Skip to content
Browse files

*** empty log message ***

 • Loading branch information...
1 parent 447b48a commit 4043ae1c7845dd876723a5efa64fb1d319de3e6e carlesbellver committed Dec 23, 2005
Showing with 537 additions and 297 deletions.
 1. +1 −1 lang/ca/activitynames.php
 2. +1 −1 lang/ca/algebra.php
 3. +1 −1 lang/ca/appointment.php
 4. +1 −1 lang/ca/block_course_list.php
 5. +1 −1 lang/ca/block_course_summary.php
 6. +1 −1 lang/ca/block_glossary_random.php
 7. +1 −1 lang/ca/block_html.php
 8. +1 −1 lang/ca/block_online_users.php
 9. +1 −1 lang/ca/block_quiz_results.php
 10. +1 −1 lang/ca/block_rss_client.php
 11. +1 −1 lang/ca/block_search_forums.php
 12. +1 −1 lang/ca/block_section_links.php
 13. +1 −1 lang/ca/block_social_activities.php
 14. +5 −6 lang/ca/book.php
 15. +1 −1 lang/ca/calendar.php
 16. +1 −1 lang/ca/censor.php
 17. +1 −1 lang/ca/chat.php
 18. +1 −1 lang/ca/choice.php
 19. +1 −2 lang/ca/countries.php
 20. +1 −1 lang/ca/dialogue.php
 21. +3 −3 lang/ca/docs/files.php
 22. +0 −1 lang/ca/docs/install.html
 23. +1 −1 lang/ca/docs/intro.html
 24. +2 −1 lang/ca/editor.php
 25. +1 −1 lang/ca/emailprotect.php
 26. +1 −1 lang/ca/enrol_database.php
 27. +1 −1 lang/ca/enrol_flatfile.php
 28. +1 −1 lang/ca/enrol_internal.php
 29. +1 −1 lang/ca/exercise.php
 30. +1 −1 lang/ca/forum.php
 31. +1 −1 lang/ca/glossary.php
 32. +9 −9 lang/ca/help/assignment/assignmenttype.html
 33. +2 −3 lang/ca/help/assignment/emailteachers.html
 34. +8 −1 lang/ca/help/assignment/index.html
 35. +4 −1 lang/ca/help/assignment/mods.html
 36. +6 −7 lang/ca/help/assignment/resubmit.html
 37. +4 −4 lang/ca/help/book/faq.html
 38. +1 −1 lang/ca/help/book/mods.html
 39. +1 −1 lang/ca/help/book/numberingtype.html
 40. +31 −1 lang/ca/help/chat/chatting.html
 41. +7 −1 lang/ca/help/chat/index.html
 42. +7 −1 lang/ca/help/chat/mods.html
 43. +6 −1 lang/ca/help/choice/index.html
 44. +7 −1 lang/ca/help/choice/mods.html
 45. +5 −1 lang/ca/help/choice/options.html
 46. +1 −1 lang/ca/help/choice/timerestrict.html
 47. +9 −9 lang/ca/help/cookies.html
 48. +7 −1 lang/ca/help/courseavailability.html
 49. +7 −1 lang/ca/help/coursecategory.html
 50. +17 −18 lang/ca/help/courseformats.html
 51. +3 −4 lang/ca/help/coursefullname.html
 52. +7 −7 lang/ca/help/coursegrades.html
 53. +1 −2 lang/ca/help/coursehiddensections.html
 54. +1 −2 lang/ca/help/courseidnumber.html
 55. +7 −7 lang/ca/help/coursenewsitems.html
 56. +9 −9 lang/ca/help/coursenumsections.html
 57. +1 −9 lang/ca/help/courserecent.html
 58. +1 −2 lang/ca/help/coursereports.html
 59. +3 −3 lang/ca/help/courseshortname.html
 60. +11 −11 lang/ca/help/coursestartdate.html
 61. +1 −1 lang/ca/help/courseuploadsize.html
 62. +1 −1 lang/ca/help/directorypaths.html
 63. +11 −11 lang/ca/help/enrolmentkey.html
 64. +2 −3 lang/ca/help/enrolperiod.html
 65. +13 −1 lang/ca/help/forum/index.html
 66. +6 −6 lang/ca/help/groupmode.html
 67. +2 −2 lang/ca/help/groupmodeforce.html
 68. +89 −1 lang/ca/help/quiz/import.html
 69. +32 −1 lang/ca/help/quiz/index.html
 70. +13 −21 lang/ca/help/wiki/wikitype.html
 71. +1 −1 lang/ca/journal.php
 72. +1 −1 lang/ca/label.php
 73. +2 −1 lang/ca/lesson.php
 74. +1 −1 lang/ca/mediaplugin.php
 75. +1 −1 lang/ca/message.php
 76. +1 −6 lang/ca/moodle.php
 77. +1 −1 lang/ca/multilang.php
 78. +1 −1 lang/ca/pix.php
 79. +1 −1 lang/ca/quiz.php
 80. +1 −1 lang/ca/quiz_analysis.php
 81. +1 −1 lang/ca/resource.php
 82. +43 −3 lang/ca/scheduler.php
 83. +9 −9 lang/ca/survey.php
 84. +1 −1 lang/ca/tex.php
 85. +1 −1 lang/ca/webquest.php
 86. +1 −1 lang/ca/wiki.php
 87. +2 −2 lang/ca/workshop.php
 88. +49 −36 lang/ru/forum.php
 89. +29 −22 lang/ru/moodle.php
View
2 lang/ca/activitynames.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // activitynames.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // activitynames.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['filtername'] = 'Enllaços automàtics a activitats';
View
2 lang/ca/algebra.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // algebra.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // algebra.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['filtername'] = 'Notació algebraica';
View
2 lang/ca/appointment.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // appointment.php - created with Moodle 1.3 development (2004040500)
+ // appointment.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['allowresubmit'] = 'Permet tornar a trametre';
View
2 lang/ca/block_course_list.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // block_course_list.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
+ // block_course_list.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['allcourses'] = 'L\'administrador veu tots els cursos';
View
2 lang/ca/block_course_summary.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // block_course_summary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020800)
+ // block_course_summary.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['coursesummary'] = 'Resum del curs';
View
2 lang/ca/block_glossary_random.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // block_glossary_random.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
+ // block_glossary_random.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['addentry'] = 'Afegiu les vostres citacions favorites';
View
2 lang/ca/block_html.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // block_html.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005041101)
+ // block_html.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['configcontent'] = 'Contingut';
View
2 lang/ca/block_online_users.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // block_online_users.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
+ // block_online_users.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['blockname'] = 'Usuaris en línia';
View
2 lang/ca/block_quiz_results.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // block_quiz_results.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
+ // block_quiz_results.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['bestgrade'] = 'La qualificació més alta:';
View
2 lang/ca/block_rss_client.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // block_rss_client.php - created with Moodle 1.5 Beta (2005052300)
+ // block_rss_client.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['addfeed'] = 'Afegeix un URL d\'alimentació de notícies:';
View
2 lang/ca/block_search_forums.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // block_search_forums.php - created with Moodle 1.5 Beta (2005052300)
+ // block_search_forums.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['advancedsearch'] = 'Cerca avançada';
View
2 lang/ca/block_section_links.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // block_section_links.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // block_section_links.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['blockname'] = 'Enllaços de seccions';
View
2 lang/ca/block_social_activities.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // block_social_activities.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
+ // block_social_activities.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['blockname'] = 'Activitats socials';
View
11 lang/ca/book.php
@@ -24,27 +24,26 @@
$string['chapterscount'] = 'Capítols';
$string['addafter'] = 'Afegeix un nou capítol';
-$string['confchapterdelete'] = 'Realment voleu suprimir aquest capítol?';
-$string['confchapterdeleteall'] = 'Realment voleu suprimir aquest capítol i tots els seus subcapítols?';
+$string['confchapterdelete'] = 'Realment voleu esborrar aquest capítol?';
+$string['confchapterdeleteall'] = 'Realment voleu esborrar aquest capítol i tots els seus subcapítols?';
$string['printbook'] = 'Imprimeix el llibre sencer';
$string['printchapter'] = 'Imprimeix aquest capítol';
$string['printdate'] = 'Data';
$string['printedby'] = 'Imprès per';
$string['top'] = 'amunt';
-$string['navprev'] = 'Anterior';
+$string['navprev'] = 'Prèvi';
$string['navnext'] = 'Següent';
$string['navexit'] = 'Sortir del llibre';
$string['importingchapters'] = 'S\'estan important capítols al llibre';
$string['import'] = 'Importa';
$string['doimport'] = 'Importa';
$string['importing'] = 'S\'està important';
-$string['relinking'] = 'S\'estan refent els enllaços';
-$string['importinfo'] = 'Importa el directori o el fitxer HTML seleccionat.<br />Els capÌtols estan ordenats alfabËticament pel nom del fitxer.';
+$string['relinking'] = 'S\'està reenllaçant';
+$string['importinfo'] = 'Importa el directori o el fitxer HTML seleccionat.<br />Els capítols estan ordenats alfabèticament pel nom del fitxer.';
$string['maindirectory'] = 'Directori principal';
$string['fileordir'] = 'Fitxer o directori';
?>
-
View
2 lang/ca/calendar.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // calendar.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042400)
+ // calendar.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['calendar'] = 'Calendari';
View
2 lang/ca/censor.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // censor.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // censor.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['filtername'] = 'Censura de paraules';
View
2 lang/ca/chat.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // chat.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+ // chat.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['beep'] = 'bip';
View
2 lang/ca/choice.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // choice.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042400)
+ // choice.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['addmorechoices'] = 'Afegeix més opcions';
View
3 lang/ca/countries.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // countries.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+ // countries.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['AD'] = 'Andorra';
@@ -50,7 +50,6 @@
$string['CO'] = 'Colòmbia';
$string['CR'] = 'Costa Rica';
$string['CS'] = 'Sèrbia i Montenegro';
-$string['CT'] = 'Catalunya';
$string['CU'] = 'Cuba';
$string['CV'] = 'Cap Verd';
$string['CX'] = 'Illa Christmas';
View
2 lang/ca/dialogue.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // dialogue.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004091100)
+ // dialogue.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['addmynewentries'] = 'Afegeix les meves entrades noves';
View
6 lang/ca/docs/files.php
@@ -4,7 +4,7 @@
$string['-about'] = "Sobre Moodle";
$string['intro.html'] = "Introducció";
-$string['background.html'] = "Rerefons";
+$string['background.html'] = "Antecedents";
$string['philosophy.html'] = "Filosofia";
$string['licence.html'] = "Llicència";
$string['features.html'] = "Característiques";
@@ -26,6 +26,6 @@
$string['developer.html'] = "Manual de desenvolupament";
$string['coding.html'] = "Guia de codificació";
