Permalink
Browse files

New strings from Ethem Evlice (ethem AT evlice DOT com) XHTML compliant

  • Loading branch information...
1 parent 0c6b127 commit 3cc5a0e36e6b6e2b3e721fe49d61348278228edc ethem committed Apr 26, 2005
@@ -3,5 +3,7 @@
$string['feedback'] = 'Geribildirim';
+$string['modulename'] = 'Randevu';
+$string['modulenameplural'] = 'Randevular';
?>
View
@@ -21,6 +21,7 @@
$string['messageenter'] = '$a odaya girdi';
$string['messageexit'] = '$a odadan ayrýldý';
$string['messages'] = 'Mesajlar';
+$string['methodnormal'] = 'Normal yöntem';
$string['modulename'] = 'Sohbet';
$string['modulenameplural'] = 'Sohbetler';
$string['neverdeletemessages'] = 'Asla mesajlarý silme';
View
@@ -16,6 +16,7 @@
$string['full'] = '(Tam)';
$string['havetologin'] = 'Ankete katýlmadan önce giriþ yapmalýsýnýz';
$string['limit'] = 'Sýnýr';
+$string['limitanswers'] = 'Ýzin verilen yanýt sayýsýný sýnýrla';
$string['modulename'] = 'Anket';
$string['modulenameplural'] = 'Anketler';
$string['mustchooseone'] = 'Kaydetmeden önce bir cevap seçmelisiniz. Hiçbirþey kaydedilmedi.';
@@ -3,5 +3,7 @@
$string['lastentry'] = 'Son Girdi';
+$string['modulename'] = 'Söyleþi';
+$string['modulenameplural'] = 'Söyleþiler';
?>
@@ -2,5 +2,6 @@
// enrol_ldap.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
+$string['enrolname'] = 'LDAP';
?>
@@ -3,5 +3,9 @@
$string['absent'] = 'Yok';
+$string['late'] = 'Geç';
+$string['modulename'] = 'Alýþtýrma';
+$string['modulenameplural'] = 'Alýþtýrmalar';
+$string['present'] = 'Var';
?>
View
@@ -20,7 +20,9 @@
$string['delete'] = 'Sil';
$string['deleteddiscussion'] = 'Bu tartýþma konusu silindi';
$string['deletedpost'] = 'Bu mesaj silindi';
+$string['deletedposts'] = 'Bu mesajlar silindi';
$string['deletesure'] = 'Bu mesajý silmek istediðinizden emin misiniz?';
+$string['deletesureplural'] = 'Bu mesajý ve bütün yanýtlarý silmek istediðinizden emin misiniz? ($a mesaj)';
$string['digestmailheader'] = 'Bu sizin $a->sitename forumlarýndan gelen yeni mesajlarýn günlük özetidir. Forum email seçeneklerini deðiþtirmek için, bu adrese gidin: $a->userprefs.';
$string['digestmailprefs'] = 'kullanýcý profiliniz';
$string['digestmailsubject'] = '$a: forum özeti';
@@ -75,14 +77,19 @@
$string['newforumposts'] = 'Yeni forum mesajý';
$string['nodiscussions'] = 'Bu forumda henüz bir tartýþma konusu yoktur';
$string['noguestpost'] = 'Ziyaretçiler mesaj gönderemezler';
+$string['noguestsubscribe'] = 'Üzgünüz, konuk kullanýcýlar emaille forum mesajlarýný alamazlar.';
+$string['noguesttracking'] = 'Üzgünüz, konuk kullanýcýlar izleme ayarlarýný yapamazlar.';
$string['nomorepostscontaining'] = '\'$a\' içeren baþka mesaj bulunamadý';
$string['nonews'] = 'Henüz haber gönderilmemiþ';
$string['noposts'] = 'Mesaj yok';
$string['nopostscontaining'] = 'Ýçinde \'$a\' olan bir mesaj bulunamadý';
$string['nosubscribers'] = 'Bu forumun henüz bir abonesi yoktur';
$string['notingroup'] = 'Üzgünüz, bu forumu görebilmeniz için üyesi olmalýsýnýz.';
