Permalink
Browse files

filling the gaps

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Oct 15, 2003
1 parent ad70034 commit 40c1b0f8d8e4042f26052bebeca39b0efec7942e
Showing with 12 additions and 3 deletions.
  1. +2 −1 lang/nl/moodle.php
  2. +10 −2 lang/nl/workshop.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.2 development (2003100900)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.2 development (2003101200)
$string['action'] = "Actie";
@@ -106,6 +106,7 @@
$string['closewindow'] = "Sluit dit venster";
$string['comparelanguage'] = "Vergelijk en bewerk huidige taal ";
$string['complete'] = "Voltooid";
+$string['configallowunenroll'] = "Als dit op 'ja' staat, dan mogen leerlingen zichzelf uitschrijven uit vakken wanneer ze willen. Anders mogen zij dat niet en dan wordt dit proces uitsluitend door leraars en beheerders gecontroleerd.";
$string['configcountry'] = "Als je hier een land invult zal dit land als standaard worden geselecteerd bij nieuwe gebruikersaccounts. Laat dit veld gewoon leeg om gebruikers te dwingen een land te kiezen.";
$string['configdebug'] = "Als je dit aan zet zullen er meer PHP-fouten op het scherm worden weergegeven. Dit is alleen maar handig voor ontwikkelaars van de applicatie.";
$string['configerrorlevel'] = "Kies hoeveel PHP waarschuwingen je wilt dat Moodle laat zien. 'Normaal' is meestal de beste keuze.
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // workshop.php - created with Moodle 1.2 development (2003092900)
+ // workshop.php - created with Moodle 1.2 development (2003101200)
$string['absent'] = "Afwezig";
@@ -117,10 +117,17 @@
$string['ownwork'] = "Eigen werk";
$string['phase'] = "Fase";
$string['phase1'] = "Begin taak";
+$string['phase1short'] = "Begin";
$string['phase2'] = "\$a Bijdragen en evaluaties";
+$string['phase2short'] = "Bijdragen";
$string['phase3'] = "Berekening van de totalen";
-$string['phase4'] = "Toon de totalen";
+$string['phase3short'] = "Beide";
+$string['phase4'] = "Laat \$a Beoordelingen toe";
+$string['phase4short'] = "Opdrachten";
$string['phase5'] = "Toon de totalen";
+$string['phase5short'] = "Berekening";
+$string['phase6'] = "Toon eindtotalen";
+$string['phase6short'] = "Toon cijfers";
$string['pleaseassesstheseexamplesfromtheteacher'] = "Evalueer a.j.b. deze voorbeelden van de \$a";
$string['pleaseassessthesestudentsubmissions'] = "Evalueer a.j.b. deze \$a bijdragen";
$string['pleaseassessyoursubmissions'] = "Evalueer alsjeblieft je inzendingen";
@@ -157,6 +164,7 @@
$string['studentsubmissionsforassessment'] = "\$a leerlingenbijdragen aan evaluatie";
$string['submission'] = "Inzending";
$string['submissions'] = "Inzendingen";
+$string['submissionsnolongerallowed'] = "Bijdragen niet langer toegelaten";
$string['submitassignment'] = "Stuur de taak door";
$string['submitassignmentusingform'] = "Stuur je taak in met dit formulier";
$string['submitexampleassignment'] = "Stuur de voorbeeldtaak door";

0 comments on commit 40c1b0f

Please sign in to comment.