Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

New strings from Ethem Evlice (ethem AT evlice DOT com) XHTML compliant

  • Loading branch information...
commit 3cc5a0e36e6b6e2b3e721fe49d61348278228edc 1 parent 0c6b127
ethem authored
View
2  lang/tr/appointment.php
@@ -3,5 +3,7 @@
$string['feedback'] = 'Geribildirim';
+$string['modulename'] = 'Randevu';
+$string['modulenameplural'] = 'Randevular';
?>
View
1  lang/tr/chat.php
@@ -21,6 +21,7 @@
$string['messageenter'] = '$a odaya girdi';
$string['messageexit'] = '$a odadan ayrýldý';
$string['messages'] = 'Mesajlar';
+$string['methodnormal'] = 'Normal yöntem';
$string['modulename'] = 'Sohbet';
$string['modulenameplural'] = 'Sohbetler';
$string['neverdeletemessages'] = 'Asla mesajlarý silme';
View
1  lang/tr/choice.php
@@ -16,6 +16,7 @@
$string['full'] = '(Tam)';
$string['havetologin'] = 'Ankete katýlmadan önce giriþ yapmalýsýnýz';
$string['limit'] = 'Sýnýr';
+$string['limitanswers'] = 'Ýzin verilen yanýt sayýsýný sýnýrla';
$string['modulename'] = 'Anket';
$string['modulenameplural'] = 'Anketler';
$string['mustchooseone'] = 'Kaydetmeden önce bir cevap seçmelisiniz. Hiçbirþey kaydedilmedi.';
View
2  lang/tr/dialogue.php
@@ -3,5 +3,7 @@
$string['lastentry'] = 'Son Girdi';
+$string['modulename'] = 'Söyleþi';
+$string['modulenameplural'] = 'Söyleþiler';
?>
View
1  lang/tr/enrol_ldap.php
@@ -2,5 +2,6 @@
// enrol_ldap.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
+$string['enrolname'] = 'LDAP';
?>
View
4 lang/tr/exercise.php
@@ -3,5 +3,9 @@
$string['absent'] = 'Yok';
+$string['late'] = 'Geç';
+$string['modulename'] = 'Alýþtýrma';
+$string['modulenameplural'] = 'Alýþtýrmalar';
+$string['present'] = 'Var';
?>
View
7 lang/tr/forum.php
@@ -20,7 +20,9 @@
$string['delete'] = 'Sil';
$string['deleteddiscussion'] = 'Bu tartýþma konusu silindi';
$string['deletedpost'] = 'Bu mesaj silindi';
+$string['deletedposts'] = 'Bu mesajlar silindi';
$string['deletesure'] = 'Bu mesajý silmek istediðinizden emin misiniz?';
+$string['deletesureplural'] = 'Bu mesajý ve bütün yanýtlarý silmek istediðinizden emin misiniz? ($a mesaj)';
$string['digestmailheader'] = 'Bu sizin $a->sitename forumlarýndan gelen yeni mesajlarýn günlük özetidir. Forum email seçeneklerini deðiþtirmek için, bu adrese gidin: $a->userprefs.';
$string['digestmailprefs'] = 'kullanýcý profiliniz';
$string['digestmailsubject'] = '$a: forum özeti';
@@ -75,14 +77,19 @@
$string['newforumposts'] = 'Yeni forum mesajý';
$string['nodiscussions'] = 'Bu forumda henüz bir tartýþma konusu yoktur';
$string['noguestpost'] = 'Ziyaretçiler mesaj gönderemezler';
+$string['noguestsubscribe'] = 'Üzgünüz, konuk kullanýcýlar emaille forum mesajlarýný alamazlar.';
+$string['noguesttracking'] = 'Üzgünüz, konuk kullanýcýlar izleme ayarlarýný yapamazlar.';
$string['nomorepostscontaining'] = '\'$a\' içeren baþka mesaj bulunamadý';
$string['nonews'] = 'Henüz haber gönderilmemiþ';
$string['noposts'] = 'Mesaj yok';
$string['nopostscontaining'] = 'Ýçinde \'$a\' olan bir mesaj bulunamadý';
$string['nosubscribers'] = 'Bu forumun henüz bir abonesi yoktur';
$string['notingroup'] = 'Üzgünüz, bu forumu görebilmeniz için üyesi olmalýsýnýz.';
+$string['notrackforum'] = 'Okunmamýþ mesajlarý ÝZLEME';
$string['nownotsubscribed'] = 'Kullanýcý $a->name, \'$a->forum\' baþlýklý forumun kopyasýný epostayla ALAMAYACAKTIR.';
+$string['nownottracking'] = '$a->name artýk \'$a->forum\' \'ý izlemiyor.';
$string['nowsubscribed'] = 'Kullanýcý $a->name, \'$a->forum\' baþlýklý forumun kopyasýný epostayla alacaktýr.';
+$string['nowtracking'] = '$a->name þu anda \'$a->forum\' \'ý izliyor.';
