Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

*** empty log message ***

 • Loading branch information...
commit 3db1e847c0396d19009e2d886637339f37782a44 1 parent f032aa7
authored November 09, 2004
4  lang/ca/block_course_summary.php
... ...
@@ -1,8 +1,8 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // block_course_summary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
  2
+   // block_course_summary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004110200)
3 3
 
4 4
 
5  
-$string['coursesummary'] = 'Resum del curs';
  5
+$string['blockname'] = 'Resum del lloc';
6 6
 $string['pagedescription'] = 'Descripció del curs/lloc';
7 7
 
8 8
 ?>
3  lang/ca/help/wiki/studentadminoptions.html
... ...
@@ -0,0 +1,3 @@
  1
+<p align="center"><b>Opcions d'administració dels estudiants</b></p>
  2
+
  3
+<p>Certes opcions d'administració es poden activar o desactivar per als estudiants. Si s'activen, aquestes opcions només tenen efecte en els wikis que puguin ser editats pels estudiants. Si es desactiven, no apareixeran al menú d'administració.</p>
12  lang/ca/wiki.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // wiki.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
  2
+   // wiki.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004110200)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['action'] = '-- Acció --';
@@ -37,7 +37,7 @@
37 37
 $string['deleteversionserror'] = 'Introduïu un nombre correcte de versions.';
38 38
 $string['diff'] = 'Diff';
39 39
 $string['differences'] = 'Diferències entre les versions $a->new_ver i $a->old_ver de: $a->pagename.';
40  
-$string['disablecamel'] = 'Inhabilitat els enllaços CamelCase';
  40
+$string['disablecamel'] = 'Inhabilita els enllaços CamelCase';
41 41
 $string['disabledpage'] = 'Actualment aquesta pàgina no està disponible.';
42 42
 $string['doesnotexist'] = 'Aquesta pàgina encara no existeix. Podeu fer clic en el botó Edita si voleu crear-la.';
43 43
 $string['downloadaszip'] = 'Fitxer zip descarregable';
@@ -148,20 +148,20 @@
148 148
 $string['smfor'] = 'Mapa del lloc';
149 149
 $string['status'] = 'Estat';
150 150
 $string['strippagecheck'] = 'Esteu segur que voleu estripar les versions velles d\'aquestes pàgines:';
151  
-$string['strippages'] = 'Estripar pàgines';
  151
+$string['strippages'] = 'Estripa pàgines';
152 152
 $string['studentadminoptions'] = 'Opcions d\'administració per als estudiants';
153 153
 $string['submit'] = 'Tramet';
154 154
 $string['tabattachments'] = 'Adjunts';
155  
-$string['tabedit'] = 'Edició';
  155
+$string['tabedit'] = 'Edita';
156 156
 $string['tabinfo'] = 'Història';
157 157
 $string['tablinks'] = 'Enllaços';
158  
-$string['tabview'] = 'Visualització';
  158
+$string['tabview'] = 'Visualitza';
159 159
 $string['thanksforcontribution'] = 'Gràcies per la vostra col·laboració';
160 160
 $string['thispageisntlinkedfromanywhereelse'] = 'No hi ha cap enllaç que meni a aquesta pàgina.';
161 161
 $string['updatedpages'] = 'Pàgines actualitzades';
162 162
 $string['uplerror'] = 'Alguna cosa no ha funcionat bé durant la càrrega del fitxer.';
163 163
 $string['uplinsect'] = 'Penja en';
164  
-$string['uplnewnam'] = 'Desa amb un altre nom de fitxer';
  164
+$string['uplnewnam'] = 'Desa amb un altre nom';
165 165
 $string['upload0'] = 'Utilitzeu aquest formulari per penjar un fitxer binari al wiki:';
166 166
 $string['uploadedon'] = 'Penjat';
167 167
 $string['uploadpicturebutton'] = 'Penja';

0 notes on commit 3db1e84

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.