$string['cvs.html'] = "Ús del CVS";
+$string['translation.html'] = "Traducció";
-
-?>
+?>
View
1 lang/ca/docs/install.html
@@ -267,7 +267,6 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="cron"></a>9. Configuraci&oacute; del cron</h
<blockquote>
<pre>/opt/bin/php /web/moodle/admin/cron.php
-
(Windows) C:\apache\php\php.exe C:\apache\htdocs\moodle\admin\cron.php
</pre>
View
2 lang/ca/docs/intro.html
@@ -25,4 +25,4 @@
<p align="center"><font size="1"><a href="." target="_top">Documentaci&oacute; de Moodle</a></font></p>
<p align="center"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
</body>
-</html>
+</html>
View
3 lang/ca/editor.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005041101)
+ // editor.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['about'] = 'Referent a aquest editor';
@@ -29,6 +29,7 @@
$string['createfolder'] = 'Crea una carpeta';
$string['createlink'] = 'Insereix un enllaç web';
$string['cut'] = 'Talla la selecció';
+$string['cutpastemozilla'] = 'Malauradament, a hores d\'ara no podeu utilitzar les dreceres normals del teclat (ni tan sols el botó Enganxa) per a enganxar text dins d\'aquest editor en línia. Això es deu a una característica de seguretat que hi ha en algunes versions dels navegadors Mozilla i Firefox.<br /><br />Hi ha tres maneres conegudes de fer-ho que podeu provar:<br /> (1) En compte de CTRL-v, utilitzeu SHIFT-Insert <br /> (2) Utilitzeu el menú Edició->Enganxa del vostre navegador<br /> (3) Canvieu les preferències del vostre navegador editant el fitxer user.js. <br /><br />Feu clic en el botó D\'acord més avall per obtenir més ajuda, o Cancel·la per tornar a l\'editor';
$string['delete'] = 'Suprimeix';
$string['filebrowser'] = 'Explorador de fitxers';
$string['findwhat'] = 'Cerca';
View
2 lang/ca/emailprotect.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // emailprotect.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+ // emailprotect.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['filtername'] = 'Protecció del correu electrònic';
View
2 lang/ca/enrol_database.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_database.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+ // enrol_database.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['dbhost'] = 'Nom del servidor de la base de dades';
View
2 lang/ca/enrol_flatfile.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+ // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['description'] = 'Aquest mètode comprova repetidament si hi ha un fitxer de text en una ubicació que especifiqueu i quan hi és el processa. Aquest fitxer ha de tenir un format especial. Pot tenir un aspecte semblant a aquest:
View
2 lang/ca/enrol_internal.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_internal.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+ // enrol_internal.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['description'] = '<p>Aquest és el mètode per defecte de gestió d\'inscripcions. Bàsicament un estudiant es pot inscriure en un curs de dues maneres:</p>
View
2 lang/ca/exercise.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // exercise.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005010100)
+ // exercise.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['absent'] = 'Absent';
View
2 lang/ca/forum.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
+ // forum.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['addanewdiscussion'] = 'Afegeix un nou tema de debat';
View
2 lang/ca/glossary.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['addcomment'] = 'Afegeix un comentari';
View
18 lang/ca/help/assignment/assignmenttype.html
@@ -1,9 +1,9 @@
-<p align="center"><b>Tipus de tasques</b></p>
-
-<p>Hi ha diferents tipus de tasques</P>
-
-<p><b>Activitat fora de l&iacute;nia</b>: &uacute;til quan la tasca es realitza fora de Moodle. Els estudiants poden veure la descripci&oacute; de la tasca, per&ograve; no poden penjar fitxers ni res. Tanmateix els professors poden qualificar els estudiants i els estudiants veuen les seves qualificacions.</p>
-
-<p><b>Penjar un fitxer</b>: aquest tipus de tasca permet a tots els
-estudiants penjar un fitxer de qualsevol tipus. Podria ser un document de processador de textos, una imatge, un lloc web comprimit en format zip, o qualsevol cosa que els demaneu. Els professors poden qualificar en l&iacute;nia
-les tasques trameses.</p>
+<p align="center"><b>Tipus de tasques</b></p>
+
+<p>Hi ha diferents tipus de tasques</P>
+
+<p><b>Activitat fora de l&iacute;nia</b>: &uacute;til quan la tasca es realitza fora de Moodle. Els estudiants poden veure la descripci&oacute; de la tasca, per&ograve; no poden penjar fitxers ni res. Tanmateix els professors poden qualificar els estudiants i els estudiants veuen les seves qualificacions.</p>
+
+<p><b>Penjar un fitxer</b>: aquest tipus de tasca permet a tots els
+estudiants penjar un fitxer de qualsevol tipus. Podria ser un document de processador de textos, una imatge, un lloc web comprimit en format zip, o qualsevol cosa que els demaneu. Els professors poden qualificar en l&iacute;nia
+les tasques trameses.</p>
View
5 lang/ca/help/assignment/emailteachers.html
@@ -1,8 +1,7 @@
-<p align="center"><b>Avisa els professors per correu electrònic</b></p>
+<p align="center"><b>Avisos als professors per correu electrònic</b></p>
<p>Si s'habilita aquesta opció, els professors reben un avís breu per correu electrònic cada vegada que un estudiant fa o actualitza una tramesa.</p>
<p>Només reben la notificació els professors que poden qualificar la tramesa. Així, per exemple, si un curs utilitza grups separats, un professor restringit a un grup d'estudiants no rep notificacions referents a les trameses d'estudiants d'altres grups.</p>
-<p>Evidentment no s'envien mai avisos referents a activitats fora de línia.</p>
-
+<p>Evidentment no s'envien mai avisos referents a activitats fora de línia.</p>
View
9 lang/ca/help/assignment/index.html
@@ -1 +1,8 @@
-
+<p>Tasques</p>
+
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=assignment&file=assignmenttype.html">Tipus de tasques</a> <li>
+ <li><a href="help.php?module=assignment&amp;file=commentinline.html">Inserció de comentaris</a> </li>
+ <li><a href="help.php?module=assignment&amp;file=emailteachers.html">Avisos als professors per correu electrònic</a> </li>
+ <li><a href="help.php?module=assignment&file=resubmit.html">Tornar a trametre</a> </li>
+</ul>
View
5 lang/ca/help/assignment/mods.html
@@ -1 +1,4 @@
-<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/assignment/icon.gif" />&nbsp;<b>Tasques</b></p>
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/assignment/icon.gif" />&nbsp;<b>Tasques</b></p>
+<div class="indent">
+Les tasques permeten al professorat especificar una feina que requereix que els estudiants preparin un contingut digital (en qualsevol format) i el trametin penjant-lo en el servidor. Exemples de tasques podrien ser treballs, projectes, informes, etc. Aquest m&ograve;dul inclou la possibilitat de qualificar.
+</div>
View
13 lang/ca/help/assignment/resubmit.html
@@ -1,7 +1,6 @@
-<p align="center"><b>Tornar a trametre tasques</b></p>
-
-<p>Per defecte els estudiants no poden tornar a trametre les tasques una vegada el professor ja les ha qualificades.</p>
-
-<p>Si activeu aquesta opci&oacute;, aleshores els estudiants podran tornar a trametre les tasques despr&eacute;s que hagin estat qualificades (per tal que les torneu a qualificar). Aix&ograve; pot ser &uacute;til si el professor vol engrescar els estudiants a fer un treball millor en un proc&eacute;s iteratiu.</p>
-<p>&Ograve;bviament aquesta opci&oacute; &eacute;s irrellevant en les tasques fora de l&iacute;nia.</p>
-
+<p align="center"><b>Tornar a trametre tasques</b></p>
+
+<p>Per defecte els estudiants no poden tornar a trametre les tasques una vegada el professor ja les ha qualificades.</p>
+
+<p>Si activeu aquesta opci&oacute;, aleshores els estudiants podran tornar a trametre les tasques despr&eacute;s que hagin estat qualificades (per tal que les torneu a qualificar). Aix&ograve; pot ser &uacute;til si el professor vol engrescar els estudiants a fer un treball millor en un proc&eacute;s iteratiu.</p>
+<p>&Ograve;bviament aquesta opci&oacute; &eacute;s irrellevant en les tasques fora de l&iacute;nia.</p>
View
8 lang/ca/help/book/faq.html
@@ -6,20 +6,20 @@
<b>Per què només dos nivells?</b>
</dt>
<dd>
- Dos nivells acostumen a ser suficients per a la majoria de llibres; tres nivells conduirien a documents amb una estructura pobra. El mòdul de llibres està dissenyat per a crear materials d'estudi multipàgina curts. Per a documents més llargs és preferible emprar el format PDF. La manera més simple de crear PDF són les impressores virtuals (vegeu
+ Dos nivells acostuma a ser suficient per la majoria de llibres; tres nivells conduirien a documents amb una estructura pobra. El mòdul de llibres està dissenyat per a crear materials d'estudi multipàgina curts. Per a documents més llargs és preferible emprar el format PDF. La manera més simple de crear PDF són les impressores virtuals (vegeu
<a href="http://sector7g.wurzel6.de/pdfcreator/index_en.htm" target="_blank">PDFCreator</a>,
<a href="http://fineprint.com/products/pdffactory/index.html" target="_blank">
PDFFactory</a>,
<a href="http://www.adobe.com/products/acrobatstd/main.html" target="_blank">Adobe Acrobat</a>,
- etc.). [N. del T.: A banda del mètode de les impressores virtuals, molts programes lliures (p. ex. OpenOffice) permeten exportar els documents directament a format PDF]
+ etc.). [N. del T.: A banda del mètode de les impressores virtuals, molts programes lliures (p.ex. OpenOffice) permeten exportar els documents directament a format PDF]
<br />
</dd>
<br />
<dt>
<b>Els estudiants poden editar els llibres?</b>
</dt>
<dd>
- Només els professors poden crear i modificar els llibres. No tenim previst implementar la modificació de llibres per part d'estudiants, però algú podria crear quelcom semblant per a estudiants (portafoli?). La raó principal és mantenir el mòdul de llibres el més senzill possible.
+ Només els professors poden crear i modificar els llibres. No tenim previst implementar la modificació de llibres per part d'estudiants, però algú podria crear quelcom semblant per a estudiants (portafoli?). La raó principal és la de mantenir el mòdul de Llibres el més senzill possible.
</dd>
<br />
<dt>
@@ -33,7 +33,7 @@
<b>Els meus títols no caben en una línia.</b>
</dt>
<dd>
- Mireu de rescriure els vostres títols o bé demaneu a l'administrador del lloc que us canviï l'amplada de l'índex. Aquesta amplada és definida de forma global per a tots els llibres a la pàgina de configuració del mòdul.
+ Mireu de reescriure els vostres títols o bé demaneu a l'administrador del lloc que un canvïi l'amplada de l'índex. Aquesta amplada és definida de forma global per a tots els llibres a la pàgina de configuració del mòdul.