$string['numposts'] = '$a mesajlar';
$string['olderdiscussions'] = 'Eski tartýþmalar';
$string['oldertopics'] = 'Eski konular';
View
4 lang/tr/hotpot.php
@@ -4,5 +4,9 @@
$string['clearall'] = 'Tümünü temizle';
$string['deleteall'] = 'Tümünü sil';
+$string['modulename'] = 'Hot Potatoes Sýnavý';
+$string['modulenameplural'] = 'Hot Potatoes Sýnavlarý';
+$string['really'] = 'Bu sýnav için bütün sonuçlarý silmek istediðiniziden gerçekten emin misiniz?';
+$string['strattemptlabel'] = 'Denemeler: Puan, Tarih Zaman (Süre), Cezalalar';
?>
View
6 lang/tr/install.php
@@ -11,12 +11,14 @@
$string['configurationcomplete'] = 'Yapýlandýrma tamamlandý';
$string['database'] = 'Veritabaný';
$string['dataroot'] = 'Veri Dizini';
-$string['dbhost'] = 'Sunucu';
+$string['dbhost'] = 'Veritabaný Sunucusu';
$string['dbpass'] = 'Þifre';
$string['dbprefix'] = 'Tablo öneki';
$string['dbtype'] = 'Tipi';
$string['dirroot'] = 'Moodle Dizini';
$string['download'] = 'Ýndir';
+$string['fail'] = 'Hata';
+$string['fileuploads'] = 'Dosya Göndermeleri';
$string['fileuploadserror'] = 'Bu açýk olmalý';
$string['gdversion'] = 'GD sürümü';
$string['installation'] = 'Kurulum';
@@ -25,7 +27,7 @@
$string['pass'] = 'Geçti';
$string['phpversion'] = 'PHP sürümü';
$string['phpversionerror'] = 'PHP sürümü en az 4.1.0 olmalý';
-$string['sessionautostart'] = 'Oturum Otomatik Baþlama';
+$string['sessionautostart'] = 'Otomatik Oturum Baþlama';
$string['sessionautostarterror'] = 'Bu kapalý olmalý';
$string['wwwroot'] = 'Web adresi';
View
55 lang/tr/lesson.php
@@ -4,31 +4,36 @@
$string['accesscontrol'] = 'Eriþim Kontrolü';
$string['actionaftercorrectanswer'] = 'Doðru yanýttan sonra yapýlacak iþlem';
-$string['addabranchtable'] = 'Dallanma Tablosu Ekle';
-$string['addanendofbranch'] = 'Dallanma Sonu Ekle';
+$string['addabranchtable'] = 'Konu Anlatýmý Ekle';
+$string['addanendofbranch'] = 'Konu Bitiþi Ekle';
$string['addaquestionpage'] = 'Soru Sayfasý Ekle';
$string['addcluster'] = 'Küme Ekle';
+$string['addedabranchtable'] = 'Konu Anlatýmý Eklendi';
+$string['addedanendofbranch'] = 'Konu Bitiþi Eklendi';
+$string['addedaquestionpage'] = 'Soru Sayfasý Eklendi';
+$string['addedcluster'] = 'Küme Eklendi';
+$string['addedendofcluster'] = 'Küme Sonu Eklendi';
$string['addendofcluster'] = 'Bir Küme Sonu Ekle';
$string['answer'] = 'Yanýt';
$string['answeredcorrectly'] = 'doðru yanýtlandý.';
$string['answersfornumerical'] = 'Sayýsal sorulara verilen yanýtlar en yüksek ve en düþük deðerler olarak eþleþtirilmis çiftler halinde olmalýdýr.';
-$string['arrangebuttonshorizontally'] = 'Dal dugmeleri sunum modunda yatay olarak mi gorunecek?';
+$string['arrangebuttonshorizontally'] = 'Konu anlatýmý butonlarý, sunum modunda yatay olarak mý yerleþtirilecek?';
$string['attempt'] = 'Deneme: $a';
$string['attempts'] = 'Denemeler';
$string['available'] = 'Baþlangýç';
$string['averagescore'] = 'Ortlama Not';
$string['averagetime'] = 'Ortalama Zaman';
$string['backtreeview'] = 'Aðaç Görünümüne geri dön';
-$string['branchtable'] = 'Dal tablosu';
+$string['branchtable'] = 'Konu Anlatýmý Tablosu';
$string['cancel'] = 'Ýptal';
-$string['canretake'] = '$a Tekrar alabilir';
-$string['casesensitive'] = 'Harf Duyarlý';
-$string['checkbranchtable'] = 'Dal Tablosunu Kontrol Et';
+$string['canretake'] = '$a tekrar alabilir';
+$string['casesensitive'] = 'HaRf DuYaRLý';
+$string['checkbranchtable'] = 'Konu Anlatýmýný Kontrol Et';
$string['checkedthisone'] = 'Kontrol edildi';
$string['checknavigation'] = 'Dolaþýmý kontol et';
-$string['checkquestion'] = 'Soru Kontrolü';
+$string['checkquestion'] = 'Soruyu kontrol et';
