Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
1 parent de79ec4 commit 415ce9bd4519308e56620e353198dd5f9607d452 carlesbellver committed Sep 7, 2004
View
2 lang/ca/admin.php
@@ -8,7 +8,7 @@
$string['upgradelogsinfo'] = 'S\'han introduït alguns canvis en la manera d\'emmagatzemar els registres. Per tal de poder veure tots els vostres registres vells per activitat, els vostres registres vells s\'han d\'actualitzar. Depenent del vostre servidor això pot trigar una bona estona (unes quantes hores) i en una instal·lació gran pot carregar una mica la base de dades. Una vegada hàgeu engegat aquest procés haureu de deixar que acabi (mantenint la finestra del navegador oberta). No us amoïneu: el vostre lloc seguirà actiu per als usuaris mentre els registres s\'actualitzen. <br /><br />Voleu actualitzar els registres ara?';
$string['upgradesure'] = 'Els vostres fitxers de Moodle han canviat i esteu a punt d\'actualitzar automàticament el servidor a aquesta versió:
<p><b>$a</b></p>
-<p>En acabat de fer això no podreu tornar enrere.</p>
+<p>Després de fer això no podreu tornar enrere.</p>
<p>Esteu segur que voleu actualitzar aquest servidor a aquesta versió?</p>';
$string['upgradinglogs'] = 'S\'estan actualitzant els registres';
View
14 lang/ca/help/resource/index.html
@@ -1,8 +1,16 @@
<p>M&ograve;dul de recursos</p>
<ul>
- <li><a href="help.php?module=resource&file=resourcetype.html">Tipus de recursos</a>
- <li><a href="help.php?module=resource&file=summary.html">Resum</a>
- <li><a href="help.php?module=resource&file=program.html">Recursos de programa</a>
+ <li><a href="help.php?module=resource&amp;file=summary.html">Resum</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=resource&amp;file=types.html">Tipus de recursos</a></li>
+ <ul>
+ <li><a href="help.php?module=resource&amp;file=type/text.html">P&agrave;gina de text</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=resource&amp;file=type/html.html">P&agrave;gina HTML</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=resource&amp;file=type/file.html">Fitxers i p&agrave;gines web</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=resource&amp;file=type/directory.html">Directori</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=resource&amp;file=type/label.html">Etiqueta</a></li>
+ </ul>
+ <li><a href="help.php?module=resource&amp;file=parameters.html">Par&agrave;metres</a>
+ <li><a href="help.php?module=resource&amp;file=window.html">Par&agrave;metres de la finestra</a>
</ul>
View
11 lang/ca/help/resource/parameters.html
@@ -0,0 +1,11 @@
+<p align="center"><b>Par&agrave;metres dels recursos</b></p>
+
+<p>La definici&oacute; de par&agrave;metres &eacute;s completament opcional i nom&eacute;s &eacute;s &uacute;til quan necessiteu passar alguna informaci&oacute; de Moodle al fitxer o lloc web del recurs.</p>
+
+<p>Si definiu cap par&agrave;metre, aquests es passaran al recurs com a part del URL (utilitzant el m&egrave;tode GET).</p>
+
+<p>La columna esquerra us permet triar quina informaci&oacute; envieu. La columna dreta us permet donar-li un nom.</p>
+
+<p>Teniu en compte que la informaci&oacute; d'usuari s'agafa de l'usuari que est&agrave; veient aquest recurs, i la informaci&oacute; de curs s'agafa del curs del qual forma part el recurs.</p>
+
+
View
16 lang/ca/help/resource/program.html
@@ -1,16 +0,0 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Recursos de programa</B></P>
-
-<p>Un recurs de programa &eacute;s un recurs extern que pot acceptar dades que li subministra Moodle.</p>
-
-<p>Les dates es passen via HTTP GET (com a part de l'URL) i inclouen:</p>
-
-<ul>
- <li>extern_nav: l'URL des d'on es crida el recurs
- <li>extern_usr: el nom d'usuari de l'usuari actual
- <li>extern_nam: el nom complet de l'usuari actual
- <li>extern_tim: l'hora actual
- <li>extern_pwd: una contrasenya &uacute;nica
