Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

*** empty log message ***

 • Loading branch information...
commit 4043ae1c7845dd876723a5efa64fb1d319de3e6e 1 parent 447b48a
authored December 23, 2005

Showing 89 changed files with 537 additions and 297 deletions. Show diff stats Hide diff stats

 1. 2  lang/ca/activitynames.php
 2. 2  lang/ca/algebra.php
 3. 2  lang/ca/appointment.php
 4. 2  lang/ca/block_course_list.php
 5. 2  lang/ca/block_course_summary.php
 6. 2  lang/ca/block_glossary_random.php
 7. 2  lang/ca/block_html.php
 8. 2  lang/ca/block_online_users.php
 9. 2  lang/ca/block_quiz_results.php
 10. 2  lang/ca/block_rss_client.php
 11. 2  lang/ca/block_search_forums.php
 12. 2  lang/ca/block_section_links.php
 13. 2  lang/ca/block_social_activities.php
 14. 11  lang/ca/book.php
 15. 2  lang/ca/calendar.php
 16. 2  lang/ca/censor.php
 17. 2  lang/ca/chat.php
 18. 2  lang/ca/choice.php
 19. 3  lang/ca/countries.php
 20. 2  lang/ca/dialogue.php
 21. 6  lang/ca/docs/files.php
 22. 1  lang/ca/docs/install.html
 23. 2  lang/ca/docs/intro.html
 24. 3  lang/ca/editor.php
 25. 2  lang/ca/emailprotect.php
 26. 2  lang/ca/enrol_database.php
 27. 2  lang/ca/enrol_flatfile.php
 28. 2  lang/ca/enrol_internal.php
 29. 2  lang/ca/exercise.php
 30. 2  lang/ca/forum.php
 31. 2  lang/ca/glossary.php
 32. 18  lang/ca/help/assignment/assignmenttype.html
 33. 5  lang/ca/help/assignment/emailteachers.html
 34. 9  lang/ca/help/assignment/index.html
 35. 5  lang/ca/help/assignment/mods.html
 36. 13  lang/ca/help/assignment/resubmit.html
 37. 8  lang/ca/help/book/faq.html
 38. 2  lang/ca/help/book/mods.html
 39. 2  lang/ca/help/book/numberingtype.html
 40. 32  lang/ca/help/chat/chatting.html
 41. 8  lang/ca/help/chat/index.html
 42. 8  lang/ca/help/chat/mods.html
 43. 7  lang/ca/help/choice/index.html
 44. 8  lang/ca/help/choice/mods.html
 45. 6  lang/ca/help/choice/options.html
 46. 2  lang/ca/help/choice/timerestrict.html
 47. 18  lang/ca/help/cookies.html
 48. 8  lang/ca/help/courseavailability.html
 49. 8  lang/ca/help/coursecategory.html
 50. 35  lang/ca/help/courseformats.html
 51. 7  lang/ca/help/coursefullname.html
 52. 14  lang/ca/help/coursegrades.html
 53. 3  lang/ca/help/coursehiddensections.html
 54. 3  lang/ca/help/courseidnumber.html
 55. 14  lang/ca/help/coursenewsitems.html
 56. 18  lang/ca/help/coursenumsections.html
 57. 10  lang/ca/help/courserecent.html
 58. 3  lang/ca/help/coursereports.html
 59. 6  lang/ca/help/courseshortname.html
 60. 22  lang/ca/help/coursestartdate.html
 61. 2  lang/ca/help/courseuploadsize.html
 62. 2  lang/ca/help/directorypaths.html
 63. 22  lang/ca/help/enrolmentkey.html
 64. 5  lang/ca/help/enrolperiod.html
 65. 14  lang/ca/help/forum/index.html
 66. 12  lang/ca/help/groupmode.html
 67. 4  lang/ca/help/groupmodeforce.html
 68. 90  lang/ca/help/quiz/import.html
 69. 33  lang/ca/help/quiz/index.html
 70. 34  lang/ca/help/wiki/wikitype.html
 71. 2  lang/ca/journal.php
 72. 2  lang/ca/label.php
 73. 3  lang/ca/lesson.php
 74. 2  lang/ca/mediaplugin.php
 75. 2  lang/ca/message.php
 76. 7  lang/ca/moodle.php
 77. 2  lang/ca/multilang.php
 78. 2  lang/ca/pix.php
 79. 2  lang/ca/quiz.php
 80. 2  lang/ca/quiz_analysis.php
 81. 2  lang/ca/resource.php
 82. 46  lang/ca/scheduler.php
 83. 18  lang/ca/survey.php
 84. 2  lang/ca/tex.php
 85. 2  lang/ca/webquest.php
 86. 2  lang/ca/wiki.php
 87. 4  lang/ca/workshop.php
 88. 85  lang/ru/forum.php
 89. 51  lang/ru/moodle.php
2  lang/ca/activitynames.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // activitynames.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
  2
+   // activitynames.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['filtername'] = 'Enllaços automàtics a activitats';
2  lang/ca/algebra.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // algebra.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
  2
+   // algebra.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['filtername'] = 'Notació algebraica';
2  lang/ca/appointment.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // appointment.php - created with Moodle 1.3 development (2004040500)
  2
+   // appointment.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['allowresubmit'] = 'Permet tornar a trametre';
2  lang/ca/block_course_list.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // block_course_list.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
  2
+   // block_course_list.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['allcourses'] = 'L\'administrador veu tots els cursos';
2  lang/ca/block_course_summary.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // block_course_summary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020800)
  2
+   // block_course_summary.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['coursesummary'] = 'Resum del curs';
2  lang/ca/block_glossary_random.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // block_glossary_random.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
  2
+   // block_glossary_random.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['addentry'] = 'Afegiu les vostres citacions favorites';
2  lang/ca/block_html.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // block_html.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005041101)
  2
+   // block_html.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['configcontent'] = 'Contingut';
2  lang/ca/block_online_users.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // block_online_users.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
  2
+   // block_online_users.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['blockname'] = 'Usuaris en línia';
2  lang/ca/block_quiz_results.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // block_quiz_results.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
  2
+   // block_quiz_results.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['bestgrade'] = 'La qualificació més alta:';
2  lang/ca/block_rss_client.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // block_rss_client.php - created with Moodle 1.5 Beta (2005052300)
  2
+   // block_rss_client.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['addfeed'] = 'Afegeix un URL d\'alimentació de notícies:';
2  lang/ca/block_search_forums.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // block_search_forums.php - created with Moodle 1.5 Beta (2005052300)
  2
+   // block_search_forums.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['advancedsearch'] = 'Cerca avançada';
2  lang/ca/block_section_links.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
2  lang/ca/block_social_activities.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // block_social_activities.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
  2
+   // block_social_activities.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['blockname'] = 'Activitats socials';
11  lang/ca/book.php
@@ -24,8 +24,8 @@
24 24
 $string['chapterscount'] = 'Capítols';
25 25
 
26 26
 $string['addafter'] = 'Afegeix un nou capítol';
27  
-$string['confchapterdelete'] = 'Realment voleu suprimir aquest capítol?';
28  
-$string['confchapterdeleteall'] = 'Realment voleu suprimir aquest capítol i tots els seus subcapítols?';
  27
+$string['confchapterdelete'] = 'Realment voleu esborrar aquest capítol?';
  28
+$string['confchapterdeleteall'] = 'Realment voleu esborrar aquest capítol i tots els seus subcapítols?';
29 29
 
30 30
 $string['printbook'] = 'Imprimeix el llibre sencer';
31 31
 $string['printchapter'] = 'Imprimeix aquest capítol';
@@ -33,7 +33,7 @@
33 33
 $string['printedby'] = 'Imprès per';
34 34
 $string['top'] = 'amunt';
35 35
 
36  
-$string['navprev'] = 'Anterior';
  36
+$string['navprev'] = 'Prèvi';
37 37
 $string['navnext'] = 'Següent';
38 38
 $string['navexit'] = 'Sortir del llibre';
39 39
 
@@ -41,10 +41,9 @@
41 41
 $string['import'] = 'Importa';
42 42
 $string['doimport'] = 'Importa';
43 43
 $string['importing'] = 'S\'està important';
44  
-$string['relinking'] = 'S\'estan refent els enllaços';
45  
-$string['importinfo'] = 'Importa el directori o el fitxer HTML seleccionat.<br />Els capÌtols estan ordenats alfabËticament pel nom del fitxer.';
  44
+$string['relinking'] = 'S\'està reenllaçant';
  45
+$string['importinfo'] = 'Importa el directori o el fitxer HTML seleccionat.<br />Els capítols estan ordenats alfabèticament pel nom del fitxer.';
46 46
 $string['maindirectory'] = 'Directori principal';
47 47
 $string['fileordir'] = 'Fitxer o directori';
48 48
 
49 49
 ?>
50  
-
2  lang/ca/calendar.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // calendar.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042400)
  2
+   // calendar.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['calendar'] = 'Calendari';
2  lang/ca/censor.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // censor.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
  2
+   // censor.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['filtername'] = 'Censura de paraules';
2  lang/ca/chat.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // chat.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
  2
+   // chat.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['beep'] = 'bip';
2  lang/ca/choice.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // choice.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042400)
  2
+   // choice.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['addmorechoices'] = 'Afegeix més opcions';
3  lang/ca/countries.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // countries.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
  2
+   // countries.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['AD'] = 'Andorra';
@@ -50,7 +50,6 @@
50 50
 $string['CO'] = 'Colòmbia';
51 51
 $string['CR'] = 'Costa Rica';
52 52
 $string['CS'] = 'Sèrbia i Montenegro';
53  
-$string['CT'] = 'Catalunya';
54 53
 $string['CU'] = 'Cuba';
55 54
 $string['CV'] = 'Cap Verd';
56 55
 $string['CX'] = 'Illa Christmas';
2  lang/ca/dialogue.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // dialogue.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004091100)
  2
+   // dialogue.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['addmynewentries'] = 'Afegeix les meves entrades noves';
6  lang/ca/docs/files.php
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 $string['-about'] = "Sobre Moodle";
6 6
 $string['intro.html'] = "Introducció";
7  
-$string['background.html'] = "Rerefons";
  7
+$string['background.html'] = "Antecedents";
8 8
 $string['philosophy.html'] = "Filosofia";
9 9
 $string['licence.html'] = "Llicència";
10 10
 $string['features.html'] = "Característiques";
@@ -26,6 +26,6 @@
26 26
 $string['developer.html'] = "Manual de desenvolupament";
27 27
 $string['coding.html'] = "Guia de codificació";
28 28
 $string['cvs.html'] = "Ús del CVS";
  29
+$string['translation.html'] = "Traducció";
29 30
 