$string['classstats'] = 'Sýnýf Ýstatistikleri';
-$string['clicktopost'] = 'Notunu yüksek notlar listesine gondermek için burayý tikla';
+$string['clicktopost'] = 'Notunu yüksek notlar listesine göndermek için burayý týkla';
$string['clusterjump'] = 'Küme içindeki bakýlmamýþ soru';
$string['clustertitle'] = 'Küme';
$string['comments'] = 'Yorumlarýnýz';
@@ -37,21 +42,23 @@
$string['confirmdeletionofthispage'] = 'Bu sayfanýn silinmesini onayla';
$string['congratulations'] = 'Tebrikler, dersi bitirdiniz';
$string['continue'] = 'Devam et';
-$string['continuetoanswer'] = 'Cevaplari deðiþtirmek için devam et';
+$string['continuetoanswer'] = 'Cevaplarý deðiþtirmek için devam et';
$string['correctanswerjump'] = 'Doðru Cevap Ýlerlemesi';
$string['correctanswerscore'] = 'Doðru Yanýt Puaný';
$string['correctresponse'] = 'Doðru Yanýt';
-$string['customscoring'] = 'Notlandýrma ';
-$string['deadline'] = 'Bitiþ tarihi';
+$string['customscoring'] = 'Kiþisel notlandýrma ';
+$string['deadline'] = 'Teslim tarihi';
+$string['defaultessayresponse'] = 'Denemeniz kurs eðitimcisi tarafýndan deðerlendirilecek';
$string['deleteattempts'] = 'Bu ders için öðrenci denemelerini sil';
+$string['deletedpage'] = 'Silinmiþ sayfa';
$string['deleting'] = 'Silme';
$string['deletingpage'] = 'Sayfa siliniyor: $a';
$string['description'] = 'Açýklama';
$string['detailedstats'] = 'Ayrýntýlý Ýstatistikler';
-$string['didnotanswerquestion'] = 'Bu soruyu yanýtlamadý';
+$string['didnotanswerquestion'] = 'Bu soruyu yanýtlamadý.';
$string['didnotreceivecredit'] = 'Krediyi almadý';
$string['displayhighscores'] = 'Yüksek notlarý göster';
-$string['displayinleftmenu'] = 'Sol menüde göstersin mi?';
+$string['displayinleftmenu'] = 'Sol menüde gösterilsin mi?';
$string['displayleftmenu'] = 'Sað Menü Gösterimi';
$string['displayofgrade'] = 'Not gösterimi (Sadece öðrenciler için)';
$string['displayreview'] = 'Önizleme Butonunu göster';
@@ -92,10 +99,12 @@
$string['leftduringtimednoretake'] = 'Zamanlý bir dersin süresini aþtýnýz.<br/> Dersi tekrar alamaz veya derse devam edemezsiniz.';
$string['lesson'] = '$a Dersi';
$string['lessonclosed'] = 'Bu ders $a tarihinde kapandý.';
+$string['lessoncloses'] = 'Ders kapanacak';
$string['lessondefault'] = 'Bu dersin ayarlarýný varsayýlan olarak kullan';
$string['lessonformating'] = 'Ders Biçimi';
$string['lessonmenu'] = 'Ders Menüsü';
$string['lessonopen'] = 'Bu ders $a tarihinde açýlacak.';
+$string['lessonopens'] = 'Ders açýlacak';
$string['lessonstats'] = 'Ders Ýstatististikleri';
$string['loginfail'] = 'Giriþ hatalý, tekrar deneyin...';
$string['lowscore'] = 'Düþük Puan';
@@ -108,22 +117,25 @@
$string['maxtime'] = 'Zaman Sýnýrý (dakika)';
$string['maxtimewarning'] = 'Bu dersi bitirmeniz için $a dakikanýz var.';
$string['minimumnumberofquestions'] = 'En az soru sayýsý';
+$string['modattempts'] = 'Öðrenci deðerlendirmesine izin ver';
+$string['modattemptsnoteacher'] = 'Öðrenci deðerlendirmesi sadece öðrenciler için çalýþýr';
$string['modulename'] = 'Ders';
$string['modulenameplural'] = 'Dersler';
+$string['movedpage'] = 'Taþýnmýþ sayfa';
$string['movepagehere'] = 'Sayfayý buraya taþý';
$string['moving'] = 'Sayfa taþýnýyor: $a';
$string['movingtonextpage'] = 'Sonraki Sayfaya Geçiliyor';
$string['multianswer'] = 'Çokyanýtlý';
$string['multipleanswer'] = 'Çoktan seçmeli';
-$string['nameapproved'] = 'Ýsim Onaylandý';
+$string['nameapproved'] = 'Ýsim onaylandý';
$string['namereject'] = 'Üzgünüz, isminiz kurallara uygun olmadýðý için reddedildi. Lütfen baþka bir isim deneyin.';
$string['nextpage'] = 'Sonraki sayfa';
$string['noanswer'] = 'Cevap verilmedi. Lütfen geri dönün ve bir cevap verin.';