</dd>
<br />
</dl>
View
2 lang/ca/help/book/mods.html
@@ -1,4 +1,4 @@
<p><img valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/book/icon.gif">&nbsp;<b>Llibres</b></p>
<ul>
-<p>Un llibre és un material d'estudi multipŕgina senzill</p>
+<p>Un llibre és un material d\'estudi multipŕgina senzill</p>
</ul>
View
2 lang/ca/help/book/numberingtype.html
@@ -2,7 +2,7 @@
<p>Hi ha uns quants tipus de numeració predefinits:
-<p><b>Cap</b> - als títols de capítols i subcaptols no se'ls aplica format; useu-lo si voleu definir estils de numeració especials, com ara lletres: en aquest cas, en el títol del capítol escriviu: "A. Primer capítol", "A.1. Un subcapítol",...</p>
+<p><b>Cap</b> - als títols de capítols i subcapítols no se'ls aplica format; useu-lo si voleu definir estils de numeració especials, com ara lletres: en aquest cas, en el títol del capítol escriviu: "A. Primer capítol", "A.1. Un subcapítol",...</p>
<p><b>Nombres</b> - els capítols i subcapítols es numeren (1, 1.1, 1.2, 2,
...)<p>
View
32 lang/ca/help/chat/chatting.html
@@ -1 +1,31 @@
-<p align="center"><b>&Uacute;s del xat</b></p>
+<p align="center"><b>&Uacute;s del xat</b></p>
+
+<p>El m&ograve;dul de xat t&eacute; algunes caracter&iacute;stiques que fan m&eacute;s una mica m&eacute;s agradables les tert&uacute;lies.</p>
+
+<dl>
+
+ <dt><b>Emoticones</b></dt>
+
+ <dd>Totes les emoticones que es poden teclejar en altres parts de Moodle tamb&eacute; es poden teclejar als xats i es visualitzaran correctament. Per exemple: :-) = <img alt="" src="pix/s/smiley.gif" />
+
+ </dd>
+
+
+
+ <dt><b>Enlla&ccedil;os</b></dt>
+
+ <dd>Les adreces d'Internet es transformen autom&agrave;ticament en enlla&ccedil;os.</dd>
+
+ <dt><b>Emocions</b></dt>
+
+ <dd>Podeu comen&ccedil;ar una l&iacute;nia amb "/me" o":" per expressar emocions. Per exemple, si el vostre nom &eacute;s Joan i escriviu ":riu!" o"/me riu!" aleshores tothom veur&agrave; "Joan riu!"</dd>
+
+ <dt><b>Bips</b></dt>
+
+ <dd>Podeu enviar un so a una altra persona prement l'enlla&ccedil; "bip" del costat del seu nom. Una drecera &uacute;til per fer bip a tothom alhora &eacute;s escriure "beep all".</dd>
+
+<dt><b>HTML</b></dt>
+
+ <dd>Si sabeu una mica de codi HTML, el podeu utilitzar per fer coses com ara inserir imatges en el text, fer sons o crear text de diverses mides i colors.</dd>
+
+</dl>
View
8 lang/ca/help/chat/index.html
@@ -1 +1,7 @@
-<p>M&ograve;dul de xat</p>
+<p>Mňdul de xat</p>
+
+<ul>
+
+ <li><a href="help.php?module=chat&file=chatting.html">Ús del xat</a><li>
+
+</ul>
View
8 lang/ca/help/chat/mods.html
@@ -1 +1,7 @@
-<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/chat/icon.gif" />&nbsp;<b>Xats</b></p>
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/chat/icon.gif" />&nbsp;<b>Xats</b></p>
+
+<ul>
+
+ <p>El m&ograve;dul de xat permet als participants tenir discussions sincr&ograve;niques en temps real a trav&eacute;s del web. &Eacute;s una forma &uacute;til d'aconseguir un millor coneixement dels altres i del tema sotm&egrave;s a discussi&oacute;. La manera d'usar una sala de xat &eacute;s bastant diferent dels f&ograve;rums as&iacute;ncrons. El m&ograve;dul de xat ofereix diverses possibilitats de gesti&oacute; i de revisi&oacute; de les discussions realitzades.</p>
+
+</ul>
View
7 lang/ca/help/choice/index.html
@@ -1 +1,6 @@
-
+<p>Consultes</p>
+
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=choice&amp;file=options.html">Opcions</a> </li>
+ <li><a href="help.php?module=choice&amp;file=timerestrict.html">Limitar temps</a></li>
+</ul>
View
8 lang/ca/help/choice/mods.html
@@ -1 +1,7 @@
-<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/choice/icon.gif" />&nbsp;<b>Consulta</b></p>
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/choice/icon.gif" />&nbsp;<b>Consulta</b></p>
+
+<ul>
+
+ <p>La consulta &eacute;s una activitat molt senzilla: el professor planteja una pregunta i especifica una s&egrave;rie de respostes entre les quals es pot triar. Pot ser &uacute;til com a enquesta r&agrave;pida per estimular la reflexi&oacute; sobre un tema, per deixar que la classe voti sobre diferents alternatives del curs, o perqu&egrave; l'estudiant faci constar que est&agrave; d'acord a partna recerca.</p>
+
+</ul>
View
6 lang/ca/help/choice/options.html
@@ -1 +1,5 @@
-<p align="center"><b>Opcions de la consulta</b></p>
+<p align="center"><b>Opcions de la consulta</b></p>
+
+<p>Aqu&iacute; &eacute;s on especifiqueu les opcions que els participants han de triar.</p>
+
+<p>Podeu emplenar les que vulgueu: en podeu deixar en blanc si no necessiteu les sis.</p>
View
2 lang/ca/help/choice/timerestrict.html
@@ -4,4 +4,4 @@
<p>Si voleu deixar el termini obert, nom&eacute;s cal que configureu un final molt lluny&agrave;.</p>
-<p>Si no necessiteu aquesta opci&oacute; podeu desactivar el quadre.</p>
+<p>Si no necessiteu aquesta opci&oacute; podeu desactivar el quadre.</p>
View
18 lang/ca/help/cookies.html
@@ -1,9 +1,9 @@
-<p align="center"><b>Galetes</b></p>
-
-<p>Aquest lloc utilitza dues galetes.</p>
-
-<p>L'essencial &eacute;s la galeta de sessi&oacute;, generalment anomenada <b>MoodleSession</b>. Heu d'admetre aquesta galeta al vostre navegador per donar continu&iuml;tat i mantenir la connexi&oacute; al llarg de les diferents p&agrave;gines. Quan sortiu o tanqueu el navegador aquesta galeta es destrueix (al vostre ordinador i al servidor).</p>
-
-<p>L'altra galeta, anomenada sovint <b>MOODLEID</b>, &eacute;s purament de conveni&egrave;ncia. Simplement recorda el vostre nom d'usuari dins del navegador. Aix&ograve; vol dir que quan torneu a aquest lloc el camp d'usuari de la p&agrave;gina d'entrada ja estar&agrave; emplenat amb el vostre nom. Podeu refusar aquesta galeta: en aquest cas simplement haureu d'escriure el vostre nom d'usuari cada vegada que entreu.</p>
-
-<p>Nota: si compartiu l'ordinador o esteu treballant en un punt d'acc&eacute;s p&uacute;blic (p. e. en un aula, un cibercaf&egrave;, etc.) assegureu-vos de finalitzar la sessi&oacute; de Moodle fent clic a Sortida o tancant totes les finestres del navegador. D'aquesta manera es destrueix la primera galeta i ning&uacute; no podr&agrave; entrar en la vostra sessi&oacute;.</p>
+<p align="center"><b>Galetes</b></p>
+
+<p>Aquest lloc utilitza dues galetes.</p>
+
+<p>L'essencial &eacute;s la galeta de sessi&oacute;, generalment anomenada <b>MoodleSession</b>. Heu d'admetre aquesta galeta al vostre navegador per donar continu&iuml;tat i mantenir la connexi&oacute; al llarg de les diferents p&agrave;gines. Quan sortiu o tanqueu el navegador aquesta galeta es destrueix (al vostre ordinador i al servidor).</p>
+
+<p>L'altra galeta, anomenada sovint <b>MOODLEID</b>, &eacute;s purament de conveni&egrave;ncia. Simplement recorda el vostre nom d'usuari dins del navegador. Aix&ograve; vol dir que quan torneu a aquest lloc el camp d'usuari de la p&agrave;gina d'entrada ja estar&agrave; emplenat amb el vostre nom. Podeu refusar aquesta galeta: en aquest cas simplement haureu d'escriure el vostre nom d'usuari cada vegada que entreu.</p>
+
+<p>Nota: si compartiu l'ordinador o esteu treballant en un punt d'acc&eacute;s p&uacute;blic (p. e. en un aula, un cibercaf&egrave;, etc.) assegureu-vos de finalitzar la sessi&oacute; de Moodle fent clic a Sortida o tancant totes les finestres del navegador. D'aquesta manera es destrueix la primera galeta i ning&uacute; no podr&agrave; entrar en la vostra sessi&oacute;.</p>
View
8 lang/ca/help/courseavailability.html
@@ -1 +1,7 @@
-<p align="center"><b>Disponibilitat d'un curs</b></p>
+<p align="center"><b>Disponibilitat d'un curs</b></p>
+
+<p>Aquesta opci&oacute; us permet "amagar" completament el curs.</p>
+
+<p>No apareixer&agrave; en cap de les llistes de cursos, excepte per als professors del curs i per als administradors.</p>
+
+<p>Fins i tot si els estudiants intenten accedir directament a l'URL del curs, no se'ls permetr&agrave; entrar-hi.</p>
View
8 lang/ca/help/coursecategory.html
@@ -1 +1,7 @@
-<p align="center"><b>Categories de cursos</b></p>
+<p align="center"><b>Categories de cursos</b></p>
+
+<p>L'administrador de Moodle pot haver configurat diferents categories de cursos.</p>
+
+<p>Per exemple: &quot;Ci&egrave;ncies&quot;, &quot;Humanitats&quot;, &quot;Seguretat i Salut&quot;, etc.</p>
+
+<p>Trieu la m&eacute;s adequada per al vostre curs. Aquesta elecci&oacute; determinarà on es mostra el vostre curs dins de la llista de cursos i pot facilitar que els estudiants el trobin.</p>
View
35 lang/ca/help/courseformats.html
@@ -1,18 +1,17 @@
-<p align="center"><b>Formats de curs de Moodle</b></p>
-
-<p><b>Format setmanal</b></p>
-
-<ul>
- <p>El curs s'organitza per setmanes, amb unes dates clares d'inici i de finalitzaci&oacute;. Cada setmana consta d'activitats. Algunes d'aquestes, com ara les tasques, poden tenir una pr&ograve;rroga, per exemple de dues setmanes, despr&eacute;s de la qual ja no estan disponibles.</p>
-</ul>
-
-<p><b>Format per temes</b></p>
-<ul>
- <p>Molt semblant al format setmanal, tret que les &quot;setmanes&quot; aqu&iacute; es diuen &quot;temes&quot;. Un &quot;tema&quot; no t&eacute; l&iacute;mits temporals. No cal especificar dates.</p>
-</ul>
-
-<p><b>Format social</b></p>
-<ul>
- <p>Aquest format s'orienta al voltant d'un f&ograve;rum principal, el f&ograve;rum Social, que ocupa la p&agrave;gina principal. &Eacute;s &uacute;til en situacions m&eacute;s informals. No cal ni que siguin cursos. Per exemple, es podria fer servir com a tauler d'anuncis d'un departament.</p>
-</ul>
-
+<p align="center"><b>Formats de curs de Moodle</b></p>
+
+<p><b>Format setmanal</b></p>
+
+<ul>
+ <p>El curs s'organitza per setmanes, amb unes dates exactes d'inici i de finalitzaci&oacute;. Cada setmana consta d'activitats. Algunes d'aquestes, com ara les tasques, poden tenir un termini que es prolongui una mica més, per exemple dues setmanes, i despr&eacute;s d'això deixen d'estar disponibles.</p>
+</ul>
+
+<p><b>Format per temes</b></p>
+<ul>
+ <p>Molt semblant al format setmanal, tret que les &quot;setmanes&quot; aqu&iacute; es diuen &quot;temes&quot;. Un &quot;tema&quot; no t&eacute; l&iacute;mits temporals. No cal especificar dates d'inici o de finalització del curs.</p>
+</ul>
+
+<p><b>Format social</b></p>
+<ul>
+ <p>Aquest format s'organitza al voltant d'un f&ograve;rum principal, el f&ograve;rum Social, que apareix a la p&agrave;gina principal del curs. &Eacute;s &uacute;til en situacions m&eacute;s informals. No cal ni que siguin cursos; per exemple, es podria fer servir com a tauler d'anuncis d'un departament.</p>
+</ul>
View
7 lang/ca/help/coursefullname.html
@@ -1,4 +1,3 @@
-<p align="center"><b>Nom complet del curs</b></p>
-
-<p>El nom complet del curs es mostra al capdamunt de la pantalla i a les llistes de cursos.</p>
-
+<p align="center"><b>Nom complet del curs</b></p>
+
+<p>El nom complet del curs es visualitza al capdamunt de la pantalla i en les llistes de cursos.</p>
View
14 lang/ca/help/coursegrades.html
@@ -1,7 +1,7 @@
-<p align="center"><b>Qualificacions</b></p>
-
-<p>Moltes activitats poden ser qualificades.</p>
-
-<p>Per defecte, els resultats de totes les qualificacions del curs es poden veure a la p&agrave;gina de Qualificacions, disponible des de la p&agrave;gina principal del curs. </p>
-
-<p>Si el professor no vol fer serveir qualificacions en el seu curs, o vol ocultar les qualificacions als estudiants, pot inhabilitar la visualitzaci&oacute; de les qualificacions en els Par&agrave;metres del configuraci&oacute; del curs. Aix&ograve; no impedeix qualificar cada activitat, simplement inhabilita la la visualitzaci&oacute; dels resultats pels estudiants.</p>
+<p align="center"><b>Qualificacions</b></p>
+
+<p>Moltes activitats poden ser qualificades.</p>
+
+<p>Per defecte, els resultats de totes les qualificacions del curs es poden veure a la p&agrave;gina de Qualificacions, disponible des de la p&agrave;gina principal del curs. </p>
+
