";
-
-$string['introduction'] = "Inleiding";
-
-$string['marks'] = "Punten";
-
-$string['match'] = "Koppelen";
-
-$string['matchanswer'] = "Gepaarde antwoord";
-
-$string['missingcorrectanswer'] = "Het goede antwoord moet worden aangegeven";
-
-$string['missingname'] = "Naam voor de vraag ontbreekt";
-
-$string['missingquestiontext'] = "Tekst voor de vraag ontbreekt";
-
-$string['missingword'] = "Gatentekst";
-
-$string['modulename'] = "Test";
-
-$string['modulenameplural'] = "Testen";
-
-$string['multianswer'] = "Ingebedde antwoorden (Cloze)";
-
-$string['multichoice'] = "Multiple choice";
-
-$string['noanswers'] = "Er zijn geen antwoorden geselecteerd!";
-
-$string['noattempts'] = "Er zijn geen pogingen geweest om deze test te maken";
-
-$string['nomoreattempts'] = "Een nieuwe poging is niet meer toegestaan";
-
-$string['noquestions'] = "Er zijn nog geen vragen toegevoegd";
-
-$string['noreview'] = "Het is niet toegestaan om de antwoorden na te lezen en te verbeteren";
-
-$string['noreviewuntil'] = "Het is niet toegestaan om deze test na te lezen tot \$a";
-
-$string['notenoughsubquestions'] = "Er zijn onvoldoende deelvragen gedefinieerd!<br>Wil je teruggaan en deze vraag herstellen?";
-
-$string['numerical'] = "Numeriek";
-
-$string['publish'] = "Publiceer ";
-
-$string['qti'] = "IMS QTI opmaak";
-
-$string['question'] = "Vraag";
-
-$string['questioninuse'] = "De vraag '\$a' is op dit moment al in gebruik:";
-
-$string['questionname'] = "Naam vraag";
-
-$string['questions'] = "Vragen";
-
-$string['quizavailable'] = "De test is beschikbaar tot: \$a";
-
-$string['quizclose'] = "Sluit de test";
-
-$string['quizclosed'] = "Deze test wordt op \$a gesloten";
-
-$string['quizcloses'] = "Test gaat dicht";
-
-$string['quiznotavailable'] = "De test zal nog niet beschikbaar zijn tot : \$a ";
-
-$string['quizopen'] = "Open de test ";
-
-$string['random'] = "Willekeurige set";
-
-$string['randomcreate'] = "Maak willekeurige vragen aan";
-
-$string['randomsamatch'] = "Willekeurig korte antwoorden paren";
-
-$string['randomsamatchcreate'] = "Maak willekeurige korte antwoorden paren vragen aan";
-
-$string['randomsamatchintro'] = "Selecteer voor elk van de volgende vragen een passend antwoord (als paar) uit het menu.";
-
-$string['randomsamatchnumber'] = "Aan te selecteren vragen";
-
-$string['readytosend'] = "Je staat op het punt om de test in te sturen zodat hij beoordeeld kan worden. Weet je zeker dat je door wilt gaan?";
-
-$string['recentlyaddedquestion'] = "Recent toegevoegde vraag!";
-
-$string['regrade'] = "Herbereken alle pogingen";
-
-$string['regradecomplete'] = "Alle pogingen zijn herberekend";
-
-$string['regradecount'] = "\$a->changed van de \$a->attempt cijfers zijn gewijzigd ";
-
-$string['rename'] = "Hernoem";
-
-$string['report'] = "Rapporten";
-
-$string['reportoverview'] = "Overzicht";
-
-$string['reportregrade'] = "Herwaarderen van de pogingen";
-
-$string['reportsimplestat'] = "Eenvoudige statistieken";
-
-$string['review'] = "Lees na";
-
-$string['save'] = "Bewaar";
-
-$string['savegrades'] = "Bewaar cijfers";
-
-$string['savemyanswers'] = "Bewaar mijn antwoorden";
-
-$string['savequiz'] = "Bewaar deze hele test";
-
-$string['score'] = "Ruwe score";
-
-$string['select'] = "Selecteer";
-
-$string['selectall'] = "Selecteer alle";
-
-$string['selectcategoryabove'] = "Selecteer één van de bovenstaande categorieën";
-
-$string['shortanswer'] = "Kort antwoord";
-
-$string['show'] = "Laat zien";
-