-$string['noattemptrecordsfound'] = 'Deneme Kaydý Bulunamadý: Puan Verilmedi';
+$string['noattemptrecordsfound'] = 'Deneme kaydý bulunamadý: puan verilmedi';
$string['nocommentyet'] = 'Henüz yorum yok.';
$string['nohighscores'] = 'Yüksek Not yok';
-$string['nooneansweredcorrectly'] = 'Hiçkimse doðru cevap vermedi.';
-$string['nooneansweredthisquestion'] = 'Hiçkimse bu soruyu cevaplamadý.';
+$string['nooneansweredcorrectly'] = 'Hiç kimse doðru cevap vermedi.';
+$string['nooneansweredthisquestion'] = 'Hiç kimse bu soruyu cevaplamadý.';
$string['noonecheckedthis'] = 'Kimse bunu kontrol etmedi.';
$string['nooneenteredthis'] = 'Kimse bunu girmedi.';
$string['noretake'] = 'Bu dersi tekrar almanýza izin verilmiyor.';
@@ -140,6 +152,7 @@
$string['other'] = 'Diðeri';
$string['outof'] = '$a üzerinden';
$string['outoftime'] = 'Zaman Bitti';
+$string['overview'] = 'Gözden geçir';
$string['page'] = 'Sayfa: $a';
$string['pagecontents'] = 'Sayfa içeriði';
$string['pages'] = 'Sayfalar';
@@ -185,14 +198,20 @@
$string['slideshowwidth'] = 'Slayt Geniþliði';
$string['startlesson'] = 'Dersi Baþlat';
$string['studentattemptlesson'] = '$a->lastname, $a->firstname\'in deneme sayýsý $a->attempt';
+$string['studentname'] = '$a Adý';
$string['studentoneminwarning'] = 'Dikkat: Dersi bitirmeniz için 1 dk\'dan daha az bir süreniz kaldý.';
$string['studentresponse'] = '{$a}\'in yanýtý';
$string['thatsthecorrectanswer'] = 'Doðru Cevap';
$string['thatsthewronganswer'] = 'Yanlýþ Cevap';
+$string['thefollowingpagesjumptothispage'] = 'Aþaðýdaki sayfalar bu sayfaya geçiyor';
$string['thispage'] = 'Bu sayfa';
+$string['timed'] = 'Süreli';
$string['timeremaining'] = 'Kalan süre';
$string['timetaken'] = 'Geçen süre';
+$string['topscorestitle'] = '$a->name dersi için Top $a->maxhighscores listesi';
$string['treeview'] = 'Aðaç görünümü';
+$string['unseenpageinbranch'] = 'Bir daldaki görülmemiþ soru';
+$string['updatedpage'] = 'Güncellenmiþ sayfa';
$string['updatefailed'] = 'Güncelleme baþarýsýz';
$string['updatesuccess'] = 'Güncelleme baþarýlý';
$string['useeditor'] = 'Editörü kullan';
View
38 lang/tr/message.php
@@ -3,13 +3,31 @@
$string['addcontact'] = 'Kiþi ekle';
+$string['addsomecontacts'] = 'Birilerine mesaj göndermek veya bu sayfada o kiþiye ait bir kýsayol oluþturmak için, yukarýdaki <a href=\"$a\">arama sekmesini</a> kullanýn.';
+$string['addsomecontactsincoming'] = 'Bunlar kiþi listenizde olmayan kullanýcýlar tarafýndan gönderilen mesajlardýr. Kullanýcýyý kiþi listenize eklemek için, isminin yanýndaki \"Kiþi ekle\" ikonuna týklayýn.';
$string['ago'] = '$a önce';
-$string['beepnewmessage'] = 'Yeni bir mesaj geldiðinde uyar';
+$string['allmine'] = 'Gelen ve giden bütün mesajlar';
+$string['allstudents'] = 'Kurstaki öðrenciler arasýndaki bütün mesajlar';
+$string['allusers'] = 'Bütün kullanýcýlardan gelen bütün mesajlar';
+$string['backupmessageshelp'] = 'Etkinleþtirilirse, anlýk mesajlaþmalar SÝTE otomatik yedeklemelerine dahil edilecektir.';
+$string['beepnewmessage'] = 'Yeni bir mesaj geldiðinde bip sesi çýkar';
$string['blockcontact'] = 'Kiþiyi engelle';
+$string['blockedmessages'] = 'Engellenmiþ kullanýcýlardan giden/gelen $a mesaj';
+$string['blocknoncontacts'] = 'Kiþi listemde bulunmayan kullanýcýlardan gelen bütün yeni mesajlarý engelle';
+$string['contactlistempty'] = 'Kiþi listeniz þu anda boþ';
$string['contacts'] = 'Kiþiler';
-$string['emptysearchstring'] = 'Birþeyler aramalýsýnýz';
+$string['context'] = 'içerik';
+$string['deletemessagesdays'] = 'Eski mesajlar otomatik olarak silinmeden önce geçecek gün sayýsý';