30  
-
31  
-?>
  31
+?>
1  lang/ca/docs/install.html
@@ -267,7 +267,6 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="cron"></a>9. Configuraci&oacute; del cron</h
267 267
  <blockquote>
268 268
   <pre>/opt/bin/php /web/moodle/admin/cron.php
269 269
 
270  
-
271 270
 (Windows) C:\apache\php\php.exe C:\apache\htdocs\moodle\admin\cron.php
272 271
 
273 272
 </pre>
2  lang/ca/docs/intro.html
@@ -25,4 +25,4 @@
25 25
 <p align="center"><font size="1"><a href="." target="_top">Documentaci&oacute; de Moodle</a></font></p>
26 26
 <p align="center"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
27 27
 </body>
28  
-</html>
  28
+</html>
3  lang/ca/editor.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // editor.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005041101)
  2
+   // editor.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['about'] = 'Referent a aquest editor';
@@ -29,6 +29,7 @@
29 29
 $string['createfolder'] = 'Crea una carpeta';
30 30
 $string['createlink'] = 'Insereix un enllaç web';
31 31
 $string['cut'] = 'Talla la selecció';
  32
+$string['cutpastemozilla'] = 'Malauradament, a hores d\'ara no podeu utilitzar les dreceres normals del teclat (ni tan sols el botó Enganxa) per a enganxar text dins d\'aquest editor en línia. Això es deu a una característica de seguretat que hi ha en algunes versions dels navegadors Mozilla i Firefox.<br /><br />Hi ha tres maneres conegudes de fer-ho que podeu provar:<br /> (1) En compte de CTRL-v, utilitzeu SHIFT-Insert <br /> (2) Utilitzeu el menú Edició->Enganxa del vostre navegador<br /> (3) Canvieu les preferències del vostre navegador editant el fitxer user.js. <br /><br />Feu clic en el botó D\'acord més avall per obtenir més ajuda, o Cancel·la per tornar a l\'editor';
32 33
 $string['delete'] = 'Suprimeix';
33 34
 $string['filebrowser'] = 'Explorador de fitxers';
34 35
 $string['findwhat'] = 'Cerca';
2  lang/ca/emailprotect.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // emailprotect.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
  2
+   // emailprotect.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['filtername'] = 'Protecció del correu electrňnic';
2  lang/ca/enrol_database.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // enrol_database.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
  2
+   // enrol_database.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['dbhost'] = 'Nom del servidor de la base de dades';
2  lang/ca/enrol_flatfile.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
  2
+   // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['description'] = 'Aquest mètode comprova repetidament si hi ha un fitxer de text en una ubicació que especifiqueu i quan hi és el processa. Aquest fitxer ha de tenir un format especial. Pot tenir un aspecte semblant a aquest:
2  lang/ca/enrol_internal.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // enrol_internal.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
  2
+   // enrol_internal.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['description'] = '<p>Aquest és el mètode per defecte de gestió d\'inscripcions. Bàsicament un estudiant es pot inscriure en un curs de dues maneres:</p>
2  lang/ca/exercise.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // exercise.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005010100)
  2
+   // exercise.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['absent'] = 'Absent';
2  lang/ca/forum.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // forum.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
  2
+   // forum.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['addanewdiscussion'] = 'Afegeix un nou tema de debat';
2  lang/ca/glossary.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // glossary.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
  2
+   // glossary.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['addcomment'] = 'Afegeix un comentari';
18  lang/ca/help/assignment/assignmenttype.html
... ...
@@ -1,9 +1,9 @@
1  
-<p align="center"><b>Tipus de tasques</b></p>
2  
-
3  
-<p>Hi ha diferents tipus de tasques</P>
4  
-
5  
-<p><b>Activitat fora de l&iacute;nia</b>: &uacute;til quan la tasca es realitza fora de Moodle. Els estudiants poden veure la descripci&oacute; de la tasca, per&ograve; no poden penjar fitxers ni res. Tanmateix els professors poden qualificar els estudiants i els estudiants veuen les seves qualificacions.</p>
6  
-
7  
-<p><b>Penjar un fitxer</b>: aquest tipus de tasca permet a tots els
8  
-estudiants penjar un fitxer de qualsevol tipus. Podria ser un document de processador de textos, una imatge, un lloc web comprimit en format zip, o qualsevol cosa que els demaneu. Els professors poden qualificar en l&iacute;nia
9  
-les tasques trameses.</p>
  1
+<p align="center"><b>Tipus de tasques</b></p>
  2
+
  3
+<p>Hi ha diferents tipus de tasques</P>
  4
+
  5
+<p><b>Activitat fora de l&iacute;nia</b>: &uacute;til quan la tasca es realitza fora de Moodle. Els estudiants poden veure la descripci&oacute; de la tasca, per&ograve; no poden penjar fitxers ni res. Tanmateix els professors poden qualificar els estudiants i els estudiants veuen les seves qualificacions.</p>
  6
+
  7
+<p><b>Penjar un fitxer</b>: aquest tipus de tasca permet a tots els
  8
+estudiants penjar un fitxer de qualsevol tipus. Podria ser un document de processador de textos, una imatge, un lloc web comprimit en format zip, o qualsevol cosa que els demaneu. Els professors poden qualificar en l&iacute;nia
  9
+les tasques trameses.</p>
5  lang/ca/help/assignment/emailteachers.html
... ...
@@ -1,8 +1,7 @@
1  
-<p align="center"><b>Avisa els professors per correu electrònic</b></p>
  1
+<p align="center"><b>Avisos als professors per correu electrònic</b></p>
2 2
 
3 3
 <p>Si s'habilita aquesta opció, els professors reben un avís breu per correu electrònic cada vegada que un estudiant fa o actualitza una tramesa.</p>
4 4
 
5 5
 <p>Només reben la notificació els professors que poden qualificar la tramesa. Així, per exemple, si un curs utilitza grups separats, un professor restringit a un grup d'estudiants no rep notificacions referents a les trameses d'estudiants d'altres grups.</p>
6 6
 
7  
-<p>Evidentment no s'envien mai avisos referents a activitats fora de línia.</p>
8  
-
  7
+<p>Evidentment no s'envien mai avisos referents a activitats fora de línia.</p>
9  lang/ca/help/assignment/index.html
... ...
@@ -1 +1,8 @@
1  
-

<p>Tasques</p>

<ul>

 <li><a href="help.php?module=assignment&file=assignmenttype.html">Tipus de tasques</a> <li>

 <li><a href="help.php?module=assignment&file=resubmit.html">Tornar a trametre</a> </li>

</ul>

  1
+<p>Tasques</p>
  2
+
  3
+<ul>
  4
+ <li><a href="help.php?module=assignment&file=assignmenttype.html">Tipus de tasques</a> <li>
  5
+ <li><a href="help.php?module=assignment&amp;file=commentinline.html">Inserció de comentaris</a> </li>
  6
+ <li><a href="help.php?module=assignment&amp;file=emailteachers.html">Avisos als professors per correu electrònic</a> </li>
  7
+ <li><a href="help.php?module=assignment&file=resubmit.html">Tornar a trametre</a> </li>
  8
+</ul>
5  lang/ca/help/assignment/mods.html
... ...
@@ -1 +1,4 @@
1  
-<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/assignment/icon.gif" />&nbsp;<b>Tasques</b></p><ul>

	<p>Les tasques permeten al professorat especificar una feina que requereix que els estudiants preparin un contingut digital (en qualsevol format) i el trametin penjant-lo en el servidor. Exemples de tasques podrien ser assajos, projectes, informes, etc. Aquest m&ograve;dul inclou la possibilitat de qualificar la feina.</p>