-$string['showcorrectanswer'] = "In de feedback, de juiste antwoorden laten zien?";
-
-$string['showfeedback'] = "Feedback laten zien na het beantwoorden?";
-
-$string['shuffleanswers'] = "Mix de antwoorden";
-
-$string['shufflequestions'] = "Mix de vragen";
-
-$string['time'] = "Tijd ";
-
-$string['timecompleted'] = "Voltooid";
-
-$string['timetaken'] = "Gebruikte tijd";
-
-$string['toomanyrandom'] = "Er zijn meer willekeurige vragen vereist, dan er in deze categorie zitten! (\$a)";
-
-$string['true'] = "Waar";
-
-$string['truefalse'] = "Waar/Onwaar";
-
-$string['type'] = "Soort";
-
-$string['viewallanswers'] = "Bekijk \$a voltooide testen";
-
-$string['viewallreports'] = "Bekijk overzicht van \$a pogingen";
-
-$string['webct'] = "WebCT opmaak";
-
-$string['yourfinalgradeis'] = "Je eindcijfer voor deze test is \$a";
-
-
-
-?>
+ // quiz.php - created with Moodle 1.2 development (2003111400)
+
+
+$string['acceptederror'] = 'Geaccepteerde fout';
+$string['addingquestions'] = 'Aan deze kant van de pagina kun je je vragenlijst beheren. De vragen worden bewaard per categorie om je te helpen ze te ordenen. Ze kunnen gebruikt worden in elke test van je vak of zelfs in andere vakken als je ze wil \'publiceren\'.
+<br /><br />Pas wanneer je een categorie gekozen of gemaakt hebt, kun je vragen maken of bewerken.
+Je kunt gelijk welke van die vragen selecteren om ze toe te voegen bij je test aan de andere kant van deze pagina.';
+$string['addquestions'] = 'Voeg vragen toe';
+$string['addquestionstoquiz'] = 'Voeg vragen aan de huidige test toe';
+$string['addselectedtoquiz'] = 'Voeg het geselecteerde toe aan de test';
+$string['allowreview'] = 'Sta nalezen toe';
+$string['alreadysubmitted'] = 'Waarschijnlijk heb je deze poging al ingestuurd';
+$string['alwaysavailable'] = 'Altijd beschikbaar ';
+$string['answer'] = 'Antwoord';
+$string['answerhowmany'] = 'Eén of meerdere antwoorden';
+$string['answersingleno'] = 'Meerdere antwoorden toegestaan';
+$string['answersingleyes'] = 'Slechts één antwoord';
+$string['answerswithacceptederrormarginmustbenumeric'] = 'Antwoorden met een geaccepteerde fout moeten numeriek zijn';
+$string['attempt'] = 'Poging $a';
+$string['attemptfirst'] = 'Eerste poging';
+$string['attemptlast'] = 'Laatste poging';
+$string['attemptquiznow'] = 'Probeer de test nu';
+$string['attempts'] = 'Pogingen';
+$string['attemptsallowed'] = 'Toegestane pogingen ';
+$string['attemptsunlimited'] = 'Onbeperkt aantal pogingen';
+$string['backtoquiz'] = 'Terug naar het bewerken/wijzigen van de test';
+$string['bestgrade'] = 'Hoogste cijfer';
+$string['blackboard'] = 'Blackboard';
+$string['caseno'] = 'Nee, hoofd/kleine letters zijn niet belangrijk';
+$string['casesensitive'] = 'Gevoeligheid voor hoofd/kleine letters';
+$string['caseyes'] = 'Ja, hoofd/kleine letters moeten exact hetzelfde zijn';
+$string['categories'] = 'Categorieën ';
+$string['category'] = 'Categorie';
+$string['categoryinfo'] = 'Info over de categorie';
+$string['categorymove'] = 'De categorie \'$a->name\' bevat $a->count vragen. Kies alsjeblieft een categorie om deze vragen naar te verplaatsen';
+$string['categorymoveto'] = 'Verplaats ze naar deze categorie';
+$string['choice'] = 'Keuzemogelijkheid';
+$string['choices'] = 'Mogelijke keuzes';
+$string['correctanswer'] = 'Het goede antwoord';
+$string['correctanswers'] = 'Goede antwoorden';
+$string['countdown'] = 'Aftellen';
+$string['countdownfinished'] = 'De test gaat dicht. Je moet nu je antwoorden insturen.';