+$string['discussion'] = 'Tartýþma';
+$string['emailmessages'] = 'Çevrimdýþý olduðumda email gönder';
+$string['emailtagline'] = 'Bu email, size \"$a\" tarihinde gönderilen mesajlarýn kopyasýdýr';
+$string['emptysearchstring'] = 'Bir þeyler aramalýsýnýz';
+$string['formorethan'] = 'Bu süreyi geçerse';
+$string['includeblockedusers'] = 'Engellenmiþ kullanýcýlar dahil';
+$string['incomingcontacts'] = 'Gelen Kiþiler ($a)';
$string['keywords'] = 'Anahtar sözcükler';
$string['keywordssearchresults'] = 'Arama sonuçlarý: $a mesaj bulundu';
+$string['maxmessages'] = 'Tartýþma geçmiþinde görünecek en fazla mesaj sayýsý';
$string['message'] = 'Mesaj';
$string['messagehistory'] = 'Mesaj Geçmiþi';
$string['messages'] = 'Mesajlar';
@@ -23,18 +41,28 @@
$string['offlinecontacts'] = 'Çevrimdýþý Kiþiler ($a)';
$string['online'] = 'Çevrimiçi';
$string['onlinecontacts'] = 'Çevrimiçi Kiþiler ($a)';
+$string['onlyfromme'] = 'Sadece benden gidenler';
+$string['onlymycourses'] = 'Sadece aldýðým dersleri alanlar içinden';
+$string['onlytome'] = 'Sadece bana gelenler';
+$string['pagerefreshes'] = 'Bu sayfa her $a saniyede bir yenilenir';
+$string['readmessages'] = '$a okunmuþ mesaj';
$string['removecontact'] = 'Kiþiyi sil';
$string['savemysettings'] = 'Ayarlarýmý kaydet';
$string['search'] = 'Ara';
$string['searchforperson'] = 'Kiþi ara';
$string['searchmessages'] = 'Mesaj ara';
-$string['sendmessage'] = 'Mesajý gönder';
-$string['sendmessageto'] = '$\'a mesaj gönder';
+$string['sendmessage'] = 'Mesaj gönder';
+$string['sendmessageto'] = '$a\'a mesaj gönder';
$string['settings'] = 'Ayarlar';
$string['settingssaved'] = 'Ayarlarýnýz kaydedildi';
+$string['showmessagewindow'] = 'Yeni mesaj aldýðýmda Mesaj Penceresini otomatik göster (tarayýcýnýz bu site için açýlan yeni pencereleri bloklamamalýdýr)';
+$string['strftimedaydatetime'] = '%%d %%B %%Y, %%A, %%H:%%M';
+$string['timenosee'] = 'Son çevrimiçi göründüðümden beri geçen dakika';
$string['timesent'] = 'Gönderilme Zamaný';
$string['unblockcontact'] = 'Engeli kaldýr';
-$string['unreadmessages'] = '$ okunmamýþ mesaj';
+$string['unreadmessages'] = '$a okunmamýþ mesaj';
+$string['userisblockingyou'] = 'Bu kullanýcý sizden ona mesaj gönderememeniz için sizi engelledi';
+$string['userisblockingyounoncontact'] = 'Bu kullanýcý sadece kiþi listesindeki kullanýcýlardan mesajlarý kabul ediyor ve siz þu anda bu listede deðilsiniz.';
$string['userssearchresults'] = 'Arama sonuçlarý: $a kullanýcý bulundu';
?>
View
10 lang/tr/moodle.php
@@ -133,6 +133,7 @@
$string['categoryadded'] = '\'$a\' kategorisi eklendi';
$string['categorydeleted'] = '\'$a\' kategorisi silindi';
$string['categoryduplicate'] = '\'$a\' isminde bir kategori zaten var!';
+$string['censorbadwords'] = 'bok,sikik,sikici,sikme,sikkafa,sik,amcık,göt,göt herif,hıyar,kancık,oruspu,fahişe,kahpe,sürtük,kaltak,şırfıntı,mastürbasyon,otuzbir,otuzbirci,otuzbir çek,piç,puşt,orgazm,vajina';
$string['changedpassword'] = 'Şifre değişti';
$string['changepassword'] = 'Şifre değiştir';
$string['changessaved'] = 'Değişiklikler kaydedildi';
@@ -335,11 +336,13 @@
$string['emailexists'] = 'Bu eposta adresi daha önce kaydedilmiştir.';
$string['emailformat'] = 'Eposta formatı';
$string['emailmustbereal'] = 'Uyarı: Eposta adresiniz gerçek olmalıdır';
+$string['emailnotallowed'] = 'Bu alan adındaki email adreslerine izin verilmemektedir ($a)';
+$string['emailonlyallowed'] = 'Bu email adresi şu izin verilenlerden biri değildir ($a)';
$string['emailpasswordconfirmation'] = 'Merhaba $a->firstname,
Birisi (büyük ihtimal siz) \'$a->sitename\' hesabınız için yeni bir şifre isteğinde bulundu.