+<p>Si el professor no vol fer serveir qualificacions en el seu curs, o vol ocultar les qualificacions als estudiants, pot inhabilitar la visualitzaci&oacute; de les qualificacions en els Par&agrave;metres del configuraci&oacute; del curs. Aix&ograve; no impedeix qualificar cada activitat, simplement inhabilita la la visualitzaci&oacute; dels resultats pels estudiants.</p>
View
3 lang/ca/help/coursehiddensections.html
@@ -4,5 +4,4 @@
<p>Per defecte es mostra una petita �rea (en forma redu�da, generalment en gris) que indica on �s la secci� oculta, per� no es poden veure les activitats o els text ocults. Aix� �s �til particularment en el format setmanal, perqu� aix� queda clar quines setmanes hi ha curs i quines no.</p>
-<p>Si ho preferiu poden restar completament ocultes, de manera que els estudiants no s�piguen ni tan sols que existeixen aquestes seccions.</p>
-
+<p>Si ho preferiu poden restar completament ocultes, de manera que els estudiants no s�piguen ni tan sols que existeixen aquestes seccions.</p>
View
3 lang/ca/help/courseidnumber.html
@@ -1,4 +1,3 @@
<p align="center"><b>N�mero ID del curs</b></p>
-<p>Moodle no visualitza mai el n�mero ID del curs. Nom�s s'utilitza per identificar el curs contra sistemes externs. Si teniu un codi oficial del curs podeu usar-lo aqu�. Si no, podeu deixar-lo en blanc.</p>
-
+<p>Moodle no visualitza mai el n�mero ID del curs. Nom�s s'utilitza per identificar el curs contra sistemes externs. Si teniu un codi oficial del curs podeu usar-lo aqu�. Si no, podeu deixar-lo en blanc.</p>
View
14 lang/ca/help/coursenewsitems.html
@@ -1,7 +1,7 @@
-<p align="center"><b>Nombre de not&iacute;cies del curs</b></p>
-
-<p>En els formats de curs &quot;setmanal&quot; i per &quot;temes&quot; apareix un f&ograve;rum especial anomenat &quot;Not&iacute;cies&quot;. &Eacute;s un bon lloc per publicar els avisos que hagin de veure tots els estudiants. Per defecte tots els estudiants estan subscrits a aquest f&ograve;rum i reben els avisos per correu electr&ograve;nic.</p>
-
-<p>Aquest par&agrave;metre determina quants &iacute;tems apareixen a la p&agrave;gina inicial del curs, en un quadre de not&iacute;cies a la banda dreta.</p>
-
-<p>Si poseu &quot;0 not&iacute;cies&quot; aleshores no apareixer&agrave; el quadre de not&iacute;cies.</p>
+<p align="center"><b>Nombre de not&iacute;cies del curs</b></p>
+
+<p>En els formats de curs &quot;setmanal&quot; i per &quot;temes&quot; apareix un f&ograve;rum especial anomenat &quot;Not&iacute;cies&quot;. &Eacute;s un bon lloc per publicar els avisos que hagin de veure tots els estudiants. Per defecte tots els estudiants estan subscrits a aquest f&ograve;rum i reben els avisos per correu electr&ograve;nic.</p>
+
+<p>Aquest par&agrave;metre determina quants &iacute;tems apareixen a la p&agrave;gina inicial del curs, en un quadre de not&iacute;cies a la banda dreta.</p>
+
+<p>Si poseu &quot;0 not&iacute;cies&quot; aleshores no apareixer&agrave; el quadre de not&iacute;cies.</p>
View
18 lang/ca/help/coursenumsections.html
@@ -1,9 +1,9 @@
-<p align="center"><b>Nombre de setmanes/temes del curs</b></p>
-
-<p>Aquest par&agrave;metre nom&eacute;s s'utilitza en els formats de curs &quot;setmanal&quot; i per &quot;temes&quot;.</p>
-
-<p>En el format setmanal, especifica el nombre de setmanes que durar&agrave; el curs a partir de la data d'inici.</p>
-
-<p>En el format per &quot;temes&quot;, especifica el nombre de temes del curs.</p>
-
-<p>En tots dos casos, aix&ograve; es tradueix en el nombre de &quot;quadres&quot; que es creen a la part central de la p&agrave;gina principal curs.</p>
+<p align="center"><b>Nombre de setmanes/temes del curs</b></p>
+
+<p>Aquest par&agrave;metre s'utilitza en els formats de curs &quot;setmanal&quot; i per &quot;temes&quot;.</p>
+
+<p>En el format setmanal, especifica el nombre de setmanes que durar&agrave; el curs a partir de la data d'inici.</p>
+
+<p>En el format per &quot;temes&quot;, especifica el nombre de temes del curs.</p>
+
+<p>En tots dos casos es tradueix en el nombre de secci� o &quot;caixes&quot; que es creen a la part central de la p&agrave;gina del curs.</p>
View
10 lang/ca/help/courserecent.html
@@ -1,17 +1,9 @@
<p align="center"><b>Activitat recent</b></p>
-
-
<p>Moodle pot visualitzar l'&quot;activitat recent&quot; a la p&agrave;gina principal del curs.</p>
-
-
<p>Aix&ograve; mostra tot el que s'hagi esdevingut en el curs des de la darrera entrada de l'usuari, inclosos els missatges nous dels f&ograve;rums, usuaris nous, tasques trameses, etc.</p>
-
-
<p>&Eacute;s molt recomanable que deixeu habilitada aquesta caracter&iacute;stica en els vostres cursos, ja que ajuda a donar una idea de l'activitat del curs. Saber el que estan fent els altres tamb&eacute; ajuda a promoure una atmosfera de col&middot;laboraci&oacute; en la classe.</p>
-
-
-<p>En cursos que tinguin molta activitat potser s&iacute; que voldreu inhabilitar aquesta opci&oacute;, ja que pot alentir la visualitzaci&oacute; de la p&agrave;gina principal del curs.</p>
+<p>En cursos que tinguin molta activitat potser s&iacute; que voldreu inhabilitar aquesta opci&oacute;, ja que pot alentir la visualitzaci&oacute; de la p&agrave;gina principal del curs.</p>
View
3 lang/ca/help/coursereports.html
@@ -6,5 +6,4 @@
<p>El professor pot controlar l'acc�s de l'estudiant als seus informes per mitj� d'un par�metre del curs. En alguns cursos, aquests informes poden ser una eina �til perqu� l'estudiant reflexioni sobre la seva implicaci� i la seva imatge en l'entorn virtual, mentre que en altres cursos pot resultar innecessari.</p>
-<p>Un altre motiu per a desactivar aquesta opci� �s que la generaci� de l'informe pot carregar una mica el servidor. En classes grans per tant pot ser m�s eficient desactivar-lo.</p>
-
+<p>Un altre motiu per a desactivar aquesta opci� �s que la generaci� de l'informe pot carregar una mica el servidor. En classes grans per tant pot ser m�s eficient desactivar-lo.</p>
View
6 lang/ca/help/courseshortname.html
@@ -1,3 +1,3 @@
-<p align="center"><b>Nom curt del curs</b></p>
-
-<p>Moltes institucions tenen una forma abreujada de referir-se als cursos, amb un codi com ara BP102 o OKB9. Encara que no utilitzeu aquest tipus de codis, poseu-ne un ara. S'utilitzar&agrave; en diferents llocs on el nom complet no resulta adequat (per exemple en la l&iacute;nia d'assumpte d'un correu electr&ograve;nic).</p>
+<p align="center"><b>Nom curt del curs</b></p>
+
+<p>Moltes institucions tenen una forma abreujada de referir-se als cursos, amb un codi com ara BP102 o NTAE. Encara que no utilitzeu habitualment aquest tipus de codis, n'heu de posar un aqu�. S'utilitzar&agrave; en diferents ocasions en qu� el nom complet no resulta adequat: per exemple en l'assumpte d'un correu electr&ograve;nic.</p>
View
22 lang/ca/help/coursestartdate.html
@@ -1,11 +1,11 @@
-<p align="center"><b>Data d'inici del curs</b></p>
-
-<p>Aqu&iacute; &eacute;s on especifiqueu la data d'inici del curs.</p>
-
-<p>Si utilitzeu el format setmanal de curs, aix&ograve; afectar&agrave; la visualitzaci&oacute; de les setmanes. La primera setmana comen&ccedil;ar&agrave; en la data que poseu aqu&iacute;.</p>
-
-<p>Aquest par&agrave;metre no afecta els cursos que utilitzen els formats per temes o social.</p>
-
-<p>En tot cas aquest par&agrave;metre afectar&agrave; la visualitzaci&oacute; dels registres, que utilitzaran aquesta data d'inici com la m&eacute;s antiga que es pot veure.</p>
-
-<p>En general, si el vostre curs t&eacute; una data d'inici real aleshores poseu-la aqu&iacute; independentment del format de curs que esteu utilitzant.</p>
+<p align="center"><b>Data d'inici del curs</b></p>
+
+<p>Aqu&iacute; &eacute;s on especifiqueu la data d'inici del curs.</p>
+
+<p>Si utilitzeu el format setmanal de curs, aix&ograve; aquest par�metre determinar� les dates que es visualitzen. La primera setmana comen&ccedil;ar&agrave; en la data que poseu aqu&iacute;.</p>
+
+<p>Aquest par&agrave;metre no afecta els cursos que utilitzen els formats per temes o social.</p>
+
+<p>En tot cas aquest par&agrave;metre s� que afecta la visualitzaci&oacute; dels registres, que utilitzaran la data d'inici que poseu com la m&eacute;s antiga que es pot veure.</p>
+
+<p>En general, si el vostre curs t&eacute; una data d'inici real llavors poseu-la aqu&iacute; independentment del format de curs que esteu utilitzant.</p>
View
2 lang/ca/help/courseuploadsize.html
@@ -2,4 +2,4 @@
<p>Aquest par&agrave;metre defineix la mida m&agrave;xima dels fitxers que poden penjar els estudiants en aquest curs (l'administrador defineix un l&iacute;mit m&agrave;xim v&agrave;lid per a tot el lloc).</p>
-<p>&Eacute;s possible posar l&iacute;mits inferiors dins dels diversos m&ograve;dul d'activitats.</p>
+<p>&Eacute;s possible posar l&iacute;mits inferiors dins dels diversos m&ograve;dul d'activitats.</p>
View
2 lang/ca/help/directorypaths.html
@@ -22,4 +22,4 @@
<p>Sol ser una bona idea crear el directori i/o assegurar-se que ja existeix. De vegades Moodle pot crear, si cal, el directori, per&ograve; aix&ograve; no sempre &eacute;s possible.</p>
-<p>Finalment, assegureu-vos que coincideixen les maj&uacute;scules i min&uacute;scules i no inclogueu mai la barra al final.</p>
+<p>Finalment, assegureu-vos que coincideixen les maj&uacute;scules i min&uacute;scules i no inclogueu mai la barra al final.</p>
View
22 lang/ca/help/enrolmentkey.html
@@ -1,11 +1,11 @@
-<p align="center"><b>Clau d'inscripci&oacute; del curs</b></p>
-
-<p>La Clau d'inscripci&oacute;a del curs mant&eacute; fora del curs a les persones no autoritzades.</p>
-
-<p>Si deixeu en blanc aquest camp, aleshores qualsevol persona que tingui o es cre&iuml; un compte d'usuari en aquest Moodle podr&agrave; inscriure's al curs simplement entrant-hi.</p>
-
-<p>Si empleneu aquest camp, aleshores als estudiants que proven d'entrar al curs se'ls demanar&agrave; que donen aquesta paraula o frase, per&ograve; NOM&Eacute;S LA PRIMERA VEGADA.</p>
-
-<p>La idea &eacute;s que doneu la clau a les persones autoritzades per mitj&agrave; d'un correu privat, per correu postal, per tel&egrave;fon o fins i tot verbalment en una classe presencial.</p>
-
-<p>Si aquesta clau s'escampa i algunes persones no autoritzades s'inscriuen al curs, sempre podeu anul&middot;lar la seva inscripci&oacute; (vg. la p&agrave;gina de perfil de l'usuari) i canviar la clau. Aix&ograve; no afectar&agrave; els estudiants ja inscrits, per&ograve; impedir&agrave; que els expulsats tornin a entrar-hi.</p>
+<p align="center"><b>Clau d'inscripci&oacute; del curs</b></p>
+
+<p>La clau d'inscripci&oacute;a del curs impedeix que entrin al curs les persones no autoritzades.</p>
+
+<p>Si deixeu en blanc aquest camp, aleshores qualsevol persona que tingui un compte d'usuari en aquest Moodle podr&agrave; inscriure's al curs simplement entrant-hi.</p>
+
+<p>Si empleneu aquest camp, als estudiants que provin d'entrar PER PRIMERA VEGADA al curs se'ls demanar&agrave; que donen aquesta paraula o frase.</p>
+
+<p>La idea &eacute;s que proporcioneu la clau a les persones autoritzades per mitj&agrave; d'un correu privat, per correu postal, per tel&egrave;fon o verbalment en una classe presencial.</p>
+
+<p>Si aquesta clau s'escampa i algunes persones no autoritzades s'inscriuen al curs, sempre podeu anul&middot;lar la seva inscripci&oacute; (en la p&agrave;gina de perfil de l'usuari) i canviar la clau. Aix&ograve; no afectar&agrave; els estudiants ja inscrits, per&ograve; impedir&agrave; que els expulsats tornin a entrar-hi.</p>
View
5 lang/ca/help/enrolperiod.html
@@ -2,7 +2,6 @@
<p>Aquest par&agrave;metre especifica el nombre de dies que un estudiant pot romandre inscrit al curs (comptant des del moment en qu&egrave; s'hi inscriu).</p>
-<p>Si es defineix aquest par&agrave;metre, la inscripci&oacute; es cancel&middot;lar&agrave; autom&agrave;ticament quan hagi passat aquest per&iacute;ode de temps. Aix&ograve; &eacute;s &uacute;til sobretot en cursos continuats sense data concreta d'inici o d'acabament.</p>
-