+$string['notrackforum'] = 'Okunmamýþ mesajlarý ÝZLEME';
$string['nownotsubscribed'] = 'Kullanýcý $a->name, \'$a->forum\' baþlýklý forumun kopyasýný epostayla ALAMAYACAKTIR.';
+$string['nownottracking'] = '$a->name artýk \'$a->forum\' \'ý izlemiyor.';
$string['nowsubscribed'] = 'Kullanýcý $a->name, \'$a->forum\' baþlýklý forumun kopyasýný epostayla alacaktýr.';
+$string['nowtracking'] = '$a->name þu anda \'$a->forum\' \'ý izliyor.';
$string['numposts'] = '$a mesajlar';
$string['olderdiscussions'] = 'Eski tartýþmalar';
$string['oldertopics'] = 'Eski konular';
View
@@ -4,5 +4,9 @@
$string['clearall'] = 'Tümünü temizle';
$string['deleteall'] = 'Tümünü sil';
+$string['modulename'] = 'Hot Potatoes Sýnavý';
+$string['modulenameplural'] = 'Hot Potatoes Sýnavlarý';
+$string['really'] = 'Bu sýnav için bütün sonuçlarý silmek istediðiniziden gerçekten emin misiniz?';
+$string['strattemptlabel'] = 'Denemeler: Puan, Tarih Zaman (Süre), Cezalalar';
?>
View
@@ -11,12 +11,14 @@
$string['configurationcomplete'] = 'Yapýlandýrma tamamlandý';
$string['database'] = 'Veritabaný';
$string['dataroot'] = 'Veri Dizini';
-$string['dbhost'] = 'Sunucu';
+$string['dbhost'] = 'Veritabaný Sunucusu';
$string['dbpass'] = 'Þifre';
$string['dbprefix'] = 'Tablo öneki';
$string['dbtype'] = 'Tipi';
$string['dirroot'] = 'Moodle Dizini';
$string['download'] = 'Ýndir';
+$string['fail'] = 'Hata';
+$string['fileuploads'] = 'Dosya Göndermeleri';
$string['fileuploadserror'] = 'Bu açýk olmalý';
$string['gdversion'] = 'GD sürümü';
$string['installation'] = 'Kurulum';
@@ -25,7 +27,7 @@
$string['pass'] = 'Geçti';
$string['phpversion'] = 'PHP sürümü';
$string['phpversionerror'] = 'PHP sürümü en az 4.1.0 olmalý';
-$string['sessionautostart'] = 'Oturum Otomatik Baþlama';
+$string['sessionautostart'] = 'Otomatik Oturum Baþlama';
$string['sessionautostarterror'] = 'Bu kapalý olmalý';
$string['wwwroot'] = 'Web adresi';
View
@@ -4,31 +4,36 @@
$string['accesscontrol'] = 'Eriþim Kontrolü';
$string['actionaftercorrectanswer'] = 'Doðru yanýttan sonra yapýlacak iþlem';
-$string['addabranchtable'] = 'Dallanma Tablosu Ekle';
-$string['addanendofbranch'] = 'Dallanma Sonu Ekle';
+$string['addabranchtable'] = 'Konu Anlatýmý Ekle';
+$string['addanendofbranch'] = 'Konu Bitiþi Ekle';
$string['addaquestionpage'] = 'Soru Sayfasý Ekle';
$string['addcluster'] = 'Küme Ekle';
+$string['addedabranchtable'] = 'Konu Anlatýmý Eklendi';
+$string['addedanendofbranch'] = 'Konu Bitiþi Eklendi';
+$string['addedaquestionpage'] = 'Soru Sayfasý Eklendi';
+$string['addedcluster'] = 'Küme Eklendi';
+$string['addedendofcluster'] = 'Küme Sonu Eklendi';
$string['addendofcluster'] = 'Bir Küme Sonu Ekle';
$string['answer'] = 'Yanýt';
$string['answeredcorrectly'] = 'doðru yanýtlandý.';
$string['answersfornumerical'] = 'Sayýsal sorulara verilen yanýtlar en yüksek ve en düþük deðerler olarak eþleþtirilmis çiftler halinde olmalýdýr.';
