Permalink
Browse files

polishing translatione and working towards XHTML-compliance

  • Loading branch information...
1 parent 76dc1ad commit 3e016f144c8cafca13ea7fe1f0e924ea2d1c5fec koenr committed Oct 11, 2004
Showing with 21 additions and 24 deletions.
  1. +11 −10 lang/nl/help/workshop/addingacomment.html
  2. +10 −14 lang/nl/help/workshop/agreeassessments.html
@@ -1,20 +1,21 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Commentaar toevoegen</B></P>
+<p align="center"><b>Commentaar toevoegen</b></p>
-<P>Er kan commentaar bij een beoordeling gevoegd worden:
+<p>Er kan commentaar bij een beoordeling gevoegd worden:</p>
-<OL>
-<LI>Geef bijkomende uitleg of verklaringen bij een beoordeling (door de leerling die de taak beoordeelde).
+<ol>
+<li>Geef bijkomende uitleg of verklaringen bij een beoordeling (door de leerling die de taak beoordeelde).</li>
-<li>Lees de verklaringen die in de beoordeling worden gegeven grondig (door de student het van wie stuk van het
-werk wordt beoordeeld);
+<li>Lees de verklaringen die in de beoordeling worden gegeven grondig (door de leerling van wie het
+werk wordt beoordeeld); </li>
<li>Probeer moeilijkheden die zich tijdens de bespreking over de beoordeling kunnen
-voorgedaan hebben, op te lossen (door de leraar);
-</ol> <p>Het doel van de commentaren is ofwel proberen een akkoord te bereiken over de huidige beoordeling
-of de beoordeler te overtuigen zijn beoordeling te herzien. Deze bespreking zou op een redelijke manier moeten gevoerd worden.
+voorgedaan hebben, op te lossen (door de leraar); </li>
+</ol>
+<p>Het doel van de commentaren is ofwel proberen een akkoord te bereiken over de huidige beoordeling
+of de beoordeler te overtuigen zijn beoordeling te herzien. Deze bespreking zou op een redelijke manier moeten gevoerd worden. </p>
<p>Als het werk dan wordt geherwaardeerd worden de oude commentaren verworpen. Bij de nieuwe beoordeling worden ze
-niet meer getoond.
+niet meer getoond.</p>
</P>
@@ -1,23 +1,19 @@
-<p align=CENTER><b>Akkoord met Beoordelingen</b></p>
+<p align="center"><b>Akkoord met Beoordelingen</b></p>
<p>Een workshoptaak kan volgende kenmerken hebben:
<ol>
-<li>In de leerlingbijdrage en evaluatiefase, wanneer de leerlingen de beoordelingen zien die door
-medeleerlingen worden gegeven, is er geen feedback mogelijk van de
-beoordeelde leerlingen naar de leerlingen die de beoordeling gaven. Er kan feedback van de leraar zijn
-als de leraar er voor kiest om de leerlingenbeoordelingen ommiddellijk te evalueren. De cijfers en commentaren
-van de leraar zijn dan zowel door de beoordeelde als de beoordelende leerlingen te zien.
-Er zal over een werk altijd maar in één richting communicatie zijn bij beoordeling door medeleerlingen
+<li>Tijdens de leerlingbijdrage en evaluatiefase zien de leerlingen de beoordelingen zien die door
+medeleerlingen worden gegeven. Er is dan geen feedback mogelijk van de
+beoordeelde leerlingen naar de leerlingen die de beoordeling geven. Alleen de leerlingen die een werkstuk beoordelen, kunnen daarbij commentaar geven
-<li>In de leerlingbijdrage en evaluatiefase zien de studenten de beoordelingen die door andere studenten worden
-gegeven en worden zij toegestaan om op deze beoordelingen commentaar te geven. Zij kunnen met de beoordeling van
+<li>In de leerlingbijdrage en evaluatiefase zien de leerlingen de beoordelingen die door andere studenten worden
+gegeven en zij kunnen op deze beoordelingen commentaar geven. Zij kunnen met de beoordeling van
de medeleerling akkoord gaan of niet akkoord gaan.
-Als zij met de beoordeling akkoord gaan, blijft de beoordeling gaat ze opgenomen worden in de definitieve berekeningen
-voor dit deel van de taak. Als zij echter niet met een beoordeling akkoord gaan, wordt de student die de beoordeling
-gaf de kans om het zijn beoordeling te herzien. De revisie/niet akkoord discussie kan verdergaan
+Als zij met de beoordeling akkoord gaan, blijft de beoordeling en gaat die opgenomen worden in de definitieve berekening
+voor de peer-evaluatie van de taak. Als zij echter niet met een beoordeling akkoord gaan, dan kan de beoordeler zijn beoordeling herzien. De herzien/niet akkoord-discussie kan verdergaan tot er
een akkoord wordt bereikt of tot de deadline wordt bereikt. Een beoordeling die nog in "geschil" is wanneer de
-deadline wordt bereikt, wordt niet gebruikt in de definitieve berekeningen. Dit geeft bidirectionele terugkoppeling
-tussen leerlingen op elk stuk van het werk.
+deadline wordt bereikt, wordt niet gebruikt in de definitieve berekeningen.<br />
+Met deze instelling is dus feedback in twee richtingen mogelijk.
</ol>
<p>Als de tweede werkwijze wordt gekozen, is er de optie om het tonen van cijfers uit te schakelen.
Als deze verbergoptie wordt toegepast, worden alleen de commentaren in de beoordeling

0 comments on commit 3e016f1

Please sign in to comment.