-</ul>
-
-<p>Tot aix&ograve; s'ha de revisar en un futur pr&ograve;xim.</p>
-
View
25 lang/ca/help/resource/resourcetype.html
@@ -1,25 +0,0 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Tipus de recursos</B></P>
-
-<P>Els recursos s&oacute;n qualsevol contingut que pugueu imaginar. Aquests s&oacute;n els diferents tipus, que,
-b&agrave;sicament, especifiquen la manera d'accedir al contingut:
-</P>
-
-<P><B>Text:</B> el tipus m&eacute;s senzill. Nom&eacute;s cal que escriviu (editeu) la p&agrave;gina en el formulari que us sortir&agrave; a la pantalla seg&uuml;ent. Algunes coses que escriviu
-es formataran autom&agrave;ticament igual que passa amb els missatges dels f&ograve;rums. <A HREF="./help.php%3Ffile=text.html">M&eacute;s informaci&oacute; sobre text formatat autom&agrave;ticament</A></P>
-
-<P><B>Text HTML:</B> per a usuaris avan&ccedil;ats. No es produeix cap formatatge autom&agrave;tic, sin&oacute; que cal fer-ho tot a m&agrave; usant codi HTML. <A HREF="./help.php%3Ffile=html.html">M&eacute;s informaci&oacute; sobre text HTML</A></P>
-
-<P><B>Refer&egrave;ncia:</B> una refer&egrave;ncia acad&egrave;mica a una revista o un llibre.</P>
-
-<P><B>Fitxer penjat:</B> visualitza qualsevol fitxer que h&agrave;giu penjat al curs. Vegeu la secci&oacute; &quot;Fitxers&quot;.</P>
-
-<P><B>Enlla&ccedil; web:</B> un URL de qualsevol adre&ccedil;a web. Quan alg&uacute; fa clic en aquest recurs, es trasllada fora del curs (la p&agrave;gina que heu especificat omplir&agrave; la finestra del navegador o, si ho especifiqueu aix&iacute;, s'obrir&agrave; en una nova finestra).</P>
-
-<P><B>P&agrave;gina web:</B> un URL de qualsevol p&agrave;gina web. Igual que el tipus anterior, aquest visualitza una p&agrave;gina web. Per&ograve; la p&agrave;gina es visualitza <B>en un marc</B>, com si estigu&eacute;s integrada en el curs.</P>
-
-<P><B>Programa:</B> un programa extern que necessita que Moodle li passi informaci&oacute; sobre el curs i l'usuari. Aix&ograve; permet que aplicacions web externes cooperin amb Moodle . <A HREF="./help.php%3Ffile=program.html&amp;module=resource">M&eacute;s
-informaci&oacute; sobre recursos de programa</A></P>
-
-<P><B>Text Wiki:</B> permet m&eacute;s opcions de formatatge que el text normal, per&ograve; sense necessitat d'aprendre HTML. S'escriu com el text normal i s'hi afegeixen car&agrave;cters de formatatge (p. e. *aix&ograve; ser&agrave; negreta* o b&eacute;
-/aix&ograve; ser&agrave; cursiva/) per crear f&agrave;cilment un formatatge complex. <A HREF="./help.php%3Ffile=wiki.html">M&eacute;s informaci&oacute; sobre text Wiki</A></P>
-
View
7 lang/ca/help/resource/summary.html
@@ -1,8 +1,7 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Resum</B></P>
-<P>El resum &eacute;s una descripci&oacute; molt breu del recurs.</P>
+<P>El resum &eacute;s una descripci&oacute; molt breu del recurs. Podeu considerar-lo com unes metadades.</P>
-<P>No tingueu la temptaci&oacute; d'escriure massa text, o d'incloure el recurs complet aqu&iacute;.</P>
-
-<p>A la p&agrave;gina seg&uuml;ent tindre l'oportunitat d'especificar el contingut.</P>
+<P>Segons les opcions de visualitzaci&oacute; del recurs, el resum s'imprimeix juntament amb el recurs o apareix a la p&agrave;gina &iacute;ndex dels recursos de manera que els estudiants puguin cercar-los m&eacute;s f&agrave;cilment.</P>
+<P>No tingueu la temptaci&oacute; d'escriure massa text, o d'incloure el recurs complet aqu&iacute;!</P>
View
6 lang/ca/help/resource/type/directory.html
@@ -0,0 +1,6 @@
+<p><b>Directori</b></p>
+
+<ul>
+<p>El recurs directori pot visualitzar un directori complet (amb els seus subdirectoris) de l'&agrave;rea de fitxers del curs. Els estudiants poden navegar per aquest directori i veure tots els fitxers.</p>
+</ul>
+
View
11 lang/ca/help/resource/type/file.html
