Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20080722)

  • Loading branch information...
moodlerobot
moodlerobot committed Jul 22, 2008
1 parent 553e7a6 commit 3d4a59a2019f27aa79f7ae839cd4b4b2940e2de1
Showing with 14 additions and 4 deletions.
  1. +14 −4 install/lang/cs_utf8/installer.php
@@ -15,11 +15,11 @@
$string['admindirsettingsub'] = 'Na některých serverech je URL adresa /admin vyhrazena pro speciální účely (např. pro ovládací panel). Na takových serverech může dojít ke kolizi se standardním umístěním stránek pro správu Moodlu. Máte-li tento problém, přejmenujte adresář \'admin\' ve vaší instalaci Moodlu a do tohoto pole zadejte jeho nový název. Příklad: <br /> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
Všechny generované odkazy na stránky správy Moodlu budou používat tento nový název.';
$string['bypassed'] = 'Přeskočeno';
-$string['cannotcreatelangdir'] = 'Nelze vytvořit adresář pro jazykové soubory.';
+$string['cannotcreatelangdir'] = 'Nelze vytvořit adresář pro jazykové soubory';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Nelze vytvořit dočasný adresář.';
-$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Nelze stáhnout komponenty.';
-$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Nelze stáhnout soubor ZIP.';
-$string['cannotfindcomponent'] = 'Komponenta nenalezena.';
+$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Nelze stáhnout komponenty';
+$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Nelze stáhnout soubor ZIP';
+$string['cannotfindcomponent'] = 'Komponenta nenalezena';
$string['cannotsavemd5file'] = 'Nelze uložit soubor MD5.';
$string['cannotsavezipfile'] = 'Nelze uložit soubor ZIP.';
$string['cannotunzipfile'] = 'Nelze dekomprimovat soubor.';
@@ -73,6 +73,12 @@
<b>Uživatel (User):</b> uživatel oprávněný pro práci s databází<br />
<b>Heslo (Password):</b> heslo pro uživatele<br />
<b>Předpona (Tables Prefix):</b> jednotná předpona názvů všech tabulek, např. mdl_ (volitelné)';
+$string['databasesettingssub_mysqli'] = '<b>Typ:</b> vylepšené MySQL<br />
+<b>Hostitel:</b> např. localhost nebo db.naseskola.cz<br />
+<b>Název:</b> název databáze, např. moodle<br />
+<b>Uživatel:</b> uživatel dané databáze<br />
+<b>Heslo:</b> heslo uživatele k databázi<br />
+<b>Předpona:</b> jednotná předpona názvů všech tabulek (volitelné)';
$string['databasesettingssub_oci8po'] = '<b>Typ:</b> Oracle<br />
<b>Hostitel (Host):</b> nepoužito, musí být prázdné<br />
<b>Název (Name):</b> daný název připojení tnsnames.ora<br />
@@ -91,6 +97,7 @@
<b>Uživatel (User):</b> uživatel oprávněný pro práci s databází<br />
<b>Heslo (Password):</b> heslo pro uživatele<br />
<b>Předpona (Tables Prefix):</b> jednotná předpona názvů všech tabulek, např. mdl_ (povinné)';
+$string['databasesettingswillbecreated'] = '<b>Poznámka:</b> instalátor se pokusí vytvořit databázi automaticky, pokud ještě neexistuje';
$string['dataroot'] = 'Datový adresář';
$string['datarooterror'] = 'Zadaný datový adresář se nepodařilo nalézt nebo vytvořit. Buď opravte zadanou cestu, nebo vytvořte adresář ručně.';
$string['dbconnectionerror'] = 'Nepodařilo se připojit k databázi, kterou jste zadali. Zkontrolujte prosím nastavení databáze.';
@@ -204,6 +211,8 @@
$string['mysql416bypassed'] = 'Pokud ovšem ve vaší instalaci Moodlu používáte POUZE jazyky založené na latince (iso-8859-1), můžete nadále používat momentálně nainstalovanou verzi MySQL 4.1.12 (nebo vyšší).';
$string['mysql416required'] = 'Minimální verzí požadovanou pro Moodle 1.6 -- a pro pozdější bezpečný převod všech dat do UTF-8 -- je MySQL 4.1.16.';
$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP nebylo korektně nakonfigurováno pro komunikaci s MySQL. Zkontrolujte váš php.ini nebo překompilujte PHP.';
+$string['mysqli'] = 'Vylepšené MySQL (mysqli)';
+$string['mysqliextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP není korektně nakonfigurováno, aby mohlo s MySQL serverem komunikovat s podporou rozšíření MySQLi. Zkontrolujte nastavení v souboru php.ini nebo překompilujte PHP. Rozšíření MySQLi není k dispozici ve verzi PHP 4.';
$string['name'] = 'Název';
$string['next'] = 'Další';
$string['oci8po'] = 'Oracle (oci8po)';
@@ -227,6 +236,7 @@
$string['previous'] = 'Předchozí';
$string['qtyperqpwillberemoved'] = 'Během upgrade bude odstraněn typ testové úlohy RQP. Tento typ jste nepoužívali, takže byste neměli zaznamenta žádné problémy.';
$string['qtyperqpwillberemovedanyway'] = 'Během upgrade bude odstraněn typ testové úlohy RQP. Ve vaší databázi existuje několik takových úloh a ty nebudou fungovat, dokud nepřeinstalujete kód z http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&amp;rid=797 před pokračováním upgrade.';
+$string['remotedownloaderror'] = 'Stahování komponenty na váš server selhalo. Prověřte nastavení proxy. Vřele doporučujeme PHP rozšíření cURL.<br /><br />Nyní musíte stáhnout soubor <a href=\"$a->url\">$a->url</a> ručně, překopírovat jej do \"$a->dest\" na vašem serveru a tam jej rozbalit.';
$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Stahování komponent na server není povoleno (direktiva allow_url_fopen je ve stavu \'vypnuto\').<br /><br />Musíte soubor stáhnout <a href=\"$a->url\">$a->url</a> ručně, zkopírovat jej na serveru do umístění \"$a->dest\" a tam jej dekomprimovat.';
$string['report'] = 'Sestava';
$string['restricted'] = 'Nedostupné';

0 comments on commit 3d4a59a

Please sign in to comment.