-$string['arrangebuttonshorizontally'] = 'Dal dugmeleri sunum modunda yatay olarak mi gorunecek?';
+$string['arrangebuttonshorizontally'] = 'Konu anlatýmý butonlarý, sunum modunda yatay olarak mý yerleþtirilecek?';
$string['attempt'] = 'Deneme: $a';
$string['attempts'] = 'Denemeler';
$string['available'] = 'Baþlangýç';
$string['averagescore'] = 'Ortlama Not';
$string['averagetime'] = 'Ortalama Zaman';
$string['backtreeview'] = 'Aðaç Görünümüne geri dön';
-$string['branchtable'] = 'Dal tablosu';
+$string['branchtable'] = 'Konu Anlatýmý Tablosu';
$string['cancel'] = 'Ýptal';
-$string['canretake'] = '$a Tekrar alabilir';
-$string['casesensitive'] = 'Harf Duyarlý';
-$string['checkbranchtable'] = 'Dal Tablosunu Kontrol Et';
+$string['canretake'] = '$a tekrar alabilir';
+$string['casesensitive'] = 'HaRf DuYaRLý';
+$string['checkbranchtable'] = 'Konu Anlatýmýný Kontrol Et';
$string['checkedthisone'] = 'Kontrol edildi';
$string['checknavigation'] = 'Dolaþýmý kontol et';
-$string['checkquestion'] = 'Soru Kontrolü';
+$string['checkquestion'] = 'Soruyu kontrol et';
$string['classstats'] = 'Sýnýf Ýstatistikleri';
-$string['clicktopost'] = 'Notunu yüksek notlar listesine gondermek için burayý tikla';
+$string['clicktopost'] = 'Notunu yüksek notlar listesine göndermek için burayý týkla';
$string['clusterjump'] = 'Küme içindeki bakýlmamýþ soru';
$string['clustertitle'] = 'Küme';
$string['comments'] = 'Yorumlarýnýz';
@@ -37,21 +42,23 @@
$string['confirmdeletionofthispage'] = 'Bu sayfanýn silinmesini onayla';
$string['congratulations'] = 'Tebrikler, dersi bitirdiniz';
$string['continue'] = 'Devam et';
-$string['continuetoanswer'] = 'Cevaplari deðiþtirmek için devam et';
+$string['continuetoanswer'] = 'Cevaplarý deðiþtirmek için devam et';
$string['correctanswerjump'] = 'Doðru Cevap Ýlerlemesi';
$string['correctanswerscore'] = 'Doðru Yanýt Puaný';
$string['correctresponse'] = 'Doðru Yanýt';
-$string['customscoring'] = 'Notlandýrma ';
-$string['deadline'] = 'Bitiþ tarihi';
+$string['customscoring'] = 'Kiþisel notlandýrma ';
+$string['deadline'] = 'Teslim tarihi';
+$string['defaultessayresponse'] = 'Denemeniz kurs eðitimcisi tarafýndan deðerlendirilecek';
$string['deleteattempts'] = 'Bu ders için öðrenci denemelerini sil';
+$string['deletedpage'] = 'Silinmiþ sayfa';
$string['deleting'] = 'Silme';
$string['deletingpage'] = 'Sayfa siliniyor: $a';
$string['description'] = 'Açýklama';
$string['detailedstats'] = 'Ayrýntýlý Ýstatistikler';
-$string['didnotanswerquestion'] = 'Bu soruyu yanýtlamadý';
+$string['didnotanswerquestion'] = 'Bu soruyu yanýtlamadý.';
$string['didnotreceivecredit'] = 'Krediyi almadý';
$string['displayhighscores'] = 'Yüksek notlarý göster';
-$string['displayinleftmenu'] = 'Sol menüde göstersin mi?';
+$string['displayinleftmenu'] = 'Sol menüde gösterilsin mi?';
$string['displayleftmenu'] = 'Sað Menü Gösterimi';
$string['displayofgrade'] = 'Not gösterimi (Sadece öðrenciler için)';
$string['displayreview'] = 'Önizleme Butonunu göster';