@@ -0,0 +1,11 @@
+<p><b>Fitxers i p&agrave;gines web</b></p>
+
+<ul>
+<p>Aquest tipus de recurs us permet enlla&ccedil;ar qualsevol p&agrave;gina web o qualsevol tipus de fitxer del web. Tamb&eacute; us permet enlla&ccedil;ar qualsevol p&agrave;gina o fitxer que h&agrave;giu penjat a l'&agrave;rea de fitxers del curs des del vostre ordinador.</p>
+
+<p>Les p&agrave;gines web normals simplement es visualtizen, mentre que els fitxers multim&egrave;dia poden ser processats d'una manera m&eacute;s intel&middot;ligent i es poden incrustar dins d'una p&agrave;gina. Per exemple, els fitxers MP3 es visualitzen per mitj&agrave; d'un reproductor en temps real integrat, igual que els fitxers de v&iacute;deo o les animacions Flash.</p>
+
+<p>Hi ha moltes opcions per visualitzar els continguts en finestres emergents, marcs, etc.</p>
+
+<p>Si el recurs &eacute;s una aplicaci&oacute; web o un altre tipus de contingut capa&ccedil; d'acceptar par&agrave;metres, podeu triar d'enviar informaci&oacute; al recurs, com ara el nom de l'usuari, l'adre&ccedil;a de correu, en quin curs es troba, etc.</p>
+</ul>
View
7 lang/ca/help/resource/type/html.html
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p><b>P&agrave;gina web</b></p>
+
+<ul>
+<p>Aquesta mena de recurs fa molt senzill desenvolupar una p&agrave;gina web completa dins de Moodle, especialment si esteu fent servir l'editor HTML WYSIWYG de Moodle.</p>
+
+<p>La p&agrave;gina s'emmagatzema a la base de dades, no en un fitxer, i teniu molta llibertat per fer pr&agrave;cticament qualsevol cosa que vulgueu amb l'HTML, incl&ograve;s Javascript.</p>
+</ul>
View
6 lang/ca/help/resource/type/label.html
@@ -0,0 +1,6 @@
+<p><b>Etiquetes</b></p>
+
+<ul>
+<p>Les etiquetes s&oacute;n una mica diferents dels altres recursos, perqu&egrave; s&oacute;n text i imatges que s'incrusten directament a la p&agrave;gina del curs entre els enlla&ccedil;os de les altres activitats.</p>
+</ul>
+
View
11 lang/ca/help/resource/type/text.html
@@ -0,0 +1,11 @@
+<p><b>P&agrave;gina de text</b></p>
+
+<ul>
+
+<p>Aquest tipus de recurs &eacute;s una simple p&agrave;gina escrita amb text.</p>
+
+<p>Estan disponibles diversos tipus de formatatge per ajudar-vos a convertir el text en p&agrave;gines web d'aspecte atractiu.</p>
+
+<p align="right"><a href="help.php?module=moodle&amp;file=textformat.html">M&eacute;s informaci&oacute; sobre aquests formats de text</a></p>
+
+</ul>
View
4 lang/ca/help/resource/types.html
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p align="center"><b>Tipus de recursos</b></p>
+
+<p>Moodle permet utilitzar diferents tipus de recursos, de manera que podeu inserir en els vostres cursos pr&agrave;cticament qualsevol mena de contingut web.</p>
+
View
48 lang/ca/help/resource/window.html
@@ -0,0 +1,48 @@
+<p align="center"><b>Par&agrave;metres de la finestra</b></p>
+
+<p>Aquests par&agrave;metres es poden mostrar/ocultar fent clic al bot&oacute; etiquetat Mostra par&agrave;metres o Oculta par&agrave;metres.</p>
+
+<p>Generalment els recursos es visualitzen en una finestra dins d'un marc, amb els controls de navegaci&oacute; de Moodle al marc del capdamunt. Si ho preferiu podeu suprimir aquest marc i fer que el recurs ompli la finestra com una p&agrave;gina web normal.</p>
+
+<p>Tamb&eacute; podeu fer que el recurs aparegui en una nova finestra emergent. Doneu aquests passos:</p>
+
+<ol>
+ <li>En la secci&oacute; <b>Finestra:</b>, seleccioneu 'Nova finestra'.</li>
+ <li>Desseleccioneu les opcions que no voleu fer servir.<br />
+
+<blockquote>
+ <b>Permet redimensionar la finestra</b>
+ <p>
+ Si manteniu seleccionat aquest element permetreu que els usuaris canvi&iuml;n la mida de la finestra que heu definit. En general &eacute;s aconsellable deixar-lo seleccionat, per&ograve; de vegades el recurs t&eacute; una mida fixa i pot tenir sentit blocar la mida de la finestra.</p>