-Bunu onaylamak ve yeni bir şifrenin email adresinize postalanmasını istiyorsanız, aşağıdaki linki takip edin:
+Bunu onaylamak ve yeni bir şifrenin email adresinize gönderilmesini istiyorsanız, aşağıdaki linki takip edin:
$a->link
@@ -414,18 +417,21 @@
$string['forgotten'] = 'Kullanıcı adı veya şifrenizi mi unuttunuz?';
$string['format'] = 'Biçim';
$string['formathtml'] = 'HTML biçimi';
+$string['formatmarkdown'] = 'Markdown biçimi';
$string['formatplain'] = 'Düzyazı biçimi';
$string['formatsocial'] = 'Sosya format';
$string['formattext'] = 'Program auto-format';
$string['formattexttype'] = 'Biçim';
$string['formattopics'] = 'Konu formatı';
$string['formatweeks'] = 'Haftalık format';
+$string['formatwiki'] = 'Wiki-like biçimi';
$string['from'] = 'Başlangıç';
$string['frontpagecategorynames'] = 'Bölümleri göster';
$string['frontpagecourselist'] = 'Bölümleri & Dersleri göster';
$string['frontpagedescription'] = 'Giriş sayfası açıklamaları';
$string['frontpageformat'] = 'Giriş sayfası formatı';
$string['frontpagenews'] = 'Haberleri göster';
+$string['frontpagetopiconly'] = 'Seçeneğe bağlı HTML veya etkinlikleri göster (konu bölümü)';
$string['fulllistofcourses'] = 'Tüm kurslar';
$string['fullname'] = 'Tam adı';
$string['fullnamedisplay'] = '$a->firstname $a->lastname';
@@ -717,7 +723,7 @@
$string['notifyloginfailuressubject'] = '$a :: Hatalı giriş bildirimi';
$string['notincluded'] = 'Dahil edilmedi';
$string['notingroup'] = 'Üzgünüz, bu etkinliği görebilmeniz için bir grubun üyesi olmanız gerekiyor.';
-$string['notpublic'] = 'Herkese açaık değildir!';
+$string['notpublic'] = 'Herkese açık değildir!';
$string['nousersmatching'] = '\'$a\' ile eşleşen kullanıcı yok';
$string['nousersyet'] = 'Henüz bir kullanıcı yok';
$string['now'] = 'şimdi';
View
6 lang/tr/pix.php
@@ -12,15 +12,15 @@
$string['dead'] = 'ölmüþ';
$string['evil'] = 'þeytanca';
$string['kiss'] = 'öpüyor';
-$string['mixed'] = 'kafasýkarýþmýþ';
+$string['mixed'] = 'kafasýkarýþýk';
$string['sad'] = 'üzgün';
$string['shy'] = 'çekingen';
$string['sleepy'] = 'uyukluyor';
$string['smiley'] = 'gülüyor';
$string['surprise'] = 'þaþýrmýþ';
$string['thoughtful'] = 'düþünüyor';
-$string['tongueout'] = 'diliniçýkarýyor';
-$string['wideeyes'] = 'gözleriaçýlmýþ';
+$string['tongueout'] = 'dilçýkarýyor';
+$string['wideeyes'] = 'gözüaçýlmýþ';
$string['wink'] = 'gözkýrpýyor';
?>
View
9 lang/tr/quiz.php
@@ -87,6 +87,7 @@
$string['defaultinfo'] = 'Sorular için varsayýlan kategori.';
$string['deleteattemptcheck'] = 'Bu uygulamalarýn tamamýný silmek istediðinizden emin misiniz?';
$string['deletequestioncheck'] = 'Silmek istediðinizden emin misiniz \'$a\'?';
+$string['deletequestionscheck'] = 'Aþaðýdaki sorularý tamamen silmek istediðinizden emin misiniz? <div>$a</div>';
$string['deleteselected'] = 'Seçilileri sil';
$string['description'] = 'Açýklama';
$string['discrimination'] = 'Ayýrýcý Ýndeks';
@@ -147,6 +148,7 @@
$string['learnwise'] = 'Öðrenen biçimi';
$string['link'] = 'Baðlantý';
$string['listitems'] = 'Sýnavdaki Maddelerin Listesi';
+$string['makecopy'] = 'Yeni soru olarak kaydet';
$string['marks'] = 'Puanlar';
$string['match'] = 'Eþleþtirmeli';
$string['matchanswer'] = 'Eþleþen cevap';