+$string['countdowntenminutes'] = 'De test gaat over tien minuten dicht.';
+$string['createmultiple'] = 'Maak meerdere vragen';
+$string['createnewquestion'] = 'Maak een nieuwe vraag';
+$string['custom'] = 'Aangepast formaat';
+$string['daysavailable'] = 'Dagen beschikbaar';
+$string['default'] = 'Standaard';
+$string['defaultgrade'] = 'Standaard beoordeling vraag';
+$string['defaultinfo'] = 'De standaardcategorie voor vragen.';
+$string['deletequestioncheck'] = 'Weet je heel zeker dat je \'$a\' wilt verwijderen?';
+$string['description'] = 'Beschrijving';
+$string['eachattemptbuildsonthelast'] = 'Elke poging bouwt voort op de vorige';
+$string['editcategories'] = 'Bewerk de categorieën ';
+$string['editingdescription'] = 'Een beschrijving bewerken';
+$string['editingmatch'] = 'Een paren vraag bewerken';
+$string['editingmultianswer'] = 'Ingebedde antwoorden (Cloze) bewerken';
+$string['editingmultichoice'] = 'Een multiple choice vraag bewerken';
+$string['editingnumerical'] = 'Een numerieke vraag bewerken';
+$string['editingquestion'] = 'Een vraag bewerken';
+$string['editingquiz'] = 'Bewerk test';
+$string['editingrandom'] = 'Een willekeurige vraag bewerken';
+$string['editingrandomsamatch'] = 'Een willekeurige vraag met kort antwoord bewerken';
+$string['editingshortanswer'] = 'Een vraag met kort antwoord bewerken';
+$string['editingtruefalse'] = 'Een waar/onwaar vraag bewerken';
+$string['false'] = 'Onwaar';
+$string['feedback'] = 'Feedback';
+$string['fileformat'] = 'Bestandsformaat';
+$string['filloutoneanswer'] = 'Je moet minstens één mogelijk antwoord invullen. Lege antwoorden zullen niet worden gebruikt.';
+$string['filloutthreequestions'] = 'Je moet minstens drie vragen invullen. Leeg gelaten vragen zullen niet worden gebruikt.';
+$string['fillouttwochoices'] = 'Je moet minstens twee keuzemogelijkheden invullen. Lege keuzemogelijkheden zullen niet worden gebruikt.';
+$string['fractionsaddwrong'] = 'De positieve cijfers die je hebt gekozen tellen niet op tot 100%%
+<BR>In plaats daarvan tellen ze op tot $a%%
+<BR>Wil je terug gaan en deze vraag verbeteren?';
+$string['fractionsnomax'] = 'Eén van de antwoorden moet 100%% zijn, zodat het mogelijk is
+<BR>om een vol punt voor deze vraag te krijgen.
+<BR>Wil je terug gaan en deze vraag verbeteren?';
+$string['gradeaverage'] = 'Gemiddelde cijfer';
+$string['gradehighest'] = 'Hoogste cijfer';
+$string['grademethod'] = 'Beoordelingsmethode';
+$string['grades'] = 'Beoordelingen';
+$string['guestsno'] = 'Sorry, gasten kunnen testen niet bekijken noch een poging wagen';
+$string['imagedisplay'] = 'Weer te geven afbeelding';
+$string['importquestions'] = 'Importeer vragen uit een bestand';
+$string['introduction'] = 'Inleiding';
+$string['marks'] = 'Punten';
+$string['match'] = 'Koppelen';
+$string['matchanswer'] = 'Gepaarde antwoord';
+$string['missingcorrectanswer'] = 'Het goede antwoord moet worden aangegeven';
+$string['missingname'] = 'Naam voor de vraag ontbreekt';
+$string['missingquestiontext'] = 'Tekst voor de vraag ontbreekt';
+$string['missingword'] = 'Gatentekst';
+$string['modulename'] = 'Test';
+$string['modulenameplural'] = 'Testen';
+$string['multianswer'] = 'Ingebedde antwoorden (Cloze)';
+$string['multichoice'] = 'Multiple choice';
+$string['noanswers'] = 'Er zijn geen antwoorden geselecteerd!';
+$string['noattempts'] = 'Er zijn geen pogingen geweest om deze test te maken';
+$string['nomoreattempts'] = 'Een nieuwe poging is niet meer toegestaan';
