Permalink
Browse files

initial translation by Koen Roggemans

  • Loading branch information...
1 parent 9a91764 commit 3e0d46ec363bfb7b98aee8caf22ab6de2d2b8d31 koenr committed Mar 13, 2004
Showing with 9 additions and 0 deletions.
  1. +9 −0 lang/nl/help/lesson/questionoption.html
@@ -0,0 +1,9 @@
+<p align="center"><b>Vraagoptie</b></p>
+
+<p>Enkele vraagtypes hebben een optie die ingeschakeld kan worden door deze checkbox aan te vinken. De vraagtypes en de bedoeling van de opties worden hier in detail overlopen.
+
+<ol>
+<li><p><b>Meerkeuzevragen</b> Er is een variant op de meerkeuzevragen die
+ <b>&quot;Meerkeuzevraag met meerdere antwoorden&quot;</b> genoemd wordt. Als de vraagoptie aangevinkt is, dan wordt van de leerling verwacht om alle juiste opties te selecteren uit de aangeboden set antwoorden. In de vraag kun je al dan niet aangeven <i>hoeveel</i> antwoorden uit de set juist zijn. Bijvoorbeeld: &quot;Welke van de volgende personen waren Amerikaanse presidenten?&quot; tegenover &quot;Kies de twee Amerikaanse presidenten uit de onderstaande lijst.&quot;. Het aantal juiste antwoord kan vanaf <b>één</b> tot een willekeurig aantal zijn. (Meerkeuzevragen met de mogelijkheid om meer antwoorden toe te laten en maar één antwoord juist kan ook: het geeft de leerling de mogelijkheid meerdere antwoorden aan te duiden, terwijl een gewone meerkeuzevraag die mogelijkheid niet geeft.)</p></li>
+<li><p><b>Kort antwoord</b>Standaard is hoofdlettergevoeligheid uitgeschakeld. Als de vraagoptie is aangevinkt, dan wordt er bij de verbetering met hoogdletters rekening gehouden.</p></li>
+<p>De andere vraagtypes gebruiken de vraagopties niet.</p>

0 comments on commit 3e0d46e

Please sign in to comment.