@@ -92,10 +99,12 @@
$string['leftduringtimednoretake'] = 'Zamanlý bir dersin süresini aþtýnýz.<br/> Dersi tekrar alamaz veya derse devam edemezsiniz.';
$string['lesson'] = '$a Dersi';
$string['lessonclosed'] = 'Bu ders $a tarihinde kapandý.';
+$string['lessoncloses'] = 'Ders kapanacak';
$string['lessondefault'] = 'Bu dersin ayarlarýný varsayýlan olarak kullan';
$string['lessonformating'] = 'Ders Biçimi';
$string['lessonmenu'] = 'Ders Menüsü';
$string['lessonopen'] = 'Bu ders $a tarihinde açýlacak.';
+$string['lessonopens'] = 'Ders açýlacak';
$string['lessonstats'] = 'Ders Ýstatististikleri';
$string['loginfail'] = 'Giriþ hatalý, tekrar deneyin...';
$string['lowscore'] = 'Düþük Puan';
@@ -108,22 +117,25 @@
$string['maxtime'] = 'Zaman Sýnýrý (dakika)';
$string['maxtimewarning'] = 'Bu dersi bitirmeniz için $a dakikanýz var.';
$string['minimumnumberofquestions'] = 'En az soru sayýsý';
+$string['modattempts'] = 'Öðrenci deðerlendirmesine izin ver';
+$string['modattemptsnoteacher'] = 'Öðrenci deðerlendirmesi sadece öðrenciler için çalýþýr';
$string['modulename'] = 'Ders';
$string['modulenameplural'] = 'Dersler';
+$string['movedpage'] = 'Taþýnmýþ sayfa';
$string['movepagehere'] = 'Sayfayý buraya taþý';
$string['moving'] = 'Sayfa taþýnýyor: $a';
$string['movingtonextpage'] = 'Sonraki Sayfaya Geçiliyor';
$string['multianswer'] = 'Çokyanýtlý';
$string['multipleanswer'] = 'Çoktan seçmeli';
-$string['nameapproved'] = 'Ýsim Onaylandý';
+$string['nameapproved'] = 'Ýsim onaylandý';
$string['namereject'] = 'Üzgünüz, isminiz kurallara uygun olmadýðý için reddedildi. Lütfen baþka bir isim deneyin.';
$string['nextpage'] = 'Sonraki sayfa';
$string['noanswer'] = 'Cevap verilmedi. Lütfen geri dönün ve bir cevap verin.';
-$string['noattemptrecordsfound'] = 'Deneme Kaydý Bulunamadý: Puan Verilmedi';
+$string['noattemptrecordsfound'] = 'Deneme kaydý bulunamadý: puan verilmedi';
$string['nocommentyet'] = 'Henüz yorum yok.';
$string['nohighscores'] = 'Yüksek Not yok';
-$string['nooneansweredcorrectly'] = 'Hiçkimse doðru cevap vermedi.';
-$string['nooneansweredthisquestion'] = 'Hiçkimse bu soruyu cevaplamadý.';
+$string['nooneansweredcorrectly'] = 'Hiç kimse doðru cevap vermedi.';
+$string['nooneansweredthisquestion'] = 'Hiç kimse bu soruyu cevaplamadý.';
$string['noonecheckedthis'] = 'Kimse bunu kontrol etmedi.';
$string['nooneenteredthis'] = 'Kimse bunu girmedi.';
$string['noretake'] = 'Bu dersi tekrar almanýza izin verilmiyor.';
@@ -140,6 +152,7 @@
$string['other'] = 'Diðeri';
$string['outof'] = '$a üzerinden';
$string['outoftime'] = 'Zaman Bitti';
+$string['overview'] = 'Gözden geçir';
$string['page'] = 'Sayfa: $a';
$string['pagecontents'] = 'Sayfa içeriði';
$string['pages'] = 'Sayfalar';
@@ -185,14 +198,20 @@
$string['slideshowwidth'] = 'Slayt Geniþliði';
$string['startlesson'] = 'Dersi Baþlat';
$string['studentattemptlesson'] = '$a->lastname, $a->firstname\'in deneme sayýsý $a->attempt';
+$string['studentname'] = '$a Adý';
