Permalink
Browse files

Automatic installer lang files (20101013)

  • Loading branch information...
1 parent d5bbc44 commit 41d7714277f46c149092dffd7120990c9a716040 AMOS bot committed Oct 13, 2010
Showing with 17 additions and 4 deletions.
  1. +4 −4 install/lang/no/error.php
  2. +13 −0 install/lang/no/install.php
View
8 install/lang/no/error.php
@@ -35,12 +35,12 @@
$string['cannotfindcomponent'] = 'Kan ikke finne komponenten.';
$string['cannotsavemd5file'] = 'Kan ikke lagre md5-fil.';
$string['cannotsavezipfile'] = 'Kan ikke lagre ZIP-fil.';
-$string['cannotunzipfile'] = 'Kan ikke pakke opp (unzip) filen.';
-$string['componentisuptodate'] = 'Komponenten er ajourført.';
+$string['cannotunzipfile'] = 'Kan ikke pakke opp filen.';
+$string['componentisuptodate'] = 'Komponenten er oppdatert';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Sjekk av nedlastet fil mislykkes.';
$string['invalidmd5'] = 'Ugyldig md5';
$string['missingrequiredfield'] = 'Noen påkrevde felt mangler';
$string['remotedownloaderror'] = 'Mislykkes i å laste ned komponenten til din server, vennligst sjekk proxy-innstillingene. PHP cURL tillegget er sterkt anbefalt. <br /><br />Du må laste ned <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> filen manuelt, kopiere den til "{$a->dest}" på serveren din og pakke den ut der.';
-$string['wrongdestpath'] = 'Gal resultatmappe';
-$string['wrongsourcebase'] = 'Galt ZIP-filnavn.';
+$string['wrongdestpath'] = 'Gal målmappe';
+$string['wrongsourcebase'] = 'Feil kilde URL base';
$string['wrongzipfilename'] = 'Galt ZIP-filnavn.';
View
13 install/lang/no/install.php
@@ -32,12 +32,17 @@
$string['availablelangs'] = 'Tilgjengelige språkpakker';
$string['chooselanguagehead'] = 'Velg et språk';
$string['chooselanguagesub'] = 'Velg språk (bare for INSTALLASJONEN). Du vil kunne velge språk for nettsted og bruker på et skjermbilde senere.';
+$string['clialreadyinstalled'] = 'Filen config.php eksisterer allerede, vær vennlig å bruk admin/cli/upgrade.php hvis du vil oppgradere nettstedet ditt.';
+$string['cliinstallheader'] = 'Moodle {$a} kommandolinje installasjonsprogram';
$string['databasehost'] = 'Databasevert';
$string['databasename'] = 'Databasenavn';
+$string['databasetypehead'] = 'Velg databasedriver';
$string['dataroot'] = 'Datamappe';
$string['dbprefix'] = 'Tabellprefix';
$string['dirroot'] = 'Moodlemappe';
$string['environmenthead'] = 'Sjekker "omgivelsene" dine...';
+$string['environmentsub2'] = 'Hver Moodle-utgivelse har minimumskrav til PHP versjon og et sett med obligatoriske PHP-tillegg. En full sjekk av omgivelser gjøres før hver installering og oppgradering. Vær vennlig å kontakte serveradministrator hvis du ikke vet hvordan du skal installere nye versjoner eller slå på PHP-tillegg.';
+$string['errorsinenvironment'] = 'Omgivelseskontroll feilet!';
$string['installation'] = 'Installasjon';
$string['langdownloaderror'] = 'Beklageligvis ble ikke språkpakken "{$a}" installert. Installasjonsprosessen vil fortsette på Engelsk.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>PHP minnegrensen for serveren din er nå satt til {$a}.</p>
@@ -51,6 +56,14 @@
<p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
<p>Uansett, på noen servere kan dette forhindre <b>alle</b> PHP sider fra å virke (du vil se feilmeldinger når du ser på sider) og da må du fjerne .htaccess fila.</p></li>
</ol>';
+$string['paths'] = 'Stier';
+$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Datakatalog ({$a->dataroot}) kan ikke lages av installasjonsprosessen.';
+$string['pathshead'] = 'Bekreft stier';
+$string['pathsrodataroot'] = 'Dataroot katalog er ikke skrivbar.';
+$string['pathsroparentdataroot'] = 'Overordnet katalog ({$a->parent}) er ikke skrivbar. Datakatalogen ({$a->dataroot}) kan ikke lages av installasjonsprosessen.';
+$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Dataroot plassering er ikke sikker';
+$string['pathswrongadmindir'] = 'Adminkatalog finnes ikke';
+$string['phpextension'] = '{$a} PHP etternavn';
$string['phpversion'] = 'PHP versjon';
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle trenger en PHP versjon minst 4.3.0 eller 5.1.0 (5.0.x har rekke kjente problem).</p>
<Du kjører nå versjon {$a}</p>

0 comments on commit 41d7714

Please sign in to comment.