Permalink
Browse files

*** empty log message ***

 • Loading branch information...
carlesbellver
carlesbellver committed Dec 23, 2005
1 parent 447b48a commit 4043ae1c7845dd876723a5efa64fb1d319de3e6e
Showing with 537 additions and 297 deletions.
 1. +1 −1 lang/ca/activitynames.php
 2. +1 −1 lang/ca/algebra.php
 3. +1 −1 lang/ca/appointment.php
 4. +1 −1 lang/ca/block_course_list.php
 5. +1 −1 lang/ca/block_course_summary.php
 6. +1 −1 lang/ca/block_glossary_random.php
 7. +1 −1 lang/ca/block_html.php
 8. +1 −1 lang/ca/block_online_users.php
 9. +1 −1 lang/ca/block_quiz_results.php
 10. +1 −1 lang/ca/block_rss_client.php
 11. +1 −1 lang/ca/block_search_forums.php
 12. +1 −1 lang/ca/block_section_links.php
 13. +1 −1 lang/ca/block_social_activities.php
 14. +5 −6 lang/ca/book.php
 15. +1 −1 lang/ca/calendar.php
 16. +1 −1 lang/ca/censor.php
 17. +1 −1 lang/ca/chat.php
 18. +1 −1 lang/ca/choice.php
 19. +1 −2 lang/ca/countries.php
 20. +1 −1 lang/ca/dialogue.php
 21. +3 −3 lang/ca/docs/files.php
 22. +0 −1 lang/ca/docs/install.html
 23. +1 −1 lang/ca/docs/intro.html
 24. +2 −1 lang/ca/editor.php
 25. +1 −1 lang/ca/emailprotect.php
 26. +1 −1 lang/ca/enrol_database.php
 27. +1 −1 lang/ca/enrol_flatfile.php
 28. +1 −1 lang/ca/enrol_internal.php
 29. +1 −1 lang/ca/exercise.php
 30. +1 −1 lang/ca/forum.php
 31. +1 −1 lang/ca/glossary.php
 32. +9 −9 lang/ca/help/assignment/assignmenttype.html
 33. +2 −3 lang/ca/help/assignment/emailteachers.html
 34. +8 −1 lang/ca/help/assignment/index.html
 35. +4 −1 lang/ca/help/assignment/mods.html
 36. +6 −7 lang/ca/help/assignment/resubmit.html
 37. +4 −4 lang/ca/help/book/faq.html
 38. +1 −1 lang/ca/help/book/mods.html
 39. +1 −1 lang/ca/help/book/numberingtype.html
 40. +31 −1 lang/ca/help/chat/chatting.html
 41. +7 −1 lang/ca/help/chat/index.html
 42. +7 −1 lang/ca/help/chat/mods.html
 43. +6 −1 lang/ca/help/choice/index.html
 44. +7 −1 lang/ca/help/choice/mods.html
 45. +5 −1 lang/ca/help/choice/options.html
 46. +1 −1 lang/ca/help/choice/timerestrict.html
 47. +9 −9 lang/ca/help/cookies.html
 48. +7 −1 lang/ca/help/courseavailability.html
 49. +7 −1 lang/ca/help/coursecategory.html
 50. +17 −18 lang/ca/help/courseformats.html
 51. +3 −4 lang/ca/help/coursefullname.html
 52. +7 −7 lang/ca/help/coursegrades.html
 53. +1 −2 lang/ca/help/coursehiddensections.html
 54. +1 −2 lang/ca/help/courseidnumber.html
 55. +7 −7 lang/ca/help/coursenewsitems.html
 56. +9 −9 lang/ca/help/coursenumsections.html
 57. +1 −9 lang/ca/help/courserecent.html
 58. +1 −2 lang/ca/help/coursereports.html
 59. +3 −3 lang/ca/help/courseshortname.html
 60. +11 −11 lang/ca/help/coursestartdate.html
 61. +1 −1 lang/ca/help/courseuploadsize.html
 62. +1 −1 lang/ca/help/directorypaths.html
 63. +11 −11 lang/ca/help/enrolmentkey.html
 64. +2 −3 lang/ca/help/enrolperiod.html
 65. +13 −1 lang/ca/help/forum/index.html
 66. +6 −6 lang/ca/help/groupmode.html
 67. +2 −2 lang/ca/help/groupmodeforce.html
 68. +89 −1 lang/ca/help/quiz/import.html
 69. +32 −1 lang/ca/help/quiz/index.html
 70. +13 −21 lang/ca/help/wiki/wikitype.html
 71. +1 −1 lang/ca/journal.php
 72. +1 −1 lang/ca/label.php
 73. +2 −1 lang/ca/lesson.php
 74. +1 −1 lang/ca/mediaplugin.php
 75. +1 −1 lang/ca/message.php
 76. +1 −6 lang/ca/moodle.php
 77. +1 −1 lang/ca/multilang.php
 78. +1 −1 lang/ca/pix.php
 79. +1 −1 lang/ca/quiz.php
 80. +1 −1 lang/ca/quiz_analysis.php
 81. +1 −1 lang/ca/resource.php
 82. +43 −3 lang/ca/scheduler.php
 83. +9 −9 lang/ca/survey.php
 84. +1 −1 lang/ca/tex.php
 85. +1 −1 lang/ca/webquest.php
 86. +1 −1 lang/ca/wiki.php
 87. +2 −2 lang/ca/workshop.php
 88. +49 −36 lang/ru/forum.php
 89. +29 −22 lang/ru/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // activitynames.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // activitynames.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['filtername'] = 'Enllaços automàtics a activitats';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // algebra.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // algebra.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['filtername'] = 'Notació algebraica';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // appointment.php - created with Moodle 1.3 development (2004040500)
+ // appointment.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['allowresubmit'] = 'Permet tornar a trametre';