-<p>Si no el definiu, aleshores l'estudiant restar&agrave; inscrit fins que cancel&middot;leu la seva inscripci&oacute; manualment o fins que porti un cert temps inactiu i el suprimeixi la funci&oacute; de neteja.</p>
+<p>Si definiu aquest par&agrave;metre, la inscripci&oacute; es cancel&middot;lar&agrave; autom&agrave;ticament quan hagi passat aquest per&iacute;ode de temps. Aix&ograve; &eacute;s &uacute;til sobretot en cursos continuats sense data concreta d'inici o d'acabament.</p>
+<p>Si el deixeu en blanc, llavors l'estudiant romandr� inscrit fins que es cancel&middot;li manualment la seva inscripci&oacute; o fins que porti un cert temps inactiu i el suprimeixi la funci&oacute; de neteja.</p>
View
14 lang/ca/help/forum/index.html
@@ -1 +1,13 @@
-<p>F&ograve;rums</p> <ul> <li><a href="help.php?module=forum&amp;file=allowdiscussions.html">Permetre discussions</a></li> <li><a href="help.php?module=forum&amp;file=attachment.html">Fitxers adjunts</a></li> <li><a href="help.php?module=forum&amp;file=forumtype.html">Tipus de f&ograve;rums</a></li> <li><a href="help.php?module=forum&amp;file=maxattachmentsize.html">Mida m&agrave;xima dels fitxers adjunts</a></li> <li><a href="help.php?module=forum&amp;file=ratings.html">Valoracions</a></li> <li><a href="help.php?module=forum&amp;file=subscription.html">Subscripci&oacute;</a></li> </ul>
+<p>F�rums</p>
+
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=forum&amp;file=allowdiscussions.html">Permetre discussions</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=forum&amp;file=attachment.html">Fitxers adjunts</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=forum&amp;file=forumtype.html">Tipus de f&ograve;rum</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=forum&amp;file=maxattachmentsize.html">Mida m&agrave;xima dels fitxers adjunts</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=forum&amp;file=ratings.html">Valoracions</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=forum&amp;file=rssarticles.html">Nombre d'articles recents per RSS</a></li>
+
+ <li><a href="help.php?module=forum&amp;file=rsstype.html">Alimentaci� RSS d'aquest f�rum</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=forum&amp;file=subscription.html">Subscripci�</a></li>
+</ul>
View
12 lang/ca/help/groupmode.html
@@ -2,17 +2,17 @@
<p>El mode de grup pot ser un d'aquests tres:
<ul>
- <li>Sense grups - no hi ha subgrups, tots s&oacute;n membres d'una sola comunitat</li>
- <li>Grups separats - cada grup pot veure nom&eacute;s dins del seu grup, els altres s&oacute;n invisibles</li>
- <li>Grups visibles - es treballa dins de cada grup, per&ograve; es poden veure tamb&eacute; els altres grups</li>
+ <li>Sense grups: no hi ha subgrups, tots els participants s&oacute;n membres d'una sola comunitat</li>
+ <li>Grups separats: cada grup veu nom&eacute;s dins del seu grup, els altres s&oacute;n invisibles</li>
+ <li>Grups visibles: es treballa dins de cada grup, per&ograve; es poden veure tamb&eacute; els altres grups</li>
</ul>
</p>
<p>El mode de grup es pot definir en dos nivells:</p>
<dl>
- <dt><b>1. Nivell de curs</b></dt>
- <dd>El mode de curs definit al nivell del curs &eacute;s el mode per defecte per a totes les activitats definides dins d'aquest curs<br /><br /></dd>
+ <dt><b>1. Nivell del curs</b></dt>
+ <dd>El mode de grup definit al nivell del curs &eacute;s el mode per defecte en totes les activitats definides dins d'aquest curs<br /><br /></dd>
<dt><b>2. Nivell d'activitat</b></dt>
- <dd>Cada activitat que admeti grups pot definir tamb&eacute; el seu mode d'agrupaci&oacute;. Si el curs t&eacute; posat el par&agrave;metre d'"<a href="help.php?module=moodle&amp;file=groupmodeforce.html">imposar mode de grup</a>", aleshores s'ignorar&agrave; el par&agrave;metre corresponent a cada activitat.</dd>
+ <dd>Cada activitat que admeti grups pot definir tamb&eacute; el seu mode d'agrupaci&oacute;. Si el curs es configura amb el par&agrave;metre "<a href="help.php?module=moodle&amp;file=groupmodeforce.html">imposar mode de grup</a>", llavors s'ignorara el par&agrave;metre corresponent a cada activitat.</dd>
</dl>
View
4 lang/ca/help/groupmodeforce.html
@@ -1,5 +1,5 @@
<p align="center"><b>Imposa el mode de grup</b></p>
-<p>Si el mode de grup &eacute;s &quot;imposat&quot; al nivell de curs, aleshores el mode de grup del curs s'aplica a cada activitat del curs. Els par&agrave;metres de grup de les activitats individuals s'ignoren.</p>
+<p>Si el mode de grup &eacute;s &quot;imposat&quot; al nivell del curs, llavors el mode de grup del curs s'aplica a cada activitat del curs. Els par&agrave;metres de grup de les activitats individuals s�n ignorats.</p>
-<p>Aix&ograve; &eacute;s &uacute;til, per exemple, quan es vol configurar un curs per a diverses cohorts completament separades.</p>
+<p>Aix&ograve; &eacute;s &uacute;til, per exemple, quan es vol configurar un curs per a diverses cohorts completament separades.</p>
View
90 lang/ca/help/quiz/import.html
@@ -1 +1,89 @@
- <p align="center"><b>Importar preguntes noves</b></p> <p>Aquesta funci&oacute; us permet importar preguntes des d'un fitxer de text extern carregat amb un formulari. <p>Els formats d'arxiu suportats s&oacute;n aquests: <p><b>Paraula que falta </b> <ul> <p>Aquest format nom&eacute;s suporta preguntes d'elecci&oacute; m&uacute;ltiple. Cada resposta se separa amb una titlla (~), i la resposta correcta ve precedida per un signe igual (=). Observeu aquest exemple: <blockquote>Aix&iacute; que vam comen&ccedil;ar a explorar les nostres parts del cos com a infants es transformarem en estudiants de {=anatomia i fisiologia ~reflexologia ~ci&egrave;ncia ~experiment}, i en algun sentit encara som estudiants per la resta de la nostra vida. </blockquote> <p align="right"><a href="help.php?file=formatmissingword.html&module=quiz">M�s informaci� sobre el format de "Paraula que falta" </a></p> </ul> <p><b>AON</b></p> <ul> <p>&Eacute;s el mateix format que l'anterior excepte pel fet que despr&eacute;s d'importar les preguntes totes les q&uuml;estions de resposta curta es transformen de quatre en quatre en Preguntes de relacionar.</p> <p>A m&eacute;s, les respostes a les preguntes d'elecci&oacute; m&uacute;ltiple es barregen a l'atzar durant el proc&eacute;s d'importaci&oacute;. </p> <p>El nom prov&eacute; d'una organitzaci&oacute; que va esponsoritzar el desenvolupament d'algunes caracter&iacute;stiques dels q&uuml;estionaris.</p> </ul> <p><b>Blackboard</b></p> <ul> <p>Aquest m&ograve;dul pot importar preguntes desades en el format d'exportaci&oacute; de Blackboard. Est&agrave; basat en la compilaci&oacute; de funcions XML per part del vostre PHP.</p> <p align="right"><a href="help.php?file=formatblackboard.html&module=quiz">M�s informaci� sobre el format de "Blackboard"</a></p> </ul> <p><b>Personalitzat</b></p> <ul> <p>Si teniu un format propi per importar podeu implementar-lo vosaltres mateixos tot editant mod/quiz/format/custom.php </p> <p>Es necessita una petita quantitat de codi, just per transformar un text donat en una pregunta senzilla.</p> <p align="right"><a href="help.php?file=formatcustom.html&module=quiz">M&eacute;s informaci&oacute; sobre el format "Personalitzat"</a></p> </ul> <p>M&eacute;s endavant es podran importar m&eacute;s formats, com ara WebCT, IMS QTI i qualsevol altre que els usuaris de Moodle vulguin implementar! </p>
+<p align="center"><b>Importa preguntes noves</b></p>
+
+<p>Aquesta funci&oacute; us permet importar preguntes des d'un fitxer de text
+
+ extern carregat amb un formulari.
+
+<p>Els formats d'arxiu suportats s&oacute;n aquests:
+
+<p><b>Paraula que falta </b>
+
+<ul>
+
+ <p>Aquest format nom&eacute;s suporta preguntes d'elecci&oacute; m&uacute;ltiple.
+
+ Cada resposta se separa amb una titlla (~), i la resposta correcta ve precedida
+
+ per un signe igual (=). Observeu aquest exemple:
+
+ <blockquote>Aix&iacute; que vam comen&ccedil;ar a explorar les nostres parts
+
+ del cos com a infants es transformarem en estudiants de {=anatomia i fisiologia
+
+ ~reflexologia ~ci&egrave;ncia ~experiment}, i en algun sentit encara som estudiants
+
+ per la resta de la nostra vida. </blockquote>
+
+ <p align="right"><a href="help.php?file=formatmissingword.html&module=quiz">M�s informaci� sobre el format de "Paraula que falta"
+
+ </a></p>
+
+</ul>
+
+<p><b>AON</b></p>
+
+<ul>
+
+ <p>&Eacute;s el mateix format que l'anterior excepte pel fet que despr&eacute;s
+
+ d'importar les preguntes totes les q&uuml;estions de resposta curta es transformen
+
+ de quatre en quatre en Preguntes de relacionar.</p>
+
+ <p>A m&eacute;s, les respostes a les preguntes d'elecci&oacute; m&uacute;ltiple
+
+ es barregen a l'atzar durant el proc&eacute;s d'importaci&oacute;. </p>
+
+ <p>El nom prov&eacute; d'una organitzaci&oacute; que va esponsoritzar el desenvolupament
+
+ d'algunes caracter&iacute;stiques dels q&uuml;estionaris.</p>
+
+</ul>
+
+<p><b>Blackboard</b></p>
+
+<ul>
+
+ <p>Aquest m&ograve;dul pot importar preguntes desades en el format d'exportaci&oacute;
+
+ de Blackboard. Est&agrave; basat en la compilaci&oacute; de funcions XML per
+
+ part del vostre PHP.</p>
+
+ <p align="right"><a href="help.php?file=formatblackboard.html&module=quiz">M�s informaci� sobre el format de
+
+ "Blackboard"</a></p>
+
+</ul>
+
+<p><b>Personalitzat</b></p>
+
+<ul>
+
+ <p>Si teniu un format propi per importar podeu implementar-lo vosaltres mateixos
+
+ tot editant mod/quiz/format/custom.php </p>
+
+ <p>Es necessita una petita quantitat de codi, just per transformar un text donat
+
+ en una pregunta senzilla.</p>
+
+ <p align="right"><a href="help.php?file=formatcustom.html&module=quiz">M&eacute;s
+
+ informaci&oacute; sobre el format "Personalitzat"</a></p>
+
+</ul>
+
+<p>M&eacute;s endavant es podran importar m&eacute;s formats, com ara WebCT, IMS
+
+ QTI i qualsevol altre que els usuaris de Moodle vulguin implementar! </p>
View
33 lang/ca/help/quiz/index.html
@@ -1 +1,32 @@
- <p>Q&uuml;estionaris</p> <ul> <li><a href="help.php?module=quiz&file=review.html">Permetre la revisi� un cop tancat</a></li> <li><a href="help.php?module=quiz&file=attempts.html">Intents</a></li> <li><a href="help.php?module=quiz&file=categories.html">Categories</a></li> <li><a href="help.php?module=quiz&file=correctanswers.html">Respostes correctes</a></li> <li><a href="help.php?module=quiz&file=createmultiple.html">Crear diferents q�estionaris</a></li> <li><a href="help.php?module=quiz&file=description.html">Descripcions</a></li> <li><a href="help.php?module=quiz&file=repeatattempts.html">Intents basats en resultats anteriors</a></li> <li><a href="help.php?module=quiz&file=multianswer.html">Respostes incrustades (format Cloze)</a></li> <li><a href="help.php?module=quiz&file=grademethod.html">Forma d'avaluaci�</a></li> <li><a href="help.php?module=quiz&file=import.html">Importar preguntes</a></li> <li><a href="help.php?module=quiz&file=formatblackboard.html">Importar arxius de q�estionaris de Blackboard</a></li> <li><a href="help.php?module=quiz&file=formatcustom.html">Importar arxius de q�estionaris personalitzats</a></li> <li><a href="help.php?module=quiz&file=formatmissingword.html">Importar arxius amb Paraules que falten</a></li> <li><a href="help.php?module=quiz&file=match.html">Preguntes de relaci�</a></li> <li><a href="help.php?module=quiz&file=maxgrade.html">Nota m�xima</a></li> <li><a href="help.php?module=quiz&file=multichoice.html">Preguntes d'elecci� m&uacute;ltiple</a></li> <li><a href="help.php?module=quiz&file=numerical.html">Preguntes num�riques</a></li> <li><a href="help.php?module=quiz&file=timeopen.html">Obrir i tancar el q�estionari</a></li> <li><a href="help.php?module=quiz&file=feedback.html">Q�estionaris amb retroalimentaci�</a></li> <li><a href="help.php?module=quiz&file=questiontypes.html">Tipus de pregunta: crear una pregunta nova</a></li> <li><a href="help.php?module=quiz&file=random.html">Preguntes a l'atzar</a></li> <li><a href="help.php?module=quiz&file=randomsamatch.html">Preguntes de relaci� amb resposta curta aleat�ria</a></li> <li><a href="help.php?module=quiz&file=shortanswer.html">Preguntes de resposta curta</a></li> <li><a href="help.php?module=quiz&file=shuffleanswers.html">Barrejar respostes</a></li> <li><a href="help.php?module=quiz&file=shufflequestions.html">Barrejar preguntes</a></li> <li><a href="help.php?module=quiz&file=truefalse.html">Preguntes de Vertader/Fals</a></li> </ul>