+
+ <b>Permet el despla&ccedil;ament dins de la finestra</b>
+ <p>
+ Aquest element permet que els usuaris es desplacin dins de la finestra per veure tot el recurs. Si aquest element es desactiva, els usuaris nom&eacute;s veuran la part que c&agrave;piga dins de les mides de finestra definides i no podran despla&ccedil;ar-se per veure la resta del recurs.</p>
+
+ <b>Mostra la barra d'enlla&ccedil;os del navegador</b>
+ <p>Aquest element permet que els usuaris vegin a la finestra la barra d'enlla&ccedil;os/adreces/favorits del seu navegador.</p>
+
+ <b>Mostra la brra d'ubicaci&oacute;</b>
+ <p>Voleu que els usuaris vegin l'URL (adre&ccedil;a web) del recurs? Si &eacute;s aix&iacute;, deixeu activada aquesta opci&oacute;. Si no, s'ocultar&agrave; la ubicaci&oacute; del recurs.</p>
+
+ <b>Mostra la barra de men&uacute;s</b>
+ <p>Deixeu aquest element activat per tal que els usuaris tinguin acc&eacute;s la barra de men&uacute;s en aquesta finestra. Generalment aix&ograve; &eacute;s &uacute;til, per&ograve; algunes presentacions gr&agrave;fiques queden millor sense barra de men&uacute;s.</p>
+
+ <b>Mostra la barra d'eines</b>
+ <p>Mostrar la barra d'eines far&agrave; m&eacute;s f&agrave;cil la navegaci&oacute; als usuaris gr&agrave;cies als botons Endarrere/Endavant, Inici, i Refresc.</p>
+
+ <b>Mostra la barra d'estat</b>
+ <p>Mostrar la barra d'estat del navegador permet accedir a la informaci&oacute; del navegador: p. ex. quina part del recurs s'ha baixat, o informaci&oacute; de seguretat.</p>
+
+</blockquote>
+
+ <li>Determineu la mida de la finestra que voleu obrir. <br />
+
+<blockquote>
+ <p>Molta gent segueix utilitzant una resoluci&oacute; mitjana de 800x600. En molts casos ser&agrave; millor que definiu una mida inicial una mica m&eacute;s petita, p. ex. 600 d'al&ccedil;ada i 480 d'ampl&agrave;ria.</p>
+
+ <p>Si deixeu aquests camps en blanc la finestra emergent tindr&agrave; exactament la mateixa mida que la finestra principal de Moodle en la qual far&agrave; clic l'usuari per veure el recurs.</p>
+
+</blockquote>
+</li>
+</ol>
View
4 lang/ca/resource.php
@@ -10,7 +10,7 @@
$string['configframesize'] = 'Quan una pàgina web o un fitxer penjat es visualitzen dins d\'un marc, aquest valor és la mida (en píxels) del marc superior (el que conté la navegació).';
$string['configparametersettings'] = 'Defineix el valor per defecte de la secció de configuració de Paràmetres quan s\'afegeixen alguns nous recursos. Després de la primera vegada esdevé una preferència individual de l\'usuari.';
$string['configpopup'] = 'Quan s\'està afegint un nou recurs que es pugui visualitzar en una finestra emergent, aquesta opció ha d\'estar habilitada per defecte?';
-$string['configpopupdirectories'] = 'Les finestres emergents han de mostrar per defecte els enllaços del directori del navegador?';
+$string['configpopupdirectories'] = 'Les finestres emergents han de mostrar per defecte la barra d'enllaços del navegador?';
$string['configpopupheight'] = 'Quina alçada han de tenir per defecte les noves finestres emergents?';
$string['configpopuplocation'] = 'Les finestres emergents han de mostrar per defecte la barra d\'ubicació?';
$string['configpopupmenubar'] = 'Les finestres emergents han de mostrar per defecte la barra de menús?';
@@ -41,7 +41,7 @@
$string['modulename'] = 'Recurs';
$string['modulenameplural'] = 'Recursos';
$string['neverseen'] = 'Mai vist';
-$string['newdirectories'] = 'Mostra els enllaços del directori del navegador';
+$string['newdirectories'] = 'Mostra la barra d'enllaços del navegador';
$string['newfullscreen'] = 'Omple la pantalla completa';
$string['newheight'] = 'Alçada per defecte de la finestra (en píxels)';
$string['newlocation'] = 'Mostra la barra d\'ubicació';

0 comments on commit 415ce9b

Please sign in to comment.