Permalink
Browse files

uggly grammatical error

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Feb 1, 2005
1 parent e7d1a7b commit 3eab47c62da6c54707ee647b4119bae3b0c26642
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 lang/nl/docs/translation.html
@@ -66,7 +66,7 @@ <h2>Een compleet nieuw taalpakket maken</h2>
<p style="margin-left: 40px;">Voor een nieuw taalpakket is het allereerste wat je moet wijzigen de string "thischarset" in moodle.php.
-Dit moet een geldige webtekenset bevatten voor jouw taal. Nadat je deze string gewijzigd hebt, bewaar je moodle.php en <span style="font-weight: bold;">je herlaad de pagina</span>. Daarna kun je voortwerken met de rest van de strings. </p>
+Dit moet een geldige webtekenset bevatten voor jouw taal. Nadat je deze string gewijzigd hebt, bewaar je moodle.php en <span style="font-weight: bold;">je herlaadt de pagina</span>. Daarna kun je voortwerken met de rest van de strings. </p>

0 comments on commit 3eab47c

Please sign in to comment.