+<p>Q&uuml;estionaris</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=review.html">Permetre la revisi� d'un q�estionari un cop tancat</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=attempts.html">Intents</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&amp;file=calculated.html">Preguntes calculades</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=categories.html">Categories</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=correctanswers.html">Respostes correctes</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=createmultiple.html">Crear m�ltiples q�estionaris</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=description.html">Descripcions</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&amp;file=repeatattempts.html">Cada intent repr�n l'anterior</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=multianswer.html">Respostes incrustades (format Cloze)</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=grademethod.html">M�tode de qualificaci�</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=import.html">Importar preguntes</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&amp;file=formataiken.html">Importar fitxers en format Aiken</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=formatblackboard.html">Importar fitxers de q�estionaris de Blackboard</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=formatcustom.html">Importar fitxers de q�estionaris personalitzats</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&amp;file=formatgift.html">Importar fitxers en format GIFT</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=formatmissingword.html">Importar arxius amb Paraules que falten</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=match.html">Preguntes de relaci�</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=maxgrade.html">Nota m�xima</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=multichoice.html">Preguntes d'elecci� m&uacute;ltiple</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=numerical.html">Preguntes num�riques</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=timeopen.html">Obrir i tancar el q�estionari</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=feedback.html">Q�estionaris amb retroalimentaci�</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=questiontypes.html">Tipus de pregunta: crear una pregunta nova</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=random.html">Preguntes a l'atzar</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=randomsamatch.html">Preguntes de relaci� amb resposta curta aleat�ria</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=shortanswer.html">Preguntes de resposta curta</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=shuffleanswers.html">Barrejar respostes</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=shufflequestions.html">Barrejar preguntes</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=truefalse.html">Preguntes de Vertader/Fals</a></li>
+</ul>
View
34 lang/ca/help/wiki/wikitype.html
@@ -1,13 +1,6 @@
-<p align="center"><b>Permetre els estudiants de col&middot;laborar en el wiki</b></p>
+<p align="center"><b>Tipus del wiki</b></p>
<p>
-<ul>
- <li>Un professor sempre pot editar tots els wikis del curs</li>
- <li>Hi ha tres tipus de wiki: del professor, del curs/grup i d'estudiant</li>
- <li>L'activitat t&eacute; els estats de grup de Moodle: &quot;Sense grups&quot; &quot;Grups separats&quot; i &quot;Grups visibles&quot;</li>
- <li>El mateix contingut inicial s'utilitza en tots els grups</li>
-</ul>
-
-Heus aqu&iacute; una matriu:
+Hi ha tres tipus de wiki: del professor, del grup i de l'estudiant. A banda, com qualsevol activitat, el wiki t� els modes de grup de Moodle: "Sense grup", "Grups separats" i "Grups visibles". Aix� es combina en la seg�ent matriu de nou possibilitats:
<table border="1" width="100%"><tbody>
<tr>
<th valign="top" width="25%"></th>
@@ -17,23 +10,22 @@
</tr>
<tr>
<th valign="top" width="25%">Professor</th>
- <td valign="top" width="25%">El professor crea i modifica el wiki. Els estudiants poden llegir els continguts.</td>
- <td valign="top" width="25%">Hi ha un wiki per a cada grup que nom&eacute;s pot modificar el professor. Cada estudiant nom&eacute;s veu el wiki del seu grup.</td>
- <td valign="top" width="25%">Hi ha un wiki per a cada grup que nom&eacute;s pot modificar el professor. Els estudiants poden veure tots els wikis i poden passar d'un a un altre per mitj&agrave; d'un desplegable que cont&eacute; tots els grups.</td>
+ <td valign="top" width="25%">Nom�s hi ha un wiki i nom�s el professor pot editar-lo. Els estudiants poden veure'n els continguts.</td>
+ <td valign="top" width="25%">Hi ha un wiki per a cada grup i nom�s el professor pot editar-lo. Cada estudiant noms veu el wiki del seu grup.</td>
+ <td valign="top" width="25%">Hi ha un wiki per a cada grup i nom�s el professor pot editar-lo. Els estudiants poden veure els wikis de tots els grups.</td>
</tr>
<tr>
- <th valign="top" width="25%">Curs/grup</th>
- <td valign="top" width="25%">El professor i l'usuari poden crear i modificar el wiki.</td>
- <td valign="top" width="25%">Els estudiants poden veure i modificar el wiki del seu grup.</td>
- <td valign="top" width="25%">Els estudiants poden modificar el wiki del seu grup. Poden veure tots els wikis i poden passar d'un a un altre per mitj&agrave; d'un desplegable que cont&eacute; tots els grups.</td>
+ <th valign="top" width="25%">Grups</th>
+ <td valign="top" width="25%">Nom�s hi ha un wiki. El professor i els estudiants poden veure i editar aquest wiki.</td>
+ <td valign="top" width="25%">Hi ha un wiki per grup. Els estudiants nom�s poden veure i editar el wiki del seu grup.</td>
+ <td valign="top" width="25%">Hi ha un wiki per grup. Els estudiants nom�s poden modificar el wiki del seu grup. Poden veure els wikis de tots els grups.</td>
</tr>
<tr>
<th valign="top" width="25%">Estudiant</th>
- <td valign="top" width="25%">Cada estudiant veu i pot modificar el seu wiki.</td>
- <td valign="top" width="25%">Cada estudiant pot modificar el seu wiki i pot veure tots els altres wikis dels estudiants del seu grup. Pot passar d'un a un altre per mitj&agrave; d'un desplegable que cont&eacute; tots els estudiants del seu grup.</td>
- <td valign="top" width="25%">Cada estudiant pot modificar el seu wiki i pot veure tots els altres wikis. Pot passar d'un a un altre per mitj&agrave; d'un desplegable que cont&eacute; tots els estudiants.</td>
+ <td valign="top" width="25%">Cada estudiant t� el seu wiki i nom�s ell i el professor poden veure'l i editar-lo.</td>
+ <td valign="top" width="25%">Cada estudiant t� el seu wiki i nom�s ell i el professor poden editar-lo. Els estudiants poden veure els wikis dels altres estudiants del seu grup.</td>
+ <td valign="top" width="25%">Cada estudiant t� el seu wiki i nom�s ell i el professor poden editar-lo. Els estudiants poden veure els wikis de tots els altres estudiants del curs.</td>
</tr></tbody>
</table>
-</p>
-
+</p>
View
2 lang/ca/journal.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // journal.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042400)
+ // journal.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['alwaysopen'] = 'Obert sempre';
View
2 lang/ca/label.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // label.php - created with Moodle 1.2 development (2004022000)
+ // label.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['labeltext'] = 'Text de l\'etiqueta';
View
3 lang/ca/lesson.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // lesson.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042400)
+ // lesson.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
$string['accesscontrol'] = 'Control d\'acc�s';
@@ -97,6 +97,7 @@
$string['here'] = 'aqu�';
$string['highscore'] = 'Puntuaci� m�xima';
$string['hightime'] = 'Temps m�xim';
+$string['importppt'] = 'Importa PowerPoint';
$string['importquestions'] = 'Importa preguntes';
$string['insertedpage'] = 'S\'ha inserit la p�gina';
$string['jump'] = 'Salt';
View
2 lang/ca/mediaplugin.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // mediaplugin.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // mediaplugin.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['filtername'] = 'Connectors multim�dia';
View
2 lang/ca/message.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // message.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042400)
+ // message.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['addcontact'] = 'Afegeix contacte';
View
7 lang/ca/moodle.php
@@ -1,6 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.5 Beta (2005052300)
-
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['action'] = 'Acci�';
@@ -1162,8 +1161,4 @@
$string['yourteacher'] = 'el vostre $a';
$string['zippingbackup'] = 'S\'est� comprimint la c�pia de seguretat';
-$string['formatlams'] = 'Format LAMS';
-$string['lamsoutline'] = 'Esquema de curs LAMS';
-$string['namelams'] = 'LAMS';
-
?>
View
2 lang/ca/multilang.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // multilang.php - created with Moodle 1.3 development (2004032800)
+ // multilang.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['filtername'] = 'Continguts multiling�es';
View
2 lang/ca/pix.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // pix.php - created with Moodle 1.3 development (2004032800)
+ // pix.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['angry'] = 'enfadat';
View
2 lang/ca/quiz.php
@@ -271,7 +271,7 @@
$string['penaltyscheme'] = 'Aplica penalitzacions';
$string['percentcorrect'] = 'Percentatge de correctes';
$string['pleaseclose'] = 'La vostra petici� ha estat processada. Podeu tancar aquesta finestra.';
-$string['popup'] = 'Mostra el q�estionari en una finestra \"segura\"';
+$string['popup'] = 'Mostra el q�estionari en una finestra &quot;segura&quot;';
$string['popupnotice'] = 'Els estudiants veuran aquest q�estionari en una finestra segura';
$string['preview'] = 'Visualitzaci� pr�via';
$string['previewquestion'] = 'Visualitzaci� pr�via de la pregunta';
View
2 lang/ca/quiz_analysis.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz_analysis.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
+ // quiz_analysis.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['analysisoptions'] = 'Opcions d\'an�lisi';
View
2 lang/ca/resource.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // resource.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
+ // resource.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['addresource'] = 'Afegeix un recurs';
View
46 lang/ca/scheduler.php
@@ -1,46 +1,86 @@
<?PHP // $Id$
- // scheduler.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004110200)
+ // scheduler.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
+$string['1daybefore'] = 'un dia abans de la ranura';
+$string['1weekbefore'] = 'una setmana abans de la ranura';
$string['action'] = 'Acci�';
+$string['addondays'] = 'Afegeix cites el';
$string['addsession'] = 'Afegeix ranures';
+$string['addsingleslot'] = 'Una ranura senzilla';
$string['addslot'] = 'Podeu afegir m�s ranures per a cites en qualsevol moment.';
+$string['addstudent'] = 'desa, despr�s afegeix altre estudiant a aquesta ranura';
+$string['allappointments'] = 'Totes les cites';
+$string['appointments'] = 'Cites';
$string['cantfit'] = 'No podeu encabir una ranura de $a minuts en aquesta sessi�';
$string['choice'] = 'Opci�';
$string['composeemail'] = 'Envia correu:';
$string['conflict'] = 'Ja hi ha una ranura en aquest per�ode';