@@ -223,6 +225,7 @@
$string['regradecount'] = '$a->attempt uygulamadan $a->changed deðiþiklik deðerlendirildi';
$string['remove'] = 'Sil';
$string['rename'] = 'Ad deðiþtir';
+$string['replace'] = 'Deðiþtir';
$string['report'] = 'Raporlar';
$string['reportfullstat'] = 'Ayrýntýlý istatistikler';
$string['reportmulti_percent'] = 'Çoklu-Yüzdelikler';
@@ -253,12 +256,16 @@
$string['shortanswer'] = 'Kýsa Yanýt';
$string['show'] = 'Göster';
$string['showcorrectanswer'] = 'Geribildirimde doðru yanýtlarý göster?';
+$string['showdetailedmarks'] = 'Puan ayrýntýlarýný göster';
$string['showfeedback'] = 'Yanýtladýktan sonra geribildirim göster?';
+$string['showhidden'] = 'Eski sorularý da göster';
+$string['shownoattempts'] = 'Uygulama yapmayan öðrencileri göster';
+$string['showteacherattempts'] = 'Eðitimci uygulamalarýný göster';
$string['shuffleanswers'] = 'Yanýtlarý karýþtýr';
$string['shufflequestions'] = 'Sorularý karýþtýr';
$string['significantfigures'] = '$a ile';
$string['significantfiguresformat'] = 'ondalýk basamak sayýsý';
-$string['subneterror'] = 'Üzgünüz, bu sýnav kilitlendi bu yüzden sadece belirli bir yerden eriþilebilir. Þu anda bilgisayarýnýz bu sýnava yapmaya yetkili bilgisayarlardan deðildir.';
+$string['subneterror'] = 'Üzgünüz, bu sýnav kilitlendi bu yüzden sadece belirli bölgelerden eriþilebilir. Þu anda bilgisayarýnýz bu sýnava yapmaya yetkili bilgisayarlardan deðildir.';
$string['substitutedby'] = 'ile deðiþtirilecek';
$string['time'] = 'Süre';
$string['timecompleted'] = 'Tamamlandý';
View
11 lang/tr/resource.php
@@ -17,6 +17,10 @@
$string['frameifpossible'] = 'Site navigasyonunu görünür kýlmak için kaynak frame içinde görünsün';
$string['fulltext'] = 'Tam metin';
$string['htmlfragment'] = 'HTML parçasý';
+$string['localfile'] = 'Yerel dosya';
+$string['localfilechoose'] = 'Yerel bir dosya seçin (CD-ROM)';
+$string['localfilehelp'] = 'Yerel dosyalarý gösterirken yardým et';
+$string['localfileselect'] = 'Bu dosya yolunu seç';
$string['maindirectory'] = 'Ana dosya dizini';
$string['modulename'] = 'Kaynak';
$string['modulenameplural'] = 'Kaynaklar';
@@ -33,8 +37,9 @@
$string['newwidth'] = 'Varsayýlan pencere geniþliði (pixel olarak)';
$string['newwindow'] = 'Yeni pencere';
$string['newwindowopen'] = 'Bu kaynaðý yeni bir pencerede aç';
+$string['notallowedlocalfileaccess'] = 'Þu anda yerel dosyalara eriþim engellendiðinden dolayý bu kaynaða ulaþýlamaz.';
$string['note'] = 'Not';
-$string['notefile'] = 'Bu listede görülecek daha çok dosya yüklemek için
+$string['notefile'] = 'Bu kursa daha fazla dosya yüklemek için (bu listede görünecek)
<A HREF=\"$a\">Dosya Yöneticisini</A> kullanýnýz.';
$string['notypechosen'] = 'Bir tür seçmelisiniz. Geri düðmesini kullanarak tekrar deneyiniz.';
$string['pagedisplay'] = 'Bu kaynaðý þu anki pencerede göster';
@@ -47,9 +52,10 @@
$string['resourcetype1'] = 'Referans';
$string['resourcetype2'] = 'Web Sayfasý';
$string['resourcetype3'] = 'Yüklenmiþ Dosya';
-$string['resourcetype4'] = 'Sade Metin';
+$string['resourcetype4'] = 'Düz Metin';
$string['resourcetype5'] = 'Web Baðlantýsý';
$string['resourcetype6'] = 'HTML Metni';
+$string['resourcetype7'] = 'Program';
$string['resourcetype9'] = 'Dizin';