$string['studentoneminwarning'] = 'Dikkat: Dersi bitirmeniz için 1 dk\'dan daha az bir süreniz kaldý.';
$string['studentresponse'] = '{$a}\'in yanýtý';
$string['thatsthecorrectanswer'] = 'Doðru Cevap';
$string['thatsthewronganswer'] = 'Yanlýþ Cevap';
+$string['thefollowingpagesjumptothispage'] = 'Aþaðýdaki sayfalar bu sayfaya geçiyor';
$string['thispage'] = 'Bu sayfa';
+$string['timed'] = 'Süreli';
$string['timeremaining'] = 'Kalan süre';
$string['timetaken'] = 'Geçen süre';
+$string['topscorestitle'] = '$a->name dersi için Top $a->maxhighscores listesi';
$string['treeview'] = 'Aðaç görünümü';
+$string['unseenpageinbranch'] = 'Bir daldaki görülmemiþ soru';
+$string['updatedpage'] = 'Güncellenmiþ sayfa';
$string['updatefailed'] = 'Güncelleme baþarýsýz';
$string['updatesuccess'] = 'Güncelleme baþarýlý';
$string['useeditor'] = 'Editörü kullan';
View
@@ -3,13 +3,31 @@
$string['addcontact'] = 'Kiþi ekle';
+$string['addsomecontacts'] = 'Birilerine mesaj göndermek veya bu sayfada o kiþiye ait bir kýsayol oluþturmak için, yukarýdaki <a href=\"$a\">arama sekmesini</a> kullanýn.';
+$string['addsomecontactsincoming'] = 'Bunlar kiþi listenizde olmayan kullanýcýlar tarafýndan gönderilen mesajlardýr. Kullanýcýyý kiþi listenize eklemek için, isminin yanýndaki \"Kiþi ekle\" ikonuna týklayýn.';
$string['ago'] = '$a önce';
-$string['beepnewmessage'] = 'Yeni bir mesaj geldiðinde uyar';
+$string['allmine'] = 'Gelen ve giden bütün mesajlar';
+$string['allstudents'] = 'Kurstaki öðrenciler arasýndaki bütün mesajlar';
+$string['allusers'] = 'Bütün kullanýcýlardan gelen bütün mesajlar';
+$string['backupmessageshelp'] = 'Etkinleþtirilirse, anlýk mesajlaþmalar SÝTE otomatik yedeklemelerine dahil edilecektir.';
+$string['beepnewmessage'] = 'Yeni bir mesaj geldiðinde bip sesi çýkar';
$string['blockcontact'] = 'Kiþiyi engelle';
+$string['blockedmessages'] = 'Engellenmiþ kullanýcýlardan giden/gelen $a mesaj';
+$string['blocknoncontacts'] = 'Kiþi listemde bulunmayan kullanýcýlardan gelen bütün yeni mesajlarý engelle';
+$string['contactlistempty'] = 'Kiþi listeniz þu anda boþ';
$string['contacts'] = 'Kiþiler';
-$string['emptysearchstring'] = 'Birþeyler aramalýsýnýz';
+$string['context'] = 'içerik';
+$string['deletemessagesdays'] = 'Eski mesajlar otomatik olarak silinmeden önce geçecek gün sayýsý';
+$string['discussion'] = 'Tartýþma';
+$string['emailmessages'] = 'Çevrimdýþý olduðumda email gönder';
+$string['emailtagline'] = 'Bu email, size \"$a\" tarihinde gönderilen mesajlarýn kopyasýdýr';
+$string['emptysearchstring'] = 'Bir þeyler aramalýsýnýz';
+$string['formorethan'] = 'Bu süreyi geçerse';
+$string['includeblockedusers'] = 'Engellenmiþ kullanýcýlar dahil';
+$string['incomingcontacts'] = 'Gelen Kiþiler ($a)';
$string['keywords'] = 'Anahtar sözcükler';
$string['keywordssearchresults'] = 'Arama sonuçlarý: $a mesaj bulundu';
+$string['maxmessages'] = 'Tartýþma geçmiþinde görünecek en fazla mesaj sayýsý';
$string['message'] = 'Mesaj';