$string['date'] = 'Data';
+$string['displayfrom'] = 'Mostra la cita als estudiants des de';
$string['divide'] = 'Divideix en ranures';
$string['duration'] = 'Durada';
+$string['emailreminder'] = 'Envia un correu electr�nic com a recordatori';
$string['end'] = 'Fi';
+$string['enddate'] = 'Repeteix la ranura de temps fins a ';
$string['endtime'] = 'Hora final';
+$string['friday'] = 'divendres';
+$string['groupbreakdown'] = 'Grup d\'an�lisi';
+$string['groupsession'] = 'Sessi� de grup';
$string['invitation'] = 'Invitaci�';
-$string['invitationtext'] = 'Si us plau trieu una ranura per a la vostra cita en';
+$string['invitationtext'] = 'Si us plau, trieu una ranura per a la vostra cita en';
+$string['lengthbreakdown'] = 'An�lisi de la longitud de la cita';
+$string['location'] = 'Ubicaci�';
$string['markseen'] = 'Despr�s que h�giu tingut una cita amb un estudiant, marqueu-lo com a \"Vist\" fent clic al quadre de verificaci� corresponent a la taula de dalt.';
$string['minutes'] = 'minuts';
$string['minutesperslot'] = 'minuts per ranura';
$string['missingstudents'] = '$a estudiants encara han de concertar una cita';
+$string['mode'] = 'Mode';
$string['modulename'] = 'Planificador';
$string['modulenameplural'] = 'Planificadors';
+$string['monday'] = 'dilluns';
$string['moreslots'] = 'Teniu m�s estudiants que ranures per a cites, aix� que probablement voldreu afegir m�s ranures.';
$string['move'] = 'Canvia';
$string['moveslot'] = 'Mou ranura';
+$string['multipleappointments'] = 'Els estudiants poden reservar cites m�ltiples';
+$string['multiplestudents'] = 'Permeteu diversos estudiants per ranura?';
+$string['myappointments'] = 'Les meues cites';
+$string['never'] = 'Mai';
$string['noslots'] = 'No hi ha ranures disponibles. Contacteu directament amb el professor per concertar la cita.';
+$string['notes'] = 'Notes';
$string['notselected'] = 'No heu triat encara';
+$string['now'] = 'Ara';
+$string['oneappointmentonly'] = 'Els estudiants nom�s poden registrar una cita';
+$string['oneatatime'] = 'Els estudiants nom�s poden registrar una cita cada vegada';
+$string['onthemorningofappointment'] = 'El mat� de la cita';
$string['reminder'] = 'Recordatori';
-$string['remindertext'] = 'Aquest missatge �s per a recordar-vos que encara no heu concertat la vostra cita. Si us plau trieu una hora al m�s aviat possible en';
+$string['remindertext'] = 'Aquest missatge �s per a recordar-vos que encara no heu concertat la vostra cita. Si us plau, trieu una hora el m�s aviat possible en';
+$string['saturday'] = 'Dissabte';
$string['save'] = 'Desa';
$string['savechoice'] = 'Desa la meva opci�';
$string['schedule'] = 'Planifica';
$string['scheduleappointment'] = 'Planifica cita per a $a';
$string['seen'] = 'Vist';
+$string['slot_is_just_in_use'] = 'La cita acaba de ser triada per un altre estudiant!<br>Si us plau, intenteu-lo de nou.';
$string['slots'] = 'Ranures';
$string['slotsadded'] = 'S\'han afegit $a ranures';
+$string['staffbreakdown'] = 'An�lisi del personal';
+$string['staffmember'] = 'Membre del personal';
$string['start'] = 'Inici';
$string['startpast'] = 'No podeu obrir una ranura per a cites en el passat';
$string['starttime'] = 'Hora d\'inici';
+$string['statistics'] = 'Estad�tiques';
+$string['student'] = 'Estudiant';
+$string['studentbreakdown'] = 'Descans de l\'estudiant';
+$string['studentdetails'] = 'Detalls de l\'estudiant';
+$string['sunday'] = 'Diumenge';
+$string['thursday'] = 'Dimarts';
+$string['tuesday'] = 'Dijous';
+$string['wednesday'] = 'Dimecres';
$string['welcomebackstudent'] = 'La l�nia en negreta a la taula de dalt �s l\'hora que heu triat per a la cita. Podeu canviar-la a qualsevol altra ranura disponible.';
$string['welcomenewstudent'] = 'La taula de baix mostra totes les ranures disponibles per a cites. Marqueu la vostra opci� per mitj� dels botons i despr�s feu clic en \"Desa la meva opci�\". Si m�s tard voleu fer un canvi podeu tornar a aquesta p�gina.';
$string['welcomenewteacher'] = 'Feu clic en aquest bot� per afegir m�s ranures per a cites.';
+$string['xdaysbefore'] = 'dies abans de la ranura';
+$string['xweeksbefore'] = 'setmanes abans de la ranura';
?>
View
18 lang/ca/survey.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // survey.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005010100)
+ // survey.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['actual'] = 'Actual';
@@ -178,19 +178,19 @@
$string['questions'] = 'Preguntes';
$string['questionsnotanswered'] = 'Algunes de les preguntes amb opci� m�ltiple no han estat contestades.';
$string['report'] = 'Informe de l�enquesta';
-$string['savednotes'] = 'Les teves notes s�han desat';
+$string['savednotes'] = 'S�han desat les vostres notes';
$string['scaleagree5'] = 'en total desacord, una mica en desacord, ni d�acord ni en desacord, una mica d�acord, totalment d�acord';
$string['scales'] = 'Escales';
-$string['scaletimes5'] = 'casi mai, rara vegada, de vegades, sovintment, casi sempre';
-$string['seemoredetail'] = 'Fes clic aqu� per a veure m�s detalls';
+$string['scaletimes5'] = 'gaireb� mai, rarament, de vegades, sovint, gaireb� sempre';
+$string['seemoredetail'] = 'Feu clic aqu� per veure m�s detalls';
$string['selectedquestions'] = 'Preguntes seleccionades d�una escala, tots els estudiants';
-$string['summary'] = 'Resumen';
-$string['surveycompleted'] = 'Has completat l�enquesta. La gr�fica seg�ent mostra els teus resultats comparats amb la mitja de la classe.';
+$string['summary'] = 'Resum';
+$string['surveycompleted'] = 'Heu completat l�enquesta. La gr�fica seg�ent resumeix els teus resultats comparats amb la mitjana de la classe.';
$string['surveyname'] = 'Nom de l�enquesta';
-$string['surveysaved'] = 'Enquesta desada';
+$string['surveysaved'] = 'S\'ha desat l\'enquesta';
$string['surveytype'] = 'Tipus d�enquesta';
-$string['thanksforanswers'] = 'Gr�cies por respondre a aquesta enquesta, $a';
+$string['thanksforanswers'] = 'Gr�cies por contestar l\'enquesta, $a';
$string['time'] = 'Temps';
-$string['viewsurveyresponses'] = 'Veure les teves respostes a l�enquesta $a ';
+$string['viewsurveyresponses'] = 'Visualitza $a respostes a l�enquesta';
?>
View
2 lang/ca/tex.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // tex.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // tex.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['filtername'] = 'Notaci� TeX';
View
2 lang/ca/webquest.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // webquest.php - created with Moodle 1.2 development (2004021000)
+ // webquest.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['modulename'] = 'Webquest';
View
2 lang/ca/wiki.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // wiki.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005041101)
+ // wiki.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['action'] = '-- Acci� --';
View
4 lang/ca/workshop.php
@@ -207,7 +207,7 @@
$string['phase5'] = 'C�lcul de les qualificacions finals';
$string['phase5short'] = 'C�lcul';
$string['pleaseassesstheseexamplesfromtheteacher'] = 'Si us plau, avalueu aquests exemples del $a';
-$string['pleaseassessthesestudentsubmissions'] = 'Si us plau, avalueu aquestes $a trameses';
+$string['pleaseassessthesestudentsubmissions'] = 'Si us plau, avalueu aquestes trameses dels $a ';
$string['pleaseassessyoursubmissions'] = 'Si us plau, avalueu les vostres trameses';
$string['poor'] = 'Pobre';
$string['present'] = 'Present';
@@ -247,7 +247,7 @@
$string['specimenassessmentform'] = 'Formulari de mostra d\'avaluaci�';
$string['standarddeviation'] = 'Desviaci� t�pica';
$string['standarddeviationnote'] = 'Els elements amb desviaci� t�pica zero o valors molt menuts poden distorisonar l\'an�lisi.<br />Aquest element ha estat excl�s de l\'an�lisi.';
-$string['standarddeviationofelement'] = 'Desviaci� t�pica de l\'element $a';
+$string['standarddeviationofelement'] = 'Desviaci� t�pica de l\'element $a:';
$string['strict'] = 'Estricte';
$string['studentassessments'] = '$a avaluacions';
$string['studentgrades'] = '$a qualificacions';
View
85 lang/ru/forum.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
+ // forum.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
$string['addanewdiscussion'] = '�������� ���� ��� ����������';
@@ -16,14 +16,14 @@
$string['configcleanreadtime'] = '��� �������� ������ ���������.';
$string['configdisplaymode'] = '������������ �� ��������� ����� ����������.';
$string['configenablerssfeeds'] = '��� ��������� ��������� ������ ��������� � ������� RSS ��� ���� �������. �� ������ ������ ������� ��������� ��� ��� ������� ������.';
-$string['configlongpost'] = '����� ��������� ����������� ���� ������ (���������� - HTML) ������� �������.';
+$string['configlongpost'] = '��������� ����������� ���� ������ (�� ������� ���� HTML) ������� �������.';
$string['configmanydiscussions'] = '������������ ���������� ����������, ������������ �� ����� ��������';
$string['configmaxbytes'] = '������������ ������ �� ��������� ��� ���� �������� �� ���� ������� �� ������ ����� (��� ������� � ������������� � ����� � ������� ���������� �����������)';
$string['configoldpostdays'] = '���������� ����, ����� ������� ����� ��������� ���������� ��� �����������. ';
$string['configreplytouser'] = '������ �� ��������� ������ ��������� ������ ������������, ����� ���������� ����� �������� �� ��� ����� �����?';
-$string['configshortpost'] = '����� ��������� ������ ����� ������� (���������� - HTML) ������� ��������� (��. ����).';
-$string['configtrackreadposts'] = '�������� \"��\", ���� �� ������ �����, ����� ��������� ���������/����������� ������ ������������.';
-$string['configusermarksread'] = '���� \"��\", ������������ ������ ��� ������� ��������� ��� �����������. ���� \"���\", ��������� ��������� ��� ����������� �� ���� �� ���������.';
+$string['configshortpost'] = '��������� ������ ����� ������� (�� ������� ���� HTML) ������� ��������.';
+$string['configtrackreadposts'] = '�������� \"��\", ���� �� ������, ����� ����� ������������ ����, ����� �������� �� ���������, � ����� - ���.';
+$string['configusermarksread'] = '���� \'��\', �� ������������ ������ ������� �������, ��� ��������� ���������, ���� \'���\', �� ��������� ��������� ����������� �� ���������.';
$string['couldnotadd'] = '��������� �� ��������� ��-�� ����������� ������';
$string['couldnotdeleteratings'] = '�������� ����������: ������ ��������� ��� ���� �������';
$string['couldnotdeletereplies'] = '�������� ����������: �� ������ ��������� ��� ���� ������';
@@ -34,24 +34,25 @@
$string['deletedposts'] = '��� ��������� �������';
$string['deletesure'] = '�� �������, ��� ������ ������� ��� ���������?';
$string['deletesureplural'] = '�� �������, ��� ������ ������� ��� ��������� � ��� ������ �� ����? ($a ���������)';
-$string['digestmailheader'] = '��� ���������� ����� ����� ��������� �� ������� $a->sitename. ';
+$string['digestmailheader'] = '��� ���������� ����� ����� ��������� �� ������� $a->sitename. ����� �������� ��������� �������� ������� �� $a->userprefs.';
$string['digestmailprefs'] = '���� ������ ��������';
+$string['digestsentusers'] = '��������� ������� ��������� $a �������������.';
$string['discussion'] = '����������';
$string['discussionmoved'] = '���������� ���������� � \'$a\'.';
$string['discussionname'] = '�������� ����������';
$string['discussions'] = '����������';
$string['discussionsstartedby'] = '����������, ������� $a';
$string['discussionsstartedbyrecent'] = '��������� ����������, ������� $a';
$string['discussthistopic'] = '�������� ��� ����';
-$string['eachuserforum'] = '������ �������� ���� ����';
+$string['eachuserforum'] = '������ �������� ���� ����';
$string['edit'] = '�������������';
-$string['editedby'] = '��������������� $a->name - $a->date';
+$string['editedby'] = '������������(�) $a->name, $a->date';
$string['editing'] = '��������������';
$string['emptymessage'] = '��������� ������ ��� ��������� ������ ���������. ��������� �����, �� �������� ��� ������ ��� ��������� ���������� ������ ��������. <br>��������� �� ���� ���������.';