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // block_course_list.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
+ // block_course_list.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['allcourses'] = 'L\'administrador veu tots els cursos';
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // block_course_summary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020800)
+ // block_course_summary.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['coursesummary'] = 'Resum del curs';
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // block_glossary_random.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
+ // block_glossary_random.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['addentry'] = 'Afegiu les vostres citacions favorites';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // block_html.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005041101)
+ // block_html.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['configcontent'] = 'Contingut';
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // block_online_users.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
+ // block_online_users.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['blockname'] = 'Usuaris en línia';
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // block_quiz_results.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
+ // block_quiz_results.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['bestgrade'] = 'La qualificació més alta:';
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // block_rss_client.php - created with Moodle 1.5 Beta (2005052300)
+ // block_rss_client.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['addfeed'] = 'Afegeix un URL d\'alimentació de notícies:';
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // block_search_forums.php - created with Moodle 1.5 Beta (2005052300)
+ // block_search_forums.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['advancedsearch'] = 'Cerca avançada';
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // block_section_links.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // block_section_links.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['blockname'] = 'Enllaços de seccions';
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // block_social_activities.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
+ // block_social_activities.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['blockname'] = 'Activitats socials';
View
@@ -24,27 +24,26 @@
$string['chapterscount'] = 'Capítols';
$string['addafter'] = 'Afegeix un nou capítol';
-$string['confchapterdelete'] = 'Realment voleu suprimir aquest capítol?';
-$string['confchapterdeleteall'] = 'Realment voleu suprimir aquest capítol i tots els seus subcapítols?';
+$string['confchapterdelete'] = 'Realment voleu esborrar aquest capítol?';
+$string['confchapterdeleteall'] = 'Realment voleu esborrar aquest capítol i tots els seus subcapítols?';
$string['printbook'] = 'Imprimeix el llibre sencer';
$string['printchapter'] = 'Imprimeix aquest capítol';
$string['printdate'] = 'Data';
$string['printedby'] = 'Imprès per';
$string['top'] = 'amunt';
-$string['navprev'] = 'Anterior';
+$string['navprev'] = 'Prèvi';
$string['navnext'] = 'Següent';
$string['navexit'] = 'Sortir del llibre';
$string['importingchapters'] = 'S\'estan important capítols al llibre';
$string['import'] = 'Importa';
$string['doimport'] = 'Importa';
$string['importing'] = 'S\'està important';
-$string['relinking'] = 'S\'estan refent els enllaços';
-$string['importinfo'] = 'Importa el directori o el fitxer HTML seleccionat.<br />Els capÌtols estan ordenats alfabËticament pel nom del fitxer.';
+$string['relinking'] = 'S\'està reenllaçant';
+$string['importinfo'] = 'Importa el directori o el fitxer HTML seleccionat.<br />Els capítols estan ordenats alfabèticament pel nom del fitxer.';
$string['maindirectory'] = 'Directori principal';
$string['fileordir'] = 'Fitxer o directori';
?>
-
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // calendar.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042400)