</ul>

  1
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/assignment/icon.gif" />&nbsp;<b>Tasques</b></p>
  2
+<div class="indent">
  3
+Les tasques permeten al professorat especificar una feina que requereix que els estudiants preparin un contingut digital (en qualsevol format) i el trametin penjant-lo en el servidor. Exemples de tasques podrien ser treballs, projectes, informes, etc. Aquest m&ograve;dul inclou la possibilitat de qualificar.
  4
+</div>
13  lang/ca/help/assignment/resubmit.html
... ...
@@ -1,7 +1,6 @@
1  
-<p align="center"><b>Tornar a trametre tasques</b></p>
2  
-
3  
-<p>Per defecte els estudiants no poden tornar a trametre les tasques una vegada el professor ja les ha qualificades.</p>
4  
- 
5  
-<p>Si activeu aquesta opci&oacute;, aleshores els estudiants podran tornar a trametre les tasques despr&eacute;s que hagin estat qualificades (per tal que les torneu a qualificar). Aix&ograve; pot ser &uacute;til si el professor vol engrescar els estudiants a fer un treball millor en un proc&eacute;s iteratiu.</p>
6  
-<p>&Ograve;bviament aquesta opci&oacute; &eacute;s irrellevant en les tasques fora de l&iacute;nia.</p>
7  
-
  1
+<p align="center"><b>Tornar a trametre tasques</b></p>
  2
+
  3
+<p>Per defecte els estudiants no poden tornar a trametre les tasques una vegada el professor ja les ha qualificades.</p>
  4
+ 
  5
+<p>Si activeu aquesta opci&oacute;, aleshores els estudiants podran tornar a trametre les tasques despr&eacute;s que hagin estat qualificades (per tal que les torneu a qualificar). Aix&ograve; pot ser &uacute;til si el professor vol engrescar els estudiants a fer un treball millor en un proc&eacute;s iteratiu.</p>
  6
+<p>&Ograve;bviament aquesta opci&oacute; &eacute;s irrellevant en les tasques fora de l&iacute;nia.</p>
8  lang/ca/help/book/faq.html
@@ -6,12 +6,12 @@
6 6
   <b>Per què només dos nivells?</b>
7 7
  </dt>
8 8
  <dd>
9  
-  Dos nivells acostumen a ser suficients per a la majoria de llibres; tres nivells conduirien a documents amb una estructura pobra. El mòdul de llibres està dissenyat per a crear materials d'estudi multipàgina curts. Per a documents més llargs és preferible emprar el format PDF. La manera més simple de crear PDF són les impressores virtuals (vegeu
  9
+  Dos nivells acostuma a ser suficient per la majoria de llibres; tres nivells conduirien a documents amb una estructura pobra. El mòdul de llibres està dissenyat per a crear materials d'estudi multipàgina curts. Per a documents més llargs és preferible emprar el format PDF. La manera més simple de crear PDF són les impressores virtuals (vegeu
10 10
   <a href="http://sector7g.wurzel6.de/pdfcreator/index_en.htm" target="_blank">PDFCreator</a>,
11 11
   <a href="http://fineprint.com/products/pdffactory/index.html" target="_blank">
12 12
    PDFFactory</a>,
13 13
   <a href="http://www.adobe.com/products/acrobatstd/main.html" target="_blank">Adobe Acrobat</a>,
14  
-  etc.). [N. del T.: A banda del mètode de les impressores virtuals, molts programes lliures (p. ex. OpenOffice) permeten exportar els documents directament a format PDF]
  14
+  etc.). [N. del T.: A banda del mètode de les impressores virtuals, molts programes lliures (p.ex. OpenOffice) permeten exportar els documents directament a format PDF]
15 15
   <br />
16 16
  </dd>
17 17
  <br />
@@ -19,7 +19,7 @@
19 19
   <b>Els estudiants poden editar els llibres?</b>
20 20
  </dt>
21 21
  <dd>
22  
-  Només els professors poden crear i modificar els llibres. No tenim previst implementar la modificació de llibres per part d'estudiants, però algú podria crear quelcom semblant per a estudiants (portafoli?). La raó principal és mantenir el mòdul de llibres el més senzill possible.
  22
+  Només els professors poden crear i modificar els llibres. No tenim previst implementar la modificació de llibres per part d'estudiants, però algú podria crear quelcom semblant per a estudiants (portafoli?). La raó principal és la de mantenir el mòdul de Llibres el més senzill possible.
23 23
  </dd>
24 24
  <br />
25 25
  <dt>
@@ -33,7 +33,7 @@
33 33
   <b>Els meus títols no caben en una línia.</b>
34 34
  </dt>
35 35
  <dd>
36  
-  Mireu de rescriure els vostres títols o bé demaneu a l'administrador del lloc que us canviï l'amplada de l'índex. Aquesta amplada és definida de forma global per a tots els llibres a la pàgina de configuració del mòdul.
  36
+  Mireu de reescriure els vostres títols o bé demaneu a l'administrador del lloc que un canvïi l'amplada de l'índex. Aquesta amplada és definida de forma global per a tots els llibres a la pàgina de configuració del mòdul.
37 37
  </dd>
38 38
  <br />
39 39
 </dl>
2  lang/ca/help/book/mods.html
... ...
@@ -1,4 +1,4 @@
1 1
 <p><img valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/book/icon.gif">&nbsp;<b>Llibres</b></p>
2 2
 <ul>
3  
-<p>Un llibre és un material d'estudi multipŕgina senzill</p>
  3
+<p>Un llibre és un material d\'estudi multipŕgina senzill</p>
4 4
 </ul>
2  lang/ca/help/book/numberingtype.html
@@ -2,7 +2,7 @@
2 2
 
3 3
 <p>Hi ha uns quants tipus de numeració predefinits:
4 4
 
5  
-<p><b>Cap</b> - als títols de capítols i subcaptols no se'ls aplica format; useu-lo si voleu definir estils de numeració especials, com ara lletres: en aquest cas, en el títol del capítol escriviu: "A. Primer capítol", "A.1. Un subcapítol",...</p>
  5
+<p><b>Cap</b> - als títols de capítols i subcapítols no se'ls aplica format; useu-lo si voleu definir estils de numeració especials, com ara lletres: en aquest cas, en el títol del capítol escriviu: "A. Primer capítol", "A.1. Un subcapítol",...</p>
6 6
 
7 7
 <p><b>Nombres</b> - els capítols i subcapítols es numeren (1, 1.1, 1.2, 2,
8 8
 ...)<p>
32  lang/ca/help/chat/chatting.html
... ...
@@ -1 +1,31 @@
1  
-<p align="center"><b>&Uacute;s del xat</b></p><p>El m&ograve;dul de xat t&eacute; algunes caracter&iacute;stiques que fan m&eacute;s una mica m&eacute;s agradables les tert&uacute;lies.</p>

<dl>

 <dt><b>Emoticones</b></dt>

 <dd>Totes les emoticones que es poden teclejar en altres parts de Moodle tamb&eacute; es poden teclejar als xats i es visualitzaran correctament. Per exemple: :-) = <img alt="" src="pix/s/smiley.gif" /> 

 </dd>

 

 <dt><b>Enlla&ccedil;os</b></dt>

 <dd>Les adreces d'Internet es transformen autom&agrave;ticament en enlla&ccedil;os.</dd> <dt><b>Emocions</b></dt>

 <dd>Podeu comen&ccedil;ar una l&iacute;nia amb "/me" o":" per expressar emocions. Per exemple, si el vostre nom &eacute;s Joan i escriviu ":riu!" o"/me riu!" aleshores tothom veur&agrave; "Joan riu!"</dd> <dt><b>Bips</b></dt>

 <dd>Podeu enviar un so a una altra persona prement l'enlla&ccedil; "bip" del costat del seu nom. Una drecera &uacute;til per fer bip a tothom alhora &eacute;s escriure "beep all".</dd><dt><b>HTML</b></dt>

 <dd>Si sabeu una mica de codi HTML, el podeu utilitzar per fer coses com ara inserir imatges en el text, fer sons o crear text de diverses mides i colors.</dd></dl>  1
+<p align="center"><b>&Uacute;s del xat</b></p>
  2
+
  3
+<p>El m&ograve;dul de xat t&eacute; algunes caracter&iacute;stiques que fan m&eacute;s una mica m&eacute;s agradables les tert&uacute;lies.</p>
  4
+
  5
+<dl>
  6
+
  7
+ <dt><b>Emoticones</b></dt>
  8
+
  9
+ <dd>Totes les emoticones que es poden teclejar en altres parts de Moodle tamb&eacute; es poden teclejar als xats i es visualitzaran correctament. Per exemple: :-) = <img alt="" src="pix/s/smiley.gif" /> 
  10
+
  11
+ </dd>
  12
+
  13
+ 
  14
+
  15
+ <dt><b>Enlla&ccedil;os</b></dt>
  16
+
  17
+ <dd>Les adreces d'Internet es transformen autom&agrave;ticament en enlla&ccedil;os.</dd>
  18
+
  19
+ <dt><b>Emocions</b></dt>
  20
+
  21
+ <dd>Podeu comen&ccedil;ar una l&iacute;nia amb "/me" o":" per expressar emocions. Per exemple, si el vostre nom &eacute;s Joan i escriviu ":riu!" o"/me riu!" aleshores tothom veur&agrave; "Joan riu!"</dd>
  22
+
  23
+ <dt><b>Bips</b></dt>
  24
+
  25
+ <dd>Podeu enviar un so a una altra persona prement l'enlla&ccedil; "bip" del costat del seu nom. Una drecera &uacute;til per fer bip a tothom alhora &eacute;s escriure "beep all".</dd>
  26
+
  27
+<dt><b>HTML</b></dt>
  28
+
  29
+ <dd>Si sabeu una mica de codi HTML, el podeu utilitzar per fer coses com ara inserir imatges en el text, fer sons o crear text de diverses mides i colors.</dd>
  30
+
  31
+</dl>
8  lang/ca/help/chat/index.html
... ...
@@ -1 +1,7 @@
1  
-<p>M&ograve;dul de xat</p><ul>

 <li><a href="help.php?module=chat&file=chatting.html">&Uacute;s del xat</a><li>

</ul>

  1
+<p>Mňdul de xat</p>
  2
+
  3
+<ul>
  4
+
  5
+ <li><a href="help.php?module=chat&file=chatting.html">Ús del xat</a><li>
  6
+
  7
+</ul>
8  lang/ca/help/chat/mods.html
... ...
@@ -1 +1,7 @@
1  
-<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/chat/icon.gif" />&nbsp;<b>Xats</b></p><ul>

 <p>El m&ograve;dul de xat permet als participants tenir discussions sincr&ograve;niques en temps real a trav&eacute;s del web. &Eacute;s una forma &uacute;til d'aconseguir un millor coneixement dels altres i del tema sotm&egrave;s a discussi&oacute;. La manera d'usar una sala de xat &eacute;s bastant diferent dels f&ograve;rums as&iacute;ncrons. El m&ograve;dul de xat ofereix diverses possibilitats de gesti&oacute; i de revisi&oacute; de les discussions realitzades.</p>