+$string['noquestions'] = 'Er zijn nog geen vragen toegevoegd';
+$string['noreview'] = 'Het is niet toegestaan om de antwoorden na te lezen en te verbeteren';
+$string['noreviewuntil'] = 'Het is niet toegestaan om deze test na te lezen tot $a';
+$string['notenoughsubquestions'] = 'Er zijn onvoldoende deelvragen gedefinieerd!<br>Wil je teruggaan en deze vraag herstellen?';
+$string['numerical'] = 'Numeriek';
+$string['publish'] = 'Publiceer ';
+$string['qti'] = 'IMS QTI opmaak';
+$string['question'] = 'Vraag';
+$string['questioninuse'] = 'De vraag \'$a\' is op dit moment al in gebruik:';
+$string['questionname'] = 'Naam vraag';
+$string['questions'] = 'Vragen';
+$string['quizavailable'] = 'De test is beschikbaar tot: $a';
+$string['quizclose'] = 'Sluit de test';
+$string['quizclosed'] = 'Deze test wordt op $a gesloten';
+$string['quizcloses'] = 'Test gaat dicht';
+$string['quiznotavailable'] = 'De test zal nog niet beschikbaar zijn tot : $a ';
+$string['quizopen'] = 'Open de test ';
+$string['random'] = 'Willekeurige set';
+$string['randomcreate'] = 'Maak willekeurige vragen aan';
+$string['randomsamatch'] = 'Willekeurig korte antwoorden paren';
+$string['randomsamatchcreate'] = 'Maak willekeurige korte antwoorden paren vragen aan';
+$string['randomsamatchintro'] = 'Selecteer voor elk van de volgende vragen een passend antwoord (als paar) uit het menu.';
+$string['randomsamatchnumber'] = 'Aan te selecteren vragen';
+$string['readytosend'] = 'Je staat op het punt om de test in te sturen zodat hij beoordeeld kan worden. Weet je zeker dat je door wilt gaan?';
+$string['recentlyaddedquestion'] = 'Recent toegevoegde vraag!';
+$string['regrade'] = 'Herbereken alle pogingen';
+$string['regradecomplete'] = 'Alle pogingen zijn herberekend';
+$string['regradecount'] = '$a->changed van de $a->attempt cijfers zijn gewijzigd ';
+$string['rename'] = 'Hernoem';
+$string['report'] = 'Rapporten';
+$string['reportfullstat'] = 'Gedetailleerde cijfers';
+$string['reportoverview'] = 'Overzicht';
+$string['reportregrade'] = 'Herwaarderen van de pogingen';
+$string['reportsimplestat'] = 'Eenvoudige statistieken';
+$string['review'] = 'Lees na';
+$string['save'] = 'Bewaar';
+$string['savegrades'] = 'Bewaar cijfers';
+$string['savemyanswers'] = 'Bewaar mijn antwoorden';
+$string['savequiz'] = 'Bewaar deze hele test';
+$string['score'] = 'Ruwe score';
+$string['select'] = 'Selecteer';
+$string['selectall'] = 'Selecteer alle';
+$string['selectcategoryabove'] = 'Selecteer één van de bovenstaande categorieën';
+$string['shortanswer'] = 'Kort antwoord';
+$string['show'] = 'Laat zien';
+$string['showcorrectanswer'] = 'In de feedback, de juiste antwoorden laten zien?';
+$string['showfeedback'] = 'Feedback laten zien na het beantwoorden?';
+$string['shuffleanswers'] = 'Mix de antwoorden';
+$string['shufflequestions'] = 'Mix de vragen';
+$string['time'] = 'Tijd ';
+$string['timecompleted'] = 'Voltooid';
+$string['timetaken'] = 'Gebruikte tijd';
+$string['toomanyrandom'] = 'Er zijn meer willekeurige vragen vereist, dan er in deze categorie zitten! ($a)';
+$string['true'] = 'Waar';
+$string['truefalse'] = 'Waar/Onwaar';
+$string['type'] = 'Soort';
+$string['viewallanswers'] = 'Bekijk $a voltooide testen';
+$string['viewallreports'] = 'Bekijk overzicht van $a pogingen';
+$string['webct'] = 'WebCT opmaak';
+$string['yourfinalgradeis'] = 'Je eindcijfer voor deze test is $a';
+
+?>
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.