-$string['everyonecanchoose'] = '��� ����� ����������� �� ���� �����';
-$string['everyoneissubscribed'] = '�� ��������� �� ���� �����';
+$string['everyonecanchoose'] = '������ ����� ����������� �� ���� �����';
+$string['everyoneissubscribed'] = '�� ���� ����� ��������� ���';
$string['existingsubscribers'] = '������� ����������';
-$string['forcesubscribe'] = '�������������������';
+$string['forcesubscribe'] = '��������� ���� � ������������ �������';
$string['forcesubscribeq'] = '��������� ���� �� ���� �����?';
$string['forum'] = '�����';
$string['forumintro'] = '���������� ��� ������';
@@ -67,12 +68,12 @@
$string['introteacher'] = '����������� �����';
$string['lastpost'] = '��������� ���������';
$string['learningforums'] = '������� ������';
-$string['markalldread'] = '������� ��� ��������� � ���� ��������� ��� �����������';
-$string['markallread'] = '������� ��� ��������� � ���� ������ ��� �����������';
-$string['markread'] = '�������� ��� �����������';
-$string['markreadbutton'] = '�������<br />��� �����������';
-$string['markunread'] = '������� ��� �������������';
-$string['markunreadbutton'] = '�������<br />��� �������������';
+$string['markalldread'] = '������� ��� ��������� � ���� ��������� ������������.';
+$string['markallread'] = '������� ��� ��������� � ���� ������ ������������.';
+$string['markread'] = '������� �����������';
+$string['markreadbutton'] = '�������<br />�����������';
+$string['markunread'] = '������� �� �����������';
+$string['markunreadbutton'] = '�������<br />�� �����������';
$string['maxattachmentsize'] = '������������ ������ ��������';
$string['maxtimehaspassed'] = '��������, ����� �������������� ����� ��������� ($a) �������!';
$string['message'] = '���������';
@@ -92,15 +93,17 @@
$string['noguestpost'] = '��������, ����� �� ����������� ������ � �����';
$string['noguestsubscribe'] = '��������, ����� �� ����� ���� ������������ �������';
$string['noguesttracking'] = '��������, ����� �� ����� ������ ��������� ������.';
-$string['nomorepostscontaining'] = '���������, ���������� \'$a\', �� �������';
+$string['nomorepostscontaining'] = '���������, ���������� \'$a\', ������ �� �������';
$string['nonews'] = '���� �������� ���';
$string['noposts'] = '��� ���������';
-$string['nopostscontaining'] = '���������, ���������� \'$a\', ������� �� ����';
+$string['nopostscontaining'] = '���������, ���������� \'$a\', �� ������';
$string['nosubscribers'] = '� ����� ������ ��� �����������';
$string['notingroup'] = '��������, �� �� ������ ���� ������ ������, ����� ������ ���� �����.';
-$string['notrackforum'] = '�� ����������� ������������� ���������';
+$string['notrackforum'] = '�� ������� �� ������ �����������';
$string['nownotsubscribed'] = '$a->name ������ �� ����� �������� ����� ��������� ������ \'$a->forum\' �� e-mail.';
+$string['nownottracking'] = '�������� �� ������ ����������� � \'$a->forum\' ��������� ��� $a->name.';
$string['nowsubscribed'] = '$a->name ����� �������� ����� ��������� ������ \'$a->forum\' �� e-mail.';
+$string['nowtracking'] = '�������� �� ������ ����������� � \'$a->forum\' �������� ��� $a->name.';
$string['numposts'] = '��������� - $a';
$string['olderdiscussions'] = '������ ����������';
$string['oldertopics'] = '������ ����';
@@ -116,23 +119,24 @@
$string['posttoforum'] = '��������� � �����';
$string['postupdated'] = '���� ��������� ���� ��������';
$string['potentialsubscribers'] = '������������� ����������';
+$string['processingdigest'] = '�������� ��������� ��� $a';
$string['processingpost'] = '�������������� ��������� $a...';
$string['prune'] = '��������';
$string['prunedpost'] = '�� ��������� ���� ������� ����� ����������';
-$string['pruneheading'] = '�������� ��������� � ����������� ������ �������������� ����������';
+$string['pruneheading'] = '�������� ��������� � �������� �������������� ����';
$string['rate'] = '�������';
-$string['rating'] = '����������';
+$string['rating'] = '������';
$string['ratingeveryone'] = '����� ����� ��������� ���������';
$string['ratingno'] = '�� ��������� ���������';
-$string['ratingonlyteachers'] = '��������� ��������� ����� $a ';
-$string['ratingpublic'] = '$a ����� ������ �������� ������';
-$string['ratingpublicnot'] = '$a ����� ������ ������ �� ����������� ������';
+$string['ratingonlyteachers'] = '��������� ��������� ����� ������ $a';
+$string['ratingpublic'] = '$a ����� ������ ��� ������';
+$string['ratingpublicnot'] = '$a ����� ������ ������ ���� ����������� ������';
$string['ratings'] = '������';
$string['ratingssaved'] = '������ ���������';
$string['ratingsuse'] = '������������ ����������';
-$string['ratingtime'] = '���������� ������ �� ��������� ���� ��������� ���:';
+$string['ratingtime'] = '���������� ����������� ���������� ��������� ���� ��������� ���:';
$string['re'] = 'Re:';
-$string['readtherest'] = '��������� ���������� ���������';
+$string['readtherest'] = '������ ��������� ���������';
$string['replies'] = '������';
$string['repliesmany'] = '���� $a �������';
$string['repliesone'] = '���� $a �����';
@@ -141,11 +145,20 @@
$string['rsssubscriberssdiscussions'] = '�������� ��������� � ������� RSS ��� \'$a\' ���������';
$string['rsssubscriberssposts'] = '�������� ��������� � ������� RSS ��� \'$a\' ���������';
$string['search'] = '����� �� �������';
-$string['searchdatefrom'] = '��������� ������� ����� �����';
-$string['searchdateto'] = '��������� ������� ����� �����';
+$string['searchdatefrom'] = '������ � ����������, ��������� �����';
+$string['searchdateto'] = '������ � ���������, ��������� ��';
+$string['searchforumintro'] = '���������� �������, ��� ���������� ����� � ������� ������ ��� ���������� ����� ����������� ����:';
$string['searchforums'] = '������';
+$string['searchfullwords'] = '��� ����� ������ ���� �������';
+$string['searchnotwords'] = '���� ���� �� ������ ���� � ����������';
$string['searcholderposts'] = '����� ������ ���������...';
+$string['searchphrase'] = '������ �������������� ����� �������';
$string['searchresults'] = '���������� ������';
+$string['searchsubject'] = '������ ����� � ����������';
+$string['searchuser'] = '������ �� ������';
+$string['searchuserid'] = '����������������� ����� ������';
+$string['searchwhichforums'] = '�������� ������ � ������� ����� ������';
+$string['searchwords'] = '��� ����� ����� ���� � ����� ����� ���������';
$string['seeallposts'] = '���������� ��� ��������� ����� ������������';
$string['sendinratings'] = '�������';
$string['showsubscribers'] = '��������/��������������� ������ �����������';
@@ -158,20 +171,20 @@
$string['subscribenone'] = '�������� ���� �� ����� ������';
$string['subscribers'] = '����������';
$string['subscribersto'] = '���������� \'$a\'';
-$string['subscribestart'] = '���������� ��� e-mai ����� ��������� �� ����� ������';
-$string['subscribestop'] = '� �� ���� �������� e-mail ����� ��������� �� ����� ������';
+$string['subscribestart'] = '���������� ��� �� e-mail ����� ��������� ����� ������';
+$string['subscribestop'] = '� �� ���� �������� �� e-mail ����� ��������� ����� ������';
$string['subscription'] = '��������';
$string['subscriptions'] = '��������';
-$string['trackforum'] = '��������� ������������� ���������';
+$string['trackforum'] = '������� �� ������ �����������';
$string['tracking'] = '���������';
$string['trackingoff'] = '���������';
$string['trackingon'] = '��������';
$string['trackingoptional'] = '�������������';
$string['trackingtype'] = '����������� �����������/������������� ���������';
-$string['unread'] = '�� ���������';
-$string['unreadposts'] = '������������ ���������';
-$string['unreadpostsnumber'] = '$a ������������ ���������';
-$string['unreadpostsone'] = '1 ������������ ���������';
+$string['unread'] = '�� ���������';
+$string['unreadposts'] = '�� ���������� ���������';
+$string['unreadpostsnumber'] = '$a �� ���������� ���������';
+$string['unreadpostsone'] = '1 �� ���������� ���������';
$string['unsubscribe'] = '������������ ��������';
$string['unsubscribed'] = '�� ���������';
$string['unsubscribeshort'] = '��������';
View
51 lang/ru/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['action'] = '��������';
@@ -99,8 +99,8 @@
$string['autosubscribeno'] = '��� (�� ������������ ���� ������������� �� ������)';
$string['autosubscribeyes'] = '�� (����� � ��������� ���������, � ����, ����� ���� ������������� ����������� �� �����)';
$string['availability'] = '�����������';
-$string['availablecourses'] = '�����';
-$string['backup'] = '��������� �����';
+$string['availablecourses'] = '��������� �����';
+$string['backup'] = '��������� �����������';
$string['backupcancelled'] = '������������� ����������� ��������';
$string['backupcoursefileshelp'] = '���� ���������, �� ����� ������� �����, ������������� ������ � ��������� �����';
$string['backupdate'] = '���� �����';
@@ -295,7 +295,7 @@
$string['editfiles'] = '������������� �����';
$string['editgroupprofile'] = '������������� ������� ������';
$string['editinga'] = '�������������� $a';
-$string['editingteachershort'] = '������������� ����';
+$string['editingteachershort'] = '����� ������������';
$string['editlock'] = '�������� �� ����� ���� ��������!';
$string['editmyprofile'] = '������������� ����������';
$string['editorbgcolor'] = '���� ����';
@@ -368,7 +368,7 @@
$string['enrolments'] = '�����������';
$string['enrolperiod'] = '����������������� ��������';
$string['entercourse'] = '������� ��� ����� � ����';
-$string['enteremailaddress'] = '������� ��� e-mail, ����� �������� ������ �������� �����';
+$string['enteremailaddress'] = '������� e-mail ��������� � ����� �������, ����� ����������� ������ ������ � ������� ����� ������ �� ����������� �����.';
$string['entries'] = '������';
$string['error'] = '������';
$string['errortoomanylogins'] = '�� ��������� ����������� ����������� ���������� ������� ��� ����� � �������. ������������� ��� �������.';
@@ -403,7 +403,7 @@
$string['forceno'] = '�� ����������� ';
$string['forcepasswordchange'] = '�������������� ����� ������';
$string['forgotaccount'] = '������ ������?';
-$string['forgotten'] = '������ ���������������� ��� ��� ������?';
+$string['forgotten'] = '������ ����� ��� ������?';
$string['format'] = '������';
$string['formathtml'] = 'HTML-������';
$string['formatmarkdown'] = 'Markdown ������';
@@ -537,14 +537,14 @@
$string['listfiles'] = '������ ������ � $a';
$string['listofallpeople'] = '������ ����������';
$string['livelogs'] = '���� �� ��������� ���';
-$string['locale'] = 'en';
+$string['locale'] = 'ru_RU.CP1251';
$string['location'] = '����������';
$string['loggedinas'] = '�� ����� ��� ������ $a ';
$string['loggedinasguest'] = '�� ����������� �������� ������';
$string['loggedinnot'] = '�� �� ������ �������������';
$string['login'] = '����';
$string['login_failure_logs'] = '������ ��������� ������� �����';
-$string['loginas'] = '����� ��� ������...';
+$string['loginas'] = '����� ��� ���� ������';
$string['loginguest'] = '����� ������';
$string['loginsite'] = '����� �� ����';
$string['loginsteps'] = '��� ������� � ����� ��� ���������� ������� ������� ������ �� �����. <br />��������� ����������:
@@ -557,7 +557,11 @@
<li>���� ��� ������ �� ���� ��������� ������ �������� �����, ������� ������� ��� ���.</li>
<li>���� � ��� �������� ������ ������ � �����: � ����� ������� �� ������ ������������ ����� ���������������� ������ � �������, ����� ������� �� ����.</li>
</ol>';
-$string['loginstepsnone'] = '<p>��� ������� � ����� ��� ���������� ������� ����� ������� ������.</p><p>��� ��� ��� ����� - ��� ������ ����� � ������, ��� ������������� �� ���� �����!</p><p>���� ���-�� ������ ��� ������ ���� �����, ��� ���������� ��� �������</p>';
+$string['loginstepsnone'] = '<p>����� ����������� � ����� �����, <b>�������������, ����������, �������</b>.</p>
+<p>��� ����� �������� �� ���� <b>�����</b>. ����� - ��� ���� ��� ��� �������, � ��� ����� ��������� ������ ��������� �����, �������� ����� � ���� ������������. ��� ����� ���������, � ����� ���������, ��� �� ��������������� ������ ������.</p>
+<p>��� ����, ����� �� ������ ����� ����� �� ��� ����������� ���� ������, ���������� ���� <b>������</b>.</p>