</ul>

  1
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/chat/icon.gif" />&nbsp;<b>Xats</b></p>
  2
+
  3
+<ul>
  4
+
  5
+ <p>El m&ograve;dul de xat permet als participants tenir discussions sincr&ograve;niques en temps real a trav&eacute;s del web. &Eacute;s una forma &uacute;til d'aconseguir un millor coneixement dels altres i del tema sotm&egrave;s a discussi&oacute;. La manera d'usar una sala de xat &eacute;s bastant diferent dels f&ograve;rums as&iacute;ncrons. El m&ograve;dul de xat ofereix diverses possibilitats de gesti&oacute; i de revisi&oacute; de les discussions realitzades.</p>
  6
+
  7
+</ul>
7  lang/ca/help/choice/index.html
... ...
@@ -1 +1,6 @@
1  
-

<p>Consulta</p>

<ul>

 <li><a href="help.php?module=choice&amp;file=options.html">Opcions</a> </li>

</ul>

  1
+<p>Consultes</p>
  2
+
  3
+<ul>
  4
+ <li><a href="help.php?module=choice&amp;file=options.html">Opcions</a> </li>
  5
+ <li><a href="help.php?module=choice&amp;file=timerestrict.html">Limitar temps</a></li>
  6
+</ul>
8  lang/ca/help/choice/mods.html
... ...
@@ -1 +1,7 @@
1  
-<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/choice/icon.gif" />&nbsp;<b>Consulta</b></p>

<ul>

 <p>La consulta &eacute;s una activitat molt senzilla: el professor planteja una pregunta i especifica una s&egrave;rie de respostes entre les quals es pot triar. Pot ser &uacute;til com a enquesta r&agrave;pida per estimular la reflexi&oacute; sobre un tema, per deixar que la classe voti sobre diferents alternatives del curs, o perqu&egrave; l'estudiant faci constar que est&agrave; d'acord a partna recerca.</p>

</ul>

  1
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/choice/icon.gif" />&nbsp;<b>Consulta</b></p>
  2
+
  3
+<ul>
  4
+
  5
+ <p>La consulta &eacute;s una activitat molt senzilla: el professor planteja una pregunta i especifica una s&egrave;rie de respostes entre les quals es pot triar. Pot ser &uacute;til com a enquesta r&agrave;pida per estimular la reflexi&oacute; sobre un tema, per deixar que la classe voti sobre diferents alternatives del curs, o perqu&egrave; l'estudiant faci constar que est&agrave; d'acord a partna recerca.</p>
  6
+
  7
+</ul>
6  lang/ca/help/choice/options.html
... ...
@@ -1 +1,5 @@
1  
-<p align="center"><b>Opcions de la consulta</b></p><p>Aqu&iacute; &eacute;s on especifiqueu les opcions que els participants han de triar.</p><p>Podeu emplenar les que vulgueu: en podeu deixar en blanc si no necessiteu les sis.</p>

  1
+<p align="center"><b>Opcions de la consulta</b></p>
  2
+
  3
+<p>Aqu&iacute; &eacute;s on especifiqueu les opcions que els participants han de triar.</p>
  4
+
  5
+<p>Podeu emplenar les que vulgueu: en podeu deixar en blanc si no necessiteu les sis.</p>
2  lang/ca/help/choice/timerestrict.html
@@ -4,4 +4,4 @@
4 4
 
5 5
 <p>Si voleu deixar el termini obert, nom&eacute;s cal que configureu un final molt lluny&agrave;.</p>
6 6
 
7  
-<p>Si no necessiteu aquesta opci&oacute; podeu desactivar el quadre.</p>
  7
+<p>Si no necessiteu aquesta opci&oacute; podeu desactivar el quadre.</p>
18  lang/ca/help/cookies.html
... ...
@@ -1,9 +1,9 @@
1  
-<p align="center"><b>Galetes</b></p>
2  
-
3  
-<p>Aquest lloc utilitza dues galetes.</p>
4  
-
5  
-<p>L'essencial &eacute;s la galeta de sessi&oacute;, generalment anomenada <b>MoodleSession</b>. Heu d'admetre aquesta galeta al vostre navegador per donar continu&iuml;tat i mantenir la connexi&oacute; al llarg de les diferents p&agrave;gines. Quan sortiu o tanqueu el navegador aquesta galeta es destrueix (al vostre ordinador i al servidor).</p>
6  
-
7  
-<p>L'altra galeta, anomenada sovint <b>MOODLEID</b>, &eacute;s purament de conveni&egrave;ncia. Simplement recorda el vostre nom d'usuari dins del navegador. Aix&ograve; vol dir que quan torneu a aquest lloc el camp d'usuari de la p&agrave;gina d'entrada ja estar&agrave; emplenat amb el vostre nom. Podeu refusar aquesta galeta: en aquest cas simplement haureu d'escriure el vostre nom d'usuari cada vegada que entreu.</p>
8  
-
9  
-<p>Nota: si compartiu l'ordinador o esteu treballant en un punt d'acc&eacute;s p&uacute;blic (p. e. en un aula, un cibercaf&egrave;, etc.) assegureu-vos de finalitzar la sessi&oacute; de Moodle fent clic a Sortida o tancant totes les finestres del navegador. D'aquesta manera es destrueix la primera galeta i ning&uacute; no podr&agrave; entrar en la vostra sessi&oacute;.</p>
  1
+<p align="center"><b>Galetes</b></p>
  2
+
  3
+<p>Aquest lloc utilitza dues galetes.</p>
  4
+
  5
+<p>L'essencial &eacute;s la galeta de sessi&oacute;, generalment anomenada <b>MoodleSession</b>. Heu d'admetre aquesta galeta al vostre navegador per donar continu&iuml;tat i mantenir la connexi&oacute; al llarg de les diferents p&agrave;gines. Quan sortiu o tanqueu el navegador aquesta galeta es destrueix (al vostre ordinador i al servidor).</p>
  6
+
  7
+<p>L'altra galeta, anomenada sovint <b>MOODLEID</b>, &eacute;s purament de conveni&egrave;ncia. Simplement recorda el vostre nom d'usuari dins del navegador. Aix&ograve; vol dir que quan torneu a aquest lloc el camp d'usuari de la p&agrave;gina d'entrada ja estar&agrave; emplenat amb el vostre nom. Podeu refusar aquesta galeta: en aquest cas simplement haureu d'escriure el vostre nom d'usuari cada vegada que entreu.</p>
  8
+
  9
+<p>Nota: si compartiu l'ordinador o esteu treballant en un punt d'acc&eacute;s p&uacute;blic (p. e. en un aula, un cibercaf&egrave;, etc.) assegureu-vos de finalitzar la sessi&oacute; de Moodle fent clic a Sortida o tancant totes les finestres del navegador. D'aquesta manera es destrueix la primera galeta i ning&uacute; no podr&agrave; entrar en la vostra sessi&oacute;.</p>
8  lang/ca/help/courseavailability.html
... ...
@@ -1 +1,7 @@
1  
-<p align="center"><b>Disponibilitat d'un curs</b></p><p>Aquesta opci&oacute; us permet <b>amagar</b> completament un curs.</p><p>No apareixer&agrave; en cap llista de cursos, excepte per als professors del curs i per als administradors.</p><p>Fins i tot si els estudiants intenten accedir directament a l'URL del curs, no se'ls permetr&agrave; entrar-hi.</p>  1
+<p align="center"><b>Disponibilitat d'un curs</b></p>
  2
+
  3
+<p>Aquesta opci&oacute; us permet "amagar" completament el curs.</p>
  4
+
  5
+<p>No apareixer&agrave; en cap de les llistes de cursos, excepte per als professors del curs i per als administradors.</p>
  6
+
  7
+<p>Fins i tot si els estudiants intenten accedir directament a l'URL del curs, no se'ls permetr&agrave; entrar-hi.</p>
8  lang/ca/help/coursecategory.html
... ...
@@ -1 +1,7 @@
1  
-<p align="center"><b>Categories de cursos</b></p><p>L'administrador de Moodle pot haver configurat diferents categories de cursos.</p><p>Per exemple: &quot;Ci&egrave;ncies&quot;, &quot;Humanitats&quot;, &quot;Salut p&uacute;blica&quot;, etc.</p><p>Trieu la m&eacute;s adequada al vostre curs. Aquesta elecci&oacute; afectar&agrave; el lloc on es mostra el vostre curs dins de la llista de cursos i pot facilitar als estudiants de trobar-lo.</p>