+ // calendar.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['calendar'] = 'Calendari';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // censor.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // censor.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['filtername'] = 'Censura de paraules';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // chat.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+ // chat.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['beep'] = 'bip';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // choice.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042400)
+ // choice.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['addmorechoices'] = 'Afegeix més opcions';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // countries.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+ // countries.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['AD'] = 'Andorra';
@@ -50,7 +50,6 @@
$string['CO'] = 'Colòmbia';
$string['CR'] = 'Costa Rica';
$string['CS'] = 'Sèrbia i Montenegro';
-$string['CT'] = 'Catalunya';
$string['CU'] = 'Cuba';
$string['CV'] = 'Cap Verd';
$string['CX'] = 'Illa Christmas';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // dialogue.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004091100)
+ // dialogue.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['addmynewentries'] = 'Afegeix les meves entrades noves';
View
@@ -4,7 +4,7 @@
$string['-about'] = "Sobre Moodle";
$string['intro.html'] = "Introducció";
-$string['background.html'] = "Rerefons";
+$string['background.html'] = "Antecedents";
$string['philosophy.html'] = "Filosofia";
$string['licence.html'] = "Llicència";
$string['features.html'] = "Característiques";
@@ -26,6 +26,6 @@
$string['developer.html'] = "Manual de desenvolupament";
$string['coding.html'] = "Guia de codificació";
$string['cvs.html'] = "Ús del CVS";
+$string['translation.html'] = "Traducció";
-
-?>
+?>
@@ -267,7 +267,6 @@ <h4>Execuci&oacute; de la seq&uuml;&egrave;ncia des de la l&iacute;nia d'ordres<
<blockquote>
<pre>/opt/bin/php /web/moodle/admin/cron.php
-
(Windows) C:\apache\php\php.exe C:\apache\htdocs\moodle\admin\cron.php
</pre>
View
@@ -25,4 +25,4 @@ <h1>Introducci&oacute;</h1>
<p align="center"><font size="1"><a href="." target="_top">Documentaci&oacute; de Moodle</a></font></p>
<p align="center"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
</body>
-</html>
+</html>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005041101)
+ // editor.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['about'] = 'Referent a aquest editor';
@@ -29,6 +29,7 @@
$string['createfolder'] = 'Crea una carpeta';
$string['createlink'] = 'Insereix un enllaç web';
$string['cut'] = 'Talla la selecció';
+$string['cutpastemozilla'] = 'Malauradament, a hores d\'ara no podeu utilitzar les dreceres normals del teclat (ni tan sols el botó Enganxa) per a enganxar text dins d\'aquest editor en línia. Això es deu a una característica de seguretat que hi ha en algunes versions dels navegadors Mozilla i Firefox.<br /><br />Hi ha tres maneres conegudes de fer-ho que podeu provar:<br /> (1) En compte de CTRL-v, utilitzeu SHIFT-Insert <br /> (2) Utilitzeu el menú Edició->Enganxa del vostre navegador<br /> (3) Canvieu les preferències del vostre navegador editant el fitxer user.js. <br /><br />Feu clic en el botó D\'acord més avall per obtenir més ajuda, o Cancel·la per tornar a l\'editor';
$string['delete'] = 'Suprimeix';
$string['filebrowser'] = 'Explorador de fitxers';
$string['findwhat'] = 'Cerca';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // emailprotect.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+ // emailprotect.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['filtername'] = 'Protecció del correu electrònic';
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_database.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+ // enrol_database.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['dbhost'] = 'Nom del servidor de la base de dades';
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+ // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['description'] = 'Aquest mètode comprova repetidament si hi ha un fitxer de text en una ubicació que especifiqueu i quan hi és el processa. Aquest fitxer ha de tenir un format especial. Pot tenir un aspecte semblant a aquest:
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_internal.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+ // enrol_internal.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['description'] = '<p>Aquest és el mètode per defecte de gestió d\'inscripcions. Bàsicament un estudiant es pot inscriure en un curs de dues maneres:</p>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // exercise.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005010100)