$string['messagehistory'] = 'Mesaj Geçmiþi';
$string['messages'] = 'Mesajlar';
@@ -23,18 +41,28 @@
$string['offlinecontacts'] = 'Çevrimdýþý Kiþiler ($a)';
$string['online'] = 'Çevrimiçi';
$string['onlinecontacts'] = 'Çevrimiçi Kiþiler ($a)';
+$string['onlyfromme'] = 'Sadece benden gidenler';
+$string['onlymycourses'] = 'Sadece aldýðým dersleri alanlar içinden';
+$string['onlytome'] = 'Sadece bana gelenler';
+$string['pagerefreshes'] = 'Bu sayfa her $a saniyede bir yenilenir';
+$string['readmessages'] = '$a okunmuþ mesaj';
$string['removecontact'] = 'Kiþiyi sil';
$string['savemysettings'] = 'Ayarlarýmý kaydet';
$string['search'] = 'Ara';
$string['searchforperson'] = 'Kiþi ara';
$string['searchmessages'] = 'Mesaj ara';
-$string['sendmessage'] = 'Mesajý gönder';
-$string['sendmessageto'] = '$\'a mesaj gönder';
+$string['sendmessage'] = 'Mesaj gönder';
+$string['sendmessageto'] = '$a\'a mesaj gönder';
$string['settings'] = 'Ayarlar';
$string['settingssaved'] = 'Ayarlarýnýz kaydedildi';
+$string['showmessagewindow'] = 'Yeni mesaj aldýðýmda Mesaj Penceresini otomatik göster (tarayýcýnýz bu site için açýlan yeni pencereleri bloklamamalýdýr)';
+$string['strftimedaydatetime'] = '%%d %%B %%Y, %%A, %%H:%%M';
+$string['timenosee'] = 'Son çevrimiçi göründüðümden beri geçen dakika';
$string['timesent'] = 'Gönderilme Zamaný';
$string['unblockcontact'] = 'Engeli kaldýr';
-$string['unreadmessages'] = '$ okunmamýþ mesaj';
+$string['unreadmessages'] = '$a okunmamýþ mesaj';
+$string['userisblockingyou'] = 'Bu kullanýcý sizden ona mesaj gönderememeniz için sizi engelledi';
+$string['userisblockingyounoncontact'] = 'Bu kullanýcý sadece kiþi listesindeki kullanýcýlardan mesajlarý kabul ediyor ve siz þu anda bu listede deðilsiniz.';
$string['userssearchresults'] = 'Arama sonuçlarý: $a kullanýcý bulundu';
?>
View
@@ -133,6 +133,7 @@
$string['categoryadded'] = '\'$a\' kategorisi eklendi';
$string['categorydeleted'] = '\'$a\' kategorisi silindi';
$string['categoryduplicate'] = '\'$a\' isminde bir kategori zaten var!';
+$string['censorbadwords'] = 'bok,sikik,sikici,sikme,sikkafa,sik,amcık,göt,göt herif,hıyar,kancık,oruspu,fahişe,kahpe,sürtük,kaltak,şırfıntı,mastürbasyon,otuzbir,otuzbirci,otuzbir çek,piç,puşt,orgazm,vajina';
$string['changedpassword'] = 'Şifre değişti';
$string['changepassword'] = 'Şifre değiştir';
$string['changessaved'] = 'Değişiklikler kaydedildi';
@@ -335,11 +336,13 @@
$string['emailexists'] = 'Bu eposta adresi daha önce kaydedilmiştir.';
$string['emailformat'] = 'Eposta formatı';
$string['emailmustbereal'] = 'Uyarı: Eposta adresiniz gerçek olmalıdır';
+$string['emailnotallowed'] = 'Bu alan adındaki email adreslerine izin verilmemektedir ($a)';
+$string['emailonlyallowed'] = 'Bu email adresi şu izin verilenlerden biri değildir ($a)';
$string['emailpasswordconfirmation'] = 'Merhaba $a->firstname,
Birisi (büyük ihtimal siz) \'$a->sitename\' hesabınız için yeni bir şifre isteğinde bulundu.