  1
+<p align="center"><b>Categories de cursos</b></p>
  2
+
  3
+<p>L'administrador de Moodle pot haver configurat diferents categories de cursos.</p>
  4
+
  5
+<p>Per exemple: &quot;Ci&egrave;ncies&quot;, &quot;Humanitats&quot;, &quot;Seguretat i Salut&quot;, etc.</p>
  6
+
  7
+<p>Trieu la m&eacute;s adequada per al vostre curs. Aquesta elecci&oacute; determinarà on es mostra el vostre curs dins de la llista de cursos i pot facilitar que els estudiants el trobin.</p>
35  lang/ca/help/courseformats.html
... ...
@@ -1,18 +1,17 @@
1  
-<p align="center"><b>Formats de curs de Moodle</b></p>
2  
-
3  
-<p><b>Format setmanal</b></p>
4  
-
5  
-<ul>
6  
- <p>El curs s'organitza per setmanes, amb unes dates clares d'inici i de finalitzaci&oacute;. Cada setmana consta d'activitats. Algunes d'aquestes, com ara les tasques, poden tenir una pr&ograve;rroga, per exemple de dues setmanes, despr&eacute;s de la qual ja no estan disponibles.</p>
7  
-</ul>
8  
-
9  
-<p><b>Format per temes</b></p>
10  
-<ul>
11  
- <p>Molt semblant al format setmanal, tret que les &quot;setmanes&quot; aqu&iacute; es diuen &quot;temes&quot;. Un &quot;tema&quot; no t&eacute; l&iacute;mits temporals. No cal especificar dates.</p>
12  
-</ul>
13  
-
14  
-<p><b>Format social</b></p>
15  
-<ul>
16  
- <p>Aquest format s'orienta al voltant d'un f&ograve;rum principal, el f&ograve;rum Social, que ocupa la p&agrave;gina principal. &Eacute;s &uacute;til en situacions m&eacute;s informals. No cal ni que siguin cursos. Per exemple, es podria fer servir com a tauler d'anuncis d'un departament.</p>
17  
-</ul>
18  
-
  1
+<p align="center"><b>Formats de curs de Moodle</b></p>
  2
+
  3
+<p><b>Format setmanal</b></p>
  4
+
  5
+<ul>
  6
+ <p>El curs s'organitza per setmanes, amb unes dates exactes d'inici i de finalitzaci&oacute;. Cada setmana consta d'activitats. Algunes d'aquestes, com ara les tasques, poden tenir un termini que es prolongui una mica més, per exemple dues setmanes, i despr&eacute;s d'això deixen d'estar disponibles.</p>
  7
+</ul>
  8
+
  9
+<p><b>Format per temes</b></p>
  10
+<ul>
  11
+ <p>Molt semblant al format setmanal, tret que les &quot;setmanes&quot; aqu&iacute; es diuen &quot;temes&quot;. Un &quot;tema&quot; no t&eacute; l&iacute;mits temporals. No cal especificar dates d'inici o de finalització del curs.</p>
  12
+</ul>
  13
+
  14
+<p><b>Format social</b></p>
  15
+<ul>
  16
+ <p>Aquest format s'organitza al voltant d'un f&ograve;rum principal, el f&ograve;rum Social, que apareix a la p&agrave;gina principal del curs. &Eacute;s &uacute;til en situacions m&eacute;s informals. No cal ni que siguin cursos; per exemple, es podria fer servir com a tauler d'anuncis d'un departament.</p>
  17
+</ul>
7  lang/ca/help/coursefullname.html
... ...
@@ -1,4 +1,3 @@
1  
-<p align="center"><b>Nom complet del curs</b></p>
2  
-
3  
-<p>El nom complet del curs es mostra al capdamunt de la pantalla i a les llistes de cursos.</p>
4  
-
  1
+<p align="center"><b>Nom complet del curs</b></p>
  2
+
  3
+<p>El nom complet del curs es visualitza al capdamunt de la pantalla i en les llistes de cursos.</p>
14  lang/ca/help/coursegrades.html
... ...
@@ -1,7 +1,7 @@
1  
-<p align="center"><b>Qualificacions</b></p>
2  
-
3  
-<p>Moltes activitats poden ser qualificades.</p>
4  
-
5  
-<p>Per defecte, els resultats de totes les qualificacions del curs es poden veure a la p&agrave;gina de Qualificacions, disponible des de la p&agrave;gina principal del curs. </p>
6  
-
7  
-<p>Si el professor no vol fer serveir qualificacions en el seu curs, o vol ocultar les qualificacions als estudiants, pot inhabilitar la visualitzaci&oacute; de les qualificacions en els Par&agrave;metres del configuraci&oacute; del curs. Aix&ograve; no impedeix qualificar cada activitat, simplement inhabilita la la visualitzaci&oacute; dels resultats pels estudiants.</p>
  1
+<p align="center"><b>Qualificacions</b></p>
  2
+
  3
+<p>Moltes activitats poden ser qualificades.</p>
  4
+
  5
+<p>Per defecte, els resultats de totes les qualificacions del curs es poden veure a la p&agrave;gina de Qualificacions, disponible des de la p&agrave;gina principal del curs. </p>
  6
+
  7
+<p>Si el professor no vol fer serveir qualificacions en el seu curs, o vol ocultar les qualificacions als estudiants, pot inhabilitar la visualitzaci&oacute; de les qualificacions en els Par&agrave;metres del configuraci&oacute; del curs. Aix&ograve; no impedeix qualificar cada activitat, simplement inhabilita la la visualitzaci&oacute; dels resultats pels estudiants.</p>
3  lang/ca/help/coursehiddensections.html
@@ -4,5 +4,4 @@
4 4
 
5 5
 <p>Per defecte es mostra una petita àrea (en forma reduïda, generalment en gris) que indica on és la secció oculta, però no es poden veure les activitats o els text ocults. Això és útil particularment en el format setmanal, perquè així queda clar quines setmanes hi ha curs i quines no.</p>
6 6
 
7  
-<p>Si ho preferiu poden restar completament ocultes, de manera que els estudiants no sàpiguen ni tan sols que existeixen aquestes seccions.</p>
8  
-
  7
+<p>Si ho preferiu poden restar completament ocultes, de manera que els estudiants no sàpiguen ni tan sols que existeixen aquestes seccions.</p>
3  lang/ca/help/courseidnumber.html
... ...
@@ -1,4 +1,3 @@
1 1
 <p align="center"><b>Número ID del curs</b></p>
2 2
 
3  
-<p>Moodle no visualitza mai el número ID del curs. Només s'utilitza per identificar el curs contra sistemes externs. Si teniu un codi oficial del curs podeu usar-lo aquí. Si no, podeu deixar-lo en blanc.</p>
4  
-
  3
+<p>Moodle no visualitza mai el número ID del curs. Només s'utilitza per identificar el curs contra sistemes externs. Si teniu un codi oficial del curs podeu usar-lo aquí. Si no, podeu deixar-lo en blanc.</p>
14  lang/ca/help/coursenewsitems.html
... ...
@@ -1,7 +1,7 @@
1  
-<p align="center"><b>Nombre de not&iacute;cies del curs</b></p>
2  
-
3  
-<p>En els formats de curs &quot;setmanal&quot; i per &quot;temes&quot; apareix un f&ograve;rum especial anomenat &quot;Not&iacute;cies&quot;. &Eacute;s un bon lloc per publicar els avisos que hagin de veure tots els estudiants. Per defecte tots els estudiants estan subscrits a aquest f&ograve;rum i reben els avisos per correu electr&ograve;nic.</p>
4  
-
5  
-<p>Aquest par&agrave;metre determina quants &iacute;tems apareixen a la p&agrave;gina inicial del curs, en un quadre de not&iacute;cies a la banda dreta.</p>
6  
-
7  
-<p>Si poseu &quot;0 not&iacute;cies&quot; aleshores no apareixer&agrave; el quadre de not&iacute;cies.</p>
  1
+<p align="center"><b>Nombre de not&iacute;cies del curs</b></p>
  2
+
  3
+<p>En els formats de curs &quot;setmanal&quot; i per &quot;temes&quot; apareix un f&ograve;rum especial anomenat &quot;Not&iacute;cies&quot;. &Eacute;s un bon lloc per publicar els avisos que hagin de veure tots els estudiants. Per defecte tots els estudiants estan subscrits a aquest f&ograve;rum i reben els avisos per correu electr&ograve;nic.</p>
  4
+
  5
+<p>Aquest par&agrave;metre determina quants &iacute;tems apareixen a la p&agrave;gina inicial del curs, en un quadre de not&iacute;cies a la banda dreta.</p>
  6
+
  7
+<p>Si poseu &quot;0 not&iacute;cies&quot; aleshores no apareixer&agrave; el quadre de not&iacute;cies.</p>
18  lang/ca/help/coursenumsections.html
... ...
@@ -1,9 +1,9 @@
1  
-<p align="center"><b>Nombre de setmanes/temes del curs</b></p>
2  
-
3  
-<p>Aquest par&agrave;metre nom&eacute;s s'utilitza en els formats de curs &quot;setmanal&quot; i per &quot;temes&quot;.</p>
4  
-
5  
-<p>En el format setmanal, especifica el nombre de setmanes que durar&agrave; el curs a partir de la data d'inici.</p>
6  
- 
7  
-<p>En el format per &quot;temes&quot;, especifica el nombre de temes del curs.</p>
8  
-
9  
-<p>En tots dos casos, aix&ograve; es tradueix en el nombre de &quot;quadres&quot; que es creen a la part central de la p&agrave;gina principal curs.</p>
  1
+<p align="center"><b>Nombre de setmanes/temes del curs</b></p>
  2
+
  3
+<p>Aquest par&agrave;metre s'utilitza en els formats de curs &quot;setmanal&quot; i per &quot;temes&quot;.</p>
  4
+
  5
+<p>En el format setmanal, especifica el nombre de setmanes que durar&agrave; el curs a partir de la data d'inici.</p>
  6
+ 
  7
+<p>En el format per &quot;temes&quot;, especifica el nombre de temes del curs.</p>
  8
+
  9
+<p>En tots dos casos es tradueix en el nombre de secció o &quot;caixes&quot; que es creen a la part central de la p&agrave;gina del curs.</p>
10  lang/ca/help/courserecent.html
... ...
@@ -1,17 +1,9 @@
1 1
 <p align="center"><b>Activitat recent</b></p>
2 2
 
3  
-
4  
-
5 3
 <p>Moodle pot visualitzar l'&quot;activitat recent&quot; a la p&agrave;gina principal del curs.</p>
6 4
 
7  
-
8  
-
9 5
 <p>Aix&ograve; mostra tot el que s'hagi esdevingut en el curs des de la darrera entrada de l'usuari, inclosos els missatges nous dels f&ograve;rums, usuaris nous, tasques trameses, etc.</p>
10 6
 
11  
-
12  
-
13 7
 <p>&Eacute;s molt recomanable que deixeu habilitada aquesta caracter&iacute;stica en els vostres cursos, ja que ajuda a donar una idea de l'activitat del curs. Saber el que estan fent els altres tamb&eacute; ajuda a promoure una atmosfera de col&middot;laboraci&oacute; en la classe.</p>
14 8
 
15  
-
16  
-
17  
-<p>En cursos que tinguin molta activitat potser s&iacute; que voldreu inhabilitar aquesta opci&oacute;, ja que pot alentir la visualitzaci&oacute; de la p&agrave;gina principal del curs.</p>
  9
+<p>En cursos que tinguin molta activitat potser s&iacute; que voldreu inhabilitar aquesta opci&oacute;, ja que pot alentir la visualitzaci&oacute; de la p&agrave;gina principal del curs.</p>
3  lang/ca/help/coursereports.html
@@ -6,5 +6,4 @@
6 6
 