+ // exercise.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['absent'] = 'Absent';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
+ // forum.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['addanewdiscussion'] = 'Afegeix un nou tema de debat';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['addcomment'] = 'Afegeix un comentari';
@@ -1,9 +1,9 @@
-<p align="center"><b>Tipus de tasques</b></p>
-
-<p>Hi ha diferents tipus de tasques</P>
-
-<p><b>Activitat fora de l&iacute;nia</b>: &uacute;til quan la tasca es realitza fora de Moodle. Els estudiants poden veure la descripci&oacute; de la tasca, per&ograve; no poden penjar fitxers ni res. Tanmateix els professors poden qualificar els estudiants i els estudiants veuen les seves qualificacions.</p>
-
-<p><b>Penjar un fitxer</b>: aquest tipus de tasca permet a tots els
-estudiants penjar un fitxer de qualsevol tipus. Podria ser un document de processador de textos, una imatge, un lloc web comprimit en format zip, o qualsevol cosa que els demaneu. Els professors poden qualificar en l&iacute;nia
-les tasques trameses.</p>
+<p align="center"><b>Tipus de tasques</b></p>
+
+<p>Hi ha diferents tipus de tasques</P>
+
+<p><b>Activitat fora de l&iacute;nia</b>: &uacute;til quan la tasca es realitza fora de Moodle. Els estudiants poden veure la descripci&oacute; de la tasca, per&ograve; no poden penjar fitxers ni res. Tanmateix els professors poden qualificar els estudiants i els estudiants veuen les seves qualificacions.</p>
+
+<p><b>Penjar un fitxer</b>: aquest tipus de tasca permet a tots els
+estudiants penjar un fitxer de qualsevol tipus. Podria ser un document de processador de textos, una imatge, un lloc web comprimit en format zip, o qualsevol cosa que els demaneu. Els professors poden qualificar en l&iacute;nia
+les tasques trameses.</p>
@@ -1,8 +1,7 @@
-<p align="center"><b>Avisa els professors per correu electrònic</b></p>
+<p align="center"><b>Avisos als professors per correu electrònic</b></p>
<p>Si s'habilita aquesta opció, els professors reben un avís breu per correu electrònic cada vegada que un estudiant fa o actualitza una tramesa.</p>
<p>Només reben la notificació els professors que poden qualificar la tramesa. Així, per exemple, si un curs utilitza grups separats, un professor restringit a un grup d'estudiants no rep notificacions referents a les trameses d'estudiants d'altres grups.</p>
-<p>Evidentment no s'envien mai avisos referents a activitats fora de línia.</p>
-
+<p>Evidentment no s'envien mai avisos referents a activitats fora de línia.</p>
@@ -1 +1,8 @@
-<p>Tasques</p><ul> <li><a href="help.php?module=assignment&file=assignmenttype.html">Tipus de tasques</a> <li> <li><a href="help.php?module=assignment&file=resubmit.html">Tornar a trametre</a> </li></ul>
+<p>Tasques</p>
+
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=assignment&file=assignmenttype.html">Tipus de tasques</a> <li>
+ <li><a href="help.php?module=assignment&amp;file=commentinline.html">Inserció de comentaris</a> </li>
+ <li><a href="help.php?module=assignment&amp;file=emailteachers.html">Avisos als professors per correu electrònic</a> </li>
+ <li><a href="help.php?module=assignment&file=resubmit.html">Tornar a trametre</a> </li>
+</ul>
@@ -1 +1,4 @@
-<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/assignment/icon.gif" />&nbsp;<b>Tasques</b></p><ul> <p>Les tasques permeten al professorat especificar una feina que requereix que els estudiants preparin un contingut digital (en qualsevol format) i el trametin penjant-lo en el servidor. Exemples de tasques podrien ser assajos, projectes, informes, etc. Aquest m&ograve;dul inclou la possibilitat de qualificar la feina.</p></ul>
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/assignment/icon.gif" />&nbsp;<b>Tasques</b></p>
+<div class="indent">
+Les tasques permeten al professorat especificar una feina que requereix que els estudiants preparin un contingut digital (en qualsevol format) i el trametin penjant-lo en el servidor. Exemples de tasques podrien ser treballs, projectes, informes, etc. Aquest m&ograve;dul inclou la possibilitat de qualificar.