$string['resourcetypedirectory'] = 'Bir dizin göster';
$string['resourcetypefile'] = 'Bir dosya/siteye baðlantý';
@@ -57,6 +63,7 @@
$string['resourcetypelabel'] = 'Yeni bir etiket ekle';
$string['resourcetypetext'] = 'Düzmetin dosyasý oluþtur';
$string['searchweb'] = 'Web sayfasýný ara';
+$string['serverurl'] = 'Sunucu adresi ($a->wwwroot)';
$string['variablename'] = 'Deðiþken adý';
?>
View
9 lang/tr/scorm.php
@@ -2,7 +2,7 @@
// scorm.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
-$string['asset'] = 'Deðer';
+$string['asset'] = 'Varlýk';
$string['attr_error'] = '$a->tag etiketinde ($a->attr) özelliði için hatalý deðer.';
$string['autocontinue'] = 'Otomatik Devam Et';
$string['badmanifest'] = 'Manifest hatasý: hata loglarýna bakýn';
@@ -23,15 +23,16 @@
$string['datadir'] = 'Dosya sistemi hatasý: Kurs veri klasörü oluþturulamadý.';
$string['display'] = 'Görünüm';
$string['domxml'] = 'DOMXML harici kütüphanesi';
-$string['entercourse'] = 'SCORM Paketine Gözat';
+$string['entercourse'] = 'SCORM Paketine giriþ';
$string['errorlogs'] = 'Hata logu';
-$string['exit'] = 'SCORM kursundan çýk';
+$string['exit'] = 'SCORM Paketinden Çýkýþ';
$string['expcoll'] = 'Geniþlet/Daralt';
$string['failed'] = 'Hata oluþtu';
$string['found'] = 'Manifest bulundu';
$string['gradeaverage'] = 'Ortalama not';
$string['gradehighest'] = 'En yüksek not';
-$string['grademethod'] = 'Not verme metodu';
+$string['grademethod'] = 'Not verme yöntemi';
+$string['gradescoes'] = 'Pylþ.Ýçr.Nesn durumu';
$string['gradesum'] = 'Notlarý topla';
$string['guestsno'] = 'Konuk kullanýcýlar SCORM derslerini göremezler';
$string['incomplete'] = 'Tamamlanmadý';
View
2  lang/tr/webquest.php
@@ -2,5 +2,7 @@
// webquest.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
+$string['modulename'] = 'WebAraþtýrmasý';
+$string['modulenameplural'] = 'WebAraþtýrmalarý';
?>
View
6 lang/tr/workshop.php
@@ -63,7 +63,7 @@
$string['comparisonofassessments'] = 'Deðerlendirmelerin Karþýlaþtýrýlmasý';
$string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Bunun silinmesini onaylayýn: $a';
$string['correct'] = 'Doðru';
-$string['count'] = 'Say';
+$string['count'] = 'Sayý';
$string['criterion'] = 'Ölçüt';
$string['currentphase'] = 'Þu anki aþama';
$string['date'] = 'Tarih';
@@ -215,7 +215,7 @@
$string['reasonforadjustment'] = 'Ayarlama Nedeni';
$string['reassess'] = 'Yeniden deðerlendir';
$string['regradestudentassessments'] = 'Öðrenci Deðerlendimelerini Yeniden Notlandýr';
-$string['releaseteachergrades'] = 'Öðretmen Notlarýný Yayýnla';
+$string['releaseteachergrades'] = 'Eðitimci Notlarýný Yayýnla';
$string['removeallattachments'] = 'Tüm Ekleri Sil';
$string['repeatanalysis'] = 'Analizi Tekrarla';
$string['reply'] = 'Yanýtla';
@@ -242,7 +242,7 @@
$string['select'] = 'Seç';
$string['selfassessment'] = 'Kendikendini Deðerlendirme';
$string['sgrade'] = 'Gönderi <br />Not';
-$string['showdescription'] = 'Çalýþtay Tanýmý Gösterimi';
+$string['showdescription'] = 'Çalýþtay Tanýtýmýný Göster';
$string['showgrades'] = 'Notlarý Göster';
$string['showsubmission'] = '$a Gönderisini Göster';
$string['specimenassessmentform'] = 'Örnek Deðerlendirme Formu';
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.