7 7
 <p>El professor pot controlar l'accés de l'estudiant als seus informes per mitjà d'un paràmetre del curs. En alguns cursos, aquests informes poden ser una eina útil perquè l'estudiant reflexioni sobre la seva implicació i la seva imatge en l'entorn virtual, mentre que en altres cursos pot resultar innecessari.</p> 
8 8
  
9  
-<p>Un altre motiu per a desactivar aquesta opció és que la generació de l'informe pot carregar una mica el servidor. En classes grans per tant pot ser més eficient desactivar-lo.</p>
10  
-
  9
+<p>Un altre motiu per a desactivar aquesta opció és que la generació de l'informe pot carregar una mica el servidor. En classes grans per tant pot ser més eficient desactivar-lo.</p>
6  lang/ca/help/courseshortname.html
... ...
@@ -1,3 +1,3 @@
1  
-<p align="center"><b>Nom curt del curs</b></p>
2  
-
3  
-<p>Moltes institucions tenen una forma abreujada de referir-se als cursos, amb un codi com ara BP102 o OKB9. Encara que no utilitzeu aquest tipus de codis, poseu-ne un ara. S'utilitzar&agrave; en diferents llocs on el nom complet no resulta adequat (per exemple en la l&iacute;nia d'assumpte d'un correu electr&ograve;nic).</p>
  1
+<p align="center"><b>Nom curt del curs</b></p>
  2
+
  3
+<p>Moltes institucions tenen una forma abreujada de referir-se als cursos, amb un codi com ara BP102 o NTAE. Encara que no utilitzeu habitualment aquest tipus de codis, n'heu de posar un aquí. S'utilitzar&agrave; en diferents ocasions en què el nom complet no resulta adequat: per exemple en l'assumpte d'un correu electr&ograve;nic.</p>
22  lang/ca/help/coursestartdate.html
... ...
@@ -1,11 +1,11 @@
1  
-<p align="center"><b>Data d'inici del curs</b></p>
2  
-
3  
-<p>Aqu&iacute; &eacute;s on especifiqueu la data d'inici del curs.</p>
4  
-
5  
-<p>Si utilitzeu el format setmanal de curs, aix&ograve; afectar&agrave; la visualitzaci&oacute; de les setmanes. La primera setmana comen&ccedil;ar&agrave; en la data que poseu aqu&iacute;.</p>
6  
-
7  
-<p>Aquest par&agrave;metre no afecta els cursos que utilitzen els formats per temes o social.</p>
8  
-
9  
-<p>En tot cas aquest par&agrave;metre afectar&agrave; la visualitzaci&oacute; dels registres, que utilitzaran aquesta data d'inici com la m&eacute;s antiga que es pot veure.</p>
10  
-
11  
-<p>En general, si el vostre curs t&eacute; una data d'inici real aleshores poseu-la aqu&iacute; independentment del format de curs que esteu utilitzant.</p>
  1
+<p align="center"><b>Data d'inici del curs</b></p>
  2
+
  3
+<p>Aqu&iacute; &eacute;s on especifiqueu la data d'inici del curs.</p>
  4
+
  5
+<p>Si utilitzeu el format setmanal de curs, aix&ograve; aquest paràmetre determinarà les dates que es visualitzen. La primera setmana comen&ccedil;ar&agrave; en la data que poseu aqu&iacute;.</p>
  6
+
  7
+<p>Aquest par&agrave;metre no afecta els cursos que utilitzen els formats per temes o social.</p>
  8
+
  9
+<p>En tot cas aquest par&agrave;metre sí que afecta la visualitzaci&oacute; dels registres, que utilitzaran la data d'inici que poseu com la m&eacute;s antiga que es pot veure.</p>
  10
+
  11
+<p>En general, si el vostre curs t&eacute; una data d'inici real llavors poseu-la aqu&iacute; independentment del format de curs que esteu utilitzant.</p>
2  lang/ca/help/courseuploadsize.html
@@ -2,4 +2,4 @@
2 2
 
3 3
 <p>Aquest par&agrave;metre defineix la mida m&agrave;xima dels fitxers que poden penjar els estudiants en aquest curs (l'administrador defineix un l&iacute;mit m&agrave;xim v&agrave;lid per a tot el lloc).</p>
4 4
 
5  
-<p>&Eacute;s possible posar l&iacute;mits inferiors dins dels diversos m&ograve;dul d'activitats.</p>
  5
+<p>&Eacute;s possible posar l&iacute;mits inferiors dins dels diversos m&ograve;dul d'activitats.</p>
2  lang/ca/help/directorypaths.html
@@ -22,4 +22,4 @@
22 22
 
23 23
 <p>Sol ser una bona idea crear el directori i/o assegurar-se que ja existeix. De vegades Moodle pot crear, si cal, el directori, per&ograve; aix&ograve; no sempre &eacute;s possible.</p>
24 24
 
25  
-<p>Finalment, assegureu-vos que coincideixen les maj&uacute;scules i min&uacute;scules i no inclogueu mai la barra al final.</p>
  25
+<p>Finalment, assegureu-vos que coincideixen les maj&uacute;scules i min&uacute;scules i no inclogueu mai la barra al final.</p>
22  lang/ca/help/enrolmentkey.html
... ...
@@ -1,11 +1,11 @@
1  
-<p align="center"><b>Clau d'inscripci&oacute; del curs</b></p>
2  
-
3  
-<p>La Clau d'inscripci&oacute;a del curs mant&eacute; fora del curs a les persones no autoritzades.</p>
4  
- 
5  
-<p>Si deixeu en blanc aquest camp, aleshores qualsevol persona que tingui o es cre&iuml; un compte d'usuari en aquest Moodle podr&agrave; inscriure's al curs simplement entrant-hi.</p>
6  
-
7  
-<p>Si empleneu aquest camp, aleshores als estudiants que proven d'entrar al curs se'ls demanar&agrave; que donen aquesta paraula o frase, per&ograve; NOM&Eacute;S LA PRIMERA VEGADA.</p> 
8  
-
9  
-<p>La idea &eacute;s que doneu la clau a les persones autoritzades per mitj&agrave; d'un correu privat, per correu postal, per tel&egrave;fon o fins i tot verbalment en una classe presencial.</p>
10  
-
11  
-<p>Si aquesta clau s'escampa i algunes persones no autoritzades s'inscriuen al curs, sempre podeu anul&middot;lar la seva inscripci&oacute; (vg. la p&agrave;gina de perfil de l'usuari) i canviar la clau. Aix&ograve; no afectar&agrave; els estudiants ja inscrits, per&ograve; impedir&agrave; que els expulsats tornin a entrar-hi.</p>
  1
+<p align="center"><b>Clau d'inscripci&oacute; del curs</b></p>
  2
+
  3
+<p>La clau d'inscripci&oacute;a del curs impedeix que entrin al curs les persones no autoritzades.</p>
  4
+ 
  5
+<p>Si deixeu en blanc aquest camp, aleshores qualsevol persona que tingui un compte d'usuari en aquest Moodle podr&agrave; inscriure's al curs simplement entrant-hi.</p>
  6
+
  7
+<p>Si empleneu aquest camp, als estudiants que provin d'entrar PER PRIMERA VEGADA al curs se'ls demanar&agrave; que donen aquesta paraula o frase.</p> 
  8
+
  9
+<p>La idea &eacute;s que proporcioneu la clau a les persones autoritzades per mitj&agrave; d'un correu privat, per correu postal, per tel&egrave;fon o verbalment en una classe presencial.</p>
  10
+
  11
+<p>Si aquesta clau s'escampa i algunes persones no autoritzades s'inscriuen al curs, sempre podeu anul&middot;lar la seva inscripci&oacute; (en la p&agrave;gina de perfil de l'usuari) i canviar la clau. Aix&ograve; no afectar&agrave; els estudiants ja inscrits, per&ograve; impedir&agrave; que els expulsats tornin a entrar-hi.</p>
5  lang/ca/help/enrolperiod.html
@@ -2,7 +2,6 @@
2 2
 
3 3
 <p>Aquest par&agrave;metre especifica el nombre de dies que un estudiant pot romandre inscrit al curs (comptant des del moment en qu&egrave; s'hi inscriu).</p>
4 4
 
5  
-<p>Si es defineix aquest par&agrave;metre, la inscripci&oacute; es cancel&middot;lar&agrave; autom&agrave;ticament quan hagi passat aquest per&iacute;ode de temps. Aix&ograve; &eacute;s &uacute;til sobretot en cursos continuats sense data concreta d'inici o d'acabament.</p>
6  
-
7  
-<p>Si no el definiu, aleshores l'estudiant restar&agrave; inscrit fins que cancel&middot;leu la seva inscripci&oacute; manualment o fins que porti un cert temps inactiu i el suprimeixi la funci&oacute; de neteja.</p>
  5
+<p>Si definiu aquest par&agrave;metre, la inscripci&oacute; es cancel&middot;lar&agrave; autom&agrave;ticament quan hagi passat aquest per&iacute;ode de temps. Aix&ograve; &eacute;s &uacute;til sobretot en cursos continuats sense data concreta d'inici o d'acabament.</p>
8 6
 
  7
+<p>Si el deixeu en blanc, llavors l'estudiant romandrà inscrit fins que es cancel&middot;li manualment la seva inscripci&oacute; o fins que porti un cert temps inactiu i el suprimeixi la funci&oacute; de neteja.</p>
14  lang/ca/help/forum/index.html
... ...
@@ -1 +1,13 @@
1  
-<p>F&ograve;rums</p>

<ul>

 <li><a href="help.php?module=forum&amp;file=allowdiscussions.html">Permetre discussions</a></li>

 <li><a href="help.php?module=forum&amp;file=attachment.html">Fitxers adjunts</a></li>

 <li><a href="help.php?module=forum&amp;file=forumtype.html">Tipus de f&ograve;rums</a></li>

