Skip to content
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
1 parent f032aa7 commit 3db1e847c0396d19009e2d886637339f37782a44 carlesbellver committed Nov 9, 2004
Showing with 11 additions and 8 deletions.
  1. +2 −2 lang/ca/block_course_summary.php
  2. +3 −0 lang/ca/help/wiki/studentadminoptions.html
  3. +6 −6 lang/ca/wiki.php
View
4 lang/ca/block_course_summary.php
@@ -1,8 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // block_course_summary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+ // block_course_summary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004110200)
-$string['coursesummary'] = 'Resum del curs';
+$string['blockname'] = 'Resum del lloc';
$string['pagedescription'] = 'Descripció del curs/lloc';
?>
View
3 lang/ca/help/wiki/studentadminoptions.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Opcions d'administració dels estudiants</b></p>
+
+<p>Certes opcions d'administració es poden activar o desactivar per als estudiants. Si s'activen, aquestes opcions només tenen efecte en els wikis que puguin ser editats pels estudiants. Si es desactiven, no apareixeran al menú d'administració.</p>
View
12 lang/ca/wiki.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // wiki.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+ // wiki.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004110200)
$string['action'] = '-- Acció --';
@@ -37,7 +37,7 @@
$string['deleteversionserror'] = 'Introduïu un nombre correcte de versions.';
$string['diff'] = 'Diff';
$string['differences'] = 'Diferències entre les versions $a->new_ver i $a->old_ver de: $a->pagename.';
-$string['disablecamel'] = 'Inhabilitat els enllaços CamelCase';
+$string['disablecamel'] = 'Inhabilita els enllaços CamelCase';
$string['disabledpage'] = 'Actualment aquesta pàgina no està disponible.';
$string['doesnotexist'] = 'Aquesta pàgina encara no existeix. Podeu fer clic en el botó Edita si voleu crear-la.';
$string['downloadaszip'] = 'Fitxer zip descarregable';
@@ -148,20 +148,20 @@
$string['smfor'] = 'Mapa del lloc';
$string['status'] = 'Estat';
$string['strippagecheck'] = 'Esteu segur que voleu estripar les versions velles d\'aquestes pàgines:';
-$string['strippages'] = 'Estripar pàgines';
+$string['strippages'] = 'Estripa pàgines';
$string['studentadminoptions'] = 'Opcions d\'administració per als estudiants';
$string['submit'] = 'Tramet';
$string['tabattachments'] = 'Adjunts';
-$string['tabedit'] = 'Edició';
+$string['tabedit'] = 'Edita';
$string['tabinfo'] = 'Història';
$string['tablinks'] = 'Enllaços';
-$string['tabview'] = 'Visualització';
+$string['tabview'] = 'Visualitza';
$string['thanksforcontribution'] = 'Gràcies per la vostra col·laboració';
$string['thispageisntlinkedfromanywhereelse'] = 'No hi ha cap enllaç que meni a aquesta pàgina.';
$string['updatedpages'] = 'Pàgines actualitzades';
$string['uplerror'] = 'Alguna cosa no ha funcionat bé durant la càrrega del fitxer.';
$string['uplinsect'] = 'Penja en';
-$string['uplnewnam'] = 'Desa amb un altre nom de fitxer';
+$string['uplnewnam'] = 'Desa amb un altre nom';
$string['upload0'] = 'Utilitzeu aquest formulari per penjar un fitxer binari al wiki:';
$string['uploadedon'] = 'Penjat';
$string['uploadpicturebutton'] = 'Penja';

0 comments on commit 3db1e84

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.