+</div>
@@ -1,7 +1,6 @@
-<p align="center"><b>Tornar a trametre tasques</b></p>
-
-<p>Per defecte els estudiants no poden tornar a trametre les tasques una vegada el professor ja les ha qualificades.</p>
-
-<p>Si activeu aquesta opci&oacute;, aleshores els estudiants podran tornar a trametre les tasques despr&eacute;s que hagin estat qualificades (per tal que les torneu a qualificar). Aix&ograve; pot ser &uacute;til si el professor vol engrescar els estudiants a fer un treball millor en un proc&eacute;s iteratiu.</p>
-<p>&Ograve;bviament aquesta opci&oacute; &eacute;s irrellevant en les tasques fora de l&iacute;nia.</p>
-
+<p align="center"><b>Tornar a trametre tasques</b></p>
+
+<p>Per defecte els estudiants no poden tornar a trametre les tasques una vegada el professor ja les ha qualificades.</p>
+
+<p>Si activeu aquesta opci&oacute;, aleshores els estudiants podran tornar a trametre les tasques despr&eacute;s que hagin estat qualificades (per tal que les torneu a qualificar). Aix&ograve; pot ser &uacute;til si el professor vol engrescar els estudiants a fer un treball millor en un proc&eacute;s iteratiu.</p>
+<p>&Ograve;bviament aquesta opci&oacute; &eacute;s irrellevant en les tasques fora de l&iacute;nia.</p>
@@ -6,20 +6,20 @@
<b>Per què només dos nivells?</b>
</dt>
<dd>
- Dos nivells acostumen a ser suficients per a la majoria de llibres; tres nivells conduirien a documents amb una estructura pobra. El mòdul de llibres està dissenyat per a crear materials d'estudi multipàgina curts. Per a documents més llargs és preferible emprar el format PDF. La manera més simple de crear PDF són les impressores virtuals (vegeu
+ Dos nivells acostuma a ser suficient per la majoria de llibres; tres nivells conduirien a documents amb una estructura pobra. El mòdul de llibres està dissenyat per a crear materials d'estudi multipàgina curts. Per a documents més llargs és preferible emprar el format PDF. La manera més simple de crear PDF són les impressores virtuals (vegeu
<a href="http://sector7g.wurzel6.de/pdfcreator/index_en.htm" target="_blank">PDFCreator</a>,
<a href="http://fineprint.com/products/pdffactory/index.html" target="_blank">
PDFFactory</a>,
<a href="http://www.adobe.com/products/acrobatstd/main.html" target="_blank">Adobe Acrobat</a>,
- etc.). [N. del T.: A banda del mètode de les impressores virtuals, molts programes lliures (p. ex. OpenOffice) permeten exportar els documents directament a format PDF]
+ etc.). [N. del T.: A banda del mètode de les impressores virtuals, molts programes lliures (p.ex. OpenOffice) permeten exportar els documents directament a format PDF]
<br />
</dd>
<br />
<dt>
<b>Els estudiants poden editar els llibres?</b>
</dt>
<dd>
- Només els professors poden crear i modificar els llibres. No tenim previst implementar la modificació de llibres per part d'estudiants, però algú podria crear quelcom semblant per a estudiants (portafoli?). La raó principal és mantenir el mòdul de llibres el més senzill possible.
+ Només els professors poden crear i modificar els llibres. No tenim previst implementar la modificació de llibres per part d'estudiants, però algú podria crear quelcom semblant per a estudiants (portafoli?). La raó principal és la de mantenir el mòdul de Llibres el més senzill possible.
</dd>
<br />
<dt>
@@ -33,7 +33,7 @@
<b>Els meus títols no caben en una línia.</b>
</dt>
<dd>
- Mireu de rescriure els vostres títols o bé demaneu a l'administrador del lloc que us canviï l'amplada de l'índex. Aquesta amplada és definida de forma global per a tots els llibres a la pàgina de configuració del mòdul.
+ Mireu de reescriure els vostres títols o bé demaneu a l'administrador del lloc que un canvïi l'amplada de l'índex. Aquesta amplada és definida de forma global per a tots els llibres a la pàgina de configuració del mòdul.
</dd>
<br />
</dl>
@@ -1,4 +1,4 @@
<p><img valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/book/icon.gif">&nbsp;<b>Llibres</b></p>
<ul>
-<p>Un llibre és un material d'estudi multipŕgina senzill</p>
+<p>Un llibre és un material d\'estudi multipŕgina senzill</p>
</ul>
@@ -2,7 +2,7 @@
<p>Hi ha uns quants tipus de numeració predefinits:
-<p><b>Cap</b> - als títols de capítols i subcaptols no se'ls aplica format; useu-lo si voleu definir estils de numeració especials, com ara lletres: en aquest cas, en el títol del capítol escriviu: "A. Primer capítol", "A.1. Un subcapítol",...</p>
+<p><b>Cap</b> - als títols de capítols i subcapítols no se'ls aplica format; useu-lo si voleu definir estils de numeració especials, com ara lletres: en aquest cas, en el títol del capítol escriviu: "A. Primer capítol", "A.1. Un subcapítol",...</p>
<p><b>Nombres</b> - els capítols i subcapítols es numeren (1, 1.1, 1.2, 2,
...)<p>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 4043ae1

Please sign in to comment.