 <li><a href="help.php?module=forum&amp;file=maxattachmentsize.html">Mida m&agrave;xima dels fitxers adjunts</a></li>

 <li><a href="help.php?module=forum&amp;file=ratings.html">Valoracions</a></li>

 <li><a href="help.php?module=forum&amp;file=subscription.html">Subscripci&oacute;</a></li>

</ul>

  1
+<p>Fòrums</p>
  2
+
  3
+<ul>
  4
+ <li><a href="help.php?module=forum&amp;file=allowdiscussions.html">Permetre discussions</a></li>
  5
+ <li><a href="help.php?module=forum&amp;file=attachment.html">Fitxers adjunts</a></li>
  6
+ <li><a href="help.php?module=forum&amp;file=forumtype.html">Tipus de f&ograve;rum</a></li>
  7
+ <li><a href="help.php?module=forum&amp;file=maxattachmentsize.html">Mida m&agrave;xima dels fitxers adjunts</a></li>
  8
+ <li><a href="help.php?module=forum&amp;file=ratings.html">Valoracions</a></li>
  9
+ <li><a href="help.php?module=forum&amp;file=rssarticles.html">Nombre d'articles recents per RSS</a></li>
  10
+
  11
+ <li><a href="help.php?module=forum&amp;file=rsstype.html">Alimentació RSS d'aquest fòrum</a></li>
  12
+ <li><a href="help.php?module=forum&amp;file=subscription.html">Subscripció</a></li>
  13
+</ul>
12  lang/ca/help/groupmode.html
@@ -2,17 +2,17 @@
2 2
 
3 3
 <p>El mode de grup pot ser un d'aquests tres:
4 4
  <ul>
5  
-   <li>Sense grups - no hi ha subgrups, tots s&oacute;n membres d'una sola comunitat</li>
6  
-   <li>Grups separats - cada grup pot veure nom&eacute;s dins del seu grup, els altres s&oacute;n invisibles</li>
7  
-   <li>Grups visibles - es treballa dins de cada grup, per&ograve; es poden veure tamb&eacute; els altres grups</li>
  5
+   <li>Sense grups: no hi ha subgrups, tots els participants s&oacute;n membres d'una sola comunitat</li>
  6
+   <li>Grups separats: cada grup veu nom&eacute;s dins del seu grup, els altres s&oacute;n invisibles</li>
  7
+   <li>Grups visibles: es treballa dins de cada grup, per&ograve; es poden veure tamb&eacute; els altres grups</li>
8 8
  </ul>
9 9
 </p>
10 10
 
11 11
 <p>El mode de grup es pot definir en dos nivells:</p>
12 12
 
13 13
 <dl>
14  
-  <dt><b>1. Nivell de curs</b></dt>
15  
-  <dd>El mode de curs definit al nivell del curs &eacute;s el mode per defecte per a totes les activitats definides dins d'aquest curs<br /><br /></dd>
  14
+  <dt><b>1. Nivell del curs</b></dt>
  15
+  <dd>El mode de grup definit al nivell del curs &eacute;s el mode per defecte en totes les activitats definides dins d'aquest curs<br /><br /></dd>
16 16
  <dt><b>2. Nivell d'activitat</b></dt>
17  
-  <dd>Cada activitat que admeti grups pot definir tamb&eacute; el seu mode d'agrupaci&oacute;. Si el curs t&eacute; posat el par&agrave;metre d'"<a href="help.php?module=moodle&amp;file=groupmodeforce.html">imposar mode de grup</a>", aleshores s'ignorar&agrave; el par&agrave;metre corresponent a cada activitat.</dd>
  17
+  <dd>Cada activitat que admeti grups pot definir tamb&eacute; el seu mode d'agrupaci&oacute;. Si el curs es configura amb el par&agrave;metre "<a href="help.php?module=moodle&amp;file=groupmodeforce.html">imposar mode de grup</a>", llavors s'ignorara el par&agrave;metre corresponent a cada activitat.</dd>
18 18
 </dl>
4  lang/ca/help/groupmodeforce.html
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <p align="center"><b>Imposa el mode de grup</b></p>
2 2
 
3  
-<p>Si el mode de grup &eacute;s &quot;imposat&quot; al nivell de curs, aleshores el mode de grup del curs s'aplica a cada activitat del curs. Els par&agrave;metres de grup de les activitats individuals s'ignoren.</p>
  3
+<p>Si el mode de grup &eacute;s &quot;imposat&quot; al nivell del curs, llavors el mode de grup del curs s'aplica a cada activitat del curs. Els par&agrave;metres de grup de les activitats individuals són ignorats.</p>
4 4
 
5  
-<p>Aix&ograve; &eacute;s &uacute;til, per exemple, quan es vol configurar un curs per a diverses cohorts completament separades.</p>
  5
+<p>Aix&ograve; &eacute;s &uacute;til, per exemple, quan es vol configurar un curs per a diverses cohorts completament separades.</p>
90  lang/ca/help/quiz/import.html
... ...
@@ -1 +1,89 @@
1  
-

<p align="center"><b>Importar preguntes noves</b></p><p>Aquesta funci&oacute; us permet importar preguntes des d'un fitxer de text 

 extern carregat amb un formulari.

<p>Els formats d'arxiu suportats s&oacute;n aquests:

<p><b>Paraula que falta </b> 

<ul>

 <p>Aquest format nom&eacute;s suporta preguntes d'elecci&oacute; m&uacute;ltiple. 

  Cada resposta se separa amb una titlla (~), i la resposta correcta ve precedida 

  per un signe igual (=). Observeu aquest exemple: 

 <blockquote>Aix&iacute; que vam comen&ccedil;ar a explorar les nostres parts 

  del cos com a infants es transformarem en estudiants de {=anatomia i fisiologia 

  ~reflexologia ~ci&egrave;ncia ~experiment}, i en algun sentit encara som estudiants 

  per la resta de la nostra vida. </blockquote>

 <p align="right"><a href="help.php?file=formatmissingword.html&module=quiz">Més informació sobre el format de "Paraula que falta" 

  </a></p>

</ul>

<p><b>AON</b></p>

<ul>

 <p>&Eacute;s el mateix format que l'anterior excepte pel fet que despr&eacute;s 

  d'importar les preguntes totes les q&uuml;estions de resposta curta es transformen 

  de quatre en quatre en Preguntes de relacionar.</p>

 <p>A m&eacute;s, les respostes a les preguntes d'elecci&oacute; m&uacute;ltiple 

  es barregen a l'atzar durant el proc&eacute;s d'importaci&oacute;. </p>

 <p>El nom prov&eacute; d'una organitzaci&oacute; que va esponsoritzar el desenvolupament 

  d'algunes caracter&iacute;stiques dels q&uuml;estionaris.</p>

</ul>

<p><b>Blackboard</b></p>

<ul>

 <p>Aquest m&ograve;dul pot importar preguntes desades en el format d'exportaci&oacute; 

  de Blackboard. Est&agrave; basat en la compilaci&oacute; de funcions XML per 

  part del vostre PHP.</p>

 <p align="right"><a href="help.php?file=formatblackboard.html&module=quiz">Més informació sobre el format de 

  "Blackboard"</a></p>

</ul><p><b>Personalitzat</b></p>

<ul>

 <p>Si teniu un format propi per importar podeu implementar-lo vosaltres mateixos 

  tot editant mod/quiz/format/custom.php </p>

 <p>Es necessita una petita quantitat de codi, just per transformar un text donat 

  en una pregunta senzilla.</p>

 <p align="right"><a href="help.php?file=formatcustom.html&module=quiz">M&eacute;s 

  informaci&oacute; sobre el format "Personalitzat"</a></p>

</ul>

<p>M&eacute;s endavant es podran importar m&eacute;s formats, com ara WebCT, IMS 

 QTI i qualsevol altre que els usuaris de Moodle vulguin implementar! </p>

  1
+<p align="center"><b>Importa preguntes noves</b></p>
  2
+
  3
+<p>Aquesta funci&oacute; us permet importar preguntes des d'un fitxer de text 
  4
+
  5
+ extern carregat amb un formulari.
  6
+
  7
+<p>Els formats d'arxiu suportats s&oacute;n aquests:
  8
+
  9
+<p><b>Paraula que falta </b> 
  10
+
  11
+<ul>
  12
+
  13
+ <p>Aquest format nom&eacute;s suporta preguntes d'elecci&oacute; m&uacute;ltiple. 
  14
+
  15
+  Cada resposta se separa amb una titlla (~), i la resposta correcta ve precedida 
  16
+
  17
+  per un signe igual (=). Observeu aquest exemple: 
  18
+
  19
+ <blockquote>Aix&iacute; que vam comen&ccedil;ar a explorar les nostres parts 
  20
+
  21
+  del cos com a infants es transformarem en estudiants de {=anatomia i fisiologia 
  22
+
  23
+  ~reflexologia ~ci&egrave;ncia ~experiment}, i en algun sentit encara som estudiants 
  24
+
  25
+  per la resta de la nostra vida. </blockquote>
  26
+
  27
+ <p align="right"><a href="help.php?file=formatmissingword.html&module=quiz">Més informació sobre el format de "Paraula que falta" 
  28
+
  29
+  </a></p>
  30
+
  31
+</ul>
  32
+
  33
+<p><b>AON</b></p>
  34
+
  35
+<ul>
  36
+
  37
+ <p>&Eacute;s el mateix format que l'anterior excepte pel fet que despr&eacute;s 
  38
+
  39
+  d'importar les preguntes totes les q&uuml;estions de resposta curta es transformen 
  40
+
  41
+  de quatre en quatre en Preguntes de relacionar.</p>
  42
+
  43
+ <p>A m&eacute;s, les respostes a les preguntes d'elecci&oacute; m&uacute;ltiple 
  44
+
  45
+  es barregen a l'atzar durant el proc&eacute;s d'importaci&oacute;. </p>
  46
+
  47
+ <p>El nom prov&eacute; d'una organitzaci&oacute; que va esponsoritzar el desenvolupament 
  48
+
  49
+  d'algunes caracter&iacute;stiques dels q&uuml;estionaris.</p>
  50
+
  51
+</ul>
  52
+
  53
+<p><b>Blackboard</b></p>
  54
+
  55
+<ul>
  56
+
  57
+ <p>Aquest m&ograve;dul pot importar preguntes desades en el format d'exportaci&oacute; 
  58
+
  59
+  de Blackboard. Est&agrave; basat en la compilaci&oacute; de funcions XML per 
  60
+
  61
+  part del vostre PHP.</p>
  62
+
  63
+ <p align="right"><a href="help.php?file=formatblackboard.html&module=quiz">Més informació sobre el format de 
  64
+
  65
+  "Blackboard"</a></p>
  66
+
  67
+</ul>
  68
+
  69
+<p><b>Personalitzat</b></p>
  70
+
  71
+<ul>
  72
+
  73
+ <p>Si teniu un format propi per importar podeu implementar-lo vosaltres mateixos 
  74
+
  75
+  tot editant mod/quiz/format/custom.php </p>
  76
+
  77
+ <p>Es necessita una petita quantitat de codi, just per transformar un text donat 
  78
+
  79
+  en una pregunta senzilla.</p>
  80
+
  81
+ <p align="right"><a href="help.php?file=formatcustom.html&module=quiz">M&eacute;s 
  82
+
  83
+  informaci&oacute; sobre el format "Personalitzat"</a></p>
  84
+
  85
+</ul>
  86
+
  87
+<p>M&eacute;s endavant es podran importar m&eacute;s formats, com ara WebCT, IMS 
  88
+
  89
+ QTI i qualsevol altre que els usuaris de Moodle vulguin implementar! </p>
33  lang/ca/help/quiz/index.html
... ...
@@ -1 +1,32 @@
1  
-

