Skip to content
Permalink
Browse files

suddenly empty file uploaded. very strange.

The fix
  • Loading branch information...
koenr
koenr committed May 19, 2005
1 parent e345909 commit 413ff46e2cd17dbecd32f50bfd3781ce785cb01e
Showing with 125 additions and 0 deletions.
  1. +125 −0 lang/nl/editor.php
@@ -0,0 +1,125 @@
<?PHP // $Id$
// editor.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005051500)
$string['about'] = 'Info';
$string['absbottom'] = 'Absbottom';
$string['address'] = 'Adres';
$string['alertnoselectedtext'] = 'Je moet eerst tekst selecteren.';
$string['alignment'] = 'Uitlijning';
$string['alternatetext'] = 'Alternatieve tekst';
$string['anchorhelp'] = 'Dit plaatst alleen een anker. Je moet de link nog manueel creëren';
$string['anchorname'] = 'Ankernaam';
$string['anchors'] = 'Ankers';
$string['baseline'] = 'Baseline';
$string['bold'] = 'Vet';
$string['borderthickness'] = 'Randdikte';
$string['bottom'] = 'Onderaan';
$string['browse'] = 'Bladeren';
$string['cancel'] = 'Annuleer';
$string['cellpadding'] = 'Celinhoud tot Rand';
$string['cellspacing'] = 'Cel tot Cel';
$string['choosechar'] = 'Kies teken';
$string['chooseicon'] = 'Kies een icoontje om in te voegen';
$string['close'] = 'Sluiten';
$string['closeafterreplace'] = 'Sluit na vervangen';
$string['cols'] = 'Kolommen';
$string['copy'] = 'Kopieren';
$string['createanchor'] = 'Maak een anker';
$string['createfolder'] = 'Maak een map';
$string['createlink'] = 'Weblink invoegen';
$string['cut'] = 'Knippen';
$string['cutpastemozilla'] = 'Jammer genoeg kun je de normale toetsenbordcombinatie (of zelfs de knop <i>plakken</i>) niet gebruiken om tekst te plakken in deze editor. Dit is het gevolg van een beveiligingsfunctie die ingebouwd is in sommige versies van Mozilla en Firefoxbrowsers.<br /><br />Er zijn drie bekende manieren om dit te omzeilen:<br />(1) Gebruik SHIFT-Insert in de plaats van CTRL-v <br />(2)Gebruik het Bewerken -> Plakken menu in je browser<br />(3) Wijzig de voorkeursinstellingen van je browser door het bestand user.js te wijzigen.<br /><br />Klik op de OK-knop voor meer hulp of op Negeren om naar de editor terug te keren.';
$string['delete'] = 'Verwijder';
$string['filebrowser'] = 'Bladeren in bestanden';
$string['findwhat'] = 'Zoek';
$string['fontname'] = 'Naam lettertype ';
$string['fontsize'] = 'Grootte lettertype';
$string['forecolor'] = 'Tekstkleur';
$string['formatblock'] = 'Opmaak';
$string['fullscreen'] = 'Volledig scherm';
$string['heading'] = 'Koptekst (h)';
$string['height'] = 'Hoogte';
$string['hilitecolor'] = 'Achtergrondkleur';
$string['horizontal'] = 'Horizontaal';
$string['horizontalrule'] = 'Horizontale lijn';
$string['htmlmode'] = 'Omschakelen naar HTML code';
$string['imageurl'] = 'URL van de afbeelding';
$string['indent'] = 'Inspringing vergroten';
$string['insertchar'] = 'Speciaal teken invoegen';
$string['insertimage'] = 'Afbeelding invoegen';
$string['insertlink'] = 'Voeg link in';
$string['insertsmile'] = 'Emoticon invoegen';
$string['inserttable'] = 'Tabel invoegen';
$string['italic'] = 'Cursief';
$string['itemsreplaced'] = 'Items vervangen!';
$string['justifycenter'] = 'Centreren';
$string['justifyfull'] = 'Uitvullen';
$string['justifyleft'] = 'Links uitlijnen';
$string['justifyright'] = 'Rechts uitlijnen';
$string['layout'] = 'Opmaak';
$string['left'] = 'Links';
$string['lefttoright'] = 'Richting van links naar rechts';
$string['linkproperties'] = 'Eigenschappen link';
$string['linktarget'] = 'Doel';
$string['linktargetblank'] = 'Nieuw venster';
$string['linktargetnone'] = 'Geen';
$string['linktargetother'] = 'Ander (buiten de lijst)';
$string['linktargetself'] = 'Zelfde frame';
$string['linktargettop'] = 'Zelfde venster';
$string['linktitle'] = 'Titel';
$string['linkurl'] = 'URL';
$string['matchcase'] = 'Hoofdlettergevoelig';
$string['middle'] = 'Midden';
$string['minimize'] = 'Verklein editor';
$string['move'] = 'Verplaats';
$string['nolink'] = 'Voorkom het linken aan een woordenlijst';
$string['normal'] = 'Standaard';
$string['notimage'] = 'Het geselecteerde bestand is geen afbeelding. Kies een afbeelding.';
$string['notset'] = 'Niet ingesteld';
$string['ok'] = 'OK';
$string['options'] = 'Opties';
$string['orderedlist'] = 'Geordende lijst';
$string['outdent'] = 'Inspringing verkleinen';
$string['paste'] = 'Plakken van klembord';
$string['path'] = 'Pad';
$string['percent'] = 'Procent';
$string['pixels'] = 'Pixels';
$string['popupeditor'] = 'Vergroot editor';
$string['preformatted'] = 'Vaste opmaak (pre)';
$string['preview'] = 'Voorbeeld';
$string['properties'] = 'Eigenschappen';
$string['redo'] = 'Opnieuw';
$string['regularexpressions'] = 'Gebruik regular expressions';
$string['removelink'] = 'Verwijder link';
$string['rename'] = 'Hernoem';
$string['replaceall'] = 'Vervang alles';
$string['replacewith'] = 'Vervang';
$string['right'] = 'Rechts';
$string['righttoleft'] = 'Richting van recht naar links';
$string['rows'] = 'Rijen';
$string['searchandreplace'] = 'Zoek en vervang';
$string['searchnotfound'] = 'Niet gevonden!';
$string['selectcolor'] = 'Kies kleur';
$string['selection'] = 'Selectie';
$string['showhelp'] = 'Help ';
$string['size'] = 'Grootte';
$string['spacing'] = 'Afstanden';
$string['strikethrough'] = 'Doorhalen';
$string['subscript'] = 'Subscript';
$string['superscript'] = 'Superscript';
$string['textindicator'] = 'Huidige stijl';
$string['textmode'] = 'Je bent in TEKSTMODUS. Gebruik de [<>] knop om terug om te schakelen naar WYSIWIG.';
$string['texttop'] = 'Texttop';
$string['top'] = 'Bovenaan';
$string['type'] = 'Type';
$string['underline'] = 'Onderstrepen';
$string['undo'] = 'Ongedaan maken';
$string['unorderedlist'] = 'Lijst met opsommingstekens';
$string['upload'] = 'Upload';
$string['vertical'] = 'Verticaal';
$string['width'] = 'Breedte';
$string['wordclean'] = 'Opschonen Word HTML-document';
$string['zip'] = 'Zip';
?>

0 comments on commit 413ff46

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.