Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
AMOS bot
AMOS bot committed Jan 3, 2012
1 parent 42cbe9b commit 40ff6e3663f88cce5e80663c5c0d0b0f3798364e
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +1 −0 install/lang/fi/install.php
  2. +1 −0 install/lang/ko/install.php
@@ -34,6 +34,7 @@
$string['availablelangs'] = 'Saatavilla olevat kielipaketit';
$string['chooselanguagehead'] = 'Valitse kieli';
$string['chooselanguagesub'] = 'Valitse kieli asennusohjelmaa varten. Tätä kieltä käytetään sivuston oletuskielenä. Voit valita muita kieliä käyttöösi myöhemmin.';
+$string['clialreadyconfigured'] = 'Tiedosto config.php on jo olemassa, käytä admin/cli/install_database.php -tiedostoa jos haluat asentaa tämän sivuston.';
$string['clialreadyinstalled'] = 'Tiedosto config.php on jo olemassa, ole hyvä ja käytä admin/cli/upgrade.php:ta jos haluat päivittää sivustosi';
$string['cliinstallheader'] = 'Moodlen {$a} komentoriviasennusohjelma';
$string['databasehost'] = 'Tietokannan isäntä';
@@ -40,6 +40,7 @@
$string['databasename'] = '데이터베이스 명칭';
$string['databasetypehead'] = '데이터베이스 드라이버 선택';
$string['dataroot'] = '데이타 경로';
+$string['datarootpermission'] = '데이터 디렉토리 허가';
$string['dbprefix'] = '테이블 접두어';
$string['dirroot'] = '무들 디렉토리';
$string['environmenthead'] = '구동환경을 점검합니다...';

0 comments on commit 40ff6e3

Please sign in to comment.