<p>Q&uuml;estionaris</p>

<ul>

 <li><a href="help.php?module=quiz&file=review.html">Permetre la revisió un cop tancat</a></li>

 <li><a href="help.php?module=quiz&file=attempts.html">Intents</a></li>

 <li><a href="help.php?module=quiz&file=categories.html">Categories</a></li>

 <li><a href="help.php?module=quiz&file=correctanswers.html">Respostes correctes</a></li>

 <li><a href="help.php?module=quiz&file=createmultiple.html">Crear diferents qüestionaris</a></li>

 <li><a href="help.php?module=quiz&file=description.html">Descripcions</a></li>

 <li><a href="help.php?module=quiz&file=repeatattempts.html">Intents basats en resultats anteriors</a></li>

 <li><a href="help.php?module=quiz&file=multianswer.html">Respostes incrustades (format Cloze)</a></li>

 <li><a href="help.php?module=quiz&file=grademethod.html">Forma d'avaluació</a></li>

 <li><a href="help.php?module=quiz&file=import.html">Importar preguntes</a></li>

 <li><a href="help.php?module=quiz&file=formatblackboard.html">Importar arxius de qüestionaris de Blackboard</a></li>

 <li><a href="help.php?module=quiz&file=formatcustom.html">Importar arxius de qüestionaris personalitzats</a></li>

 <li><a href="help.php?module=quiz&file=formatmissingword.html">Importar arxius amb Paraules que falten</a></li>

 <li><a href="help.php?module=quiz&file=match.html">Preguntes de relació</a></li>

 <li><a href="help.php?module=quiz&file=maxgrade.html">Nota màxima</a></li>

 <li><a href="help.php?module=quiz&file=multichoice.html">Preguntes d'elecció 

  m&uacute;ltiple</a></li> 

 <li><a href="help.php?module=quiz&file=numerical.html">Preguntes numèriques</a></li>

 <li><a href="help.php?module=quiz&file=timeopen.html">Obrir i tancar el qüestionari</a></li>

 <li><a href="help.php?module=quiz&file=feedback.html">Qüestionaris amb retroalimentació</a></li>

 <li><a href="help.php?module=quiz&file=questiontypes.html">Tipus de pregunta: crear una pregunta nova</a></li>

 <li><a href="help.php?module=quiz&file=random.html">Preguntes a l'atzar</a></li>

 <li><a href="help.php?module=quiz&file=randomsamatch.html">Preguntes de relació amb resposta curta aleatòria</a></li>

 <li><a href="help.php?module=quiz&file=shortanswer.html">Preguntes de resposta curta</a></li>

 <li><a href="help.php?module=quiz&file=shuffleanswers.html">Barrejar respostes</a></li>

 <li><a href="help.php?module=quiz&file=shufflequestions.html">Barrejar preguntes</a></li>

 <li><a href="help.php?module=quiz&file=truefalse.html">Preguntes de Vertader/Fals</a></li>

</ul>  1
+<p>Q&uuml;estionaris</p>
  2
+<ul>
  3
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=review.html">Permetre la revisió d'un qüestionari un cop tancat</a></li>
  4
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=attempts.html">Intents</a></li>
  5
+ <li><a href="help.php?module=quiz&amp;file=calculated.html">Preguntes calculades</a></li>
  6
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=categories.html">Categories</a></li>
  7
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=correctanswers.html">Respostes correctes</a></li>
  8
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=createmultiple.html">Crear múltiples qüestionaris</a></li>
  9
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=description.html">Descripcions</a></li>
  10
+ <li><a href="help.php?module=quiz&amp;file=repeatattempts.html">Cada intent reprèn l'anterior</a></li>
  11
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=multianswer.html">Respostes incrustades (format Cloze)</a></li>
  12
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=grademethod.html">Mètode de qualificació</a></li>
  13
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=import.html">Importar preguntes</a></li>
  14
+ <li><a href="help.php?module=quiz&amp;file=formataiken.html">Importar fitxers en format Aiken</a></li>
  15
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=formatblackboard.html">Importar fitxers de qüestionaris de Blackboard</a></li>
  16
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=formatcustom.html">Importar fitxers de qüestionaris personalitzats</a></li>
  17
+ <li><a href="help.php?module=quiz&amp;file=formatgift.html">Importar fitxers en format GIFT</a></li>
  18
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=formatmissingword.html">Importar arxius amb Paraules que falten</a></li>
  19
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=match.html">Preguntes de relació</a></li>
  20
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=maxgrade.html">Nota màxima</a></li>
  21
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=multichoice.html">Preguntes d'elecció m&uacute;ltiple</a></li> 
  22
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=numerical.html">Preguntes numèriques</a></li>
  23
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=timeopen.html">Obrir i tancar el qüestionari</a></li>
  24
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=feedback.html">Qüestionaris amb retroalimentació</a></li>
  25
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=questiontypes.html">Tipus de pregunta: crear una pregunta nova</a></li>
  26
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=random.html">Preguntes a l'atzar</a></li>
  27
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=randomsamatch.html">Preguntes de relació amb resposta curta aleatòria</a></li>
  28
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=shortanswer.html">Preguntes de resposta curta</a></li>
  29
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=shuffleanswers.html">Barrejar respostes</a></li>
  30
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=shufflequestions.html">Barrejar preguntes</a></li>
  31
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=truefalse.html">Preguntes de Vertader/Fals</a></li>
  32
+</ul>
34  lang/ca/help/wiki/wikitype.html
... ...
@@ -1,13 +1,6 @@
1  
-<p align="center"><b>Permetre els estudiants de col&middot;laborar en el wiki</b></p>
  1
+<p align="center"><b>Tipus del wiki</b></p>
2 2
 <p>
3  
-<ul>
4  
- <li>Un professor sempre pot editar tots els wikis del curs</li>
5  
- <li>Hi ha tres tipus de wiki: del professor, del curs/grup i d'estudiant</li>
6  
- <li>L'activitat t&eacute; els estats de grup de Moodle: &quot;Sense grups&quot; &quot;Grups separats&quot; i &quot;Grups visibles&quot;</li>
7  
- <li>El mateix contingut inicial s'utilitza en tots els grups</li>
8  
-</ul>
9  
-
10  
-Heus aqu&iacute; una matriu:
  3
+Hi ha tres tipus de wiki: del professor, del grup i de l'estudiant. A banda, com qualsevol activitat, el wiki té els modes de grup de Moodle: "Sense grup", "Grups separats" i "Grups visibles". Això es combina en la següent matriu de nou possibilitats:
11 4
 <table border="1" width="100%"><tbody>
12 5
  <tr>
13 6
   <th valign="top" width="25%"></th>
@@ -17,23 +10,22 @@
17 10
  </tr>
18 11
  <tr>
19 12
   <th valign="top" width="25%">Professor</th>
20  
-  <td valign="top" width="25%">El professor crea i modifica el wiki. Els estudiants poden llegir els continguts.</td>
21  
-  <td valign="top" width="25%">Hi ha un wiki per a cada grup que nom&eacute;s pot modificar el professor. Cada estudiant nom&eacute;s veu el wiki del seu grup.</td>
22  
-  <td valign="top" width="25%">Hi ha un wiki per a cada grup que nom&eacute;s pot modificar el professor. Els estudiants poden veure tots els wikis i poden passar d'un a un altre per mitj&agrave; d'un desplegable que cont&eacute; tots els grups.</td>
  13
+  <td valign="top" width="25%">Només hi ha un wiki i només el professor pot editar-lo. Els estudiants poden veure'n els continguts.</td>
  14
+  <td valign="top" width="25%">Hi ha un wiki per a cada grup i només el professor pot editar-lo. Cada estudiant només veu el wiki del seu grup.</td>
  15
+  <td valign="top" width="25%">Hi ha un wiki per a cada grup i només el professor pot editar-lo. Els estudiants poden veure els wikis de tots els grups.</td>
23 16
  </tr>
24 17
  <tr>
25  
-  <th valign="top" width="25%">Curs/grup</th>
26  
-  <td valign="top" width="25%">El professor i l'usuari poden crear i modificar el wiki.</td>
27  
-  <td valign="top" width="25%">Els estudiants pode