-Bunu onaylamak ve yeni bir şifrenin email adresinize postalanmasını istiyorsanız, aşağıdaki linki takip edin:
+Bunu onaylamak ve yeni bir şifrenin email adresinize gönderilmesini istiyorsanız, aşağıdaki linki takip edin:
$a->link
@@ -414,18 +417,21 @@
$string['forgotten'] = 'Kullanıcı adı veya şifrenizi mi unuttunuz?';
$string['format'] = 'Biçim';
$string['formathtml'] = 'HTML biçimi';
+$string['formatmarkdown'] = 'Markdown biçimi';
$string['formatplain'] = 'Düzyazı biçimi';
$string['formatsocial'] = 'Sosya format';
$string['formattext'] = 'Program auto-format';
$string['formattexttype'] = 'Biçim';
$string['formattopics'] = 'Konu formatı';
$string['formatweeks'] = 'Haftalık format';
+$string['formatwiki'] = 'Wiki-like biçimi';
$string['from'] = 'Başlangıç';
$string['frontpagecategorynames'] = 'Bölümleri göster';
$string['frontpagecourselist'] = 'Bölümleri & Dersleri göster';
$string['frontpagedescription'] = 'Giriş sayfası açıklamaları';
$string['frontpageformat'] = 'Giriş sayfası formatı';
$string['frontpagenews'] = 'Haberleri göster';
+$string['frontpagetopiconly'] = 'Seçeneğe bağlı HTML veya etkinlikleri göster (konu bölümü)';
$string['fulllistofcourses'] = 'Tüm kurslar';
$string['fullname'] = 'Tam adı';
$string['fullnamedisplay'] = '$a->firstname $a->lastname';
@@ -717,7 +723,7 @@
$string['notifyloginfailuressubject'] = '$a :: Hatalı giriş bildirimi';
$string['notincluded'] = 'Dahil edilmedi';
$string['notingroup'] = 'Üzgünüz, bu etkinliği görebilmeniz için bir grubun üyesi olmanız gerekiyor.';
-$string['notpublic'] = 'Herkese açaık değildir!';
+$string['notpublic'] = 'Herkese açık değildir!';
$string['nousersmatching'] = '\'$a\' ile eşleşen kullanıcı yok';
$string['nousersyet'] = 'Henüz bir kullanıcı yok';
$string['now'] = 'şimdi';
View
@@ -12,15 +12,15 @@
$string['dead'] = 'ölmüþ';
$string['evil'] = 'þeytanca';
$string['kiss'] = 'öpüyor';
-$string['mixed'] = 'kafasýkarýþmýþ';
+$string['mixed'] = 'kafasýkarýþýk';
$string['sad'] = 'üzgün';
$string['shy'] = 'çekingen';
$string['sleepy'] = 'uyukluyor';
$string['smiley'] = 'gülüyor';
$string['surprise'] = 'þaþýrmýþ';
$string['thoughtful'] = 'düþünüyor';
-$string['tongueout'] = 'diliniçýkarýyor';
-$string['wideeyes'] = 'gözleriaçýlmýþ';
+$string['tongueout'] = 'dilçýkarýyor';
+$string['wideeyes'] = 'gözüaçýlmýþ';
$string['wink'] = 'gözkýrpýyor';
?>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 3cc5a0e

Please sign in to comment.